עומס מרוכז

(Concentrated load): עומס הפועל בנקודה מסוימת.