םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


יפכ רדס יאו רדס :יטואכ רדס לש םינונגנמ
תכרעמה ירבח י"ע םינתשמו םירצונ םהש
ןוא-רב המענ :תאמ
(ס"שת ירשת ,למע תשר) תרושקת זכרמכ רפסה תיב טקייורפ

ריצקת
תימינפ בושקת תכרעמ הניה "טנדיתע" בושקתה תכרעמ
רפס-תיב" טקייורפ תרגסמב המקוה תכרעמה ,"טנ-הרטניא"
,עבש-ראבב למע 'ז ףיקמ רפסה-תיבב "תרושקת זכרמכ
.ךיישו ירסומ ,ימונוטוא םדא חותיפ ותרטמש טקייורפ
תרות תונורקע יפלע תלעופ תכרעמה ,תינוגריאה הניחבהמ
תונורקע םה התלעפהל דוסיה תונורקע רשאכ ,סואכה
ךכב ךוניחל סואכה תרות תובישח .הימונוטואה תרות
,טרפה לש םייעבט תוליעפ ינונגנמ רמשל תרשפאמ איהש
יפלע תוליעפו תימצע תורכה םימדקמ םרותבש םינונגנמ
.הימונוטוא - ונייה ,םיכרצו תויטנ
ןכות חותינו ינללוכ יתמת חותינ הללכ רקחמה תטיש
.תינאטנופס חתפתהש ןויד קר חתונ .דחא ןויד לש יתטיש
רקחמ אוה הז רקחמ .םינווכמ םינויד וא תוחיש וחתונ אל
חותינל םיירשפא םילכ לע דומלל הסנמ אוהו שושיג
חישבו ללכב םינוגריאב רדס יאו רדס לש תוכרעמ
.טרפב בשקותמ
ןיב ןידע ןוזיא םייקתמ תכרעמבש םידמלמ רקחמה יאצממ
והוז רקחמב .רדס יא לש םיטנמלאו רדס לש םיטנמלא
"העתפה"ה ןונגנממ קלח םלוכש םידחא רדס יא ינונגנמ
לש תיקחשמה תוכיאה לע םינעשנ םהו ("הערפהה, וא)
תויומדה - תועתפהה יאשונ והוז ןכ ומכ .בושקתב הדובעה
ינונגנמ דציכ תוארל ןיינעמ .תועתפהה תא תוליבומ רשא
תא םירצוי ךכו רדס ינונגנמכ םצעב םישמשמ רדסה יא
.תכרעמב הדובעה תא ןייפאמה יטואכה רדסה
םה ,רדס יא יליבומ תונורקע םה ןוידה ינכת יכ אצמנ
.םירענו םירגובמ ןיבו םינוש םיפתתשמ ןיב םינוש
:םהו רדס תונורקע םג והוז
לש לוהינה תדעו ,הימונוטואה תרותלש ןיערגה תונורקע
,ןוידה לש יללכה הנבמה .חישהו ןוידה ינבמו תכרעמה
םיינבמ םיטנמלא םיליכמ רבוד לכ לש חישה הנבמו
,םושייל תויללכ תונעטמ יתגרדה רבעמ :םהיניבו םיפתושמ
."םיילאמרופ-א םידיקפת" תאישנ
הז רשקהב יולגה דבורהו יומסה דבורה תא ןוחבל ןויסינ
םישמשמ יומסה דבורה םגו יולגה דבורה םג יכ דמלמ
רתוי ןמזמ יולגה דבורשכ .רדס יאו רדס ירצוי םינונגנמכ
וליאו םינכתב רתוי הלודג תודיחא אטבמ אוהש ךכב רדס
םיכרצ אטבמ אוהש ךכב רדס יא ןמזמ יומסה דבורה
ןוצרה ,ישיא רשקב ךרוצה ומכ םייסיסב םישונא
.תוהז אוצמלו תועמשמ אוצמל ,איצמהל
הנחבהה איהש) םירענ לשו םירגובמ לש האוושה
לע תדמלמ תכרעמב םילעופה (ךוניחה תכרעמב תלבוקמה
.םינכתב רוזיפ לעו הנבמב תוינגומוה
הדובעה יכ הארנ .רמאמב הבחרהב םימגדומ הלא לכ
תוכיישו דסומ ,הימונוטוא תמדקמ תיטואכ הביבסב
.הלא לש יכשמה לופיטל רהצ תחתופו
שומימל לעי ילכ הניה בושקת תכרעמ יכ דמלמ רקחמה
דציכ דמלמ אוה ,סואכה תרות לש םיינוגריא תונורקע
תונורקע םע דחי םירבוח הימונוטואה תרות תונורקע
תמדקמה תיכוניח תוליעפ תריציל סואכה תרות
.הלא תונורקע ןוחבלו ךישמהל םוקמ שי יו הימונוטוא
תלבק םירשפאמ הז ח"ודב וחוודש רקחמה ילכ יכ הארנ
תיכוניח תוברעתהל ןהו רקחמל ןה םיניינעמ םינותנ
דבורה יוהיז תועצמאב היצקלפר ידקומ רותיא ,לשמל)
.(םידיקפת רותיא ,יומסה
הריקחב שיש תויתייעבה תא םיגדמ רקחמה ,תאז םע
.הרבחה יעדמ לש םילכב תויטואכ תועפות לש

רקחמה תדרוהל

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל      הלעמל רוזח


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו