הלפתהב אצמנ ןורתפה
רלימ ןדיע :תאמ
רבמצד) ,םימב ןוכסיחל ימואלה ץמאמה תרגסמב דחוימ ןיזגמ :םייחו םימ
.40-38 םידומע ,(2001
 :רוקמ
     

הלפתהב אצמנ ןורתפה

לוז יעצמא איה םי ימ תלפתהש הלוע לארשיב םימה רבשמ ןורתפל םיכרדה ןיבמ
שולשכ ךותב ןוכיתה םיה יפוחל םוקל םירומאש הלפתהה ינקתמ .שומימ רבו תיסחי
.הנשב "םיקותמ" םימ בוק ןוילימ 200 -כ וקפסי םינש

ימ תא ךופהל ןתינש ררבתמ .חירו םעט ילוטנ םה היתש ימש איה העודי הדבוע
םוחתב חותיפהו רקחמה .תובר םינש הז םירכומה םיכילהתב היתש ימל םיחולמה םיה
לע ססבתמה ךילהת ,הכופהה הזומסואה תטישב םימ תלפתה יכ הנקסמל ואיבה הז
ךילהתה אוה ,תונרבמימ ךרד םיה ימ תרבעה ידי לע םיחלמה ןמ םימה תדרפה
תומכ ליפתהל היהי ןתינ ,המיאתמה תיתשתה תמקה רחאלו ,ותועצמאבש רתוי ילכלכה
.םימייקה םימה תורוקמב רסחה תא ואלמיש םימ לש הלודג

?הלפתה וא אוביי

םימ תורוקמ תאיצמל תוריהמב לועפל לארשי תנידמ תא ץלאמ רומחה םימה רבשמ
תיטדידנקה רשאכ) םימ אוביי ,קרפה לע םידמוע ולאכ תורוקמ ינש .םייביטנרטלא
יעבוק ברקב םויה בשחנ ןושארה ןורתפה .םי ימ תלפתהו (היכרות איה ןאכ תיעבטה
םירקי ויהי םיאבוימה םימה ,תישאר .תוביס המכמ יתייעב ןורתפכ תוינידמה
תריצי ,תינש .תיתועמשמ םתוא רקיימ ץראל היכרותמ םהלש הכלוהה ריחמש ןוויכמ
,תיתודידי הנידמ וז םא םג ,הרז הנידמב םימ ומכ ינויח ךכ לכ באשמב תולת
הפוקתב אל יאדווב) תושעל הלוכי הנניא לארשי תנידמש תיגטרטסא תועטכ תבשחנ
,ןמתסמה ןורתפה ,ךכיפל .(ימלסומה םלועהו יברעמה םלועה ןיב החותמ ךכ לכ
בצקותמ תויהל דיתעו םירלוד ינוילימ תואמ המכב בצקות םויה רבכ רשא ןורתפ
םימו םי ימ לש ףקיה תבחר הלפתה תיתשת תיינב אוה םיבר םידראילימ דועב
.לארשי תנידמל םירסחה םימה תורוקמ תא וקפסיש ,םיחילמ

הלפתה ינקתמ םיקהל ,היתודלותב הנושארל ,לארשי תנידמ הטילחה 2000 ילויב
קפסלו םינש שולשכ ךותב םוקל םירומא וללה הלפתהה ינקתמ .ןוכיתה םיה ךרואל
תמקהל זרכמ היה הנשכ ינפל אצוהש ןושארה זרכמה .הנשב םימ בוק ןוילימ 200 -כ
רוניצ וק) אא"צק ןקתמ ךותב בשייש ,ןקתמה .ןולקשא רוזאב לודג הלפתה ןקתמ
בוק ןוילימ 50 ןושארה בלשב קיפי ,הנידמה לש חטש לע ,(ןולקשא תליא טפנה
לעננ רבמטפס שדוח תישארב .בוק ןוילימ 50 דועב לודגל לכוי ינשה בלשבו הנשב
ןורלא - רנקנד תולעבב תצובק ,VID DESALINATION תצובק לש הנוחצנב זרכמה
יביטקרטא ריחמ העיצה הצובקה .ידנויו יתפרצה ןרצנוקהו הלפתה תסדנהו תועקשה
םיריחמה דחא תא הווהמ םיחמומ יפ לעש ,בוקל טנס 52.7 ,םילפתומה םימל דחוימב
.םימ תלפתהל םלועב םילוזה

הלפתהה ןקתמ תא לעפתלו ןממל ,םיקהל הכוזה הצובקה תבייחתמ ,םכסהה יפ לע
150 -כ עיקשהל הרומא הצובקה .הנידמל ןקתמה רובעי ןפוסבש ,הנש 25 ךשמל
.יצחו הנשכ דועב היהת הלפתהה תלחתה יכ איה הכרעההו רלוד ןוילימ

הנקב תוינכות

תויולע תא ליזומש המ) הנידמה לש עקרק לע רומאכ יונבה ,ןולקשאב ןקתמל רבעמ
ןוילימ 45 תלפתהל ןקתמ תמקה איה ןהמ תחאש תופסונ תוינכות תומייק ,(הלפתהה
.דודשאב םימ בוק

םימב שמתשהל היהי ןתינ רבכ 2003 תנש תליחתב יכ םיכירעמ "תורוקמ"ב
ינקתמ העברא תמקהו םיחטש תריחבל תפסונ תינכות תמייק .ןקתמה לש םילפתומה
.ןוכיתה םיה יפוח ךרואל םינטק הלפתה

.הנשב בוק ןוילימ 30 דע 15 ליפתי הזכ ןקתמ לכ

תא ומיקיש העברא דע םיינש ורחביי םכותמו ורתוא רבכ םימיאתמ םירתא ילעב 17
.םינקתמה

.הרדח רוזאב םי ימ בוק ןוילימ 50 -כ לש הלפתהל אציי ףסונ זרכמ

ףקיהב (םיחילמ םימל רקיעב) הלפתה ינקתמ תמקהל תוינכות שי המצע "תורוקמ"ל
ופרטצי םינש עברא-שולשכ ךותב ,לכה ךסבו הנשב םימ בוק ןוילימ 50 -כ לש
הלאשהו םילפתומ םימ הנשב בוק ןוילימ 350 -כ דוע לארשי לש םימה תורוקמל
.םדוק םינש שמח הזה ךילהתב וליחתה אל המל איה לאשיהל הכירצש הדיחיה

הלפתהה דוס

לכונש ידכ םימב םיאצמנ רשא םינוש םיגוסמ םיחלמ תאצוה לש ךילהת איה הלפתה
.ההובג םימ תוכיא םישרודה םירחא םיכרצל םימכו רבד לכל היתש ימכ םהב שמתשהל
םימ ,םמש ןאכמ ,םילפת םימ רמולכ ,םעט ירדענ םימ םה םיחלמה ירסח םימה
.םילפתומ

.הכופה הזומסואו דויא םה רתויב םילבוקמה םיכילהתה ינש

.םיחלמ ילוטנ םה דויאב םילבקתמה םידאהש ןורקיעה לע ססבתמ דויאה ךילהת ·
ידי לע וא םימה םומיח ידי לע םימה תולוקלומ לש דויאה בצק תא ץיאהל ןתינ
.םהלש םידאה ץחל תדרוה

לע םיחלמה ןמ םימה תדרפה לע ססבתמ ,תאז תמועל ,הכופהה הזומסואה ךילהת ·
ךא םימה תא תוריבעמ תונרבממה .םימה ךותל הצחמל תורידח תונרבממ תרדחה ידי
,םיחולמ םימל םיקותמ םימ ןיב תצצוח הנרבממה םא .םיחלמל תורידח ןניא ןה
ךילהתה ."קותמ"ה דצל םימה תא ריבעיש רבד םיחילמה םימב יזומסוא ץחל רצווי
.למשח לש תולודג תויומכ שרוד

תאז ,הכופה הזומסוא לש היגולונכטב תונורחאה םינשב הלח המישרמ תומדקתה
תרגסמב הברה תורחתה לשב ןכו ,םימה תורוקמ ןווגמ לכל בחרה המושייל תודוה
םימה לש הקפהה תויולע תא דירוהל םג רשפאמ היגולונכטה רופיש .יקסעה רוטקסה
ירה ,דחא רלודכ לע דמע םילפתומ םימ רטיל ריחמ קוחר אלה רבעב םא .וז הטישב
םיקותמ םימ תולעמ ההובגה תולע ,רלוד יצחכ לש תולעב םימ קפסל ןתינ םויהש
.דבלב 40% -כב םויה תלבוקמה םיבאוש

ןימוי תקיתע הטיש

רכזומ לארשי ץראל םירצממ לארשי ינב עסמב רבכ ,תינרדומ האצמה הנניא הלפתה
היה יכ"נתה ןורתפה ."םה םירמ" יכ םימה תא תותשל ולכי אל הצרא םאובב יכ
הנש 2000 -מ הלעמל הז ,תמאבו (תומש רפס) םתקתמהו םימה ךות לא ץע תקירז
.םינוש םיעצמאב םיחולמ םימ תקתמה לש תורשפאה העודי

ןקתמ ךנחנ הנש התואב .1869 -ב הילגנאב םשרנ םוחתב ןושארה ינרדומה טנטפה
תקפסה ךרוצל ,(ןמית םויה) ןדע תוכיסנב םיטירבה ידי לע הנבנש ןושארה הלפתהה
הבוראב 1930 -ב םקוה ןושארה ינומהה הלפתהה ןקתמ .םש ונגעש תוינאל היתשה ימ
.םייליטנאה םייאבש

לארשיב ץולחה - ןיחרז ןקתמ

םקוה ןושארה הלפתהה לעפמ .60 -ה תונשב הלפתה ינקתמ תמקהב ולחה לארשיב
םיעיגמה םילודג םירליירטב הלש היתשה ימ תא תלבקמה הנטק הרייע זא ,תליאב
(ןיחרז רדנסכלא איצמהש הטיש יפ לע) ןושארה ןקתמה םקוה '63 תנשב .ןופצהמ
יא חכונ רגסנ לבא ,םינש רפסמ לעפ ןיחרז ןקתמ .םי ימ תאפקה סיסב לע לעפש
.קיפה התוא הנטקה םימה תומכו תילכלכ תויאדכ

וקפיס רשא םיחילמ םימ לש הלפתה ינקתמ ינש "תורוקמ" התנב ,ןקתמה תריגס םע
ןקתמ "תורוקמ" המילשה '97 תנשב .תליא לש םימה תכורצת תא הנש םירשעכ ךשמב
.הכופהה הזומסואה תטישב דבועה תליאב שדח םי ימ תלפתה

בצמ רצויש המ ,הנשב םימ בוק ןוילימ רשע השולשכ םיקפסמ םינקתמה תשולש
ללכ תולבוס ןניא ,םיקותמ םימ תורוקמ ןיא ןהב ,הברעהו תליא ובש ידרוסבא
.הנידמה תא דקופה רומחה םימה רבשממ

,לארשי תנידמ תא דקפש םדוקה םימה רבשמ לש ומוציעב ,םיעשתה תונש תישארב קר
'91 םינשה לש םושגה ףרוחה .קרפה לע םי ימ לש תינומהה הלפתהה תייצפוא התלע
ןתואב הלפתהה לש תוהובגה תוילעהו םימייקה םירגאמה תא שדחמ אלימש '92 -ו
שמוח תינכות .תוריגמה ךותב קומע "תורוקמ" הניכהש תוינכות התא וריאשה ,םינש
רצואה דרשמל הרבעוהשו הנשב םילפתומ םימ בוק ןוילימ האמכ לש הקפה לע הרבידש
.תילכלכ תויאדכ רסוחמ הזנגנ '94 תנשב

"תורוקמ" הניכמ '83 תנשמ לחה" :"תורוקמ"ב הלפתה תדיחי שאר ,לאירפ םחנמ
לש םימה תורוקמ ףקיה תא לידגהל ידכ ץראה יבחרב הלפתה ינקתמ תמקהל תוינכות
םימ בוק ןוילימ 100 -כ תלפתהל תטרופמ שמוח תינכות ונגצה '94 תנשב .לארשי
תוטלחהה ילבקמש רחאל 2000 תנשב קר .תינכותה תא וחד רצואה דרשמב לבא ,הנשב
הלפתה עוציבב ליחתהל קורי רוא ןתינ ,םימה קשמ לש ובצמ תרמוח תא וניבה
תנידמל םויה רבכ תרשפאמ התיה ןכל םדוק םינש שש תוינכותה תלבק .לארשיב
."הנשב בוק ןוילימ 150 -כ דוע לש תורוקמ לבקל לארשי

ריחמה יצחב

ריחמ יכ ששחה התיה ץראב הלפתהה ינקתמ תמקה לע תוטלחהה תייחדל תוביסה תחא
םימ בוק ,רצואה דרשמ ישנא תוכרעה יפ לע .רתויב הובג היהי םילפתומה םימה
םיבואשה םיקותמ םימ תולע טנס 30 תמועל ,רלודכ תולעל רומא היה םילפתומ
30% -כב לוז תויהל רומא היה םיאבוימ םימ ריחמ ,םינלכלכה תעדל .עקרקהמ
ןולקשאב ןקתמה תמקהל זרכמב VID תצובק התכז רשאכש אלא .םילפתומה םימה ריחממ
.רצואה תויזחתמ יצחב טעמכ ךומנה ריחמ ,בוקל טנס 52.7 לש ריחמב הבקנ איההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ