דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,548,009 כניסות לאתר
הצנזורה הצבאית תקציר

הצנזורה הצבאית היא אחד הביטויים המוכרים והשנויים במחלוקת ביותר של הפיקוח
הפוליטי על הממסד התקשורתי בישראל. הצנזורה נועדה ליישב בין שני ערכים הערך
הדמוקרטי, המחייב חופש עיתונות וחופש מידע, והערך הביטחוני, המחייב פיקוח על מידע
הנוגע למערך הצבאי של המדינה, והסתעפויותיו השונות. הצנזורה היא היבט מובהק של
פיקוח שלטוני ויש בה משום הבעת אי אמון בצנזורה העצמית של הממסד התקשורתי, במילים
אחרות הצנזורה שומטת את הקרקע תחת המודל הליברלי הסומך את ידו על האחריות
החברתית שהתקשורת אמורה לגלות כל אימת שנשקפת סכנה לאינטרס הציבורי. הפעלה
עיקבית של צנזורה עלולה להפוך את אמצעי התקשורת ממתווכים לשופרו של השלטון.
 
הצנזור הוא קצין צבא המתמנה ע"י שר הביטחון. במקביל למינויו ע"י השר לצנזור צבאי
ראשי, ממנה אותו הרמטכ"ל למפקד היחידה של הצנזורה הצבאית. הצנזור הראשי אינו כפוף
לאחר מינויו לשר הביטחון, לרמטכ"ל או לדרג צבאי או מדיני כלשהו. הצנזור יכול
להתייעץ עם ראשי מערכת הביטחון אך זכותו וחובתו להפעיל שיקול דעת עצמאי.

לצנזורה הצבאית שורשים בתקופת היישוב. בתקנות ההגנה שפרסם המנדט הבריטי, ואשר
אומצו לימים בספר החוקים של מדינת ישראל, הוטלה, בין השאר, גם צנזורה על מידע. על
פי סעיף 87 לתקנות, "הצנזור רשאי לאסור בצו בדרך כלל או במיוחד לפרסם חומר
שפרסומו היה עשוי, או עלול להיות עשוי, לפגוע, לדעתו, בהגנתה של ישראל או בשלומו של
הציבור או בסדר הציבורי".
 
בשנותיה הראשונות של המדינה נטתה הצנזורה לפרש פירוש מרחיב את סמכותה. בשנים
1948-1949 הוציאה הצנזורה צווי סגירה נגד העיתונים על המשמר, ידיעות אחרונות, דבר
והבוקר, בטענה שעברו עברות צנזורה. או אז תבעה ועדת העורכים לבטל את חוק הצנזורה
המנדטורי ולחוקק חוק חדש שלא במסגרת תקנות ההגנה (שעת חירום).

הסכם הצנזורה הראשון נחתם בשנת 1949 ונקב בו באופן מפורש כי הצנזורה לא תחול על
"עניינים פוליטיים". במשך השנים חודש מספר פעמים המשא ומתן על הגדרת הנושאים
והתחומים האסורים בפרסום, ונחתמו הסכמים מעודכנים. הסכם שלישי ואחרון נחתם בין
הצדדים בשנת 1966, ובו נקבעו מגבלות פרסום בנושאים שאינם צבאיים מובהקים, כמו
מקורות אספקת הדלק ועסקאות הדלק של מדינת ישראל, עלייה מארצות מסוימות וכן מלוות
החוץ של המדינה. על פי ההסכם, ניתן להטיל צנזורה לא רק על אמצעי השידור והעיתונות
התקופתית, אלא גם על עיתונות זרה ועל יומונים שלא היו צד בהסכמים קודמים.
 
בשנת 1988 פרסם הצנזור בעיתון הרשמי "רשומות" צו המגדיר את הנושאים הטעונים הגשה
לביקורת מוקדמת. הצו מנוסח באופן כללי, ולפיו חייבים כלי התקשורת להגיש לצנזור "כל
פרסום או דפוס של חומר הנוגע לביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי בישראל או
באזור יש"ע או ליחסי ישראל ערב, אף אם המידע שבפרסום כאמור כבר פורסם".(1)
 
בשנת 1989 עודכנה רשימת הנושאים שיש למסור ידיעות בעניינם לביקורת הצנזורה. לפי
האמור ברשימה חלה החובה להגיש חומר לביקורת מוקדמת גם על מפות, תרשימים, תצלומים
וקריקטורות. יש להגיש לביקורת גם חומר מצוטט ממקורות חוץ או חומר שנמסר מפי גורמים
ישראליים רשמיים. אין להשאיר בעיתון כתמים לבנים או סימנים אחרים המעידים על
מחיקות הצנזורה. בין הנושאים שברשימה : צה"ל - מבנה, סדר כוחות, מבצעים, התנגשות עם
כוחות אויב, ציוד וחימוש, אספקה ורכש, מורל הצבא, פרטים בדבר תהליך משפטי בבתי דין
צבאיים, פרטי חקירות וועדות חקירה לסוגיהן, ידיעות על מינויים, פיטורים, התפטרויות
ופרישות של קצינים בכירים. האויב וסדר כוחותיו.המגזר האזרחי - מכוני מחקר, משק
המדינה וכלכלתה ונקודות תורפה בכלכלה שיש להן משמעות בטחונית ישירה - מלאים של
מזון, דלק, חלקי חילוף. מחקר גרעיני, וידיעות על הוועדה לאנרגיה אטומית.
 
נשאלת השאלה האם רק שיקולים ביטחוניים מובהקים מנחים את פעולתה של הצנזורה
הצבאית? בשנת 1984 הוציאה הצנזורה צו שהורה לסגור לארבעה ימים את העיתון חדשות
(שלא היה חבר בוועדת העורכים), על שלא העביר לביקורת מוקדמת דיווחים בפרשת
"אוטובוס קו 300". לאחר עתירה לבג"ץ צומצמה תחולת הצו לשלושה ימים בלבד.
 
פסק הדין של שופט בית המשפט העליון אהרון ברק בעתירתם של עיתון העיר והעיתונאי
אלוף בן נגד הצנזור הראשי ושר הביטחון מלמד על תפיסתו של בית המשפט את סמכותו ואת
תפקידו של הצנזור הראשי. העותרים פנו לבג"ץ בעקבות סירוב הצנזור הראשי לאשר כתבה
שמתחה ביקורת על תפקודו של ראש המוסד. פסק הדין שניתן ב-10 בינואר 1989, קיבל את
טענות העותרים וקבע: הצנזור הצבאי מוסמך לאסור פרסומה של כתבה, אשר קיימת לגביה
ודאות קרובה כי פרסומה יגרום נזק ממשי לביטחון המדינה. שיקול הדעת בדבר קיומה של
הוודאות הקרובה לנזק הממשי לביטחון נתון בידי הצנזור הצבאי, אשר חייב להפעילו
בסבירות. השאלה הניצבת לפנינו הינה, האם החלטתו של הצנזור הצבאי בעניין נושא
העתירה שלפנינו עומדת במבחנים אלה? כדי להשיב על שאלה זו יש להבחין בין החלטתו של
הצנזור שעניינה איסור פרסום ביקורת על ראש המוסד, לבין החלטתו של הצנזור שעניינה
מועד החלפתו של ראש המוסד. נדון בכל אחד מעניינים אלה בנפרד. יצויין כי אין עוד
מחלוקת בין הצדדים, כי פרטים שיש בהם כדי לזהות את ראש המוסד, אסורים הם בפרסום,
שכן מתקיים לגביהם המבחן הנדרש. גדר המחלוקת בין הצדדים מתמקד בשני העניינים
שנותרו, ובהם בלבד (...).
 
עמדתו של הצנזור, כי מתקיימת ודאות קרובה של פגיעת-ממש בביטחון המדינה, צריכה
להיות עמדה סבירה, הערכותיו - המבוססות על עובדות מוצקות - צריך שיהיו סבירות.
לדעתנו, עמדתו והערכתו של הצנזור הצבאי אינן סבירות. בגישתנו זו אין אנו עושים עצמנו
צנזור על. בגישתנו זו אנו קובעים, כי צנזור סביר, הפועל במשטר דמוקרטי והחייב לאזן
בין ביטחון לבין חופש ביטוי, לא יגיע למסקנה אליה הגיע המשיב.

(...) ברצוני להעיד, כי אין אני מטיל ספק בתום ליבו של הצנזור הצבאי. מוטל עליו תפקיד
קשה, אותו הוא מבצע בתנאים קשים. עם זאת, מן הראוי לחזור ולציין כי תקנות ההגנה -
אף שמקורן הוא מנדטורי - אוטוקרטי - מופעלות במדינה דמוקרטית. בנסיבות אלה חייבות
תקנות ההגנה לעצב את דמותן על רקע סביבתן הדמוקרטית החדשה. כמובן, הדמוקרטיה
רשאית וחייבת להגן על עצמה. ללא ביטחון לא תיכון המדינה הדמוקרטית. עם זאת, אין
לשכוח כי ביטחון אינו רק צבא. גם דמוקרטיה היא ביטחון. כוחנו אנו בעצמתנו המוסרית
ובדבקותנו בעקרונות הדמוקרטיה, דווקא כאשר הסכנה רבה סביבנו. אכן, ביטחון אינו מטרה
העומדת בפני עצמה. ביטחון הוא אמצעי. המטרה היא המשטר הדמוקרטי, שהוא משטר העם
המגשים את חרויות הפרט. בין חירויות אלה תופסת מקום נכבד חירות הביטוי. על כן, יש
לעשות הכל כדי להקטין את האפשרות, שבה שיקולי ביטחון יפגעו בחופש הביטוי, שהוא אחד
הערכים המרכזיים שהביטחון בא להגן עליו. הדרך להשיג איזון זה בין ביטחון לחופש
ביטוי היא לקיים את חופש הביטוי, ולהגבילו רק למקום שקיימת ודאות קרובה של פגיעה
ממשית בביטחון, ושאין כל דרך חלופית למניעת הסיכון בלא למנוע הפגיעה בחופש הביטוי.
על הצנזור הצבאי לקבל את החלטותיו הקשות על רקע תפיסה עקרונית זו.(2)
 
בראשית 1990 הקימה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ועדת משנה, בראשותו של ח"כ יוסי
שריד, לבדיקת שאלת קיומה של הצנזורה ודרכי עבודתה. דו"ח הוועדה שהוגש ביוני 1990,
התמקד בשלושה נושאים: המעמד הסטטוטורי של הצנזורה וסמכויותיה, היקף פעילותה
ויעילותה.
 
ועדת שריד המליצה כי הסכם הצנזורה ישאר על כנו ויחד עם זאת המליצה לתקן בהסכם
מספר ליקויים:
 
>ההסכם יחול על כל אמצעי התקשורת בישראל, ולא רק על אמצעי התקשורת
שנציגיהם חברים בוועדת העורכים.
>ערעור רגיל על החלטת "ועדת הצנזורה" לא יישמע בפני הרמטכ"ל, אלא בפני שופט
בית המשפט העליון (או שופט בדימוס), שיהיה בעל מעמד של בורר בחוק הבוררות.
>הסכם הצנזורה יוחל גם על כתבי החוץ בישראל.
>כל העיתונים יוכלו לצטט בחופשיות את כל הנדפס בעיתונים אחרים בארץ, אלא אם
כן סבור הצנזור "שמתקיים בדברים הנדפסים מבחן הסכנה הוודאית והקרובה ברוח
החלטות בג"צ.
>שר הפנים והצנזור לא יוכלו לסגור עיתון שאינו נכלל בהסכם בלא לתת לו שהות
לפנות לערכאות.
 
1. צו שעת חירום (הגשת דברי דפוס ופרסומים לביקורת מוקדמת ואיסור דפוס או
פרסום), תשמ"ט - 1988, קובץ התקנות,תשמ"ט31,.
2. בג"צ 680/88 שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי ואחרים, פ"ד מב(4).
 

  גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש