קיימות באמנות קיימות באדריכלות
צור קשר פורום שאלון משוב
 
עמלנט משרד החינוך, המנהל למדע וטכנולוגיה, המגמה להנדסה, בניה ואדריכלות
 על האתרסביבהכלכלהחברהחומרים ותהליכיםמונחיםלאתר המגמה
 
תולדות העיצוב המקיים
תוצרים
מעצבים
מוסדות, ארגונים ותערוכות
מקורות וקישורים
 
זיהום סביבה – עירוני וכפרי

   
סביבת החיים היא גורם משמעותי ביותר בקביעת איכות החיים של התושבים. סביבת חיים עירונית וסביבת חיים כפרית שונות זו מזו מהותית בסוגי זיהום הסביבה שלהן ובבעיות העולות ממנו. ככלל ניתן לומר כי אזור כפרי נהנה מיותר שטחים פתוחים וירוקים, המהווים גורם מרכזי בהבטחת איכות הסביבה.
 
בעיר, חשיבותם של השטחים הירוקים והפתוחים היא מכרעת בקביעת איכות החיים. לשטחים הירוקים תועלת רבה לרווחת הציבור, והם מהווים מקום נגיש לחוויית טבע ופנאי. בנוסף, יש להם השפעה על בתי הגידול הטבעי של צמחים ובעלי חיים, על תחושת הצפיפות, על ערך הנדל"ן ועל מיתון האקלים.

בהקשר זה יש להזכיר את המושג "איי חום עירוניים", דהיינו עליית הטמפרטורה ככל שמתקדמים משולי העיר אל מרכזה. תופעה זו היא תוצאה של אגירת חום עקב צפיפות, החזרה נמוכה של קרני השמש על ידי פני השטח, "כליאת" החום בשטח ופליטת חום ממפעלים, מכלי רכב, ממזגנים וכדומה.  גורמים אלו הם המזהמים העיקריים של הסביבה העירונית. הצפיפות וחסימת תנועת האוויר יוצרים מעיין "חממה" של גזים רעילים, הנפלטים מאזורי התעשייה, מכלי הרכב וממכונות שונות המזהמים את האוויר העירוני ומעלים את הסיכון לחלות במחלות נשימתיות שונות. בנוסף, הרשויות העירוניות מתמודדות עם עלייה מתמדת של כמויות פסולת, שפכים , מפגעים סביבתיים וחברתיים שתוצאתם המיידית היא ירידה באיכות המשאבים הסביבתיים כגון המים, האוויר, הים, הנחלים והשטחים הפתוחים.

בבחירות לרשויות המקומיות בישראל בשנת 2003 נבחר הנושא הסביבתי לשני ברמת חשיבותו בהכרעת הבחירות. בתל-אביב לדוגמה, קבעו 74% מהבוחרים כי ענייני איכות הסביבה ישפיעו על הצבעתם. בפברואר 2005 חוקקה הכנסת חוק המחייב את הרשויות המקומיות להקים ועדה לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא . המטרות של ועדות אלו הן פיתוח תחבורה בת-קיימא הפוגעת פחות בסביבה מבלי לפגוע בנגישות, צמצום כמות כלי הרכב הפרטיים ופיתוח התחבורה הציבורית, הגדלת המרחב העירוני, עידוד רכיבה על אופניים, הגדלת ה"ריאות הירוקות" בעיר וכדומה. הדגש בעבודת הוועדות הוא על תכנון לטווח ארוך, תוך ראייה כוללת של צורכי כל המגזרים בחברה, ואיזון בין ניצול חומרים ואנרגיה ובין צרכים כלכליים. 

כאשר מדובר באזור כפרי, כמות השטחים הפתוחים גדולה בהרבה. בהתאמה, יש ירידה משמעותית בצפיפות ועלייה משמעותית בשטחים ירוקים. עיקר הזיהום הכפרי מקורו בבעלי חיים, בחקלאות ובשפכים. גידול בעלי חיים הוא גורם מזהם מדרגה ראשונה. בישראל, למשל, מגדלים ב-369 יישובים כ- 125,000 פרות חולבות. כמות הזיהום שהן מייצרות שווה לכמות הזיהום שיוצרת כל האוכלוסייה האנושית בארץ. הזיהום הנגרם מבעלי החיים פוגע במים, בקרקע, בנוף ובאוויר, וגורם להתרבות של מזיקים כמו פרעושים וזבובים ולהפצת מחלות.

הטיפול בסוג זיהום זה מתמקד בתכנון מבני משק לגידול בעלי חיים, הקמת מערכות מיחזור לנוזלים, זבל ושפכים, הפניית הפגרים והפסולת שאינה ניתנת למיחזור למשרפות ולאתרי פסולת מורשים וכדומה.

גורם משמעותי נוסף בזיהום הסביבה הכפרית הוא חומרי ההדברה המשמשים לחקלאות. חומרים אלו הפכו לחלק בלתי נפרד מהפעילות החקלאית, ועם זאת מדובר בחומרים מסוכנים המזהמים את המים, האוויר והאדמה ומסכנים את בריאות בני האדם ובעלי החיים. מדינת ישראל שמה לה למטרה להפחית את השימוש בחומרי הדברה בחקלאות, מתוך רצון להקטין ככל הניתן את המגע בינם ובין הסביבה. בהדרגה מתפתחת מגמה לשימוש בממשק הדברה משולב (IPM), הכולל גם שיטות הדברה ביולוגיות ומסורתיות.

האגף לאגרואקולוגיה במשרד להגנת הסביבה פועל להפחתת ההשפעות השליליות של החקלאות על הסביבה בגישה הוליסטית, מתוך מטרה לפתח חקלאות בת קיימא. חקלאות כזו תשמר את מראה הסביבה הכפרית ותפחית את רמת הזיהום, מבלי לפגוע באיכות ובכמות של התוצרת החקלאית. המשרד פועל להגברת המודעות אצל החקלאים ובמחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות המאפשרות טיהור של חומרי הדברה תוך כדי הריסוס, כך שתימנע שפיכה מרוכזת של החומרים אל הקרקע. 

בנוסף לפיתוחים ולפעילות החינוכית, משרד החקלאות פועל להקטין את הפגיעה הסביבתית באמצעות חקיקה ותקנות. המונח הכולל לכך הוא "ניהול חקלאי" (Agricultural Management). נקודת המוצא של "ניהול החקלאי" היא הסתכלות כוללת והשוואת מערכות הטיהור, איסוף האשפה והטיפול בה במערכות הגנת הסביבה הכפרית והעירונית. עיקרון זה מוחל בתחומים שונים, כגון איסוף מרחבי של פסולת בעלי חיים, הובלת שפכים, והקמת מתקני טיפול וטיהור.   

מקורות וקישורים

 אתר המשרד להגנת הסביבה

 חדד, ע., סיזנטויפדיה, איי חום עירוני, אתר seasonet

 זיהום מים, אתר חברת יואב-מערכות מים

 אתר Urban Pollution

 אתר Environmental History Resources

 אתר Urban Environmental Pollution

 Rural Air Pollution Often Overlooked, אתר אוניברסיטת קליפורניה

 Rural Pollution Remedies, אתר china environmental law


גרסא להדפסה