:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   

 

לארשי תומחלמ

 
ל"הצ לש ימשרה רתאב העיפומש יפכ ,ונתנידמ לע ורבעש תומחלמהו תוברקה תמישר םכינפל
.ויתונברוקו רושע לכ ,ולש המחלמהו - רושע לכ .(הינבב ןיידע אצמנה)
 .יתוברתה רושימבו ,יפרגואיג -יטילופה רושימב ,ישיאה רושימב - תובר תוכלשה ויה ברק לכל
 ,ברקב גרהנש ,טושפ לייח ,ינומלא לייח ץמאי תווצ לכ .תותווצב התיכה דובעת וז תוליעפב
 .רושע ותואב היתועפשה לעו ,לפנ הב המחלמה לע והשמ דמלי ,וייח רופיס תועצמאבו
 ,םיריש תמישר אשונב םירושיק תמישר תפרוצמ ,םכתויחונל)
(יללכ עדימו ,הפוקתהמ תונומת ימובלא ,רוכזי יפד ,תופמ
 
.ורכזל ילאוטריו רנ וקילדה ,הז ברקב םילפונה דחא לש וייח רופיס תא ורפס .1


 


ל"הצ יללחל רוכזי יפד - ןוחטיבה דרשמ לש ימשרה רתאה
לארשי םע רוכזי
1948 רוכזי יפד
1948 רוכזי יפד
1948 רוכזי יפד
1955 רוכזי יפד
1955 רוכזי יפד
1956 רוכזי יפד
1956 רוכזי יפד
1967 רוכזי יפד
1967 רוכזי יפד
1967 רוכזי יפד
1970 רוכזי יפד
1970 רוכזי יפד
1973 רוכזי יפד
1973 רוכזי יפד
1982 רוכזי יפד
1982 רוכזי יפד
Ynet ,ןגמ תמוח עצבמב םיגורהה ירופיס "תומשהו םינפה" 2002
'ץראה' ,םיללחה ירופיס ,ןגמ תמוח 2002
2001-2006 רורטה יעגפנ לש םרכזל רנ
2006 ץיק ,ןופצב המחלמב םילפונה - רוכזי - טניאוו
2008 רבמצד ,הקוצי תרפוע עצבמ

  




?עודמ ?םיפסונ םייוניכ הל ויה םאה ?השחרתה רושע הזיאבו ,לייחה לפנ הב ברקה וא המחלמה התיה המ .2
ל"הצ לש ימשרה רתאה - םיעצבמו תוברק
ח"טמ ,ליעפ ריאמ ,לארשי תומחלמ
"זנגנש םולח - הקיתעה ריעל הצירפה" :סיקרנ יזוע
ח"טמ - םילשוריל ךרדה לע קבאמה
(םילוב רתא-טנלמע) ןויצע שוגב ידוהיה בושייה שודיח
תסנכה רתא ,שדק עצבמ ,1956
שדק עצבממ תינחנצה ,הפי הנח לש הרופיס
תסנכה רתא ,םימיה תשש תמחלמ 1967
ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ ןויכרא ,םימיה תשש תמחלממ םימולצת 1967
תסנכה רתא ,השתהה תמחלמ 1970
תסנכה רתא ,רופיכ םוי תמחלמ 1973
ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ ןויכרא ,רופיכ םוי תמחלממ םימולצת 1973
ןונבל תמחלמ ,לילגה םולש עצבמ 1982
ynet ,"ןיטסלפ-לארשי" תמחלמ - 2002
2000-2006 ,"לפשו תואיג" יעוריא
nfc ,הרידס המחלמל הכומנ תומיצעב המחלממ
ynet ,הנדוהה ףוס ,תלייטב עוגיפה
הלשממה שאר דרשמ 2006, 2001- םיעוגיפה תמישר ,לארשי לע רורטה תפקתמ
2006 ןונבל לארשי רבשמ - הידפיקיו
2006 ןונבל המחלמ ינמוי טניאוו
היינשה ןונבל תמחלמ טניאוו
2008 רבמצד ,הקוצי תרפוע עצבמ


   


?ךכ בקע לארשי תולובג ונתשה דציכ .3
:תופמה תמישר
1949-1947
1956
1956
1967
1973
1982
תונכוסה רתא ,2000 תנש דע תופמב ךוסכסה תודלות




?תופסונ תויתוברת תועפשה ןייצל ולכותה ?התעפשהב ורבוח םיריש ולא .4
טנלמע -תומחלמ רחאל ורבוחש םיריש
ח"מלפ/טנלמע - ח"מלפה יריש
רוכזי רתאמ םיריש - באכה תוניעמ
(תילגנאב רתא) בהז לש םילשורי
(תירבעב רתא) בהז לש םילשורי
(תילגנאב) ץוחה דרשמ רתא ,םירישב הנידמ תונש 52-
םימיה תשש תמחלמ יטרס ,1967-1969
רופיכ םוי תמחלמ רחאל ילארשיה עונלוקב שדח לגה - 1973
םינומשה תונשב ילארשיה עונלוקה יארב לארשי תומחלמו ל"הצ ,הלעמו 1980
ןוחטיבה דרשמ ,םילפונה תוחפשמל חותפ וק
 דנל-ידקרא
 המחלמ גולב ,לובגה ידצ ינשמ
 הנושארה תנווקמה המחלמה - 2006 ןונבל
םירייצמו םירוי
"!חוכשל וצרי םישנאש םילימה" - הינשה ןונבל תמחלמ
םוסרפה ,תרושקתה ,תוברתה - ןופצב המחלמ
הלשמ םיריש הלביק ,הינשה ןונבל תמחלמ
ןופצל ריש םישידקמ לארשי ינמא בטימ ,"םכל םירש"
טניאוו ,רהוז הקבר ,הווקתה טקיורפ



.עודמ ונל ורפסו ,הז רושע םכיניעב תוגציימה םיתש וא הנומת ורחב .5
.תינונס רתאב תגצומ ,קילג לט לש הנידמה ימוליצ תכורעת - "תיבב ונלצא"
ץוחה דרשמ רתא ,לארשי לש הביהרמ םירטסופ תכורעת
(לולגל שי) ץוחה דרשמ לש תדקוממ םימוליצ תכורעת - רושע לכל הנומת "תואיצמל ןוזחמ"
(חתפמ תלימ רותב "לארשי" ודילקה) ל"קקה ימוליצ ןויכרא

          


:תיוולנ תוליעפ
- ל"הצ אשונב הנטק הדוקנ דוע ,םויסלו
...ונלש אבצה קסוע תומחלמב קר אל
:םהילע ורפסו ,םיניינעמ םיעוריא ינש ורחב


?םויה םתישע רשא תא תוארל וצרתה
,"תוליעפה םוכיס" רותפכ לע וצחל
.םולשה ימכסה ,תישילשה תוליעפל ןכמ רחאל ורבעו