(םיאנומשחה דרמ) תוברקה לע רבסה - הינש הנחת


יבכמה הדוהי אבצ םחל ,ס"הנפל 164 תנשב הנושארה הגופהל דע
.תוברק העבראב

הנובל הלעמ - ןושארה ברקה
ןורוח תיב הלעמ - ינשה ברקה
סואמא - ישילשה ברקה
תיבה תכונחו רוצ תיב - יעיברה ברקה

 ןושארה ברקה
קזב ןוחצינב םייתסה (ןורמוש אבצ רש ,סוינולופא דגנ) הנובל הלעמ ברק
.ידוהיה אבצה לש
לולסמ לע בטיה עדי יבכמה הדוהיו ,תוריהז יעצמאב וטקנ אל םירוסה
תא הדוהי ץמיא ,סוינולופא לש ותומ םע .ישוק אלל םתוא עיתפהו םתעונת
."םימיה לכ הב םחלנ יהיו" וברח

הלעמל רוזח  

 ינשה ברקה
לש רישיה אבצה דקפמ - ןוריס חלשנ ,סוינולופא לש ותלפמ עדוויה םע
תנמ לע .ידוהיה דרמה תא אכדלו תולעל ,הירוס לש אבצה רשו םיקוולסה
,םילשוריב םינווייתמה ביבס םידרומה וליטהש רגסה תעבט תא ץורפל
.ןורוח תיב הלעמ ךרד ,ריעל הלפשהמ הלועה ,תיתרוסמה ךרדב ןוריס רחב
םישמ אלב וסנכנ ,לולתה הלעמב תויטיאב ולע ןוריס לש ויתוליחש ןמזב
ןוריס ףגניו" תחא תבב םפיקתהל הדוהיל ורשפיאו ,תננכותמ תדוכלמל
הז היה ."תשלפ" רבעל ,הלפשל חרבו ףגינ ןוריס אבצ ."וינפל והנחמו
.םידרומה אבצל קלחו ריהמ ןוחצינ


הלעמל רוזח  

 ישילשה ברקה
.יאבצה ונורשכ אולמ תא יבכמה הדוהי הליג ,סואמא ברק ,ישילשה ברקב
רונקינ ,סנמירוד ןב ימלת :םיירוס םיאיבצמ השולש לומ דדומתה םעפה
סאיסיל) .דרמה יוכידל תוקיודמ תויחנה סאיסיל ריבעה םהל ,סאיגרוגו
קוסע היהו ,ידמו סרפל אציש סוכויטנא ךלמה תא תע התואב ףילחה
ירוסה אבצה דיוצ ,וז תודדומתהב (.תרפל ברעממש הכלממה יניינע לוהינב
דודשא זוחמו םודא אבצמ תוחוכב רבגותו ,תומדוקה םימעפבמ רתוי בוט
התיה םש ,(ליוומס יבנ) הפצימב וליח תא ףסא ,תאז תמועל הדוהי .הנביו
.תוכרעיה סנכל ,הלפשלו םילשוריל הבוט תיפצת ול
ששח ךותמ) םילשוריל תיברעמ תינופצ ,סואמאב הנח רשא יקוולסה אבצה
ראשנ קלח .םיינשל לצפתה ,(ריעל םילועה םירהה ירבעמב ךבתסהל
לש ודוקיפב ואצי ,םישרפ ףלא יוביגב םילגר םיפלא תשמחו ,סואמאב
.ואבצ תאו הדוהי תא שפחל ,סאיגרוג
םיכרדב עיגהו ,הפציממ ואבצ םע אצי ,תוחוכה גוליפ לע הדוהיל עדונשכ
.הנח םש ,סואמאל תימורד תולקלקע
עגרל .םירהה ןיב ושפחל םייתניב ולחה ,הדוהי תא ואצמ אל רשא םירוסה
כ תורוקמה יפ לע) וישנאו הדוהי ואצי ,רקובה ימודמד םע .הפיצ אוה הז
רתונש עתפומה גלפה תא ףקת אוה .ירוסה הנחמה תארקל (שיא 3000
.ץחומ ןוחצינב הכזו ,סואמאב
ירה תואובמב קזחה רצבמה - רזג דע ףדרנו ףגינ ירוסה אבצהש ןמזב
.סאיגרוג ילייח לומ בצייתהל תנמ לע ,סואמא הנחמל הדוהי רזח ,םילשורי
תלעות ירסח םירויסב וישנא תא הלילה לכ שיתה ,תאז תמועל סאיגרוג
תילב .שאב רעוב והנחמ תא רהה תגספמ האר ,סואמאל ובושבו ,םירהב
ץוליחל ישילשה ןויסנה לשכנ תאזב .ללכ םחליהל ילבמ הלפשל רזח הרירב
.םהילע לטוהש רוצמהמ םילשוריב םינווייתמה
חולשמ ליח דגנ ,ויתוכרעמ לכב הדוהי לש רתויב קירבמה ןוחצינה הז היה
.שממ לש יתכלממ
.תינידמ הרשפ עיגהל ליבקמב םירוסה וסינ ,הז ונוחצינ רחאל יכ ,דוע ןייצנ
תידוהיה םינקזה תצעומל תרגיא חלש ,ומצע סוכויטנא ךלמה
,םיוסמ ךיראת דע ותיבל רוזחיש ימ לכל הנינח חיטבה הב ,
.םהיתובא יקוח יפ לע תויחל ךישמהל םידוהיל רשפאי יכ וריהצהב
רשא "םידיסח"ה ,םיברועמ תושגרב ידוהיה הנחמב הלבקתה וז תרגיא
וליאו ,הל םיכסהל וטנ ,תדה שפוח ןעמל הווצמ תמחלמ רקיעב ומחלנ
תואמצע) ,תימואל הרטמ תגשה ןעמל קבאיהל ופאש רשא ויחאו הדוהי
תיקוולסה הירפמיאה ימי יכ םשיגרהב ,הל תונעיהל ובריס (תינידמ
.םירופס - תשלחנה

הלעמל רוזח  

  תיבה תכונחו רוצ תיב תכרעמ - יעיברה ברקה
תוניצרב סחייתהל םירוסה ולחה ,סואמאב תצחומה הסובתה רחאל
,ךלמל הנשמה ,סאיסיל תא יקוולסה חוכה שארב וחלשו ,יבכמה הדוהיל
רחב ,תונושארה תוסובתה ןמ חקל ודמולב .ומצעב דרמב לפטל טילחהש
.םורדמ :הנוש ןוויכמ הדוהי תא ףוקתל
ואבצ תא ןכסל ילבמ ,הדוהי ירהב םימה תשרפ וקל עיגהל הסינ וז ךרדב
.םימעפ שולש םיקוולסה ולשכ םש ,םירהה תולעמב םירצה םירבעמב
תניוע התיהש ,תימודאה השרמל דע הלפשה ךרואל רבע שדחה יאוותה
ןוויכל וענו ,םימה תשרפ וק לע תיסחי תולקב ולע ,השרממ .םידוהיל
.רוצ תיב לומ ,ןורבח
אוה ףא בצייתהו ,םיימינפ העונת יריצ לוצינ ךות המורד רהימ הדוהי אבצ
.ירוסה אבצה לומ ,(ןורבחל תינופצ) רוצ תיבב
םש ,ץולח תוחוכ ןיב תושגנתה דבלמ) םידדצה ןיב עירכמ ברק ךרענ אל
לע תינידמ הרשפ ףידעה סאיסיל ןכש ,(הנוילעה לע יבכמה לש ודי התיה
.תיאבצ הערכה
רה לע טלתשהל ,הלהצו החמשב םילשוריל תולעל הדוהיל רשפא הז בצמ
םילילאה ןחלופמ שדקמה תא רהטל ,(ארקחה תדוצמ טעמל) תיבה
.תויתדה תופידרה תא קיספהלו

םידוהיהו ,שדקמה תיבב 'ה תדובע השדוח ,םינש יצחו שולש רחאל ,ךכו
גח עבקנ ,הז יגיגח ערואמ ןויצל ."שדקמב ריאהל הרונמה תא ולעה"
.164 תנש ,ולסכב ה"כב הנושארה םעפב גוחנו הכונחה
הטלחהה יכ יבכמה הדוהי רפסמ 'ב םיאנומשח רפסב יכ ,תעדל ןיינעמ
,סנואמ ללוחש תוכוסה גחל רכז התיה ,םימי הנומש הכונחה גח תא גוחל
תוכוסה גח הליחתב הז גחל וארק ןכל .םיביוא י"ע ופדרנ לארשי ינב יכ
:הכונחה גח דעומ אוהש ,ולסכב ה"כ םוימ םינימה תעברא תליטנב והוגגחו
יפנעו תובע ץע יפנעב ..תוכוסה גחכ החמשב םימיה תנומש תא וגוחיו"
םג םש וארקנ הלא הכונח ימי (ז ,י ,םש) "םהידיב םירמת תופכבו רדה
!"שאהו תוכוסה גח" םשב


הלעמל רוזח  

רשא ינודקומ-ינוי ןיערג לע תתשומ היה יקוולסה אבצה
.אבצה לש תירקיעה הדיחיה ,"סקנלאפה" תא ביכרה
יפלא המכ תב הלודג תיאבצ הדיחי היה "סקנאלפ"
,דואמ תוכורא תותינחב םידיוצמ ויהש םילגר ילייח
,סקנלאפה תא וביכרהש ,תודיחיה .תחא לכ רטמ 6-כ
םישרפ ידי לע םינגומ םהשכ ,קמועל תורוש 61ב וכרענ
תא חיטבהל םיקוולסה םיטילשה ולכי ךכ .םיפגאה ינשמ
םג ינודקומה אבצב ותרש ,ףסונב .סקנלאפה תונמאנ
יבחרב תורוזפה תויאבצ תובשומב וררוגתהש םילייח
ולביק םהינב .הירוס ןופצב דחוימב ,תיקוולסה הכלממה
ליחל ףסונב .סקנלאפל רזע ליחכ ותרשו יאבצ ךוניח
.םיליפו םישרפ ליח םג היה ,םילגרה
םירסמנה םירפסמהש ירה ,יקוולסה אבצה לש ולדוג יבגל
.רתויב םימזגומ םניה םיבכמה ירפסב
,םידוהיה ןוחצינ תא ראפל רבחמה ןוצרמ עבנ רבדהש ןכתי
ףלא םירשעכש רעשל ןתינ .םידוהיה תלפמ תא ץרתל וא
.יבכמה הדוהי לומ תוברקב ומחל םיקוולס-םירוס םילייח
תויוכבתסה בקע ךא ,רתוי לודג אבצ סייגל ולכי םיקוולסה
יוכידל םילודג תוחוכ שירפהל וצלאנ ,הכלממה חרזמב
יקוולסה אבצה ירפסמ תא לבקל הפיא השק .םש תומוהמה
ךרעומ ,םיבכמה רפסב .(םיבכמה רפס) תורוקמב םיעיפומה
ילגר ליח ףלא םיעבראב תישילשה הכרעמב ירוסה אבצה
,סאיסיל לש ןושארה המחלמה עסמב .םישרפ םיפלא תעבשכו
עסמב .םישרפ םיפלא תשמחכו ילגר ליח ףלא םישיש קלח וחקל
ףלא םירשע ,םילגר ףלא האמ קלח וחקל סאיסיל לש ינשה
.רתויב םימזגומ םירפסמ םה הלא .םיליפ םיעבראכו םישרפ
רב השמ ,ינשה תיבה ימי לא עסמ ,"הייחתל תולגמ" ךותמ)
(116 'מע ,1998 ךליל תאצוה ,ללה
םינקזה תצעומל תרגיא
םהיתודימב תכלל םירכבמ םהו וניתובא ידי לע תנ
וניתוצרבו ;םהיקוח תא םהל ריתהל םישקבמו םהלש
שדקמה יכ ,ונרזג ,החונמ רדעיי לב הז םע םג יכ
.םהיתובא גהנמ יפ לע ויחי םיחרזאכו ,םהל בשוי
ןימי םהל תתנו םהילא חלשת םא השעת בוט התעו
חור יבוט ויהו וניתובשחמ וארי ןעמל (םולש)
.םהיניינע תנקתל החמשב ורכמתהו
םימחול וב ותריש .ינוגבר היה ידוהיה אבצה
תוצובקל ךייתשה םהמ קלחש םירכיא ,הדוהי יבשות
ולגד תחת וצבקתהו םילשורימ וטלמנש ,"םידיסח"ה
םימחול הדוהי אבצב ותרש ןכ ומכ .הדוהי לש
,יטסינלה-ינוויה אבצב ןכל םדוק ותרשש ,םידוהי
ןכו ,המחלמה לע יעוצקמ עדי םמיע ואיבה םהו
םירקוח שי .הצופתה תוצראמ םידוהי םיבדנתמ
ותומכב הברהב לפנ אל הדוהי אבצש םינעוטה
םיבקונ תורוקמהש תורמל ,יקוולסה אבצהמ
חפוט תורוד ךשמבו ,הברהב םינטק םירפסמב
."םיבר לומ םיטעמ" לש סותימה
תיבה ימי לא עסמ ,"הייחתל תולגמ" ךותמ)
(116 'מע ,1998 ךליל תאצוה ,ללה רב השמ ,ינשה