.הנידמה יבחרב םינוש תומוקמב לארשי יחרזא ברקב תומוהמל םידע ונייה ןורחאה ןמזב
.םידדצה ינשב שפנב םיעגפנ םג ויה ונרעצלו ,םישיבכ ומסחנ ץראב םיבר םירוזאב
ןמ הדרח ,דחפ ,לוכסת ,הכובמ ,סעכ :הלוכ תילארשיה הרבחב תושגר תרעסל םימרוג ולא םיעוריא
.לובלב ,תואבה
.השק ןחבמב תדמוע ,לארשיב םיברעל םידוהי ןיב םויק-ודב הנומאה
,תויביטקארטניא תויוליעפ שולש ןאכ תועצומ ,ולא םימיב םירוהו םיכנחמכ ונדיקפת תא אלמל תנמ לע
שחרתמה תא ןיבהל ,תושגר אטבל םהל רשפאלו ,רוריבו ןויד רעונה ינב םע םייקל ןתינ ןתועצמאב
.הדמע טוקנלו

:תויוליעפה תמישר
וחתפי םינושה םירושיקהו ,םמצע תודשב עצבתת הדלקהה .םילילמת דבעמב ךרוצ ןיא ,םכתויחונל
ןולחב םכסמ ח"וד ולבקיו "תוליעפ םוכיס" שקמ לע םישלוגה וצחלי ,הדובעה םויסב .םידרפנ תונולחב
ףוריצב ,ינורטקלא ראודב ונילא ותוא חולשל ףאו ,רומשל , סיפדהל ןתינ ח"ודה תא .רתאב דרפנ
ךשמה תוליעפ םייקלו התיכב ןוידה תא ךישמהל ץלמומ ,תנווקמה הדובעל ליבקמב .םיאלמה םיטרפה
.'הילאוטקא םע תודדומתהל לדומ 'ב רזעיהל ולכות ,הז ךרוצל ,אשונב

.רתאב םמסרפלו ,"תוליעפ ימוכיס" ,תונויער ,תורעה ,תועצה םכמ לבקל חמשנ
!המיענ הדובע