םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

ןווקמ קוש רקחמ
Thomas W. Miller
Peter R. Dickson
International Journal of Electronic
Commerce 5 no3, 139-67, Spring 2001
ירקס ללוכ ,טנרטניאה ךרד םיעצובמש םירקחמ םה םינווקמ םירקחמ
דוקימ תוצובקו תונויאר ,תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס ,ל"אוד
רתוי אוה ןווקמ רקחמש ,איה תיחכונה רמאמה לש הזתה .תונווקמ
יגולונכטו יתוברת יוניש גציימ אוה .רקחמ לש שדח גוס רשאמ
הבישחה ןפואו ,םישוע םירקוחש המ .קוש ירקחמ לש םתכירע ןפואב
תודמועש תושדחה תויורשפאה ללגב םינתשמ ,םירקחמ לע םהלש
.םתושרל

,תריינו ןמז לש המוצע העקשה םישרוד םייתרוסמ קוש ירקחמ
,םינותנה ףוסיא ,רקסה תביתכ ןוגכ ,םידרפנ םיבלשב םיכורכו
האוושהב .םישדוחל תועובש ןיב םיכשמנ םה .םחותינו םדודיק
רתוי הלוזו הריהמ הטיש םיווהמ םינווקמה םירקחמה ,הלא םירקחמל
רפסממ רתוי םיכשמנ םניא םה ,תובורק םיתעל ;– עדימ ףוסיאל
.םימי וא תועש

ןווקמה רקחמה תוטישו היגולונכטה
םלעתהל םיטונ םיבר םירקוח ,היגולונכטל תרוויעה םתצרעה ךותמ
רקחמ לש ךילהתה תא ליחתהל ןתינ םרטב עיקשהל שיש הברה הדובעהמ
הנכות ,הרמוחב התואנ תויחמומ תשרוד ןווקמ רקחמ תכירע .ןווקמ
תואיקבו קוש ירקחמ תכירעל תבלושמ תכרעמ הכירצמ איה .תוכרעמו
.תכרעמו היגולונכט םיראתמה םישדחה םיחנומב יהשלכ

ןיב הפוקש תרושקת לע לקהל הכירצ ןווקמ רקחמל הרוטקטיכראה
םידלקומה םינותנה ןיב תורשקמ CGI םושיי תונכות .םילאשנל רקוחה
םינותנה דסמב םינסחואמה םינותנה ןיבל בישמה לש הדובעה תנחתב
utilities תוריש תונכות םג תללוכ הרוטקטיכראה .רקוחה לש
חותיפל .תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס לש םמושייו םחותיפל
ב רזעהל ץלמומ ןתינ ,תויפיצפס תושירדל םאתהב רקחמ ימושיי
.םינווקמ םימושייל תפדעומה הפשה ,Java

ל"אוד ירקס
רוביחכ וא ל"אוד רסמ לש טסקטמ קלחכ תולאש תוחלשנ ,ל"אוד רקסב
ל"אודה ןיב וושהש םינושארה םירקחמה .ל"אוד רסמל attachment
לש םינותנה תוכיאו תונעיהה ירועישש וארה תויתרוסמ תוטיש ןיבל
,תאז תמועל .םימוד ויה םייתרוסמ םירוודמ םירקסו ל"אוד ירקס
תוחפ הברה ,םימי הרשע דע םוי אוה ל"אוד רקס לש רוזחמה ןמז
.םיינופלט וא םירוודמ םירקסמ

לאשנל ל"אוד רקס םיחלושש ינפל תושר לבקל בושחש הארמ ןויסנה
וא ,חוקל לש םושיר ךילהת ךלהמב תושרה תא לבקל ןתינ .ירשפא
תונויארל המודב .ןופלט וא ראוד ומכ ,תויתרוסמ תוטישב
,תוקד םירשע דע העש עברמ רתוי ךשמיי אל רקסהש בטומ ,םיינופלט
.םיבישמל םיוסמ לומגת עצומ םא אלא

תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס
תוכרעמ לש ןהיתולוכי לע םינעשנ תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס
.טנרטניאה ךרד םייטמוטוא םירקחמ תצפה םירשפאמו ,בשחמ-תוכמתנ
םילכ םיעיצמ תובר הנכות תורבחו ASPs םושיי יתוריש לש םיקפס
.הז גוסמ םירקס חותיפל םירושקה םיתורישו

תירלופופה הטישה קפס אלל םה תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס
שי קוש ירקחמל תולודגה תורבחה בורלו ,םינווקמ םירקחמ לש רתויב
רתאל םילוכי תשר ינפדפד ,רתויב תיסיסבה המרב .םעצבל תלוכי
רתאמ תרזעב World Wide Web ב וא בישמ לש הדובע תנחתב םיצבק
גצ לע תויומדל HTML יצבק רימהל םילוכיו , URL דיחא םיבאשמ
םילוכי ,םיירלופופ תשר ינפדפד לש תוינכדעה תואסרגה .בישמה
.םימיאתמ Java ימושיי לעפתל
םיצבקמ רתוי םינמיהמ םה תשרה יבחרב םיצפומה Java ימושיי
תא לעפתלו דירוהל ידכ תשר ןפדפדב שמתשמ בישמה .ל"אודל םיוולנה
.יטמוטוא ןפואב Java ה םושיי

םייתוכיא םירקחמ
,קמוע תונויאר ,דוקימ תוצובק םיללוכ םייתוכיא םינווקמ םירקחמ
דוקימ תוצובק ןה םשייל ןתינ . list-serve ינוידו תועדומ תוחול
תדחוימ הנכות וא םור-ט`צ תנכות תרזעב קמוע תונויער ןהו
תוביבסב .תמא ןמזב םיבר םישמתשמ ןיב היצקארטניאל תדעוימה
המכב .םיפוצ לש תורחבנ תוצובקל הייפצ רשפאל ןתינ ,"תונולח"
.םיפתתשמה םע תוישיא תוחיש להנל תורשפא החנמל שי ,תונכות

רתוי םייתוכיא םינותנ םיבינמ םינווקמ תונויאר יכ םיארמ םירקחמ
תונויארש ךכל תויודע ןנשי .םיישיא וא םיינופלט תונויאר רשאמ
וא/ו ןייארמה תעפשה בקע תובושת תייטהל תוחפ םישיגר םינווקמ
.םימס לע תונויארב ,לשמל ,שחמוהש רבד ,תיתרבח תויצר

םינווקמ םירקחמב תויעב
לע עיפשמ תשרב סמוע .םיבר םיינכט םירגתאב ךורכ ןווקמה רקחמה
תויהל הלולע תונומתה תדרוה ,םיאתמ ספ-בחור רדעהב .הבוגתה ינמז
יתלב תוכרעמ תביבסב תונכות לש לועפתו הצפהב םיישק שי .תיטיא
לש הנכותה תויצרוגיפנוקו תורמוחה לע קיפסמ עודי אל .תתסוומ
ונייהש יפכ םיגצומ םינווקמ םימושייו םירקסש חינהל ידכ םיבישמה
םיארנ תשר ינפדפד לע םיססובמה םירקס ,תובורק םיתעל .םינינועמ
תויצולוזרבו םינוש םילדגב םיכסמ לע ,םינוש םינפדפד לע םינוש
לעפתל ןתלוכיב תולדבנ ןפדפד תונכות לש תונוש תואסרג .תונוש
וא ,רתי-תסמעהב םינכתסמ םילודג םימושייו םירקס .Java ימושיי
רקחמה ,ךכש ןוויכמ .םיבישמה לש הדובעה תונחת לש הלפהב ףא
עגונב תויסיסב תויגוס הלעמש רבד ,ןונקת רסוחב הקול ןווקמה
.םינווקמ םידדמ לש ףקותלו תונמיהמל

ןוכמה לש GVU 1998 זכרמ ךרעש רקס ,םמצע םיבישמל רשאב
םישמתשמהמ זוחא 40 מ רתוי יכ ,הארה הי`גרו`ג לש יגולונכטה
תוחפל ,םינווקמ םירקסב ףלוסמ עדימ םיקפסמ טנרטניאב םיסונמה
םיבישמה םאה :תופסונ תולאש הלעה 1999 רלימ .םירקמהמ עברב
תא אדוול ןתינ דציכ ?דעיה תייסולכוא תא םיגציימ םנמא םינווקמה
םירצומל תונויער לע עדימה תויאשח לע רומשל ןתינ דציכ ?םתוהז
?תשרב םיטרופמ םימישרת םיציפמ ונאש העשב ,םישדח

םינווקמ םידדמ לש ףקותהו תונמיהמה
םתוחנהל םילוכיה םייתטיש םירקחמ םתושרל םידמוע ןיא דוע לכ
לעו םתעד לוקיש לע ךמתסהל םירקוחה לע ,םינווקמ םידדמ תיינבב
םהירקחמ םיחוודמ ,הכ דע .םירקסה תיינב םוחתב םיחמומ לש םתצע
םימוד םייתרוסמו םינווקמ םידדמ ,כ"הסב יכ םוחתב םיקסועה לש
.םפקותו םתונמיהמ תניחבמ

המיגד
זאמ הרבחה יעדמב םירקוח תוקיסעמש ,תוליגרה המיגדה תויעבל רבעמ
השק .תודחוימ תויעבמ םינווקמה םירקסה םילבוס ,םירשעה תונש
,טנרטניאב םישמתשמה לש תיזכרמ המישר ןיאשכ המיגד תרגסמ רידגהל
ןיא ,ןכ ומכ .דחאכ םיימלוע-ללכו םידיינ םה םמצע םישמתשמהשכו
םינווקמ םימגדמ ,ךכיפל .יתרוסמה יארקאה גויחל תנווקמ הליבקמ
םיקוושמ .םיגציימ-יתלב וא םיטומ םתויה לע תרוקיבל םיפושח םיבר
,טנרטניא ירתא ךירעהל םרתאב םירקבמה תא ןימזהל םיגהונ םינווקמ
םיווקמ םירקוחה .ןווקמ תוחוקל תוריש וא תונווקמ תויונח
וא רתאב םירקבמה תייסולכוא תא םיגציימ םנמא רקסל םיבישמהש
שומישהש רורב ,םוקמ לכמ .אל ילואו ןכ ילוא .םינווקמה םינוקה
"היפרגונכט"המ םיעפשומ טנרטניאב היינקה תויוגהנתהו טנרטניאב
םירקמב .המצע היגולונכטה יפלכ םהיתושיג ;– םינכרצה לש
םירקסב אליממ םיכומנ םהש ;– תונעיהה ירועיש ,םיבר
.םינווקמ םירקסב רתוי ףא םיכומנ ;– םירוודמ

היסולכואה לש גציימ םגדמ טנרטניאב םישמתשמה םיווהמ םאה
,הב שומישבו תשרל תושיגנב היילעה רואל ךא ,אל ןיידע ?תרגובה
םימוד ויהי םירגובמה טנרטניאה ישלוג ,בורקה דיתעבש חינהל ריבס
.ב"הרא לש תרגובה היסולכואה ללכל תיפרגומד הניחבמ

תויהל םייושע םינווקמ םירקס ,םיבר רקחמ ירשקהב ,אסיג ךדיאמ
םיתעל .םירוודמ וא םיינופלט םירקסמ רתוי םייביטקפאו םיליעי
רבדה .טנרטניאה ךרד רתוי םישיגנ םה הגשהל םישק םיבישמ ,תובורק
םיכיישה םישנא לש הרקמב ,םיקוסע םילהנמ לש הרקמב ,לשמל ,ןוכנ
הרקמבו ,(םיטועימ ןוגכ) היסולכואה ללכמ דחוימב םינטק םיחלפל
םינכומ םניאש הלאכ וא ,תורידנ תויולבגוממ םילבוסה םישנא לש
.םיינופלט וא םיישיא תונויארב םתוגהנתה לע וא םבצמ לע רבדל
ךרד תיפרגואג הניחבמ םיקחורמ םיבישמל עיגהל רתוי לק ,ןכ ומכ
תכירעב תפדעומה הטישל תנווקמה הטישה תא ךפוהש רבד ,טנרטניאה
.םיילבולג םירקחמ

םינווקמ םירקחמב תויתא תויגוס
םירקחמ ךורעל םיביוחמ םיקווש ירקוח ,אהי רשא רקחמה יעצמא אהי
,ףתתשהל אלש תורשפא םהל שיש ךכ םיקדבנ סייגל ,תיארחא הרוצב
.םתויטרפ לע ןגהלו םנמז תא דבכל ,םיקדבנה תויאשח לע רומשל

םהשכ החלצהל םיכוז םיתורישו םירצומש םינעוט םינכרצו קוש ירקוח
הנבהב תבלתשמ תויטרפה תייגוס .ןכרצה לש ויכרצל הנעמ םינתונ
םימאתומה םירצומו םיתורישו םיילאודיבידניא םיכרצ לש רתוי הבוט
םה ."קווישה גשומ" תא דימת "םינוק" םניא םינכרצה ךא .חוקלל
תורבחשכ םיבהוא םה .היגולונכטה יפלכ תונדשח םילגמו םיכפכפה
םהל קפסל וא ףסכ םהל ךוסחל ידכ טנרטניאהמ עדימב תושמתשמ
םירובס ךא ,(תולזומ תוסיט ומכ) םידחוימ םיתורישו םירצומ
םינכרצ םג .םתויטרפל הרידח םיווהמ עדימב םירחא םישומישש
וא ל"אודל םניח תושיגנל הרומתב עדימ ישפוחה םנוצרמ םיקפסמש
.םתויטרפל םידרח םלוה יפסכ לומגל

םינותנ ןה תויגועה .הגאדל רוקמ ןה ףא תווהמ " cookiesתויגוע"ה
ידכ םהב שמתשהל ןתינש ,בישמה לש הדובעה תנחתב םינסחואמה
עדי ילעבש תורמל .רבעב ויתולועפ לע עדימ ןסחאל ידכו ותוהזל
ףא םיבר םיבישמ ,םהלש תויגועה תע הלקנ לע קוחמל םילוכי ינכט
היגולונכט תווהמ תויגועה יכ םירובסה שי .םמויקל םיעדומ םניא
תשר-יססובמ םירקס םיכרועה םירקוח ךא .ידמ תינשלופו תרתוימ
תורזוח תונמזה תלבקמ םיבישמה לע ןגהל הדעונש ךרד ןהב םיאור
לע עדימה ,רקסה םושייב שוביש שי םא ,ןכ לע רתי .םירקסב ףתתשהל
קוידב רקסה לא רוזחל בישמל רשפאל לוכי היגוע ץבוקב םושייה
לש תופדעה תוהזל םג םילוכי היגוע יצבק .עטקנ הבש הדוקנב
.םושייה תרוצל וא םימיוסמ רקס יגוסל רשאב םיבישמ
םירקוח המכ םישמתשמ ,תויגועה תורשפאמש םירבדהמ םיבר גישהל ידכ
ידומע רחא בוקעל םירשפאמ הלא .םינותנ-ירבגותמ URL יטוחב
רקוחל רשפאמ רבדה .וינותנ םוקימ רחאו בישמה שלוג םהב טנרטניאה
עדימ ,תואמסיס ללוכ ,בישמ לכ לע םינותנ לש ידוחיי ץבוק קיזחהל
אוה ,תויגוע תמועל ,וז הטישבש ןורתיה .רקסל רושקה עדימו ישיא
לש הדובעה תנחתב אלו ,רקוחה לש תרשה לע םירמשה םינותנהש
.בישמה

לבקל ואובב רקוחה תא תוחנהל ךירצ העידי ךותמ המכסהה ןורקע
ירמגל עדומ בישמה םאה .ליעלד םיעצמאב שומישל עגונב תוטלחה
הז םאה ,רקסב ףתתשהל םיכסמ בישמה םא ?רקסב ותופתתשה תוכלשהל
רקוחה לש ותבוחמ ?לשמל ,תויגועב שמתשהל תושר רקוחל קינעמ
.העידי לע הססבתה וזשו ,האלמה ותמכסה תא ןתנ בישמהש ךכל גואדל

לולכממ קלח איה טנרטניא ירקחמ לש הקיתאהש ןייצל בושח ,ףוסבל
השקתמ ףנעה .קווישה רקח עוצקמב תויתא תויגוס לש רתוי בחר
ישנא לש גהונה איהו ,הברהב השק תיתא היעב םע דדומתהל ןיידע
וזש קר אל .םיינופלט םירקס םיכרועה קוש ירקוחל תוזחתהל תוריכמ
ירקוח לש םתונימא תושק העגפנ ,ךכמ האצותכש אלא ,קוחה לע הריבע
םירקסל תונעיהה ירועישב הדח הדיריל ליבוהש רבד ,קושה
.םיינופלט

השדח השיג
םינמזומה קושה ירקחממ דאמ םינוש ןאכ וראותש קושה ירקחמ
םירקמב .םיימעפ-דחו םידחוימ םיטקיורפב ודקמתהש ,םייתרוסמה
תוטרופמה םהיתואצותו ,תועובש הכשמנ וללה םירקחמה תנכה ,םיבר
עדימה ,םיבר םירקמב ןכש ,הלהנהה לש יהשלכ תוסחייתהל וכז אל
ךירצ יתילונומה רקחמה .תוטלחהה לע עיפשהל ידכמ רחואמ עיגה
דאמ םיאתמ ןווקמה רקחמה .םינטק םירקחמ לש ףצרל ומוקמ תא תונפל
תא ןכדעל םילוכי הלא .הז גוסמ םינשנו-םירזוח םירקחמ חותיפל
עדימה ובש ,ףיצר הדימל לולסמ תווהלו ,ךשמתמ ןפואב ןוגראה
.תוריהמב וניבהל הלהנהל לקש ךכ םינטק םיבלש וא םיעטקמב ןגרואמ

המולג וזכש הפיצר םירקחמ תרשרש לש רתויב הלודגה המורתהש רשפא
:לשמל ומכ ,םירחא םיינוגרא םיכילהת לע עיפשהל התלוכיב
םהיתונויערש ,פ"ומ יסדנהמ לש רתוי הבר הרישי תוברועמ .1
תדדועמ הרישיה תוברועמה .רחמל םויהמ ןחביהל ולכוי םהיתולאשו
תועיגמה תועצהל הריהמ תונעיהו ,חוקלה לש ולוקל הפיצר הבשקה
.חטשהמ
.תינוגראה תוטלחהה תלבק לע "תויטילופ"ה תועפשהב הדירי .2
הריהמה תומדקתההמ האצותכ םיחתפמה תווצ לש תובהלתהב רופיש .3
.םירחא טקיורפ יכילהת םג ץיאת קושה ירקחמ תצאה :טקיורפב
ךורע ןיאל רפתשי םינווקמ םירקחמ לש ףקותה ,הלא לכ דבלמ
תוחוקלה תופדעה רחא בוקעל ידכ תורזוח תודידמב שומיש השעיישכ
.ןמז ךרואל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו