טנלמעל הרזח


.םלוכל םולש
לכ גוסמ תינימ הדרטהל ףשחיי וא ףושח היה ,ישילש םדא לכ ,לארשיב וכרענש םינוש םירקס יפ לע
היצאוטיס תוהזל דציכ ?היתולובג ןהמ ?תינימ הדרטה יהמ .ךייתשמ אוה הילא תרגסמב אוהש
?קוחה רמוא המ ?דירטמב גוהנל דציכ ?תנכוסמ
לפרעה תא רזפל ,היתולובג תא רידגהל ,תינימ הדרטה לש םירקמ תוהזל םכל עייסל האב וז המישר
.תוכלשהה םע תוליעיבו תוריהמב דדומתהלו


?תינימ הדרטה יהמ
קלח לולכל הלוכיו ,השיא וא רבג - רחא םדאב ינימ רשקהב העיגפ לש גוס איה תינימ הדרטה
,ינימ יפוא תולעב תוזימר וא תוקירש ,םיימיטניא םירביאל תונווכמ טבמ תוציענ :תואבה תולועפהמ
תיילת ,םיסג תולוק תעמשה ,השיגפ תעיבקל ץחל תלעפה ,םיסג םירופיסו תוחידב ,תופוטח תועיגנ
בחרמל הסינכ ,ףוגה לש הפישח ,הנוגמ העצה ,יטסיסקס בותיכ ,הבורקה הביבסב תויפרגונרופ תונומת
.ונוצר דגנ םדאה לש ישיאה
,דרטומה דצמ תויוטבלתהלו דירטמה דצמ תויונשרפל ןותנו םיתעל םומע וניה "תינימ הדרטה" חנומה
.ןיטק לש לופיט תולת וא ךוניח תולת ,תורמ יסחי לש לוצינ תובר םימעפ השענ ןאכ ,רעונל עגונה לכב דחוימב
ושחרתה םא םג ,שאר דבוכב תונולתה לכל סחייתמו תינימ הדרטה לע רסוא קוחה יכ ןייצל בושח
.דבלב ילולימה רושימב

תוצופנ תואמגוד :תינימ הדרטה - "םוקמ" רתא 
1998 ,תינימ הדרטה דגנ קוחה ןושל - ןוירוג ןב תטיסרבינוא 
עגפנ דלישכ - "םוקמ" רתא 
הלאוו ,תינימ הדרטה לע קית ל"הצב חתפנ ,םימי השימח לכ 

תובקעב ,Y-net רתאב וידרו היזיוולט םורופב "רבשו דוש" שלוגה תאחמ -" יח רודישב תינימ הדרטה"
:2002 רבמצדב וריירוא הילאטנו זפוט ודוד לש יתיירורעשה רודישה

תא ףטלמ ינא םהבש ,תודחוימ תויונמדזהל םירומשה ,םעפ ידמ םיעיגמה םיעגר םתואמ ויה הלא"
קפאתמ ינא םהבש םיעגרה הלא .ירבאב השופ תומילא תשוחתו ,ןולסב ילצא רומשה לובסייבה טבחמ
יכ ,ליעות אל טלשה לע הציחלהש םיעגרה הלא .טלפנ הז םג םימעפל לבא ,ךסמה לע רשיה קוריל אלש
.ןימאמ אלכ ךסמל קובד ראשהל ךתוא ץלאמ העווזה לדוג .הפרחה תא החמי אל רחא ץורעל רבעמ

.וריירוא הילאטנ לש הפתכ תא ךשנ זפוט ודוד תע היה הזכ עגר

ךייחלו ךישמהל תטלוב תוחונ יאב הסנמ איה דועב הינתומב זחאו הביבס לתפתה אוהשכ היה ףסונ עגר
.איקהל אלו

הבובב קשחב הפוצ היה אוה המכו הילע עגושמ אוהש ךכ לע תינימשה םעפב רזח אוהשכ היה רחא עגר
.תיארפ

יטתאפה ןקזה יאמשאה תומד ?ימוהתה םיליגה רעפ םאה ?הסואמ ךכ לכל וזה הנצסה תא ךפוה המ
וב אנקמ טושפ התא - ימצע ןיבל יניב יתיהת - ילוא ?תנבצעמה איה ,יאטירבלסה ודמעמ תא לצנמה
רבד ותוא השוע תייה התאו ,התוא לצנמ אוהו תונמדזה ול שי הנהו ,שייבתהל ילב ,די הילע םש אוהש
.ןכ ,יח רודישב .ללכב המטפ ךל ךשונ תייה התא .ומוקמב

ינא .ינויזיוולטה ןיינעה הז .זפוט רמ לש ישיאה ןיינעה תא םיצוח סבקה תשוחתו סואימה .הז אל הז .אל
תא לבקמ ינא ,תאז םוקמב ,הנהו .םוי םויה ייחמ קותינו רודיב תנמב תוכזל ידכ היזיוולטב הפוצ
סגה ילארשיה הנה .יח רודישב תינימ הדרטה הנה .רישי רודישב ןולסה ךותל רעוכמה ילארשיה
יתוא וריבעה הנה .רתויב חירסמהו ליפשמה ןפואב הרזה תרייתה םע ליחתמש םיה ףוח לע הטובהו
היזהה לע גנעתהל יתיצר .םש תויהל יתיצר אל ינאו .םי-תב וא ביבא לת לש טהולה םיציצמ ףוחל בייל
.ןולוחמ דוד תא יתלביק הז םוקמב .הילאטנ היורקה האלפומה

" .אצי אל לבא .הילאטנ ,ךילע ןגהלו ןפלואל ץורל יתיצר ארונ .לובסייבה תלאל ףוטיל דוע

םורופב העדוהל רושיקה 
היזיוולטב רדושש עטקל רושיקה 
(םידקת רסח קבדיפ ,םישלוג תובוגת 2000 מ הלעמל) ?םיספהמ םתדרי םתא :זפוט לש ותבוגתל רושיקה 


,ונל ולגו ,זפוט ודוד לש ותבוגת תא וארק ,ףרוצמה רושיקב ןוטרסב וטיבה .םיפוצה תאחמ תא םתארק
?תינימ הדרטה םושמ הז רודישב היה םאה ?םכתעד המ
?תינימ הדרטהל תודגנתהו המכסה יא עיבהל דציכ
םירקמה תשמח טעמל ,תינימ הדרטה לש השעמל םיכסמ וניא אוהש תוארהל ךירצ םדא ללככ
:ונוחטיבל ששוח אוה םא דרטומה לע לקהל תנמ לע ,קקוחמה עבק תאז תא ,הטמ םיטרופמה
.הטיחס .1
.הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה .2
.דרטומל דירטמה ןיב הדובעב תורמ יסחי לש לוצינ .3
.עשי רסח ,ןיטק לש לופיט וא ךוניח תולת ,תורמ יסחי לש לוצינ .4
.לפטמב לפוטמה לש יאופר וא ישפנ לופיט תרגסמב ,תולת לוצינ .5

.םינפ ינשל תעמתשמ הניאש ךרדב תוגהנתהב ןיבו םילימב ןיב םיעיבמ המכסה יא
.ותוגהנתהל םימיכסמ םכניא יכ דירטמל וריהבה !!םייעמשמ דחו םירורב תויהל םכילע - ורכז

:ךכ תאז ושע
!הקיספהל ושקב - הדירטמה תוגהנתהל םש ונתו םייולג ויה .1
.םידירטמה תא עיתרהל יושע הז - הדירטמה תוגהנתהה תא םיברב ופשח .2
םירבסה םכמצעל ונתית לאו הרקש הממ ומלעתת לא - ה/דירטמה לא תוירחאה תא וריבעה .3
.הדירטמה תוגהנתהל םיקודיצו
הדרטהה םא יזיפ ןפואב םגו ילולימ ןפואב - הדירטמה תוגהנתהה תא תמלוהה ךרדב וביגה .4
.תיזיפ התיה
.ימצע ןוחטבו תויביטרסא ורדש ,הדרטהה םויסל םכלש םיאנתה תא ורידגה .5

?תינימ הדרטה לע ביגהל דציכ - ו"ציו 

?תכשמנ הדרטהה םא תושעל המ
:םכתבוגתו הדרטהה דועיתל םיכרד רפסמ ןלהל .תדעותמ אהת םכתמכסה יא יכ יוצר
ןכיהו יתמ ,הדרטהה תא קוידבו טוריפב וראת בתכמב .ונממ קתוע ורמשו בתכמ דירטמל ובתכ .1
אל איה יכ םישרודו וז תוגהנתהל םידגנתמ םתא יכ וריהבהו ,םכב תעגופ איה דציכו השחרתה
.הנשית
.םכילע תלבוקמ הניא ותוגהנתה יכ וריהבהו םידע תוחכונב דירטמל ונפ .2
הדימב .םתבגה דציכו השחרתה יתמ ,הדירטמה תוגהנתהה לש תקיודמ תמושרת ולהנ .3
םירבחל ורפס ,ידומיל דסומב /ןוחטיבה תוחוכ תורישב /הדובע םוקמב תעצבתמ הדרטההו
.םיפסונ םידרטומ םנשי יכ ןכתיי .הדרטהה לע םידומילל וא הדובעל
!הטילקהל ולדתשה ,תילולימ הדרטההש הדימב .4

םידרטומל םיפיט 
?הז אשונב קוחב םיעובקה םישנועהו יפסכה יוציפה והמ 

?תינימ הדרטה לע הנולת םישיגמ ןכיהו דציכ
:תואבה תובותכה תחאב ינימ עקר לע הדרטהו הילפא לש םירקמב עויס ןתונה ףוגל הינפ .1
תחיתפו דירטמה גרדה לעמ ידוקיפ גרדל הינפ - יאבצה תורשה תרגסמב רבכ התשענ הדרטהה םא .2
.יאבצ ךילה
.ה/דירטמה דגנכ הרטשמב הנולת תשגה .3
,ךיפה יתלב אוה הז ךילהת יכ ורכז .עוריאהמ םינש 3 ךותב - טפשמה תיבב תיחרזא העיבת תשגה .4
תונולת ינפמ עיתרהל תנמ לע ןכ ומכו ,ץחל בקע ותנולת תא דרטומה ךושמי וב בצמ עונמל תנמ לע תאז
.תוירקש אווש

:עויסלו ףסונ עדימל
1202 :םחה וקל ןופלטה 'סמ .1
רפסה תיבב תינימ הדרטה דגנ תלעופה תיטסינימפ הצובק - "ונרפס תיבב אל" .2
hatrada@hotmail.com ביבא לת ,39080 .ד.ת .םיסופמקבו
תינימ הפיקת תועגפנ םורופ :טנרטניאב הכימת תצובק  
!!תושעל המ שי דימת 
ןהכ הלב ד"וע - ו"ציו 


,וז המישרמ תלעות םתקפה יכ םיווקמ ונא
.ןטבב תודוס ורמשת לא !תושעל המו תונפל ימל שי דימת - ורכז

תובוגת 

(03/12/2016) אנונימי
Hello user`s
(13/03/2016) amoxicillinor
Regards comrade
(08/03/2016) avodartlteP
Howdy friend
(13/02/2016) prednisoneMarl
(08/04/2012) אנונימי
(08/04/2012) אנונימי
(07/04/2012) אנונימי
(07/04/2012) אנונימי
תימי
(02/02/2012) אנונימי
תימי ימש ייה
(02/02/2012) אנונימי
תימי ימש ייה
(02/02/2012) אנונימי
raping system= aims
(21/10/2011) 34 היירופ-אל
(25/02/2010) אנונימי
תיניצר הרוצב דומלל
(16/11/2009) אקיא
? תקמחתמ ? תננולתמ אל תא המל
(24/08/2009) היוצח
(19/08/2009) אנונימי
MKTuuMDE
(19/08/2009) ldsxcgo
תינימ הדרטה
(10/08/2009) באוי
(18/07/2009) אנונימי
LRvwCGpusJdtXrPrIvo
(18/07/2009) fbnfrkvtiv
!הלאש
(21/04/2009) הריש
(20/02/2009) אנונימי
תינימ הדרטה
(24/08/2008) תימינונא
הלאש
(10/04/2008) תימינונא
(27/10/2007) אנונימי
תינימ הדרטה
(02/11/2006) לכימ
תקדוצ
(02/11/2006) לכימ
יביטקבורפ שובל
(02/11/2006) לכימ
?דירטמ ימ הלאשה
(23/08/2006) שש
הרורב הרדגה
(20/08/2006) לאפר
תינימ הדרטה
(14/06/2006) dodit
תינימ הדרטה
(14/06/2006) dodit
תינימ הדרטה
(14/06/2006) dodit
תינימ הדרטה שי יל
(19/11/2005) רונילא
הפי יכה ינא
(22/04/2005) אנונימי
חח
(07/11/2004) hacker
חירסמ
(29/02/2004) רדלא
(01/09/2003) אנונימי
טהר
(27/07/2003) ןאנג
/
(24/02/2003) /


סאלב הלאפר :ןכות תכירע
(ךיירביל) ףשר הריש :תונכת
ישוד ירוא :יפרג בוציע