:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


םולשה ימכסה

('ג ,'ד הכימ םגו 'ד 'ב ,היעשי) "..תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו"
.לכ בלב תמעפמ םולשל הפיאשה

,הנש וזיאב ,לארשי תנידמב םתחנש ןושארה םולשה םכסה היה המ .1
?תע התואב םיביריה םיגיהנמה ויה ימו ,הנידמ וזיא םע
?יתוברתה רושימב ויתועפשה ויה המ ?יפרגואיג-יטילופה רושימב ויתועפשה ויה המ
תינונס ,םולשה רגאמ
םירצמ-לארשי :םולשל המחלממ רבעמה
םירצמ - לארשי םולשה הזוח
יאבצה חפסנה
(תילגנא) ץוחה דרשמ - םולשה ךילהת
1979 לארשי תפמ
תסנכה רתא ,היגולונורכ - ינידמה ךילהתה

               
ןדרי םע םולש                          ?ינשה םולשה םכסה היה המ .2
(תילגנא) ץוחה דרשמ רתא - םולשה ךילהת
תינונס ,םולשה רגאמ
ןדרי םע םולשה םכסה לש םיירקיעה םיטרפה
ןדרי - לארשי ,םולשה םכסה
תסנכה רתא ,היגולונורכ - ינידמה ךילהתה
,תיניטסלפה תושרה םע םולש ךילהת ןוניכב לארש תולשממ וקסע ,םיעשתה תונש בור ךרואל .3
.דהדהמ ןולשיכב הכ דע םייתסה ,רעצה הברמלש ,ךילהת
,םולשל התפיאשב םיניטסלפה םע לארשי המתח םימכסה ולא לע
:םיאבה תורוקמב ורזעיה ?ורפוה המבו ,םהירקיע ויה המ

תיניטסלפה תושרה םע םימכסה
1994 (הזע-וחירי) 'א ולסוא םכסה
1995 ,(הזע תעוצרו תיברעמה הדגה) 'ב ולסוא םכסה
1997 ,ןורבח םכסה
1998 ,יאוו רהנ רכזמ
1999 ,םראש רכזמ
2001 ,לשטימ תדעוו ח"וד
2001 ינוי ,טנט ח"וד
2009 לירפא בירעמ , ירוזאה םולשה דעו ולסאמ

תיניטסלפה תושרה דצמ םימכסהה תורפה
םימכסהה תורפה תייגטרטסא
ץוחה דרשמ רתא ,תוירקיעה םימכסהה תורפה
ל"הצ רבוד יפ לע םימכסהה תורפה
םהיתואצותו םימכסה :תוחכפתה
 
םיניטסלפל לארשי ןיב ינידמה ךילהתב ךרד ינויצ
2001 הלאוו ,םיניטסלפה םע ןתמו אשמה
2002 ,הבייסונ ירסו ןוליא ימע ידי-לע המתחנ תונורקע תרהצה
2003 ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסל תונידמ יתש לש עבק ןורתפל םיכרד תפמ
2003 , הבנ'ג תמזוי
2003 ynet, ,הבנ'ז לש םימיה תעברא
2003 ynet, ,אלמה ךמסמה ,םיכרדה תפמ
2003 ,ץראה דחוימ טקייורפ ,ןזאמ ובא תלשממ תעבשה
2004 ynet, ,תפארע סיארה תומ
2004 ,הלאוו ,תוקתנתהה תינכות ירקיע
2004 ,תנקותמ - ןורש לאירא הלשממה שאר לש תוקתנתהה תינכות
הלשממה שאר דרשמ ,תוקתנתהה תינכות יכמסמ
2005-ה" סשתה ,תוקתנתהה תינכת םושיי קוח
2005 ynet ,תוקתנתהה ימי
2005 ynet ,הזעמ תאצוי לארשי
2009 לירפא בירעמ , ירוזאה םולשה דעו ולסאמ

ירוטסיה עקר
תופמב ךוסכסה
תונכוסה רתא ,2000 תנש דע תופמב ךוסכסה תודלות
םירוספורפה גוח ,ךוסכסה אשונל תורוקמו םיכמסמ רגאמ
תסנכה רתא ,היגולונורכ - ינידמה ךילהתה

                           
םולש ילוב םירייצמ םידלי             


 לש םויקה ךשמה תא םיפוצ םתא דציכ . 4
?רוזיאב םימעה
!םכלש ןורתיפה תא ועיצה

תונורחאה םינשב הריזב םיניינעה בצמ
2005 ynet ,יוניפה תוארמ
2005 ynet הזע תאיצי
2005 ynet יטילופה ץפמה
2006 nfc ,יחומ עוריא ןורש
2006 ynet - הגאדב םיבקוע - ןורש לש ץבשה
2006 ,הלאוו ,וייח לע קבאנ ןורש
2006 ynet סאמחה ןוחצנ
ynet 2006 תוריחב
nrg ,היצילאוק םינוב 2006, תוריחב
 היינשה ןונבל תמחלמ
דיספה טרמלוא ,חצינ קמדייג
דרגוניו תדעו
תינאריאה ןיערגה תינכת
תמהלתמ הירוס
 


.םולש ילוב םירייצמ לארשי ידלי .5
לוב ורחב ?וילמס םהמ ? םכיניעב םולשה והמ
.ורופיס תא ורפסו (ךסמה ףוס דע לולגל)
.םולש םירייצמ םלועה ידלי - ףסונ רתא
                  
"...שבכ םע באז רגו"        

 
:תיוולנ תוליעפ
(רויצ רועישב וא רייצ תנכותב) ,לוב רייצל םתא וסנ
ותוא ונל וחלשו ,םכלש ישיאה םולשה תא ףקשיש
.רתאב ותוא םסרפל חמשנ .םיאלמ םיטרפ ףוריצב
 
!"תוליעפה םוכיס" שקמ לע וצחל ?םתמייס
,הזה תוליעפה םוי תואצות תא םכיניב ופילחה
.התיכב ךכ לע וחחושו