:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


  
       ןוירוג ןב דוד

הנידמה תזרכה

שי יכו "תידוס הניה וז הנמזה" יכ רמאנ קתפ הזיאב .1
?"םיהכ גח ידגבב" עבקנש דעומלו םוקמל עיגהל
..ןאכ ושפח ..?סוניכה תרטמ התיה המ:רסחה תא ומילשה .2

ה יגיצנ 


  ירבח ונא ,ונסנכתנ ךכיפל"

 יבצ ןב קחצי

טדנמה םויס םויב ,תינויצה העונתהו 

  ונתוכז ףקותבו ,לארשי-ץרא לע יטירבה

לע תאזב םיזירכמ ונא תודחואמה תומואה תרצע תטלחה דוסי לעו

.לארשי תנידמ איה ,

.(הליגמה דומעב/תסנכה רתאב ורזעיה)?תדקמתמ איה םיאשונ ולאבו תואמצעה תליגמ עקרב ודמעש תוערואמה םהמ .3

     
 תרש השמ

:םיאבה םירושיקב ורזעיה

ירוטסיהה עקרה-תואמצעה תליגמ/םילוב/טנלמע
תואמצעה תליגמל רקח רתא
:וקדבו ,םהמ דחא ורחב ?הליגמה לע םימותחה םישיא םתוא לכ םהימ .4
(הליגמה לע תומיתחה ,תסנכה רתאב ורזעה)

?ולעופ היה המ .א
?הנידמה תורישב לעפ םינש וליאב .ב
?םייחה ןיב ןיידע אוה םאה .ג
?ומש לע םייורקש (דועו םינואיזומ ,תובוחר ,םירתא) םיירוביצ תומוקמ םנשי םאה .ד


?הליגמה לע תילאוטריוה םכתמיתח תא ףיסוהל וצרתה .5


:תיוולנ תוליעפ
.לובו עבטמ ,לגד - ותנידמב םע לש תונובירה ינמיסמ .6
?"ירבע ראוד" םילימה דמצ ךל תורמוא המ
,"הדלונ הנידמ" ירוטסיהה עקרה תא אורקל םינמזומ םכנה
.טנלמע לש םילובה רתאב תקתרמ תוליעפ עצבלו
.לארשי תומחלמ ,הינשה תוליעפל רבעמ