מומנט פיתול


(Torsion): גוף נתון לפיתול כאשר שני מומנטים השווים בשיעורם ומנוגדים בכיוונם פועלים על אותו הגוף ומפתלים אותו סביב צירו.