םיימעפ םילפוטמ םימה

ןורמיש באז , קז בקעי :תאמ
.40-38 םידומע ,(1999 תנש) ,24 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

המים מטופלים פעמיים
"תורוקמ" תרבח תצמאמ ,םימה תוכיא רופישל םיצמאמה תרגסמב
תועצמאב "רוניצה הצק" ימב לופיט :תושיג יתש ןיב תבלשמה תוינידמ
.םימה תקפסא תוכרעמו תורוקמ םוהיז תעינמו ,ןוניסו רוהיט ינקתימ

תרנכה :םיירקיע םימ ירגאמ השולש לע תנעשנ ץראב םימה תכירצ
ףוחה רפיווקא ,(יצראה ליבומה תועצמאב בגנל דע םיעיגמ הימימש)
וא תוראבמ םיבאשנ רפיווקאה ימימ .(םינינת-ןוקרי) רהה רפיווקאו
.רפיווקאה ןמ םיעבונה תונייעמה ימ תא םיטלוקה תורוניצ

םיווהמ ףאו ,תיתיישעתו תיתיב הכירצל םישמשמ הלא םיריפש םימ
םיפסאנ םייתיבה םיכפשהמ 60% -כ .תיאלקחה היקשההמ קלח
,תונוש רוהיט תומרב ,םילבקתמה םיחלוקה .רוהיט ינוכמב םילפוטמו
תמרזהל וא ,תיאלקחה היקשהה תמלשהל םישמשמ ,תכרעמל םיבשומ
.תונייעמהמ וטסוהש םיריפשה םימה םוקמב ,םילחנה יצורעב םימ
םייפרגופוט ,םיימילקא םיאנת לש הדלות הניה לארשיב םימה תוכיא
םינושה םהיגוסל םימהזמה תויומכ לשו ,דחא דצמ ,םייגולורדיהו
.ינש דצמ ,םירגאמל םיעיגמה

.ץראב תילכלכה החימצהו חותיפה לש רומח יאוול-רצות םניה םימהזמה

תויומכב יתועמשמ רופישל ומרת ,1992/3 םינשב ודריש הכרבה ימשג
,םימשגה תריצע תונש ,ךדיאמ .םייליעהו םייעקרק-תתה םימה ביטבו
לעו תושרדנה םימה תויומכ לכ תקפסא לע תושקמ ,יחכונה ףרוחה ומכ
.םתוכיא תרימש

םימהזמה תעברא
םימהזמה .םיילקיזיפו םייגולויב ,םימיכ םה םיירקיעה םימהזמה
םייליעה ימל םגו (םייעקרק-תתה םירפיווקאה) םוהתה ימל םג םיעיגמ
תויהל םילולע םוהיזה תורוקמ .(זוקינה ינגאו םילחנה ,תרנכה)
תותפר יכפש ,הכאלמו היישעת ילעפמ יכפש ,בויב ינקתימ ומכ ,םייתדוקנ
לכו ףחס ,ינוריע זקנ ,הרבדה ירמוחו םינשד ומכ ,םירזופמ וא ,תולבזמו
.יליע רגנכ םימשגה םתיא םיררוגש המ

:םתרמוח תגרד יפל ,םיירקיעה םוהיזה ימרוג תעברא הלא
תעבונ החלמהה .ףוחה רפיווקא ךרואל רקיעב ,םוהתה ימ תחלמה .1
לא םיחולמ תונייעמ ימ וא םי ימ תרידחל תמרוגה ,רתי-תביאשמ
לש רקיעב) םייתיישעת םיכפש םה םיפסונ החלמה תורוקמ .רפיווקאה
דימת םיליכמ םייתיבה םיכפשה .םיחלוקב רתי שומיש ןכו (ןוזמה ילעפמ
ךא .תיתיבה הכירצל םישמשמה ,םיריפשה םימה רשאמ םיחלמ רתוי
ןכלו ,םיכפשהמ םיחלמ קיחרמ וניא רוהיטה ינוכמב עצבתמה ךילהתה
םייאלקחה םילודיגה תייקשה ,וז הביסמ .תיסחי םיחולמ ויהי םיחלוקה
,רפיווקאה לש תיתטיש ךא תיטיא החלמהל תמרוג ,םירהוטמ םימב
.הקשומה רוזאל תחתמ אצמנה
םירדוחה םיימלוג םיכפשב ורוקמ .ילאיבורקימ-ינגרוא םוהיז .2
.םייעקרק-תתה וא םייליעה םימה תורוקמל
רקיעב ורוקמ .םיליער טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ ידי לע םוהיז .3
.'תויארפ' תולבזמו םייתיישעת םיכפשב
.םימה תורוקמ לא תודשהמ ינקנח ןשד תפיטשב רקיעב ןרוקמ .תוקנח .4
.םימה תוכיאל ותרמוחב תיסחי ךומנ ןוכיס הז םוהיז הווהמ םויכ

ןכוסמ יוטיח ,תוריהז
הקיפמ ,לארשיב םימה קשמ לוהינב קסועה ירקיעה ףוגה ,תורוקמ תרבח
ימו םייליע םימ ,םיחודיק ללוכ ,ץראב םיקפומה םימה ללכמ 69%
םימה לש הקפסאה ללכמ 66% לע תדקפומ איה ,ןכ ומכ .םיחלוק
.יאלקח וא יתיישעת ,יתיב שומישל םתאצקהו

לע תיברימ הדפקה הביתכמ םימה תוכיא םוחתב תורוקמ תוינידמ
םעה תואירב תונקת ,םימה קוח) קוחבש תוארוהבו תונקתב הדימע
הייקשהל םיבשומה םיחלוקלו הייתש ימל םינקת תוללוכה ,(המודכו
.תיאלקח

תולקת רותיא רשפאמה ,הרקבו רוטינ ךרעמ תורוקמ המיקה וז הרטמל
ךרעמ חתופ ןכו ,הקפסאה לש םינושה םיבלשב םימה תוכיאב תוגירחו
.םימב ולגתנש םימהזמב לופיטל דויצו תוטיש לש

לש ףטושה ביצקתה ללכמ ,םימה תוכיא תרימש םוחתב תולועפה ביצקת
ביצקתה לש ובור בור .5%-3% ןיב דמאנ ,1998 תנשל םימה תקפסא
הצק"ב םייוצמה ,ןוניסו יוטיח ינקתימ לש בר רפסמ תלעפהל שדקומ
השבגתה תונורחאה םינשב ךא .(שמתשמל םתעגהל ךומס) "רוניצה
תורוקמ תעינמ לע םג שגד המשה השדח תוינידמ ,לארשיב ףאו ,םלועב
:םיקומינ רפסמ לע תססובמ וז תוינידמ .םוהיזה
לע ,רולכה .הביבסל םייתודידי יתלב םיבשחנ יוטיחה ירמוחמ קלח .1
,לולע ,הייתש ימ יוטיחל תובר םינש הז שמשמה ,ויתובוכרת ןווגימ    
תובוכרת רוציל ,םימב םייוצמה םימייוסמ םיינגרוא םירמוח תוחכונב    
.תונטרסמ תובשחנה    
,םימה ןוניס תרטמל רקיעב םישמשמה (םולא ןוגכ) םימייוסמ םירמוח .2
םג ךכ בקעו ,תלוספו הצוב לש תורכינ תויומכ תורצוויהל םימרוג    
.םייתביבס םיעגפימ    
םיכורכ ,ןוניסהו יוטיחה ,רוהיטה תוכרעמ לש הקזחאהו לועפיתה .3
.תודבכ תויפסכ תועקשהב    

לופיט ,ונייהד ,תושיגה יתש ןיב תבלשמה תוינידמ ץמאל הלחה תורוקמ
תורוקמ םוהיז תעינמ לע רתוי בר שגד תמיש ךות ,"רוניצה הצק" ימב
.םימה תקפסא תוכרעמו

רופישל המרת םימה תקפסא תוכרעמ לע הרקבהו לופיטה תרבגה
תוגירח ואצמנ 1993 -ב .םימה תומיגד תואצותב רכינ רבדה .םתוכיאב
-ל ודרי ןה 1996 -ב .ושענש תוימיכה תוקידבה ללכמ 6.5% -ב ןקתהמ
1.1% -ל 3.2% -מ ודרי תוילאיבורקימה תוקידבב תוגירחה .4.4%
.המאתהב

תויופידע ירדס תורוקמ העבק ,םימה תוכיא תרימשל םיצמאמה תרגסמב
תויוכיאב תושרדנה םימה תויומכ תא קפסל התבוחמ םירזגנה
.םימיאתמה םידעילו םישומישל (םינקתה יפ לע) תומיאתמה

תוכיא רופיש ןעמל טוקנל שי ןהב תולועפהמ קלח יכ ,שיגדהל םוקמה הז
םיפוגה לש םתוירחא םוחתב ןה ,םימה תוכרעמ םוהיז תעינמלו םימה
.הרבחה םע הלועפ ףותישב ,םייתלשממהו םיירוביצה

:החלמהה אשונב
ימ לש ,םירוזא יפל - םייתוכיאו םייתומכ - םיבלשב תגרודמ הלפתה
.םהבש תוחילמה תנטקהל ,יצראה ליבומה
ןיא םהבש םירוזאב יאלקח שומישל םיחלוקה תיברמ תרבעה
.םיריפש םימ לש םירפיווקא
שומישה תפלחהלו םוצמיצל ,תוילהנימו תויקוח ,תויגולונכט תולועפ
.היישעתב םיחלמב
םיל ,תומוטא יודיא תוכירבל היישעתהמ (הצוב ללוכ) תוחלמית קוליס
.ילמינימ םיחלממ םימה םוהיזל ןוכיסה םהבש םירוזאלו
ביטל םאתהב ,םיחלוקב היקשהה לבגות םהבש םיחטשו םירוזא ןומיס
.םייעקרק-תת םירגאמ לש םימה תוכיא ןוכיסו םיחלוקה

:ילאיבורקימו ינגרוא םוהיז
הצובב ללוכ) םיינוריעה םיכפשה תיברמב לופיטה תמר תאלעה .1
.רתוי םירהוטמ םיחלוק רוצייל (תרתונה    
רקיעב ,הכומנ תוכיאב םיחלוקב םייאלקח םיחטש לש היקשה תעינמ .2
.םישיגר םירוזאב    
,תותפר ,תולבזמ לש קוליסו הקחרהל תוילהנימו תויקוח תולועפ .3
.םימ תקפסאל םינקתימו םימ תורוקמ תבריקמ ,המודכו תויריזח ,םילול    
םינשד לש ןוסחיאהו שומישה תעינמל תוילהנימו תויקוח תולועפ .4
.םימ ינקתימו םימ תורוקמ תבריקב ,הרבדה ירמוחו םיינגרוא    

:תודבכ תוכתמב םימ םוהיז
תוכרעמל םתסינכ תעינמו םייתיישעת םיכפש קוליסל דחוימ לופיט .1
.תוינוריע בויב    
היישעתב םינכוסמ םיימיכ םירמוחב שומיש רוסיאו העינמ .2
.םינכוסמ םניאש םיפילחתב םתרמה וא ,םרוזחימ דודיעו ,תואלקחבו    

:םיקלדב םימ םוהיז
תוכרעמ וא תורוקמ תבריקב קלד תונחתו םינקתימ תמקה תעינמ .1
.םימ תקפסא    
ןכו ,ןפוד ילופכ םילכימב קלדה ןוסחיאל סחיב תורימחמ תויחנה .2
.םינמשו קלד יפדוע קוליסו ףוסיא ,זוקינל תורצאמ    
תויורשפאה חותיפ ללוכ ,םישמושמ םינמשו םיקלד קוליס לע חוקיפ .3
.רזוח שומישל    
לש תווקיהה ןגאבו םירפיווקא לעמ םיקלד תלבוה תוכרעמ לע חוקיפ .4
.תרנכה    

:תוקנחב םימ םוהיז
שומישה םוצמיצל ,יאלקחה רזגימב רקיעב ,הפיכאו דודיע תולועפ .1
לע םיטלקנ םניאש םיפדוע תורצוויה עונמל הרטמב ,םיינקנח םינשדב    
.םוהתה ימל רודחל םילולעו חמוצה ידי    
חותיפו ,הביבסל םייתודידי םייגולויב הרבדה ירמוחב שומישה דודיע .2
הרבדהו ןושיד םוצמיצל וא העינמל תוינכטורגא תוטישו םיכרד    
.הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םירמוחב    
םוהיזמ ועגפנ רבכש ,ץראה זכרמב רקיעב ,תואלקח ירוזא ןומיס .3
םילולעש ,םיחלוקב היקשה תקספה וא ,יאלקח דוביע תעינמ .תוקנחב    
.הז גוסמ םוהיזל םורגל    
,הפשא ירתאו תולבזממ םימ םוהיזל ןוכיסה תתחפהל םיעצמא תטיקנ .4
םיפיטשתה זוכירו ,קיטסלפ תועיריב תונמטמה תיעקרק םוטיא ללוכ    
.םהב תואנ לופיט רשפאל תנמ לע ,םוגיא ילכימב    
.הגיפס תורוב לוסיחל תולועפה ךשמה .5

:תרנכה ימ תוכיא
400 -מ) םידירולכ לש םיחנומב תרנכב תוחילמה תדירי תורמל .1
תונש ףוסב רטילל םרגילימ 210 -כל ,'60 -ה תונש ףוסב רטילל םרגילימ
תייטה :ןוגכ ,תוחילמה תדרוהל תפסונ תוליעפ תשרדנ ןיידע ,('90
,תרנכה לש תווקיהה ןגאב םיפסונ םיחודיק תחידקו תוחולמ תומירז
.דועו תרנכה ימב ולהמייש ינפל םיחולמה םימה ימרז תסיפת

הרבדה ירמוחב תרנכה לש תווקיהה ןגאב רקובמ יתלב שומיש תעינמ .2
םימרותה (םיינחרז תוברל) םינשדב (םיגד תולערהל םג םימרוגה)
לש רתי תחירפ .םגאב םייח ילעבו תוצא לש יתנוזתה לאיצנטופה תלדגהל
.ליבומל הסינכב תרנכה ימ רוהיט לע השקמ תוצא

דחוימב ,םימה תוכיא םוהיזל לאיצנטופ תלעב תוליעפ לכ תעינמ .3
.םיכפש תמירז ריבגהל תולולעה ,תויאלקחו תוינוריע תויוליעפ

םוהיז תעינמל ,תרנכה לש תווקיהה ןגאל תומירזה לש רוטינו הרקב .4
.ילאירטקב םוהיזו ,ןחרזו ןקנח ,תוריכע יחנומב םימ

:םוכיסל
ןעמל תוליעפב הנוילע תובישח האור ,תימואל םימ תרבחכ ,תורוקמ
,ליעל תוטרופמה תויוליעפה םודיקבו לארשיב םימה תוכיא תרימש
םיקפומה םימב לופיטו םימ םוהיז תעינמ :םיירקיע םימוחת ינשב
.םיקפוסמהו

.תימואלה תרגסמב קלחו ,הרבחה תרגסמב תושענ תויוליעפהמ קלח
לופיטל תוטישו םיכרד םשייל הרבחה לע ,םימ םוהיז תעינמ םוחתב
לש ןוכיס אלל ,םיחלוקב שומישל םילכ חתפלו ,םיכפש לש קוליסו
ףותיש שרדנ ,םימה תוכיאל ןוכיס רצונ םהב םיעוריאב .םימה תורוקמ
.קוחה תפיכאו הרקב ,רוטינב םייתלשממה םימרוגה םע םואיתו הלועפ

חותיפל הרבחה תלעופ ,םימה תוכיא ינקתמ תוגירח עונמל תנמ לע
תקפסאו הקפהה תוכרעמב רתויב םימדקתמה דויצבו תוטישב שומישו
.םימה

:רמאמה ירבחמ תודוא
תרבחב םימ יבאשמ תדיחי ידבוע םה םיבתוכה - ןורמיש באזו קז בקעי
."תורוקמ"

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ