הקצאת משאבים Resources Allocation

חלוקת משאבים כלכליים בצירופים היעילים ביותר.