זיז

(Cantilever): קורה המחוברת רק בצד אחד היא קורה קונזולית-קורה זיזית. קורה כזו תהיה תמוכה בקצה אחד בסמך רתום (זאת אומרת סמך שמקבל מומנטים) וחופשית מצידה השני.