18 - ה תואמצעה םוי
.החמשו בצע לש םידגונמ תווצק ינש - תואמצעו ןורכיז
,ןורכיז רנ םיקילדמ ונאשכ והשימ לע םיבשוח ונלוכ
- - וללה םיטקשה םירישה תא םיעמושו
,גח םויל לבא םוימ םירבוע רצק ןמז ךותו
.םירבחו םייח ,החמש הברהב ןייפאתמה

תויוליעפ שולשל העצה םעפה םכל םישיגמ ונא
ךכרל םיסנמה , םינטק רקח תועסמ ,תויביטקארטניא
קוחצה תא וידחי ךורכלו ,הזה דחה רבעמה תא תצק
.עמדה םע

,םכלש םיהכה גחה ידגב תא ושבל - הנידמה תזרכה
תואמצעה תליגמ תא ונתיא רוקחל ואובו
!םינושארה םיירבעה םילובה תספדה דמעמו
"...הבהאל ריש וריש" - לארשי תומחלמ
.םלוכ םילפונה תא רוכזנ
דיתעל הווקתה - םולשה ימכסה

עצבתת הדלקהה .םילילמת דבעמב ךרוצ ןיא ,םכתויחונל
.םידרפנ תונולחב חתפי עדימהו ,םמצע תודשב םעפה
"תוליעפ םוכיס" שקמ לע םידימלתה וצחלי ,הדובעה םויסב
.דרפנ ןולחב םכסמ ח"וד ולבקיו
ותוא חולשל וא ,ותוא רומשל ,ח"ודה תא סיפדהל ןתינ
.םיאלמה םיטרפה ףוריצב ,ינורטקלא ראודב ונילא
,תונויער ,תורעה ,תועצה םכמ לבקל חמשנ
.טנלמע רתאב םמסרפלו ,"תוליעפ ימוכיס"

!וז תוליעפמ ונהתש םיווקמ ונא
ella@amalnet.k12.il - ל ונל ובתכ