ןמרתלא לש םיריש ינשב םינויע

יתדה ידוסי-לעה רפסה תיבל תורפס תווצ ,ןמרניילק הטיג


חרי


.תדלה לש עגר שי ןשונ הארמל םג
רופצ ילב םימש
.םירצבמו םירז
תדמוע ךנולח לומ רוהסה הלילב
.םירצרצה יכבב הלובט ריע

ךלה לא הפוצ דוע ךרד יכ ךתוארבו
חריהו
שורבה ןודיכ לע
?הלא לכ םנשי דועה ,ילא - רמוא התא
?שרדל םמולשב שחלב רתמ דועה

.ונילא םיטבנ םימה םהימגאמ
ץעה טקוש
.םיליגע םדאב
,וניהלא ,ינממ רקעת אל דעל
.םילודגה ךיעוצעצ תגות
*
אושל תחנזש ןוגנה רזוח דוע
ךראל תחקפנ הנדוע ךרדהו
וימשגב ןליאו וימשב ןנעו
.חרא-רבוע ,ךל דוע םיפצמ

תודנדנ תסיטבו םוקת חורהו
ךילעמ םיקרבה ורבעי
תודע הנייהת תליאו השבכו
- - תכל תפסוהו ןתוא תפטלש

הקוחר ךריעו תוקיר ךידיש
םיפא תדגס םעפ אלו
הקוחצב השאו הקרי השרחל
.םיפעפע תמושג תרמצו

ןיב ויהו הנש םישימחכ ינפל םתעפוה םע תיתורפס הרעס וללוח ץוחב םיבכוכ יריש
ספתנ רפסה .הפוקת התוא לש תוירישה תויצנוונוקבו יתורפסה םעטב הלחש הרומתל םימרוגה
רודמ :תורודה ןיב רבעמה תא ןמיסו השדחה תירבעה תורפסב תידוחיי העפותכ
המבה זכרמ לא ןמרתלא לש ותיילע תא ןכו ,ןמרתלא-יקסנולש רודל יקסבוחינרשט-קילאיב
הנענ םיארוקה להק ,וז הריש תכרעהב םהיתועדב וקלחנ םירקבמהש העשב הב .תיתורפסה
םג ראית ןמרתלא לע המ-רבד בתכש ימ לכ טעמכ . 1 םסק וילע וכליהש ,םירישל תובהלתהב
לש םתובישח לע ןיררוע ןיא ,םויכ .הזה דחוימה רפסה ןיבו וניב שגפמה לש ותמצע תא
.תירבעה הרישב יזכרמה םדמעמ לעו הלא םיריש

םימייק ןיידע ,הכותמ םייזכרמ םיאשונבו ןמרתלא תרישב קוסעל התברה תרוקיבהש ףא
ירישה ךרעמבו דדובה רישב טרופמ ןויע םיקידצמה תונבומ-יא לש הדימו םיישק וז הרישב
,ץוחב םיבכוכ ירישמ םיינש חתנלו שרפל ונרחב וז תרגסמב .בלושמ אוה וב רשא בחרה
ןד עבוקש יפכ ,הלא םירישש ףא ."חרי"ו "ןוגינה רזוח דוע" :םידומילה תינכתב םיללכנה
הזל הז םירושק ףאו דיחא יאידיא ףצר תלעב תיריש תכרעמ לש ילרגטניא קלח םה , 2 ןורימ
ונתנווכב ןיא .תימינפה ותויקוח לע םלשה ץבוקל סחייתהל לכונ אל ,תובר תויטמת תומינב
ונל םינמזמה ,הלא הייוליגמ םיינשב ךא אלא ,ןמרתלא תריצי לש תללוכ תונשרפב קוסעל
.םייחל תידוסיה ותשיגלו ררושמה לש ומלועל תמיוסמ הרידח

ןוגינה רזוח דוע רישב ןויע

תריש לש המלועל הסינכ ןמזמ ףאו ,ולוכ ץבוקל תיטמת החיתפ שמשמ ץבוקה חתפבש הז ריש
םיעיגמ רשא ,הילמסמ המכו וז הריש לש תוקהבומה היתונוכתמ המכ וב תוהזל ןתינ .ןמרתלא
רישה תורוש ןיב שוחל יושע ןמרתלא תרישב יוצמה .ותריצי ךלהמב יוצימו חותיפ ללכל
,ןושלב ,הקיטמתב ,רישה הנבמב ןויע .םירחא םירישל םייביטאיצוסא םירשקו םירבד ירכז
תריציב םירחואמה םירישה תנבהל אצומ תדוקנ שמשל יושע הז רישבש הזירחבו בצקמב
. 3 ןמרתלא

ןוגינהו ךרדה

ףונ תוארמ םעו עבט תועפות םע ,םוקיה םע שגפמו םיכרדה לא האיצי ראתמה ריש ונינפל
העונתה :תימעפ דח תושחרתה ראתמ וניא רישה .םיכרדב עסופה ךלהה לש וכרדב םירקנה
ייחב תונוש תופוקתל סחייתמ רישה ,ןבלב 'א תעדל ."רזוח דוע" - תיחצנ תוילגעמב תשחרתמ
הווהב םיכרדה לא ותהימכ ,וייח חרוא תא תונשל הסנמה דוונכ ורבע :םיכרדב דדונה ךלהה
4 .דיתעל וכרד תייוותהו

התועמשמב ךרדכ ןהו ,דועצל ךלהה רומא הביתנבש ,תישממ ךרדכ ןה ךרדה תא שרפל ןתינ
תא לוטיל ונייהד ,ךרדב רובעל דתעתמ ךלהה ,ןושארה שוריפה יפל .םייח ךרד - תירופטמה
ןוגינה ,ינשה שוריפה יפל .ריעל ץוחמ ערתשמה םלועה לא לעופב תאצלו םידודנה לקמ
לש ותונמאל תזמרמ וז ךרד ,הב קובדל רבודה לעש תוחילש לש ךרד ,םייח ךרד אטבמ רזוחה
וחוסינ יפל .התוללכב תואיצמה תא ךלהה ןחוב הכרדש ,(ןוגינל) הרישל למסכ תשמשמו ךלהה
לא הבישה , 5 "הרישה ץרא לש םיבחרנה הימוחת יופימ עסמל האיצי ריש" והז ,ןורימ ןד לש
תא הוולמה יאמצע םויק תלעב תושיכ גצומה ,ןוגינה ידי לע תעבקנ םידודנה לאו םיכרדה
.היתוארמ לע ,ךרדה

תוחילשהו ךלהה

ול םיארוקה םיבחרמל תונעיהלו ןוגינל עמשיהל וילע ,ודועיי תא אלמל ידכש שח ךלהה
.תיטרקנוק-תישממ תומד הנניא "חרואה רבוע" ךלהה תומד .םהילא תאצלו וריע תא שוטנל
ןכש ,ינוציחה והארמ רואית וא ךלהה לש ומש ןויצ ןיא :ויתודוא םיטרפ רישב ןיא ,םנמאו
םירחא םירישב םג יזכרמ רוביגכ תשמשמה ,וז תומד .רקיעה אוה ובש ינחורה-ילמסה דממה
תא הליכמ ףא איהו ,ןמרתלא תרישב םינוש םילוגלגב העיפומו תונוש תורוצ תשבול ,ץבוקבש
תרסחו תעד תלק תושיכ וז תומד תרייטצמ ןושאר טבמב . 6 ותריש תנבהל תוחתפמה דחא
םיכרדב ךלהמ אוהש העש ,ותאנהל וב עשעתשמו םלועה ןמ םסקומה ךלה לש תומד ,תוגאד
אלא ,תובייחתה יללושמ םניא ךלהה ייח ,םלוא .עבטה ייוליג םע םינפ לא םינפ שגפנו
ךרד לע ךלהה תומד בוציע .םיכרדל הרומש ותוביוחמ - ול העבקנש תוחילשב םיכורכ
ןוגינה יפלכ תוביוחמה םלוא ,ישונאה ןימה לש גיצנ וב תוארל רשפאמ תטשפומה הללכהה
ןמ) ללכה ןמ ומצע איצומה ררושמה וא ןמאה אקווד אלא "םדא-לכ" וניא ךלההש ,תזמרמ
.(ריעה

חרוכה תא הריהבמ "אוושל" הלמה ."אוושל תחנזש" ףוריצב תזמרנ ,הלמסמ ןוגינהש ,וז תוחילש
ךלהה לש ימצעה שומימה יכ הארנ .ונממ קומחל ךלהה לש וחוכב ןיאש חוכ ,תוחילשבש
אלמל ובייחמה ימינפ וצ לש ופקותמ ,תימינפ תושחרתהמ רזגנ הכילהב ,םידודנב ,םיכרדב
.ןוגינה תלועפ תומלגתה אוה הז ימינפ וצ .וז תוחילש

לא המכ אוהשמ רתוי :וילע תלטומה המישמה תא אלמל בהלנ ךלהה ןיאש ,הארנ הז רישב
ויבחרממ תומעפתה ללכל רבודה עיגמ םירחא םירישב ,תאז תמועל .ואובל איה הפצמ ךרדה
ברקתהל שקבמ אוה ."םיכרדל תרכזמ" רישב לשמל ,וינווגו ויתוארמ ללשמ ,עבטה לש
.השרוחהו רעיה ,קרבהו םשגה ,חורהו ךרדה - ויגיצנמ המכ לעו וילע רעתסהלו

ךרדה יגיצנ ןיבל ךלהה ןיב שגפמה

התואב אלא ,עבק לש בשומ ול ןיאש ,חרוא רבוע תקזחב ,רומאכ ,אוה םיכרדב דדונה ךלהה
ףונב םיעובק םיטנמלאש הדבועה ,תאז םע .הב רבוע וניא םידודנה לולסמש הקוחר ריע
.םהל תונעיהל תוביוחמה דצב הרקוי לש הדימו דמעמ ול הקינעמ ואובל םיפצמו וב םיריכמ
.וימסק לאו עבטה לא ותוא תברקמו תינומדקה-המימתה תוהמה תא ךלהב היחמ ךרדה

,וביט םצעמ ,ךלהה ןמ ענומ ,הב םירושקה םיטרפלו ךרדל תונעיה ךות ,תוחילשה יולימ
הטונ לבוקמה םהייח חרואש ,םירחא םדא ינב םע ביצי יתוברתו ישונא רשק םויק לש תורשפא
,ונימב דחוימ םייח חרוא ומצעל ץמאמ וז ךרדב ךלוהה .םידודנ ייחל אלו עבק תבישיל
תרישקו ,דחמ םירחא שונא ינב יפלכ תוביוחמ רדעיה איה ותובייחתה .לבוקמה ןמ הנושה
ךורכה ןוגינלו םיכרדל תונותנ תופיצרהו תונמאנה .ךדיאמ ,ךרדה תוארמ םע םיפלוח םיעגמ
תמייקה תואיצמה לא הנפומ ביצי יתלבהו לילקה סחיה וליאו ,ירקמלו ףלוחל רמולכ ,ןהב
לע תונמדזמ ויה ילואש ,תוישונא תויורשקתה לאו עבק לש תובשייתה לא :םיכרדל רבעמ
7 .ןתארקל חתפנ וליא וכרד

יפונ ןיבל ךלהה ןיב שגפמה .לודגה םלועה םע שגפמ לעו תוחילש לע םיטרפ םיזמרנ רישב
תוחוכ ינש ןיבש םוצעה רעפה לע רשגל ,עבטו םדא ןיב עגמו רשק רוציל ןויסינ אטבמ ךרדה
.םהב המולגה המצעה תניחבמו םהידממ תניחבמ ,הלא םילוקש יתלב

םיעגמו תוידיתע תויושחרתה לש ףצר ובוחב ןפוצ ךרדה יגיצנ ןיבל ךלהה ןיב שגפמה
לש םותו הכר תוחונינו ,דחמ לעממ םירבועה םיקרבהו חורה לש תרעוס תוימניד :םיעיתפמ
תדמע ,תיטטס הדמעב םיבצינ ןליאהו ןנעה ,ךרדה .ךדיאמ ,עקרקה לע תובצינה תלייאו השבכ
הייפיצה ןמ ךאש ,המודש ,ךלהה םע שגפמב הנתומ םהב ללוחתהל יושעש יונישה .הנתמה
תועצמאב רישה לא תרדוח רומוה לש הלילק המינ .םתויח תא לוכיבכ םיבאוש םה ותושחרתהל
ךלהה .היקחשמו תודליה תפוקת לש רכז ררועמה יומיד ,תודנדנ תעונתל חורה תעונת יומיד
תוסחייתה ךות םא ,תודליה ימי לע תוקפרתה ךות םא ,ותוחילש יוליממ תונהיל יאשר
.וינפל םילגנה תוארמל תעשעושמ

ותויהב ,ילסרבינוא אוה רישה לש ועצמ םג ךכ תיטרקנוק-תמיוסמ תומד ונניא ךלההש םשכ
ראתמ יווק ןיא וב םילולכה ףונה יטרפל .ןמזו םוקמ לש םירורב יוהיז ינמיס רסח
:יקחשמ-ילרטאיתה ידוסיה רישב טלוב ,תילסרבינואה תונווכתהה דצב .םיידוחיי-םיימוקמ
רישה תריווא .תטשוקמו תננגוסמ ףונ תנומת לש הרואפת רויצכ בצועמ וב רייטצמה םלועה
היתוגיצנכ ,ןדודיבב תלייאהו השבכה לש ןרוכזא לשב ןה ,םודק חוחינ תאשונו תידגא איה
ןמ תומלעתה ךות ילגר עסמל אצויה דדונה תומד לשב ןהו ,תינוריע-םדק ,המודק הפוקת לש
.לבוקמ הרובחת יעצמא אלל ונייהד ,ינרדומה םלועה עיצמש תויורשפאה

םה םיתעלש עבטה יגיצנ םע םיעגמה לש הריהמה תופלחתהה תמועל תכשמנ ןוגינה תופיצר
גצומה) םעבט יפ לע םילעופ םיקרבהו חורה .קבאמ םיאטבמ םה םיתעלו ,םיפלוחו םיפוטח
םחוכב ןיא ךא ,וב קבאיהל םיסנמ םה :ךלהה םע שגפמה תעשב ,(לילק םידלי קחשמכ רישב
ללש ךותב .ודעב םיבכעמ םניא םיכרה תולוקהו תוארמהש םשכ שממ ,וכרדב ךישמהלמ ורצעל
דב .תויביספו העיגר ,הוולש ,תוכר תולמסמה ,תלייאהו השבכה תויוצמ םיפלחתמה תוארמה
תודע תויהל :תיטפשמה תכרעמה םוחתמ בואשה דיקפת ,יניצר דיקפת ןהילע לטומ דבב
תאו ךרדה תא ךישממ רבודהש ךכל תודע ןה תלייאהו השבכה .ךלהה לש ותוחילש יולימל
אקווד תאטבתמה ,ותובייחתה תא אלממ אוה םצעב ךכב .בכעתהל ילב ,רצעיהל ילב ןוגינה
ועגמ .היתוארמ םע םיפלוח םיעגמבו ךרדב הכילהב אלא ,םיוסמ רבד יפלכ תוביוחמ רדעיהב
- תבייחמ יתלב הביח לש ףוטחו יארקא עגמ אוה ףונה לש הלא תוגיצנ םע םג ךלהה לש
."תכלל תכשמהו ןתוא תפטיל"

תויוהמ ןיבל םדא ןיבש רשק אלא ,שונא ינב ןיב םייקתמה רשק וניא רישב ראותמה רשקה
,םירכונמו םיקוחר םיראשנ גופסל ךלהה לוכי םתואש תוארמהו תועפותה ,ןכ לע .תוטשפומ
ןיפולחל וא ףוטיל דבלמ רבד ומצעמ םהל קינעהלו םהמע שממ לש הברקל עיגהל לכויש אלב
תרסח תולטבתהו העינכ ,תינחלופ הצרעה לש יניצר סחי ללכ ךרדב תאטבמ הדיגסה .הדיגס
םה אלא ,םיבושח םניא םמצעלשכ םהש םיחיכומ םיפלחתמה הדיגסה יאשומ ןאכ ,םלוא .םינוא
השרוח :רדגומ דוחיי תורסחה תוללכומ תויוהמ םה תרמצו השיא ,השרוח .ךרדה יגיצנ ךא
תילוק תוליעפ תעב יהשלכ השיא - הקוחצב השיא :קוריה העבצב ךא תנייפאתמה תימתס
הקוחר תוהמ איה רישה םויסבש תרמצה םג ;ףונב םושיר לכ הריתומ הנניאש השיא ,הפוטח
ךרדל אופא איה הדיגסה ."םייפעפע תמושג" - הב ךורכה השנאהה טנמלא ףא לע ,תספתנ יתלבו
וליפא ילוא ,לילק יפוא ןאכ םישבול הדיגסה ןהו ףוטילה ןה .םתוללכב היתוארמלו
.תועובק תויובייחתה אלל ,ךרדב תידימת הכילה לש םייח חרוא ותוא םישיגדמו "ינילקרט"

ישונא ןיב וא ,םמודו חמוצ ,יח ןיב תלבוקמה היכרריהה לוטיב םושמ שי תוארמה תיינמב
וז הייטנ .תרמצהמ וא השרוחהמ רתוי הבושחכ תגרודמ הנניא "הקוחצב השיא"ה :ישונא יתלבל
םימעפ הלגתמו תרזוח ,ףרה ילב תופלחתמ םג ךא ,תועובק תויוהמ לש תכרעמ םלועב תוארל
.המצע לע תרזוחה הכילהה אוה וז תכרעמב עובק רתונש המ . 8 ןמרתלא תרישב תובר

רישב ןמזה

לש היצאוטיס תורצויהו חכונ ןושלב ךלהה לא תונפומה ,תורישי תויריש תורימאמ יונב רישה
ןיב הדירפמ ,גולאידה תועצמאב יטמרד דוסי רישל הרידחמה ,וז היינפ תרוצ .ךשמתמ הווה
.ךלהה לש ושפנב םייקה ץיחה תא תאטבמו ןעמנל ןעומ

ךרד לא תאצל ךלהה לש ותוביוחמ ןיב חתמה זמרנ ,"אוושל תחנזש" םילמב ,רישה תליחתב
וא יהשלכ תישונא תורשקתה תריציל ,וב ןנקמ ילואש ןוצרה וא ךרוצה ןיבל םידודנה
ןיבו ונוצרמ ןיב ,ךלהה ןותנ הכותבש תילגעמה העונתה .ריעב תוביציו עבק ייח לש םמויקל
רישה ןמ תעמתשמ העובקה הרזחה ."רזוח דוע" םילמב רישה חתפב רבכ הלגתמ ,וחרוכ לעב
תיבבש "םעפ אל" יוטיבה הל ליבקמו ןושארה תיבב םימעפ שולש העיפומ "דוע" הלמה .ולוכ
תורכומ תועפות לש ןויזיחכ ,דיתע ןושלב רסמנ ךלהל םיפצמה תוארמה רואית .ישילשה
.שארמ ןתופצל ול ןתינ ןכ לעו ,רבעב ןהב הסנתה ךלההש תוחיכשו

תוילגעמ ןימב ךלוהו ךשמנה ("דוע" ,"הנדוע" ,"דוע") ןותנ בצמכ הווהה טלוש ןושארה תיבב
ןיבל ךלהה ןיבש שגפמב תוידיתעה תויושחרתהה תא ראתמ ינשה תיבה .המצע לע תרזוחה
תניחבמ ןה ,ינשה תיבל רישי ךשמה הווהמ ,רבעה לא רזוחה ,ישילשה תיבה .ךרדה יגיצנ
השבכה לש ןתודע ךשמה תא ליכמה ,הז תיב ,טפשמה לש יריבחתה הנבמה תניחבמ ןהו ןכותה
.ךלהה לש וייח תוחרוא לע בצמ תנומת םג םכסמ ,תלייאהו

דיתע - ינש תיב ;הווה - ןושאר תיב :ןמזה לש וז הקולח יפל םיתבה הנבמ תא םכסל לכונ
ןיב קודהה רשקה תא לילעב המיגדמ וז הקולח .רבע + הווה - ישילש תיב ;רבע + יופצ
יטננמיא קלח אוה רבעה :ךלהה לש ותוחילשב הכורכה תוירוזחמה תא אטבמה רשק ,םינמזה
.דיתעה לא דומצ םג אוה ,הווהה לש

תירויצה ןושלה

ותריש .תטשפומו ההובג הפש ידבורמ ןושל יפוריצו םייוטיב תעפוש ןמרתלא לש ונושל
.םיעיתפמו םיירוקמ תורופטמבו םירויצב הרישע

עבטל תוישונא תושוחת תקנעה .השנאהה אוה רישב םיטלובה םייביטרוגיפה םיעצמאה דחא
שומישה ,דחא דצמ . 9 ןמרתלא תרישב תובר םיעיפומ טשפומל םייח תניתנו םינושה ויגיצנלו
חוכ תא אטבמו ,ךרדהו ךלהה ןיב ,םוקיהו םדאה ןיבש הקיזה תא קדהמ השנאה יעצמאב
ביכרמ אוה הז רישב ישונאהש רוכזל שי ,ינש דצמ .ךרדה וילע הליעפמש ,יביטסגוסה הכישמה
.יחו םמוד ןיבש היכרריה לש לבוקמה סחיה אלל ,רחא ביכרמ לככ

ןיעמ ,תיביטרוגיפ תומדל התוא תכפוהו םמודה לש תויטטסה ןמ התוא העיקפמ ךרדה תשנאה
ןושלמ ףא ילואו) הייאר ןושלמ תשרפתמ ונעמל "תחקפנה" ךרדה .ךלהל תירב תלעב
,ןליאהו ןנעה םג .ונעמל ךא תחתפנ איהו ,ואובב ךלהה תא האור ךרדה - (המכח-תוחקיפ
,יחצנ הווה ןיעמב םיעוקש םיארנש ימכ ,השנאה לש דממ םיאשונ ,ךרדה לש םירחאה היגיצנכ
תמחמ ישונא דמעמ ןיפיקעב תולבקמ תלייאהו השבכה .ךלהה לש ואובל הייפיצ ירודח
.ךלהל תודע שמשל - ןהיפתכ לע לטומה יניצרהו דבכנה דיקפתה

ףאו ,רישה ךרואלש םישנאומה םירואיתה תא םאות ,"םייפעפע תמושג" ,תרמצל קנעומה ראותה
םימ םיפטונה םילעה :ילאיר סיסב שי הז רויצל ."תחקפנה" ךרדה לא ,רישה תישאר לא רשקתמ
השיחממ וז הקיז .ךלהה לא ןילמוג תקיז ןהלש ,תועמוד םייניע ריכזהל ןכא םייושע םשגב
םיידיב הילא ואובב ךרדה לש הידסחל ןותנה ,ךלהה לש ותשלוח תאו ותודידב תא לילעב
םע ועגמב וירוחאמ דומעל םייושעה ,תירמוח תנעשמ וא יוביג לכ אלל רמולכ ,תוקיר
.עבטה

דוסיה תא ץבשל הייטנ תמייק ,יטסילאירה ןמ קחרתמה ,ולש תוארמה םלועב ,ליעל רומאכ
תוינייפואה תועפותה תחאש ,תנעוט םולב-ןוטרק תור .הרואפת יומד רויצ לש תרגסמב יעבטה
םיבצמה תריחבב ןה ,ינמז-לעהו טשפומה-יללכה לא עיגהל המגמה איה ץוחב םיבכוכ ירישל
החיתפ רישב רבכ הלגתמ וז העפות . 10 יביטרוגיפהו ינושלה םבוציע ןפואב ןהו םיראותמה
םיירואית םידגיה אלא ,תושגר תעבה רישב ןיא .תרכונמו הלילכמ איה רישב המינה .הז
יפונ לש רואית םג ןיא ,וניארש יפכ .השנאהה יעצמאב שומיש ךות ,תירויצ ןושלב םירסמנה
תוארמ לע םיזמורהו ,םלועה תא םיגציימה ,םמודה ןמו יחה ןמ םילמס אלא ,םיילאיר םייח
.םיביהרמו םייאליטרע

בצקמו הזירח

תוגוז ינש תיב לכב .ד-ב ג-א :העובקו תירטמיס ,תגרוסמ איה רישה ירוט ףוסבש הזירחה
םיינשב האלמ תימינפ הזירח תמייק ךכל ףסונ .ןיגוריסל ישנו ירבג זורח ןכו ,םיזורח
ומכ ,םירחא םירוטב תוטלוב תוילילצ תורזח ןכו ,הקוחצב-הקורי ,וימשג-וימשב :רישה ירוטמ
יתלב זורחב שומיש איה הנוויגלו הזירחה ןונערל ךרד .םייפא-םעפ ,הקוחר-תוקיר - 'ג תיבב
."תכל תפסוה" םע זרחנ "ךילעמ" - ינשה תיבבו ,"חרוא"ו "ךרוא" - ןושארה תיבב ומכ ,קיודמ
תעב הבו ,ךרדה תוארמ ןיבל ךלהה ןיב ,םינוש םירושימ ינש ןיב חתמה תא הטילבמ וז הזירח
ךלהה וליאו ,ךרואל תחקפנ איהש רמאנ ךרדה לע :וידחי םתוא ךורכל ארוקה תא תנווכמ םג
.ךרדה ןיבל ךלהה ןיבש הקיזה תא אופא תקדהמ םילמה יתש תזירח .חרוא-רבוע הנוכמ

םיעיפומה םידרפנה םיטנמלאה רושיק - קהבומ יטמית דיקפת אופא שי הזירחה לש תוינוגינל
11 .תללוכ תוהמל םתכיפהו הז רחא הזב

רישה לש תקהבומ הנוכתל תבשחנ ,רישה ךרואל תשגרומה ,(עבורמ טספנא) תמעטומה תוימתירה
ספתיהל הלוכי איה :תירישה היווחה תא דחוימב תמאות וז תוימתירש ,הארנ .ינמרתלאה
וז תוימתיר ריבסהל םג ןתינ .ףרה אלל רזוחה יתייפכה ןוגינה חוכ לש ישחומ יוליגכ
. 12 היקוחל םאתהב התוא תבצעמכו תואיצמה תא תנגראמכ ןוגינה-הרישה תסיפת לש האצותכ
,ןוגינה הווצמש רדסלו הינומרהל הפופכה ,העובק תויקוח יפ לע תלהנתמ רישה תביתכ
הרישה לש היכרדל שבכיהלו ענכיהל רבודה לש ותונוכנ הלגתמ רישה תביתכ םצעב .הרישה
לש החוכ אופא רבוג רבודה לש ושפנב להנתמה ימינפה גולאידב .הוותמ איהש תורגסמלו
.תויעבטה ויתויטנ לע הרישה

חרי רישב ןויע

ךותמ עבטה תוארמ םע שגפמה תויווח ,וב תורזוחה תועפותה לאו םלועה לא תוכשמיהה
ןמז ,הליל תעשב שחרתמ שגפמה .הז רישב יוטיב ידיל תואב ,העובקה םתואיצממ תומעפתה
,םימש ,חרי ומכ ,תועובקה עבטה תועפותמ המכו ,וב הפוצה יניעמ םלענ ינוריעה ףונה ובש
לא תוסחייתהה .העיגר הפוסש החותמ תיטמרד הריווא תופופא ןהשכ וב תולגתמ ,םימו ץע
באכ לש םימינש ,לוכיבכ תברועמ יתלבו תקחורמ תימויק הדמעב התישאר וללה תוארמה
םיאלמנ וז תרכונמ הדמע לש החוכמ .תפחוס תישגר תוצרפתהב המויסו ,הילא םירדוח האילפו
13 ,"הרזה" תארקנה הקיטאופמ קלח איה וז הדמע .רישעו שדח יתייווח ןכות םיחיכשה םיעגרה
ארוקה תא תנווכמ איהש העש ,ימעפ-דחלו ידוחייל ילנבהו רוגשה עגרה תכיפהל תלעופה
,איה הרזהה תקיטאופ סיסבבש החנהה .העיתפמ הייאר תיווזמ יתרגשו חיכש הארמב ןנובתהל
ואיבהלו תואיצמלו עבטל םדא ןיבש הקיזה תא קדהל וז ךרדב תטקונה הריש לש החוכבש
םויקה תודוסל רשאב םדוק ונממ ורתסנש תותימאב הרכהלו רתוי הקומע הנבות ללכל
תושדחתהבו ןונערב שוחל ,שדחמ תואיצמה תא תווחל ארוקה יושע וז הריש תועצמאב .ישונאה
םייחב שוחל םייושע םדא ינבש ןוממישהו הרגשה םע דדומתהל ךכ ידי לעו ,תוארמה
.םיינרדומה

ןעמנה לשו רבודה לש םתוהז תשטשטימ ,ונינפלש רישב םג ךכו ,ןמרתלא ירישמ םיברב
םיררושמ לש תילנוסרפה הרישה תונורקעמ גרוח הז הביתכ חסונ .לפרעב הטול תרתונו
יוטיבה םהבש ,גרבדלוג האלכו לחרכ תוררושמ לש ןכו ,לשמל ,יקסבוחינרשטכו קילאיבכ
לשמל .רישה זכרמב דמוע תילנויצומא הברק לש הדמעמ תוארמה תא ראתמה ררושמ לש ישיאה
ואשו ,רעי ,ךל םולש :ירמא םיכפמו םעפתי יבל" :רמאנ "ונרוטקונ" יקסבוחינרשט לש ורישב
ביבא" ןוגכ) לחר תרישב ,"הכרבה" קילאיב לש ורישב םג תמייק המוד תוסחייתה "!ירה ,םולש
.םירחא םיבר םירישבו ,("סגא ץע"ו

והשלכ עקר תריחב :ץוחב םיבכוכ ירישמ םיברל תינייפואה תפסונ העפות תטלוב "חרי" רישב
תא וב דקמל ידכ ,ותאפקהו ןמזה ףצר ךותמ םיוסמ עגר תפילש ,םירחא םיבר םיעגר ןיבמ
יוטיב ןמרתלא תרישבש וז העפותב האור םולב-ןוטרק תור .םירבדה לש םבלב העיגנה תייווח
םתוא לש םרשועב אוצמל ןתינש םעטה תאו תועמשמה תא תשפחמה ,תיפוסוליפה ותסיפתל
הרופטמה תאו זורחה םסק תא שוחל ןתינ ,םירחא םירישב ומכ ,הז רישב םג . 14 םיעגרה
.םיעיתפמו םיירוקמ םירויצבו תורופטמב הסוחד רישבש תיביטרוגיפה ןושלה .הקירבמה

ריעה רואית

הלמה .ונולחמ ףקשנה הארמב ליל תעב ןנובתמ םדא ובש ,רחבנ עגר לש ומוציעב חתפנ רישה
ינפל ןהב עוקש היה רבודהש ,תומדוק תובשחמל תיתוגה תפסות לע ,תויכשמה לע תזמרמ "םג"
לש המויק תא תאטבמ רישה חתפבש תילאוטקלטניאה העיבקה .ןשונה הארמה לא הנפש
וכותל םתוא גפוסה ,ןנובתמה לש וניע ךרד םיחיכשו םירכומ תוארמ תושדחתהל תורשפאה
ותריצי ירפ אופא איה הלא תוארמ תושדחתהבש הקימנידה .ותוימצעמ םהילע ליצאמו
.ןמאה לש וניעב ,ןנובתמה לש וירושיכב יולת תוארמה םידלונ ובש עגרה :םדאה לש תינחורה
,םלוא .ארובה יעוצעצ םלוכ - ףתושמ הנכמ ,תיתוגה תועמשמ שי םמצע תוארמל ,תאז םע דחי
.םתויחצנ לומ ותוספא תא שחו םהב ןנובתמה םדאה תגות איה םהילא הוולתמה הגותה

,תדלוהה עגר לש תוינושארה תא ילילה ףונב אוצמלו עודיה ןמ קתנתהל וז תלוכיש ,הארנ
אלפתמ וליפא רבודה .תולגתה לש םיאלפומ םיעגרב תוכזל יושע הב ןחינש ימש ,הלוגס איה
הב שיש ,וז תינושאר תולכתסה ךרד .הנוש הרוצב םירבד תוארל תלוכיה וב תמייק דועש
םילגנה ,תוארמה לש הרזה תרצויה קוחיר תדמע תבייחמ ,תרכומה תואיצמה תאלפה םושמ
הנומתל :ןאכ םג ךכ ,"ןוגינה רזוח דוע" ,םדוקה רישב ומכ .עיתפמו שדח רואב תחא-תבב
לכב ךא ,עודיו רכומ ףונ םע היוהיז תא םירשפאמה םיימוקמ ראתמ יווק םוש ןיא תלבקתמה
ףא .טלוק אוהש תולוקה תועצמאבו ןנובתמה הב ןתונש תותואה תועצמאב הנייפאל ןתינ תאז
רכז הנומתב ןיא ,לילה תא הטועה תירורהסה הריוואהו ררושה ךשוחה לשב ,ריעב רבודמהש
,המוד .הב םיכרכנ םניא םיישונא תולוק וא תוארמ םג .תובוחרו םיתב לש ינוריעה ףונל
םהש ,םישנאומ םיטקייבוא םיעיפומ םדא ינב םוקמב .היבשותמ הנקורתנש םיאפר ריע ונינפלש
,וב העוקש הלוכ ריעהש ,עדונ אל לבס לע וא באכ לע זמרל היה יושעש ,יכבה .רישה ירוביג
הז יכב .םירצרצ לש םיינדרוט תולוק ךא אלא ישונא יכב וניא ,(היזתסניס) וכותב הלובט
תא דדחמו ,הייחדו קוחיר לש השוחת רצוי ,ריעב תררושה תיעבט-יתלבה הממדה תא רבושה
הריוואה םע דחא הנקב הלוע וז השוחת .רישה חתפב רבכ הרצונש ההלבה תריווא
רופיצ וליפאש ,םירכונמה םימשב םג תפקתשמה הריווא ,ריעה תא תפפואה תפשוכמה-תירורהסה
,ישונאה יבגל םימוטא םתויהב תורז תשוחת םירצוי ריעה תא םיפטועה םימשה .םהב ןיא
15 .ולרוגל הקיז אלל ,םדאה ינפמ םימותח

,תיביטקאה איה ךרדה .וילא "הפוצ דוע ךרד"הש ,דדונה-ךלהה תובקע םילגתמ הז רישב םג
ירישה-רבודה יפב תרכזנ אלא תיזכרמ הנניא ךלהה לש ותומד .תגצומה איה הטבמ תדוקנו
עגרה לשו עבטה לש םייטטסה-םיעובקה ויביכרממ דחאכ ,סומסוקב טרפכ ;ךרדה לא הקיזב
לקתנ םימשה לא ברקתהל ןויסינ לכש םשכ ,תירשפא יתלב תיארנ ריעה לא תוברקתהה .אפקש
דמוע אוהש ףא - הנממ קתונמ ריעה תפקתשמ וכרדש ןולחה .ןולשיכל ןודינו תרצובמ המיסחב
,ךרדה איה ישונא יוטיב לש ומויקל תויצפואה תחאש ,הארנ .הל הצוחמ אצמנ והירה ,הלומ
בוטרוק שוחל לוכי אוה .הב רוחבל יאשר ךלהה ךא ,ריעה ומכ ןולחל דעבמ תפקשנ םנמאש
.תינמז-וב ול הפצמו ותוא האור - וילא "הפוצ" איהש הלגמ אוהש העש המחנו הווקת לש

לא הבואכ תודמציה הליכמ אלא ,המימת הנניא ילילה הארמה ןמ ןנובתמה לש תומעפתהה
תיבבש תוארמה תא השדח תיווזמ הריאמ וז תומעפתה .הוונע ךותמ ,דובכ תארי ךותמ םלועה
ןיבל חריה ןיבש קבאמל ילוק עקר שמשמ הלוכ ריעה לע ומושיר תא ליטהש יכבה .ןושארה
.ארובל רבודה הדומ הילע רשא ,הריעסמה תואיצמה ןמ דרפנ יתלב קלחל ךפוהו שורבה
תמעפמה תוממורה תארי ,דובכ תארי לש שגר לע הדיעמ ינשה תיבה ףוסבש תבהלנה האירקה
ולו ,תוארמה םע רשק רוציל יאשר אוה םנמא םא תיטתפ המינב לאוש אוה יכ דע ,רבודה תא
.םמולשב השירד ידי לע ,ףיקעו ףוטח רשק ךא

שורבהו חריה

,ובצעל ורחבנש םיטרפב עיתפמ ותויה םע ,ובש ףלוחהו עובקה לע ,הלילה הארמ רואית
םוקמב םיעובקה םיפונ לא תרשקנ הנניא תושחרתהה .האופקו תיטטס הניצס ךותב ןותנ והירה
לש קלחכ םהב עובקה חריה םע ,םימשה .ינמז-לעהו יללכה רבע לא תכשמנ אלא ,ןמזבו
:ןושל לפכ הליכמ "רוהס" הלמה) הלילה לש תירורהסה הריוואה תא םירצוי ,הרואפתה
.(ירורהסו חרי-רהס

תפסותכ ,םימשב יולתה ץפחכ גצומ אלא ,עבטבש תוירוזחמה תרגסמב ראותמ וניא רישב חריה
אלא ,תיתרגש-תיליל עבט תעפות דוע גציימ וניאו ישממה ףונה ןמ רקענ אוה .טושיק לש
לש םחילשכ שמשמ חריה .תימסוק תושחרתה אטבל האבה ,תיסיפטמ ,רתוי תטשפומ תוהמל ךפוה
ןיב להנתמ ,ורקיעב יטטס ,יומס יחצנ קבאמ .גציימ שורבהש תויצראה ידי לע חצונמה םימשה
ןיבל לוגעה חריה ןיב יטתסא-ינרוצ קבאמ ונינפל ,יתוזחה רושימב .שורבה ןיבל חריה
,הארנ .ירבג דוסי ןיבל לוגע ישנ דוסי ןיב קבאמכ ותוארל םג רשפאש ,דדוחמה שורבה
תואיצמה ןיבל םימשה ימרג ןיב םיררושה דימתמה חתמהו תיחצנה הקיזה תא למסמ הז קבאמש
ודוחש ןודיכ - ןכוסמ קשנ ילכ ומכ ףוקז ,החטבב ודמע לע בצינ שורבה .המדאה ינפ לעש
ןמ יתוהמ קלחכ ספתנ הז םינתיא קבאמ .ומויק לע םייאמו וב עגונ וליפאו ,חריה לא ןווכמ
,תימויק הנכס לש השוחת וב ןנובתמב ררועמ וניא הז קבאמ .הפוצה ןיעל תילגנה תואיצמה
ךותמ תאז השוע אוהו ,האירבה יאלפב ןנובתהל הכזש ימ לש תשגרנ תומעפתהב לבקתמ אלא
ינוניג לש המינש ,הדות תוריסא לש שגרו ,("הלא לכ םנשי דועה ,ילא") השודק לש טטר
הארמב דעל עובקה יביסרגאה קבאמה .("שורדל םמולשב שחלב רתומ דועה") וב הלוהמ ןילקרט
ץפח זוחמ םג ונואפיקבו ותויחצנב אטבמו ,רישה םויסבש העיגרל דוגינכ ןותנ ןשונ-שדחה
.רבודל םיפוסיכ רוקמו

ףונהו םדאה

,יזכרמ סופד הווהמ וז העפות .תשטשטימו תמצמטצמ רישב רבודה לש ותומדש ליעל וניאר
איהש םע ,ותובישח תא תמצמצמ רבודה לש ותוהז תעלבה .ןמרתלא תרישב ,תועמשמ לעב
יתוגהה דממה קוזיחל תמרות ףאו ,רישב םייביטקאה םהש תוארמה לש םתויזכרמ תא הטילבמ
ןושלב תראותמהו התושחרתהב תיטרקנוק היווח לש הבלב יורשה רבוד גיצמ רישה .רישה לש
םיעגר לש תטשפומ-תינחור תיצמת לש יוטיבל עיגהל אוה חילצמ ןכ לעו ,תללכומ תירופטמ
.הלאכש

יתונמא טושיקכ עבטה תועפות לש ןבוציעב ,םדוקה רישב ומכ ,תילגתמ רישבש ףונה תודחא
רחבנש ,םודאה .םיליגעב טשוקמ ץע - תטשפומ תוהמל ךפוה ינשה תיבבש שורבה .הרואפתכ וא
ילואו ,טושיקו עבצ תננגוסמה תוירויצל ףיסומ ,םיליגעכ ץעה לע םייולתה תורפה תא ראתל
תונטקומ תורוצ ללכל ונסורש תויארפו תוילטיו ,ךכשש קבאמ לש יאוול תועמשמ אשונ ףא
.םישנאומ םיטנמלאכ ץעבו םימב תילגנ עבטה עקש הכותלש העיגרה .(םיליגע)

.וב קחשל ץפחכ ול םישמשמה ,ארובה ידיב םיעוצעצכ רבודה יניעב םיספתנ הלא תוארמ
- םדאה רובע ;קחשמ ילכ ,םילודג םיעוצעצ - לאה רובע :טבמ תודוקנ לש תוילאוד ונינפל
יפוסוליפ ןויער איה לאה ידיב קחשמ ילככ האירבה תסיפת .האילפל תויונמדזה אלמ םלוע
המב לע םיאצמנ ,ונממ קלח אוה םדאהש ,עבטה יביכרמ (א :םינוויכ ינשל שרפתהל ןתינש יתד
ורחבש ילבמ ,םהילע ולטוהש םידיקפתה תא םיקחשמו ("המב םלועה לכ" ריפסקש לש ותרמאכ)
תא תויחל שי (ב .ודיב הנניא הריחבה יכ ,וינפמ חורבל ןיאו םדאב טלוש לרוגה חוכ ;םהב
הגצהב קחשמ ילכ ,ארובה יעוצעצמ דחא אוה םדאה .םילבה לבה לוכה יכ ,קחשמכ םייחה
.רדהו דוה הב שי ךא ,שממ הב ןיאש הלודג

תורזוחהו תועובקה תועפותה .עבטה ןיבל םדא ןיבש רשקה רבדב םירוהרה ררועמ רישה
ןיבש רשקל םינקמה םה תיחצנ תירוזחמ תכרעמב םינותנה םיללכומה תוארמה ,םוקיבש
בוציע םשלו תואיצמה לש הינפ שודיח םשל עגרה תאפקה םג .ןמזל רבעמש תועמשמ עבט-םדא
תואיצמה תא תווחל םדאה לש ותלוגס .ילאירה ןמזל רבעמש תוקיז הנוב המע שגפמה תייווח
,ישונאה םויקל תועמשמ תנתונה איה םיפלחתמה תוארמה לש תיחצנה תוירוזחמה תסיפתב
ןמו יכבה ןמ .ףולח ןב אוה ומצע םדאהש הרכהה לשב ילוא ,הב הלוהמ הגותש תועמשמ
תוארמה תמנפה .םדאה תגות לש הכלשה איה ארובה תגות :הגותה ףוסבל תרתונ קבאמה
.וז הגותב םיכורכ היתובקעב אובל יושעש ןוחכיפהו

רישה הנבמ

הבר הדימב םאות ףא ןלהל הארנש יפכש ,ימתירהו ירטמיסה ,ללכושמה והנבמב רכינ רישה
ידיל אבש ,רישה לש ןנגוסמה יתרואפתה יפואב ףסונ טקפסא אוה הז לולכש .ונכות תא
.תירויצה ןושלה רושימב יוטיב

םיבכוכב רישה תונמא תא ןייפאמכ םולב-ןוטרק תור העבט ותוא גשומ ,"יטמרדה ריבחת"ה
התליחתש תיתלילע תוחתפתה ליכמה ,שלושמ יטמרד הנבמל הנווכה .הז רישב םג יוצמ ,ץוחב
רישה . 16 העיגרו סויפ לש הריוואב המויסו איש תארקל ליבומ הכשמה ,החותמ הריוואב
רוכינו הדרח תשוחת ראתמ ןושארה קרפה :םיקרפ השולש תב תיטמרד הלילע ןיעמל חתפתמ
,םילא קבאמ לש אישה עגר ללוחתמ ינשה קרפב ;תוצרפתה םרט לש חתמ תרודח הריווא ךותב
המחנ תרושב ומע אשונ הז יחצנ קבאמ .שורבהו חריה - עבטה יגיצנ ןיב ,קחורמו עובק ךא
טקשל :הנכ לע הבש הינומרהה ,םויסה קרפב ;הידוה תאירק אורקל וררועמו וב ןנובתמל
.תישירח הידוה תליפת הוולתמ םיררתשמה סויפלו

החיתפה ןיב .הב לוהמ יתוגהה דוסיהש תישגר האירקב םייתסמו ,תיתוגה הרממב חתופ רישה
דוסי תסיפת םאטבב הז תא הז םימילשמ םג םה ךא ,חצנו תדלוה ןיבש דוגינה ןותנ םויסהו
.רהרוהמו ולש חורה ךלה ,"תדלוה לש עגר" - החיתפב .םלועהו "ינא"ה ןיבש סחיה רבדב
התוא הסיסבבש תישגר הרומת וב תללוחתמו ,"ךיעוצעצ תגות ...דעל" - חצנה לע רבדמ םויסה
םירואית המכ םיעיפומ םויסהו החיתפה ןיב .תוארמה חכונל האתשמה הדמע לש דוסי תסיפת
הלוגסב ןחינ םדאה ,דסח לש העשב יכ ,ותסיפת תא רבודה אטבמ םתועצמאבש ,םיירופטמ
םהב ןנובתמ םדאהשכ .םינשונה ,םייוצמה תוארמה תא תרחא הייאר תוארל הנימב תדחוימ
הבר הדמח םיררועמו ,תעדונ אל ץרא לש ףונכ םיעיתפמו םירז עתפל םישענ םה ,וז ךרדב
.םהב הפוצב

לומ") ינש ףוגבש היינפה ןושל תועצמאב תיווסומ רבודה תומד ,םינושארה םיתבה ינשב
ילוטנ םתויה לשב ינמז-לע ןוגרא םירצוי חכונ ןושלב םירסמנה םייללכה םידגיהה .("ךנולח
תא ףשוח אוה ףוסבלו ,("ונילא") םיבר ןושלל רבוע רבודה ישילשה תיבב . 17 ןמז ינוויכ
.("ינממ") ןושאר ףוגב תשגרנ היינפ-האירק תועצמאב ומצע

טפשמה :םיטפשמ השולש שי 'גו 'א םיתבבשכ ,םיתב השולשמ יונב אוה :ירטמיס הנבמ שי רישל
תורצקה תורושה יתש ינפ לע ערתשמ ינשה טפשמה ,תיבב הנושארה הרושל ףפוח ןושארה
ינש שי 'ב תיבב .תישימחהו תיעיברה תורושה ינפ לע - ןורחאה טפשמה וליאו ,תואבה
,תיעיברה םע תזרחתמ הנושארה הרושה :תירטמיס איה הזירחה ףא .השולש ןיעמ םהש ,םיטפשמ
תא דקממ הז הנבמ םיתבה תשולש לכב .זורח אלל תרתונ היינשה קרו ,תישימחה םע תישילשה
;ץעהו חריה ,םימשה :תוננובתהה יאשומ םימקוממ הבש ,תיבה זכרמב היינשה הרושה לא טבמה
םיוולנ םינושה חורה יכלהש העש ,הטמל הלעמלמ טבמה תשילג תא אטבמ ףא הז הנבמ
.םהילא

רישב תרכינה תיבצקמה תוירטמיסה תא הלילשל ןד ,ןמרתלא לש סומתירה תא רקבמה ,ךז ןתנ
תוינכמהו תוינוגינה ותעדל .רישה לש ותוינויחב תעגופ וז הירטמיסש הנקסמל עיגמו
תחא וחדו וז ותעד דגנ ואצי םינוש םירקבמ . 18 ותועמשממו ונכותמ תושולת רישב תוטלובה
תא םימלוה ןכא עובקה בצקמהו ירטמיסה הנבמה יכ הארנ ,םנמאו . 19 ויתונעט תא תחאל
,('גו 'ב) תורצקה תורושה יתשב יוצמ ןושארה תיבה לש וזכרמ .ונכות תאו רישה לש וחור
הרושה תקלחנ רישה יתב תשולשב . 20 ללכ תיתורירש הנניא תורושלו םיטפשמל הקולחהו
ילב םימש - טקייבוא הזכרמבש ,תזרחתמ אל,תעטוקמ הרוש טילבמה רבד ,םיינשל תיזכרמה
,לשמל ;תשגדומ-תיטמרד המישנ תקספה ןיעמ תרצוי וז הקולח .טקושה ץעה ,חריה ,רופיצ
,לקשמ ףדוע הלמ לכ לש המוקימל הנקמ "םירצובמו םירז/רופיצ ילב םימש" טפשמה תקולח
ךכ .תדרפנ הרושב םדודיב םצעמ המצע םירבוצ םימשה לש רוכינהו תורזה .תועמשמ תפסות
תוהמכ חריה לש ותואצמיה תא הטילבמ ,הדבל תבצינה (רישה םש םג איהש) "חרי" הלמה םג
לפקמכ המוד ודודיבב חריה .(חריל עקרכ םירכזנ םניא םימשה וליפא) םימורמב תדדובמ
.העושיל הייפיצהו הגרעה תא וכותב

.רבודה לש תוננובתהה תדמעב תוחתפתה הלגמ תיב לכבש תונורחאה תורושה יתש תאוושה
לא תמעפנ תישגר תוסחייתה לא ,('א תיב) טלוקה תוהז לש רוכזא אלל ,הטילק לש הדמעמ
,("?שורדל םמולש שחלב רתומ דועה ?הלא לכ םנשי דועה - רמוא התא" :'ב תיב) תוארמה
ךיעוצעצ תגות ,ינממ רקעת אל דעל" :'ג תיב) העובש ףא וא הליפת-השקב ןיעמ אוה הפוסש
.("םילודגה

הארוהל תועצה

"חרי"ו "ןוגינה רזוח דוע" :םירישה תאוושה
תומד הנניא וז תומד .םיכרדב דדונה ךלה לש תומד העיפומ םירישה ינשב
הזיא .ןמרתלא תרישב תונוש תויועמשמ תאשונה תילמס תומד אלא תיטרקנוק
איהש ןילמוגה יסחי םהמו םירישה ינשמ דחא לכב וז תומד תספות םוקמ
?ךרדה םע תמייקמ
דציכו תענצומ איה הדימ וזיאב ?םירישה ינשב רבודה תומד לש הדמעמ והמ
?התוחכונ תא שוחל תאז לכב ןתינ
ןמזו םוקמ לש םירורב יוהיז ינמיס םירסח םירישה ינשב ףונה יטרפ
הריוואל ןה םיללכומה םירואיתהו תוינמז-לעה םימרות המב .םייטרקנוק
?םהמ תעמתשמה תינויערה הסיפתל ןהו םירישה לע תכלהמה המוסקה
תועמשמ וזיא .םדאו יח ,םמוד ןיב היכרריהה תלטבתמ ןוגינה רזוח דוע רישב
הוושה ,ןכ םא ?חרי רישב םג המוד העפות תמייק םאה ?רישב וז העפותל שי
.םירישה ינשמ דחא לכב תאלממ איהש היצקנופה תא
לש םבצמ ןיבל המדאה ינפ לעש תויושחרתהה ןיב תורצונה תוקיזה תא הוושה
.םירישה ינשמ דחא לכב םימש ימרג
םא ?םירישב תועקושמה םייחל השיג לע וא םלוע תסיפת לע עיבצהל ןתינ םאה
?םירישה ינשל וז הניחבמ םיפתושמה םיווקה םהמ ,ןכ
רשועמ םדאה לש ותומסקתהו עבטה לא הבישה ביטומ םייק םירישה ינשב
.וז הניחבמ םירישה ןיב םילדבה תולגל הסנ ,ויתוארמ
םהב שיש םירבדכ ןמרתלא תרישב תוגצומ םוקיבש תורזוחהו תועובקה תועפותה
הסנמ התועצמאבש ךרד איה (ילאנבה לש הרזהה) רכומה תאלפה .שודיחו האילפ
וז העיבק חיכוהל הסנו םגדה .םוקיו םדא ןיבש הקיזה תא שדחל ררושמה
.םירישה ינש תרזעב

םירחא םיררושמל האוושה
הקיטאופה לש היתונורקעמ הנושה שדח הביתכ חסונ דימעה ןמרתלא
?קילאיב לש ולאמ ןמרתלא לש עבטה ירואית םינוש המב .תיאקילאיבה
לחר לש הירישל וא יקסבוחינרשטל "ונרוטקונ" רישל ןמרתלא יריש תא הוושה
תסיפת תניחבמ םירישה ןיבש ינורקעה ינושה תא רבסה ."סגא ץע"ו "ביבא"
.תואיצמה

םיילוש תורעה
.אובמה קרפ ,ןטרגמואב הרוא :הכרע ,ותריצי לע םירמאמ רחבמ ,ןמרתלא ןתנ
םירקבמה לע .םירישה יללוש לש םהיתונעט תא םג קרפה רקוס םיחבשה דצב
ןתנו (30 -ה תונש יגיצנ) ילאונפ 'ש ,חמצ המלש םינמנ םירישה תא םיללושה
תב דבכויו יריאמה רודגיבא םיטלוב םיחבשמה ןיב ;(תינרדומה הרישה גיצנ) ךז
.(השדחה תרוקיבה גיצנ) ןורימ ןדו (30 -ה תונש) םירמ
.1
'מע ,ה"לשת ,ןקוש תאצוה ,ונימי תב תירבעה תורפסב םינפ עברא ,ןורימ ןד
.35-34
.2
.13 'מע ,םש ,ןורימ ןד
.3
.30 'מע ,ב"משת ,ביבא-לת ,סוריפפ ,ץוחב וראשנש םיבכוכ ,ןבלב םהרבא
.4
.57 'מע ,םש ,ןורימ ןד
.5
.ותיב לא בשה תמה-ינעה ,םיינע תחמשב תיזכרמה תומדה איה הילוגלגמ דחא
.6
.15 'מע ,םש ,ןורימ ןד האר
.7
."חרי" רישה חותינ ןלהל האר
.8
ןיב ,םולב-ןוטרק תור הארו ,םיינע תחמש איה וז הניחבמ תקהבומ המגוד
.104 'מע ,ב"משת ,דחואמה ץוביקה ,ינוריאל בגשנה
.9
סומתרו ןמז ורפסב ןמרתלא תריש לע ךז ןתנ לש ותרוקיב האר הז ןיינעל
.39-20 'מע ,1966 ,ףלא תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא
.10
.14 'מע ,םש ,םולב-ןוטרק תור
.11
תוינוגינה ,ותעדל .ל"נה ורפסב ךז ןתנ אטבמ ,תילכתב תדגונמ ,הנוש העד
ונכותמ השולת ףא איהו ,השקונו תינכ מ הרוצב תלעופ ןמרתלא תרישב
.רישה לש ילאודיווידניאה
.12
;361-343 'מע ,2 האירק ןמיס ,"הרזהה ,םילגה שחר תא עומשל" ,ןנר לעי האר
.131 'מע ,ג"משת ,דחואמה ץוביקה ,"ךשוח לש תותובע" ,ילפרע זעוב ןכו
.13
.43 'מע ;ינוריאל בגשנה ןיב ,םולב-ןוטרק תור
.14
'מע ,ץוחב םיבכוכ "רקה עיקרה" לע רבודמ ובש ,"םדבל םה" רישה םג האר
.145
.15
.82 'מע ,םש
.16
.םש ,םש
.17
שידקמ ךז .39-30 'מע ,תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא סומתרו ןמז ,ךז ןתנ
לע תיב לכ רזוח דציכ םיגדמו הירטמיסהו תויטמכסה תמגדהל ךורא קרפ
.והנשמ לש םיימתירה תונורקעה
.18
,טבש ,תולעמ ,"ןמרתלא לש סומתרה תליספל היצרוקדכ ןוסגרב" ,ואדנל בד
רבמצד ,רבד ,אשמ ,"תוירטמיסל םינפ יתש :ןמרתלאל חרי" ,ןב םחנמ ;ז"כשת
.1972
.19
.םש ,ואדנל רבד
.20