סלקופוס תאמ ךלמה סופידא
.11-20 'מע , 1972 , 'ב ךרכ , הנבי :ביבא-לת .תיללכו תירבע תורפסב םירועש .מ , ינשבוד
:ריצקת
:םיאבה םיטביההמ ,הזחמה תא חתנמ רמאמה
.הלילעה תיצמת .1
םלשומ שיא וניא ומצע אוה ךא תיתורפס הניחבמ םלשומ סופידא רואת - תויומדה .2
סועכל חונ ,זיזפו רהמנ אוה ינש דצמו ,דוהאו רשכומ ,קזח ,םכח אוה דחא דצמ .ויתודימב
.דושחלו
איה .םהידלי םע דחי הבהאו דובכב ותיא היח ךא ,סופידאמ תרגובמ איה יטסקואיא
.תדבאתמ ךכ תובקעבו תמאה תא תספותה הנושארה
השולש וא םיינש הנומת לכבשכ ,תונומת לש הרוש היונב הידגרטה - הידגרטה הנבמ .3
.הריש ירבדב הנומתה תא תמייסמה הלהקמהו דבלב םירוביג
םדא-ינב אלא ,םילא םניא סלקופוס לש וירוביג - הזחמב תויתונמאה תולוגסה .4
םיימינפ םיישפנ םיעינמ ךותמ םילעופהו ,תרחא וא וז הדימל םילמס םניאש םילאודיבידניא
לכ ,תולועפ תבר חתמ תבר הלילע הווט אוה .םייתורירש םינתיא תוחוכמ האצותכ אלו
הדבועהמ תעבונ הזחמב הקומעה תויגארטה .הל המדקש וזמ תרבתסמ הלילעב הלועפ
יאיש .ונוסא תארקל הזחמה ךרואל רתוח אוהו ,רמה ולרוגב ללכ םשא וניא סופידאש
.תמאל סופידא תא םיברקמה םיירקיעה םייוליגה םילגתמ םהב םיעגרה םה הידגרטה
.םדאה ןוצרמ קזח םילאה ןוצרש אוה הידגרטב רתויב בושחה ןויערה - םייזכרמ תונויער .5
.ותוהז תא עדוי וניאש םדא לע הידגרט יהוז .םילאה י"ע רבשיהל לוכי ואישב ךלמ וליפא

:חתפמ תולימ
לרוג ,יגארט רוביג ,הריציה הנבמ ,תויומד בוציעלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©