הרשכהל אצי 1941 תנשב ."םילועה-תונחמה"ו היסנמגה ךינח ,םילשוריב דלונ ,סיקרנ יזוע
,ןויצע-שוג דקפמ הנמתנ רורחשה-תמחלמ תישארב .ח"מלפל סייגתה םשמו רחשה-תליא ץוביקב
ריעה תא ררחשל הסינש חוכה לע דקיפו םילשוריב יעיברה דודגה דקפמ ןגס שמיש ךכ-רחא
שמישו ל"הצב תרשל ראשנ המחלמה םותב .בגנב יעיבשה דודגה דקפמ הנומ ןכמ-רחאל .הקיתעה
תשש תמחלמ תעבו זכרמה דוקיפ ףולא הנמתנ 1966 תנשב .םיריכב םידיקפת לש הרושב
תא ודוקיפב תוחוכה ופדה 1967 ינויב 9 -הו 6 -ה ןיב .זכרמה תיזחל יארחא היה םימיה
.םירפא-ץרא םורד תאו םילשוריב הקיתעה ריעה תא ,הדוהי-ירה תא וררחיש ,ןדרי אבצ

* סיקרנ יזוע / זנגנש םולח - הקיתעה ריעל הצירפה

ינש עטק
אל רשא ,ישימחה 'גרו'ג ילגנאה ךלמה םש לע ארקנה בוחרב ,ריעה זכרמב הרצע תינוכמה...
רהמ ךכ לכ וציקל עיגי לארשי-ץראב הרידאה תיטירבה הירפמיאה ןוטלשש יאדווב רעיש
הבורק התיה העשה .תורדתסהה-תיב רבעל ןוזפיחב יתדעצו יתדרי .הריפחמ ךכ לכ הרוצבו
לוק עמשנ !ןכ .הנגהה תדקפמ האצמנ םש ,רדחה תלד לע יתשקה קוידב רשעב .רזעל
.םינפבמ
."לארה" תביטח דקפמ ,ןיבר קחצי לש קומעה ולוק תא יתרכה
ויה םיחכונה ןיב .הפל הפמ אלמ היה ,תורדתסהה תיב לש הינשה המוקב אצמנש ,הטמה רדח
ה'לפסוי ,םירחא םיריכב םיימלשורי םידקפמ המכ ,לאיתלאש דוד (זוחמה דקפמ) ז"ממה
.יתרהרה ,"םעפה ךלוה לודג והשמ" .םישנא המכ דועו ,ביבא-לתמ "ץופקל" קיפסהש ,ןיקנבט
:חתפ לאיתלאש דוד
םילשוריב הנגהה תדקפמ .םכלוכל עודי הקיתעה םילשורי ידוהי בצמ ,רמא ,יתובר
.הלילה דוע עצבתתש ,הקיתעה ריעל הצירפ לש תינכת הניכה
המדנ רשא ,קצומ הנבמו תינוניב המוק לעב ,םיעברא ןבכ יטנגלא רבג ,לאיתלאש
ונתוא רקס ,םינזיטרפ ידקפמ תצובקכ התארנש ,איהה הרובחב תצקמב ןפוד אצוי
:ךישמהו
,הקיתעה םילשורי שוביכב אלא עבורה ידוהי תלצהב קר אל רבודמ םלוא -
םשריהל ,ילוא ,יושעה ירוטסיה ברק ינפב םידמוע ונא .דוד-ריע רורחישב
תובוחרב םיחצנמה וניתוחוכ ידעצ תומלה .ונלש תואמצעה תמחלמ אישכ וניתודלותב
...הזמ תשדוקמה ,ריעה
:ףיסוהו לצנתמכ ךייח ,ועצמאב ומואנ תא עטק לאיתלאש
:וז איה הלועפה תינכת ,ןכבו הירוטסיהב קוסעל יאנפ ןיאו רצק ןמזה םלוא
דודגהו ל"צאה תוחוכ ,י"חלה תוחוכ ,םילשורי לש ש"יחה תוחוכ הפקתהב ופתתשי
ןואיזומ ןוויכמ ל"צאה ,שדחה רעשה ןוויכמ ףוקתי י"חלה .ח"מלפה לש יעיברה
חוכה תא הניווהתש ,ש"יחה תודיחיו ןויצ-רה ןוויכמ עייסי ח"מלפה ,רלפקור
וסנכנ וכרד ,הזה ירוטסיהה רעש התא הנצורפת ,ופי-רעש ןוויכל הנמדקתת ,יזכרמה
לגד תא הנפנתו המינפ הנרודחת ,םילשומו םירסיק ,םיכיסנו םיכלמ םילשוריל
…דוד לדגמ שארב לארשי
.תררחושמה דוד ריע לעמ ןואגב ףנפנתמה לגדב וזח וליאכ וקירבה לאיתלאש יניע
חצמ-תפקתהב תאצל אל ועיצהו ,תינכתה ןמ וגייתסה ןיבר קחציו ןיקנבט ה"לפסוי
דצמ יזכרמה חוכה תא חולשלו ףוקעל אלא ,המוחבש רתויב תרצובמה הדוקנה לע
.ולש לע דמע ימוקמה דוקיפה לבא ,רלפקור ןואיזומ
קחצי םע יתאציו יתינפ יכנאו ותדיחיל שיא וכלהו ומק םידפקמה ,המייסתנ הבישיה
.הלועפל ךירדת תלבק םשל ,"לארה" תביטח דקפמ ,ןיבר
.היעטה תלועפב תיללכה הכרעמל עייסי ,קחצי רמא ,ךלש חוכה
?היעטה שוריפ המ
רשפאלו םיברעה שא תא קתרל הדעונש ,החסה תלועפ איה ןויצ-רה ןוויכמ הפקתהה
.ופי-רעש תא ץורפל יזכרמה חוכל
?ותוא שובכל אלו רהה תא שאב ףוקתל קר ונילעש ךכמ ןיבהל שי םאה
.בוט המ ושבכל םג וחילצת םא
.ונועשב ץיצה קחצי
תלחתהל דע .הרשע תחא העשה תעכ .22.00 איה ספאה תעש .רמא ,עגר לכ לע לבח
...רשקב ךתא דומעא .תועש הרשע תחא דוע קר הלועפה

יעיברה עטקה ךותמ
םע רשק גישהל חילצהש הבורמ תושגרתהב עידוהו רדחל יאטוחלאה סנכנ עתפל...
:ונילא רדיש עבורה לע םיארחאה דחא .הקיתעה ריעה
.וספא וניתוחוכ .השק םיעוצפ םהיניב ,םיבר םיעגפנ םנשי .ףרה ילב םיפקתומ ונא"
"!ונוליצה .ולזא טעמכ ןוזמהו תשומחתה
רוסא .המוחה תא ץורפל דימ תאצל שי" .ברקע וצקע וליאכ ומוקממ קניז קשרמ ינב
"!עגר ףא דבאל
?םויה רואל
!םויה רואל
.הדקפמה טילחת .םייאמצע ונניא ,ינב
:ונרדיש הקיתעה ריעה ישנאל
ךילע" .לצלצ ןופלטה "!דמעמ וקיזחה .םהילא עיגהל ידכ לכה השענ .שואי לא"
התוא ינפל בוש יתדמע רשאכ .ריעל ןוויכב יתאצי ".זוחמה תדקפמב דימ בציתהל
יתאצמ םעפה .עיקרה ימורמב שמשה התיה רבכ ,לומתא םויב יתשקה הילע ,תלד
םידקפמ השולש-םיינש דועו ןיבר קחצי ,לאיתלאש דוד ז"ממה :תמצמוצמ רתוי הרובח
.םיריכב
:רמאו ילא הנפ ןיבר קחצי
וניעב הקיתעה ריעה ידוהי םע עגמ םייקל חרכהה םלוא ,הלשכנ שמא ליל תלועפ
טלחוה .םינזאמה תופכ לע םינותנ םידוהי תואמ עבשו ףלא לש םהייח .דמוע
ץורפל הסניו ש"יחה תוחוכ לע שמא לטוה רשא דיקפתה תא הלילה לוטי ךדודגש
תשולש .ןויצ-רעש תא אלא ופי-רעש תא אל ףיקתנ םעפה .הקיתעה ריעה ךותל
.היעטהכ ולעפיו םכילע ופחי םילשורי ש"יחו י"חלה ,ל"צאה םירחאה תוחוכה
...דבלב תוקלחמ שולש ןב חוכ אלא דודג אל דמוע יתושרל ,יתרמא ,ריעהל ינוצר
.הז חוכב אצת
?רעשה תא ץורפנש רחאלו
:בישה לאיתלאש
תשומחת ,ןוזמ תאשונ הקפסא תרייש ןיתמת ,ןטלושה רשג דיל ,ןויצ-רה ילגרל
תא עבורל רידחנ הצירפה תא ועצבתש רחאל .תרובגת םג םכל חלשנ .תופורתו
.םיעוצפה תא םשמ איצונו הקפסאה
?ןויצ-רהב יתוא ףילחמ ימו
...םכתא ףילחיש ימ ןיא ,ז"ממה בישה ,עגרכ
:ילגר לע יתמק העתפה בורמ
,רהה חטש לכ תקזחהל חוכ שירפהל ילע וללה תוקלחמה שולש ךותמש רמול ךתנווכ
?עגר לכב ףקתומ תויהל לולעהו תוקסופ יתלב תושערהל ןותנה
םה המ עדוי ירה התא םלוא .ונתלוכיבש המ לכ השענ ,לאיתלאש בישה ,יזוע ,האר
םע דימתמ עגמ םימייקמו םיווקל םיקתורמ םלוככ םבור :ונלש הברזרה תוחוכ
…שמא הרקש המ רחאל תאז לכו ,ביואה
םוקמ תא חיטביש ,ףסונ חוכו ןויצ-רהב ונתוא ףילחתש הדיחי השורד ,ןכ-יפ-לע-ףא
.המינפ ועיקבי ונישנאש רחאל הצירפה
...םכפילחהל ידכ לכה השעא ,רמא ,בוט
םלוכ םש םייופצ עבורל הליל ץורפנ אל םא .ןיבר קחצי םכיס ,יזוע ,הרירב ןיא
.הדמשהל

ישימח עטק

.ינפ תא םדקל אצי קשרמ ינב
?םיפקות
.םיפקות
,תוקלחמ שולש :ונתושרל דעמש חוכה תא ונרקסו םידקפמה לכ תא הטמל יתנמיז
ןויצ-רהב קיזחהל לכונ הז חוכב םאה .תופייע בורמ םהילגר לע ודדונתה ןהישנאש
,שולשו םירשע ןב יתייה ?הקיתעה ריעה ךות לא עיקבהלו רעשה תא ץורפל םגו
אל ךכ לע ?ךכ-רחא המ לבא .ונתחלצהב יתקפקפ אל עגר ףא ;ןוחטבו הנומא אלמ
הכומסה רכיכב דקפמל ונישנא לכ תא סנכל יתירוה .העש התואב בושחל יתיצר
.ןויצימרודל
יתלב ,שובל ילשורמ םירוחב לש תורוש תורוש ובצינ "המדרתה תייסנכ" ילגרל
:יתרמאו יתחתפ .םיפעפעה-תומודא םהיניע תא ורטע תוהכ תועבטש ,םיחלוגמ
.םינורחאה םישדוחב והשמ ונישע .שונא לבס חוכמ הלעמל םיפייע ונלוכ !הרבח
יא ונעצבש תושקה תחא ,השדח הלועפל הלילה תאצל ונילע לטוה ןכ יפ-לע-ףא
לרוג תא םג ילואו הקיתעה ריעה ידוהי לרוג תא עובקל היושעה הלועפ ,םעפ
לכ יניע רשאו הנורחאה םמד תפיט דע היתומוח לע ונגה וניתובאש ,המצע ריעה
עבורה ךות לא עיקבהלו ןויצ-רעש תא ץורפל ונילע לטוה :הילא תואושנ םעה
רודחת הינשהו רעשה תא .ורפת תחאה :תוקלחמ יתש ןב חוכב הלועפל אצנ !ידוהיה
.םירוצנל תופורתו תשומחת ,הקפסא תרדחה רשפאתו עבורל ךרד עיקבת ,המינפ
.הפקתה ינפמ וילע ןגתו ןויצ-רהב קיזחת ,ןאכ ראשית תרתונה הקלחמה
דקפמה תא יתרזיפ .תופייעמ והק םהישוח .שידא עבמב העידיה תא ולביק םירוחבה
:רמא םידקפמה דחא .הלועפה תטיש לע רצק םידקפמ ןויד ונכרעו
...הלועפה תעשב םדרהל םילולע ונישנא ,יזוע
.םה ףא וקתש םירחאה םידקפמה .יתקתש

ןורחא עטק
ישנא ,םיצרופה תדיחי :הקיתעה ריעה ןמ העידי העיגה רקוב תונפל שולש העשב..
.רדשב רמאנ "!ועיגה ונילאוג" !עבורל הרדח ,יעיברה דודגה
.ןנעטמ תקירפב ולחהו רשגל ועיגה החטבוהש הריישה ךותמ הקפסא תויאשמ יתש
.עבורל דויצה תא וריבעה ,תימלשוריה תרובגתה ישנא םע דחי ,ונישנא
קיזחהל לכות רשא ,םימחול לש תרובגתש קפס לש לצ לכ לעמ רורב היה רשאכ
ידכ ,עבורב וישנא םע ראשיהל תימלשוריה תרובגתה דקפמל יתירוה ,עיגת אל ,רעשב
םיעוצפה ואצוה םייתניב .ותשומחת לכ תא םש ריאשהל ץרופה חוכלו ,ותנגהב עייסל
םע השיגפה ןמ רזחש ,קשרמ ינבל .ופלחוה עבורה ימחולמ קלחו תוקנולאב השק
:יתרמא ,הקיתעה ריעה ןמ תגסל אל עבתו דוסיה דע שערנ םירוצנה
ןאכ ונתוראשה .םויה רואל יוכיס לכ ןיא ונישנא ץמוקל
עיקבנ ,תרובגת לבקנ םא ,הלילב רחמ .ץורפ ראשנ רעשה םלוא .תודבאתה השוריפ
.בוש
םשמו ,ונידיב ראשנש ,ןויצ-רהל ורזח וניתודיחי .העשכ ךשמנ הקיתעה ריעה םע ונעגמ
תונויסנו הקיתעה ריעל תוכילומה תודמעה לכ תא וספתו ובש םיברעה .םיבנע תיירקל
.זנגנ די-גשיהב טעמכ המדנ טק עגרל רשא ,המלשה םילשורי םולח .ופדהנ םישדח העקבה

(119 'מע ,ח"כשת ,תיללכה תורדתסההו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ינדרי הילג תאמ ,"ברקל םינושאר" ךותמ םיעטק)