דגסמה תודלות

תיברעה הפוקתה ,תיבה רה םורד
םודקה דגסמה
אצקא לא תמקה
תיסאבעה הפוקתה
םוקישה תודובע
דגסמה רוזחש
תימיטאפה הפוקתה
רהאט-א רוזחש
תינבלצה הפוקתה
םינבלצ םידירש
תינבלצה הפוקתה רחאל
תיכרותה הפוקתה
שדחה ןמזה
הללאדבע חצר
היקזנו הפירשה

 תיברעה הפוקתל דע תיבה רה םורד
תפיכ ימוחתב הנופצ ונממ ערתשמה ,שדוקמה רוזאב ללכינ אל תיבה רה םורד
,שדקמה ןיבו לפועהו דוד ריע ןיב יוצמ ותויהב ,תאז םע .םויה לש עלסה
ונומרא תא המלש הנב ןאכ :תומודק תופוקתמ לחה בושח דיקפת ול דחייתנ
תרחואמ הפוקתבו ,"ןונבלה רעי תיב" היה הצקא לא לש המוקמבש רשפאו
.הדוהי יכלמ תונומרא רתוי
ךא ,לפרעב םיטול םוקמה תודלות תימורה הפוקתל דעו ןויצ תביש ןמזמ
ריבס ,ןושאר תיבלש ולאל םימוד ויה ריעה םוקימו שדקמה םוקמו רחאמ
.אוה ףא םקוש תיבה רה םורד יכ ,חינהל
,תובחרנ סוליפו יוניב תודובע םוקמב סודרוה עציב ינש תיב תפוקתב
תובר ינמ תחא תודע תושמשמ תיבה רה םורדב תויתוכאלמה תותשקהו
ופיקשה הימורממ רשא ,תיתוכלמה הקיליסבה םג התנבינ ןאכ .ולא תודובעל
.שדקמהו תיבה רהב השענה לע ויולמו סודרוה
םינפלחהו םינויה ירכומ בשומ היה ,(12:אכ ,יתמ) השדחה תירבה תודע יפל
םירצונה םישרפמה ;ושי לש ומעז תמח תא ררועש רבד ,תיבה רה םוחתב
םלועב השמיש איהש עודי ןכש ,הקיליסה לש ןותחתה רוזאל הז עוריא ומקימ
תוריפחב .ךומסתש המ לע הל ןיא וז העדש אלא ,רחסמ יכרצל ימורה
רוזא לש ותובישח לע הביהרמ הנומת הפשחנ ימורדה לתוכל ףוסב תונורחאה
בוחרה ,תילאטנמונומה תוגרדמה תכרעמ ךכ לע ודיעיו ,ינש תיב תפוקתב הז
ומורדמ היונבה הבחרהו המוחה ךרואל רבועה- ינדפק ןונכתב םיונבה
רהל תירקיעה הסינככ שמישש םוקמה תובישח לע םיעיבצמ םה .םישרמו
.הדלוח ירעש ךרד תיבה
,תיבה רה תבחרל םירקבמה ולע ונממ ,עפושמ שבכ ךילוה ולא םירעשמ
דחא היהש תיבה רה םע עגמב הנושארל לגרה ילוע ואב ןאכ .ק"מהיבל םכרדב
.םהיוואמ תומשגתה םורמו ,םילשוריב םרוקיבב אישה יעגרמ
הדימב וססבתה ,תימלסומה תרוסמב תיבה רה לש ותובישחו ותשודקו רחאמ
םוקמב עלסה תפיכ םוקימב תוארל לשמל ןתינש יפכ) תומודק תורוסמ לע הבר
תיבה רה םורד תובישח תשגדהש ,חינהל ריבס יתלב הז היהי אל ,(שדקמה
םאלסיאב- בר ךבדנ ףסונ ןהילא ךא ,רתוי תומודק תורוסמב םיצוענ הישרש
הלביקה ריק תעיבק :תימלסומה תרוסמב תיבה רה םורד תא דחייש תובישח
.הז םוקמב תיבה רהב יזכרמה דגסמה תמקהו ,המורד (הליפתה ןוויכ)

 תיבה רה םורדב םודקה דגסמה
הנבו תיבה רהל רמוע עיגה דציכ ,תרפסמ יתדגא יפוא תלעב תימלסומ תרוסמ
סוינורפוס ךראירטפה תא רמוע שקיב ,םילשורי שוביכ רחאל :ומורדב דגסמ
ךא ,רבקה תסינכל וליבוה ךראירטאפה .(תיבה רה) "דוד דגסמ"ל וכילוהל
.רקשב ומישאה רמוע
רמוע ךא ,"דוד דגסמ" והז יכ ,וזמרב ןויצ רהל ךראירטפה וכילוה ןכמ רחאל
"םילשורי דגסמ") תיבה רהל סוינורפוס וכילוה ףוסבל .רקשב בוש ומישאה
,םשל סנכהל ולכי אל םה םוקמב הרבטצנש הפשאה בקע ךא .(בותכה ןושלב
.םנוחג לע לוחזל וצלאנו
רמומה ידוהיב עייתסנו ,םוקמה יוקינב תישיא אמגוד רמוע ןתנ רפוסמה יפל
:בעכ תא רמוע לאש ןכמ רחאל .עלסה םוקמ תא תוהזל ידכ רבחא לא בעכ
,עלסה ירוחאמ ותונבל יוארה ןמ" יכ ובישה בעכו "?דגסמה תא םיקהל ןכיה"
לש הזו השמ לש הז ,("הלביק"ה) םיבושחה הליפתה ינוויכ ינש ךכ י"עש
םיידוהי םיגשומב ןיידע בשוח אוה יכ ומישאה רמוע ךא ."םיהז ויהי דמחומ
םורדב דגסמ הנבו ,הבעכל אלא היתשה ןבא ןוויכל תונפל הווצמ אוה ןיא יכו
.תיבה רה
וירחא םיאבהו רמוע תפוקתב יכ עודי ךא ,רסחב תוקול הז דגסמ לע וניתועידי
- ,תיברימ תוטשפב ונבינ םידגסמה ,קשמדב תיאמואה תלשושה דוסיל דעו
דגנ דומעל םחוכב היה אלש ,הז גוסמ םירחא םירמוחו תושבוימ םינבל ,ץעמ
הלעמל רובעכ טעמ ךא רתונ ,רמוע י"ע םקוהש הנבמהמש ךכ ,ןמזה יעגפ
.אצקא לא דגסמ הנבינש העש ,םינש לבוימ
סופלוקרא ףושיבה י"ע רתוי רחואמ הנש 30 -כ ראות רמוע םיקהש דגסמה
:ץע תורוק היושע החותפ רצחכ ,(670)
ראופמה שדקמה םעפ דמע םש ,םסרופמה םוקמב"... התע םיללפתמ
ותוא ,תינבלמ הרוצב יושעה ,וז הרטמל הצקוהש דחוימ םוקמב םימלסומה
םירמוא .תוברוחה ידירש לע תולודג תורוק וחינהש י"ע תיברימ תוטשפב ונב
."תחא תבב שיא 3.000 ליכהל לגוסמ הנבמהש
האוטסה ידירשל ילוא הנווכה ,סופלוקרא י"ע תוראותמה תוברוחל רשא
.נ"הפסל 70 זאמ הנברוחב התיהשו ,סודרוה י"ע המקוהש תיתוכלמה
דע החרזמ ערתשהו תיבה רה חרזמ םורדב הנבינ דגסמה יכ ,החנהה תלבוקמ
הצקב "רמוע דגסמ" .ונימי לש אצקא לא םוקמל דע הברעמו ,ושי תסירעל
רמוע דגסמ לש ומויקל סומע דה ילוא הוהמ אצקא לא לש יחרזמ ימורדה
.וז הביבסב ירוקמה
קחרמה .(םדאל ר"ממ 1,5 יפל) ר"ממ 5.000 -כ היה הנבמה לדוגש בשיח קיש
ריקל דע דוד ברחיממ וא 'מ 145 -כ אוה יחכונה רמוע דגסמל דעו ושי תסירעמ
דודמנו ,זכרמב היה דוד ברחימ יכ החנה ךותמ אצנ םא .'מ 65 -כ יחרזמה
דגסמל החרזמ 'מ 11 -כ ערתשה דגסמה !'מ 130 -כ לבקנ ,הברעמ קחרמ ותוא
-כ א"ז ,אצקא לא דגסמ לש הזל וכרואב ההז ילוא היה אוה .םויכ אצקא לא
דעונ ותיצחמכ ונממ ,ר"ממ 10.000 -כ אוה ,לבקתמה חטשה ה"ס .'מ 80
,הליפתה ינפל הציחרהו םילענה תדרוהל רחאה קלחהו ,שממ הליפתל הארנכ
קלוס הז הנבמ .הז ךרוצ לע תונעל ולכיש ,םידחא םימ תורוב םיוצמש םוקמב
תלחתהו םילשוריב םימלסומה תוססבתה םע ,שוביכה רחאל בר אל ןמז ידאו
.תיבה רהב ףקיהה תובר הינבה תולועפ

 תיאמואה הפוקתב אצקא לא דגסמ תמקה
.ךלמ לא דבע לש ונב ,דילאו לא יאמואה ףילאחה י"ע םקוה אצקא לא דגסמ
אצקא לא דגסמ תמקהל םיסחייתמ םניא םימודקה םימלסומה תורוקמה
תואמ שולשכ ,(985) יסאדקומ לא אוה וריכזמש ןושארה ימלסומה רוקמהו
הברמל .ךלמ לא דבעל דגסמה תמקה תא סחיימ יסאדקומ .ןכמ רחאל הנש
ןהב ,(709-714 -מ) רתוי תונמיהמ תודועת םירקוחה ידיב התע תואצמנ ,לזמה
.םילשוריל םירצממ וחלשנש םינמואמ םילעופ לע רבודמ
:תודועתה תחא ןושל וזו
'ה םשב .םילשורי רובע םינמואמ הכאלמ ילעבו םילעופל עגונב"... תקזחה
."םילשוריב (אצקא לא)דגסמה רובע הכאלמה ילעבו םילעופה
:רמאנ (1414 .סמ) תרחא הדועתב
"... דגסמב םיקסעומה םילעופה תקזחאל דעונש חלמהו ןמשה רובע
םילשוריב...."םישדוח 12 -ל םילעופ 3
אוה יכ ,קפס לכל רבעמ הלוע ,דילאו לא לש ותפוקתב ובתכנש ,הלא תודועתמ
הינבה ילעפמב הפי תבלתשמ וז החנה .ךלמ לא דבע אלו דגסמה תא םיקהש ה
דגסמה ,קשמדב לודגה דגסמה תא םיקהש ,דילאו לא לש םירחאה םילודגה
לידבהלו הנידמב-.דועו הרמע רסק ,הירבט דיל הינימ ןומרא
לע תויודע םג ונל ןיאו ,הברה רתונ אל ,705 -ב דילאו לא י"ע םקוהש דגסמהמ
תנשב המדא תדיערב ברחו ,רתויב רצק ןמז םייקתהש םושמ םלוא ,ותרוצ
.746
ןכו ,תיאמואה הפוקתהמ וקלחב אוה (ברחימה ריק) דגסמה לש ימורדה ריקה
רורבב םילדבינ םה .ריקל ךומסב הפכה ידיצל שישה ידומעו תודאקראה
םידומעה .עלסה תפיכ ידומעל םתרוצב רתוי םיבורקו ,דגסמה ידומע ראשמ
יסיסב .וזמ וז תונושה תויטנאזיב תורתוכ םהלו ,דיוגמ רופא שישמ םייושע
הפצרה ןכש ,תיחכונה הפצרה י"ע םקלחב םירתסומ םה ךא ,םיהז םידומעה
סלפמב התיה ,1938 -ב םיצופיש ידכ ךות ולגתנ הידירשש תיאמואה הפוקתהמ
.תיחכונה הפצרהמ ,מ"ס 80 -כב רתוי ךומנ
םיחירא ידירשמ םידחא .םיחיראב הפצור איהש היה רכינ חיטה יראש יפל
ןופצ ןוויכב העיגה וז הפצר .םרתאב ןידע ואצמנ ,רופא שיש םיושע ויהש ולא
ידירש תאיצמ י"ע הרשאתהש הדבוע יחכונה ינופצה ריקהמ 'מ 20 -כל דע
.םויה לש דגסמהמ 'מ 20 -כב רצק היה יאמואה דגסמהש ןאכמ .םודקה חתפה

 תיסאבעה הפוקתב דגסמה
.המדא תדיערב ברח אוהו םירצק ויה דילאו לא י"ע םקוהש דגסמה ימי
:דיעמ (1351) ריתומה רבחמ
תוקיטרופה ויה ,(םילשוריל) רוצנאמ לא רפ'ג ובא ףילאחה עיגה רשאכ"
רימא וה" "ול רמאנ ךכו .תוסורה דגסמה לש תויחרזמהו תויברעמה
תדיערב וטטומתה דחאכ םיברעמהו םיחרזמה דגסמה יקלח ןכא ,םינימאמה
."םמקשל הארוה ןכ לע ןת ,(747 -ב) המדא
תא ופיצש ףסכהו בהזה תוחולש הרוה ךא ,"ךכל ףסכ יל ןיא" :הנע אוהו
םוקישל דעוי ףסכהו (עבטמ ןמ) םהרידו םיראניד תישעל ושמשי תותלדה
"דגסמה
הנושארל רוצנאמ לא רקיב וב דעומ ,758-9 תנשב התשענ וז הכאלמ
.םילשוריב

 :ידאהמ לא לש םוקישה תודובע
היתודוא ,המדא תדיערמ בוש הנבמה לבס ,(774) ןכמ רחאל תורופס םינש
רחאל ."ברחימל ךומסב קלחה דבלמ ,ויתחת סרק ןינבה" יכ ,יסאדקומ דיעמ
לא ףילאחהש- ,דגסמה םוקשל קיפסי אל ורצואבש ףסכה יכ חכונ ידאהמ
לע לוטי םהמ דחא לכש םתשקבו םידקפמהו תויצניבורפה יטילשל הנפ אוה
ביצי היהש ןפואב ,שדחמ דגסמה םקוה ךכו ,תחא םידומע תרדש םקשל ומצע
שמישו זכרמב ונכ לע רתונ םודקה קלחה יכ ,ףיסומ סיאדקומ .ומדוקמ רתוי
יכ םידיעמ םימלסומה תורוקמה .רתויב הפיה םוקמה היהו דגסמה דקומכ
תיחפהל ךרוצ ןכ לע היהו ,ודועיל םיאתה אלו ידמ ךוראו רצק היה דגסמה
.(780) וביחרהלו וכרואמ
:(985) יסאדקומ לש הז אוה ,ל"נה דגסמה לש ידיחיה רואתה
סחנ לא באב תארקנה ברחימה לומ וז ,תותלד 26 דגסמה לש הסוכמה קלחב"
בר חכ לעב רבג קר יכ דע הדבכ הכ איהו ,תבהזומ תשוחנ הפוצמ ,םזע לא
תוחולב הסוכמ זכרמב וז .תולודג תותלד 7 הנימימ .התיצחמ דיכ החתפל לכוי
תיזחב .תורטועמ יתלב תותלד 11 ןנשי חרזממ .לאמשמ רבדה ןכו םיבהזומ
ןביא הללאדבע י"ע המקוהש ,שיש ידומע לע תאשינה ,(קאייור) וקיטרופ הנשי
לש יברעמה קלחב) ןימימ דגסמה רצחב .(820-822 םינשב הירוס טילש) ריהט
רוחאמ תונמואו .שיש ידומע לע תואשינה תוקיטרופ ןנשי (תיבה רה רוזא
יזכרמה קלחב .תונורמק לע תואשינה תוקיטרופ תויוצמ םש ,(תיבה רה ןופצב)
דבלמ ,תרפוע םוקמ לכב םיסוכמ תוגגה .תרדהנ הפיכ תססונתמ דגסמה לש
."תיבה רה הצקב תומלואה

 ידאהמ לא לש דגסמה רוזחש
-ה האמה) רהא'ט-א לש דגסמל ורקיעב המד סיאדקומ י"ע ראותמה הז דגסמ
גגה ,הידיצל תונטקה תותלדהו הלודגה תיזכרמה תלדה רקיעב ךכ .(11
קלח .תרפוע הסוכמה הפיה הפכהו ,תיזכרמה הארטיסל לעמ לדוגה ינולמגה
הלוע ןאכמ .ןוכסח ימעטמ ,תאזו ,(שישמ אלו) ןבא תונמואמ יונב היה דגסמהמ
דגסמה לש תינכתה יללכ ןפואב הרמשנ רהא'ט-א לש דגסמבש ,הנקסמה
.תודקרא יתש הל ףיסוהש י"ע ,טעמ הכיראה ןורחאה הזש דבלמ ,םדוקה
,'מ 70 -כ היה דגסמה ךרוא וליאו ,'מ 103 -כ היה ידאהמ לא לש דגסמה בחור
ויהש ,תולבוקמ תויצרופורפ ןניהש 3:2 ויה ולש תויצרופורפהש תרמוא תאז
רוצנאמ לא לש ויתודובעב לשמל ךכ) םיסאבעה םיטקטיכראה לע תוביבח
,יחכונה דגסמל ןתוסחייתהב ,הז דגסמב ויהש תוארטיסה 15 .(הרמסו דדגבב
לש "תפסותה"ש הרקמ הז ןיא ילואו .דצ לכמ תוארטיס 4 תפסותב תואטבתמ
ההז ןלדוג ףאש ,תוארטיס 4 תב איה ,אצקא לא חרזמ םורדב רמוע דגסמ
.ונממ (תרזחושמ) תיראש ןיעמ הוהמו ,('מ 6.75) ידאהמ-לא לש דגסמל בורקב

 תימיטאפה הפוקתה
תא הכירצהו הנבמל רומח קזנ הבסהש ,תפסונ המדא תדיער הערא 1033 תנשב
שדחמ ותינב-.(1035) רהא'ט-א ףילאחה י"ע התשענש הדובע
היה דגסמה לדוג יכ דיעמה ,1045 -ב ורסוח-א ריסנ י"ע ראותמ הז דגסמ
420x150 ןכש ,תולבקתמ ןניא הלא תודימש אלא ,םידומע 280 וב ויה יכו ,תומא
םידומע 280 לש רואתה םג !שממ עלסה תפיכל דע דגסמה עיגי ,ולא םינותנ יפל
.תוארטיס 25 ליכהל היה דגסמה לע הז הרקמב ןכש ,ידרוסבא אוה
אוה ,תיחכונה ותרוצב אצקא לא דגסמ יכ ,העדה החוור םימדוק תורודב
םיקלחש ,םנמא ןוכנ .הדוסימ תיעטומ וז העד ךא ,תינבלצה הפוקתהמ רקיעב
לש ורקיעב ךא ,םינבלצה ידי השעמ םה וחרזמבו דגסמל הברעמ םימיוסמ
.11 -ה האמהמ ,רהא'ט-א לש ותפוקתמ אוה הנבמה רבד
-ב וכרענש םיצופישהמ האצותכ ןה ,שדחה ןמזב ורשעתה הנבמה לע ונתועידי
.(1938-42) םינשב לודגה ץופישב ויטרפל הנבמה דומילמ ןהו 1927
תודובע ודקפוה וידיבש ןיד-א למאק רשכומה יכרותה סדנהמה ףשח ,1927 -ב
רוטיע הלגתנ חיטה תרסה רחאל .הפיכל ןופצמ תשקה רוטיע תא ,םוקישה
תחתמ) רוטיעל לעמ .בהזומ ספיספב םיבצועמ ,סוטנקא יפנע תוליגמ לש ביהרמ
התשענ הדובעה יכ ,תונייצמה תויפוכ תובותכ לש תורוש יתש ופשחנ (הרקתל
.רהא'ט-א ימיטאפה ףילאחה י"ע
.1173 -ב הפכב טארהמ ילע י"ע התארנש תרחא תבותכל המוד וז תבותכ
,רהא'ט-א לש והשעמ תא החיצנמו דמחומ לש הלילה עסמ לע תרבדמ תבותכה
סוטנקאה ילע רוטיע םע תשקהש ןאכמ .(1035) דגסמה תפיכ תא םקישש
םגה ,וז הפוקתמ איה ףא הפיכהו ,1035 -ל תרחואמ הניא ,הפיכה תא תאשונה
ילוש לע הסכמה תרפועהמ קלח םג רסוה 1927 לש תודובעב .םיצופיש הרבעש
םהומכו רהא'ט-א לש ותפוקתל רחואמ וניא הפיכה ףותש חכוהו הפיכה
הפיכל ךומסב תורוקל תחתמ םירוטיעה לע םג .הפיכב תוכמותה תותשקה
ןאכמ ,11 -ה האמב ושענ ןהש תודיעמה תובותכ ולגתנ ,ךוותה םלוא תותשקו
םיללוכ ולא .רהא'ט-א לש הדובעה ונה ,(1938 דע) יחכונה דגסמהמ רכינ קלחש
הפכה ףות ,הפכל תחתמ תותשקה עברא ,ךוותה םלוא לש תותשקה תא
.1938 -ב םיצופישב םבורב ופלחוהש הפכל חרזממ תותשקהו

 :רהא'ט-א לש דגסמה תרוצ רוזחש
תוקיטרופה טעמל) םויה לש הזל המוד היה (הסינכה ןוויכמ) ונופצמ דגסמה
לכל 8 -ה האמהמ ןה תויזכרמה תותלדה שולש ןכש ,(רתוי תורחואמ ןהש
.רחואמה
.תומלוא 7 -מ יונב היהו תיחכונה ותרוצ תא דגסמה לביק וז הפוקתב יכ הארנ
גג םור ול היה .תומלואה ראשמ ךרעב םילפכ בחר היה יזכרמה םלואה
)clerestory לש קיודמה ובחור .הלודג ץע תפיכ הססונתה וילעו ,ינולמג גגו ,(
לע יחכונה דגסמל םייללכ םיווקב המדש הארנ ךא ,עודי ונניא דגסמה
.ויתוארטיס

 תינבלצה הפוקתב אצקא לא דגסמ
לא דגסמו תיבה רה רוזא .םינבלצה ידיב םילשורי הלפנ 1099 ילויל 15 -ב
.םחר אלל וחבטנש םימלסומה לש םינורחאה תוננוגתהה ידקומ ויה ,אצקא
,םילשוריב םירחאה םימלסומה םינינבה לרוגל המוד היה אצקא-לא לש הלרוג
דגסמ .םימלסומה שוריג רחאל םינבלצה לש םהירוגמ םוקמו םשוכרל וכפהש
,"סינומולס םויניטלפ" וא "סינומולס םולפמט" םינבלצה י"ע ארקנ אצקא לא
"ינימוד םולפמט" ארקנ עלסה תפיכ דועב-.ןודאה שדקמ
יכלמ בשומב אצקא לא דגסמ שמיש ינבלצה שוביכה רחאל תונושארה םינשב
וב ושענ שדחה ודועיל הנבמה תא רישכהל ידכש ,ןבוי וילאמ .םינבלצה
ומצמטצה ולא ,תוחפל םינושארה םיבלשבש אלא ,םימייוסמ םייוניש
,הנבמה יפי תא םיחבשמ םינבלצה םינוירוטסהה .דבלב םייחרכה םייונישל
ךלמה לע רפוסמ ,ןכ לע רתי .ורמשל תגשמ םינבלצה ידי ןיא יכ םיננואתמ ךא
(תועבטמ) תקצל ידכ דגסמה לש תרפועה גגמ ךיתהש ,1 -ה ןיוולדב ינבלצה
לע רומשל םמצע לע ולטנש םידחא םיריבא ונגראתה 1118 תנשב .ףסכ
לש ינבלצה ךלמה .לגרה ילוע ייח לע ןגהלו םירצונל םישודקה תומוקמה
לאב רומאכ ןכשש יתוכלמה ןומראב םוקמ םהל ןתנ ינשה ןיוודלב ,םילשורי
רדסמ" הז עונצ םיריבא ןוגראמ חמצ בר אל ןמז רחאלש אלא .אצקא
לאב םוקמהו ,וישנא רפסמבו ותעפשהב םצעתהש םסרופמה "םירלפמטה
אצקא לא דגסמ תא םינבלצה יכלמ וניפ ןכל .ורובע ידמ ןטק היה אצקא
וראשנ תינבלצה הפוקתה ףוסל דעו התעמ .םירלפמטה תושרל והודימעהו
.ול הצוחמו דגסמב םיטעמ אל םייוניש םיכרוע םהשכ ,אצקא-לאב םירלפמטה
םירדח םינבלצה ונב דגסמה לש ימינפה קלחב יכ ,דיעמ (1154) יסירדיא
,בחור ריק הנבנ ברחימה ינפל :ידיחיה יונישה הז היה אל ךא .םשומישל
יתבל קלח הצקוה לכ .האובת םסאכ שמיש ךכ י"ע לבקתנש ףסונה םלואהו
.םימלסומה םעז תמח תא ררועש רבד ,שומיש
ןנחוי רידגמ התוא ,היסנכ םירלפמטה ונב דגסמה לש יחרזמה ףגאהמ קלחב
לש הידירש ."המייתסה םרט התינבש השדחו םידמימ תבחר"כ גרובצריומ
,"םיעבראה דגסמ" תארקנה הלפקב ,ונימי דע דגסמב בטיה םיארנ וז היסנכ
ץוחבמ ויה םייונישה רקיע ךא ,דגסמה לש יחרזמה ריקהמ הצוחה תטלובה
.ויפגאבו הנבמל דומצב
קשנ ןסחמכ שמישש ,"םישנה דגסמ"כ םויכ עודיש המ םירלפמטה ונב ברעמב
.םירוגמ םוקמכ םג ילואו
ולא ,םינסחמכ רקיעב ושמישש םירדח תרוש התנבינ דגסמל דומצב ,חרזממ
רה חרזמ םורדב .1938-43 םינשב וכרענש םינורחאה םיצופישב קר ורסוה
שמשל םייעקרק תתה ךמתה ידומע ןיב םירדחה תורוש תא ורישכה םה תיבה
םויכ עודיש המב םישמתשמ םהשכ ,"המלש תוורוא" וניכ םתוא ,תוורואכ
לכמ .תוורואל הסינככ תימורדה המוחב "שלושמה רעשה"ו ,"דיחיה רעש"כ
.הדוסיב התנתשה אל דגסמה לש ראתמה תינכת ,םוקמ


וב אצקא-לא דגסמב "הירכז תלפק"ב ברחימ
תינבלצה הפוקתהמ םיטנמלא םיבלושמ


תינבלצה הפוקתהמ יחמצ רוטיע
ברחימל לעמ יוצמ) אצקא-לאב
(ושיל שדקומה

 הצקא לאב םיינבלצ םידירש
הינבה תלועפ םג הלחה ,רויפיפאה י"ע םירלפמטה ורכוה וב ןמזהמ לחה
דגסמב ,יברעמ ימורדה הצקב רקיעב ,(נ"הפסל 1128) תיבה רהב תיביסנטניאה
התיה ךא ,עלסה תפיכ התיה םתושרב הבושחה היסנכה .ול ךומסבו אצקא לא
םידומעה .םיווטס רצח םג הללכש ךומסב וא הצקא לאב תפסונ היסנכ
םינושה םימלסומה םינבמב תיבה רהב ינשמ שומישב בורל םיאצמנה םינטקה
-.(עלסה תפיכמ ןכו) רטסיולק ותואמ םיאב םהו ,ינבלצ קפס אלל םרוקמ
י"ע םקוהשו) תינבלצה הפוקתהמ ותומלשב רמתשהש ידיחיה ןינבה
לש ימורדה ריקה לע ןעשנה ,"ןבלה דגסמה" לש לודגה ןינבה אוה (םירלפמטה
,'מ 75 לש ךרואב אוה 12 -ה האמהמ הז הנבמ .("םישנה דגסמ") תיבה ר ה
הפוקתב ןאכ התיהש היונבה רצחה לש ימורדה קלחה תא הוהמ אוהו
) םיבחרמ 10 -ל קלוחמה תוארטיס לופכ ,ךרואמ םלוא הז היה .תינבלצהbays (
םיבלטצמ תונורמק םהילעמ ואשנ בלצ תרוצב תונמוא .דחא ףוצר םלוא ורציש
םייוצמ רמוע דגסמ) דגסמה לש יחרזמ ימורדה ףגאב .תועלוצמ תותשק יעלב
םידומע רצחב הארנכ םרוקמש ,ינשמ שומישב םינבלצ םידומע ברחימה ידיצל
םילשורי יכלמ ןומראב הנוילע המוק לש הקעממ וא ,תינבלצה הפוקתהמ
.ןאכ היהש םינבלצה
םידומעה .תפרצ םורדב תוארל ןתינש המל ההז םידומעה תורתוכ ןונגס
,תפרצ םורדב סנבורפ ןא סקאב הלרדתקב ולאל םימוד םילתלתפה
ןיחבהל ןתינ ,םידומעה תורתוכ לש םיביטומה ןיב .הילטיאבש הידרבמולבו
תסינכב םג יוצמ המוד ביטומ .םילע ירז ןיב םיצבורה תוירא לע םיטע םירשנב
התנבינש (המיב) הקידה .הפוריאב תוינבלצ תויסנכבו םיתיזה רה לע הילעה
םינבלצ םידירשמ תבכרומ ,הברעממ הפיכל ךומסב תאצמנהו םינבלצה י"ע
.תינבלמ המיבמ יושע הז הנבמ .12 -ה האמה ףוסמ םנמזש ,רתויב םיאנ
ברטיכראה .םינבלצ שיש ידומע לע אשינה (ברטיכרא) ףוקמש ןוילעה הקלחב
םיטרפה ןכש ,רתוי וא תוחפ המוד תינכת לעב ינבלצ הנבמ רובע הארנכ השענ
םיזורח" תעוצרמ םייושע םה .ינשמ שומישב הארנכ םניאו ,הזל הז םימאות
רתויב האנ סוטנקא זירפא זכרמב .קיתע ןונגסב ןוילעה קלחב "םילילסו
םיאשונה םידומעה .תוטמלפו "םיציב" לש תפסונ העוצר י"ע הטמל םוחתה
תורתוכהמ תודחא .הזמ הז םינושו ,'מ 2 -כ לש הבוגב םה ,ןוילעה חטשמה תא
תונב תוצובק םג תוארל ןתינ .הלעמ יפלכ תוחותפ "תוטושפ" תויתנירוק ןה
םיסוטנקא תורתוכ םינורחאה ולאל .תפתושמ תרתוכ תולעב םידומע עברא
סוכאבא תרתוכה לע .םירישעה וירוטיעב ןייטצמה ,יברע-יקסנמור ןונגסב
.המצע תרתוכבש ולאל םימודה םילועבגב רטועמ
תועלצ לעב ןמותממ םיושע םע תרחאב ,םילוגע םה םידומעה תוצובקה תחאב
המודב ,תנמותמה הרוצל םימאות התחתמש דירפמה ספהו תרתוכהו ,תורועק
.רתוי תורחואמ ןהש ,תרצנמ םידומעה לש תומסרופמה תורתוכל
.תוניפב ריוכמ רוטיעו ,תינלתלת תרגסממ יושע החמוגל ביבסמ רוטיעה
רצחב ילוא םרוקמ .וז הרטמל ודעונ אלש םידומע תוגוז ינש לע ןעשנ רוטיעה
.היסנכ לש הנוילע המוקמ וא תוסנכתהה רדח ןולחמ וא ,(רטסיולק) םידומע
המודב .יתינרוקל ורקה ןונגסב םיושע ,ברעממ םילופכה םידומעה תורתוכ גוז
,תינבלצה תונמאל םייניפואה ,םילופנ תווצק יעלב םה סוטנקאה ילע ,סוכבאל
.רבקה תיסנכ תיזחב םיסוכבאל םימוד םהו
שדחה ריקה .התמדוקמ הנטק ,תינבלמ הלפק היוצמ םיעברא התלפקל המורד
ןומראל הרושקה תינבלצ הלפק לש ינוציחה קלחה הארנכ היה חרזממ
ןולח הלפקב .ליבטמה ןנחוי לש ויבא ,הירכזל השדקוהשו ,םינבלצה םיכלמה
םידירפמ ןולחה תורגסמ ןיב .ותומלשב רמתשנש םילע 6 לעב ןשוש יומד
.סיסבל ןוויכב בחרתמה דומעה ףוגו ,תויתנירוק תורתוכ ילעב םיריעז םידומע
רקיעב ,הירכז תלפקב םייוצמ ינבלצ םרוקמש ,םיפסונ םיינוטקטיכרא םיטרפ
.יחרזמה ריקב
,אסיע םזעומ קילאמ י"ע 1227 -ב התנבנ ,(ןופצמ) דגסמל הסינכב וקיטרופה
(רצח) םוירטאב ולא לש םרוקמש הארנ .יזכרמה חתפל לעמ תבותכה תודעכ
םידומעה יבגל ךכ רקיעב .תינבלצה םילשורי יכלמ ןומראב התיהש תימינפ
תוארל ןתינש יפכ ,תוקהבומ תויקסנמור ןהש ,תועוברה תונמואה ידיצל
םיכוראה םילעה תולעב םידומעה תורתוכמ- םיעלוצמה תונורמקה .םילופנה
.תינבלצה הפוקתהמ םהש (ףתכ ידומע) תולוסנוקו םילופכ םידומע לע םיחנ
) תרטועמ תשק תלעב הניה תיזכרמה הסינכהvoussoir לע תנעשנה ,הלופכ (
אילפהל המוד וז תשק .גזגיז תרוצב יושע ןוילעה תשקה רוטיע .םידומע
םא םג .13 -ה האמב םירצונה י"ע התנבנש ,הירוסבש ילופירטב הלארדתקל
.יתוגה ןונגסל יוקיח הווהמ איה ,םימלסומה י"ע התנבנ הצקא לאב תשקה
ןונגסב םידומע לע תונעשנה תולופכ תותשק שולשב תרטועמ איה התיזחב
ןונגסב אוה ףא יושע הירכז תלפקב ברחימה .12 -ה האמה ףוסמ יקסנמור
קלחכ שמישו ,םירלפמטה ידי ישעמ אוה ,הגוו הד תעדל רשאו ,המוד
החרזמ יוצמ ברחימה .תמדוקה האמב התוארל ןידע היה ןתינש ,הדיספאהמ
ברחימב .תינבלצה הפוקתב ןאכ היוצמ התיהש היסנכ לש הטפסנרט ידירשל
זירפא ברחימל לעמ .הז תא הז םימאות םניאש םיינבלצ םידירש םיבלושמ
המודב ,(ינבלצה ןונגסל יוקיח אוהש יברע) "יברע-יקסנמור" ןונגסב סוטנקא
חמצ תועלקממ יושע אוה .רתוי השקונ ביטומ עלבו יטנגלא תוחפ ךא ,הקידל
וקלחב יושע ומצע ברחימה .םיחוטש סוטנקא ילע ןיב ,הטזור ןזכרמב רשא
ינבא ירוטיע תא ריכזמה ,ינוחרפ רותפכ הילעמו םילפ תרוצב היושע ןוילעה
ןמא י"ע השענ אוהו ןכתי .13 -ה האמהמ םייתפרצ םינינבב תונורמקב חתפמה
.ינשה ךירדירפ לש ותפוקתב ירצונ

 תינבלצה הפוקתה רחאל
.םילשוריל ךרדה וינפל החתפנ ןיד-א חאלצ לש ונוחצנ רחאל ,1187 תנשב
תא ברח יפל גורהל ומייא םה ,םתחנ ריעה לרוג יכ םירצונל רורב היהשמ
אל םאב ,אצקא לא דגסמו עלסה תפיכ תא סורהלו ,םימלסומה ריע היבשות
םתוכז תרומת ,ברק אלל ימלסומה שבוכה ידיל הרסמנ ריעה .םמולש חטבוי
םיצופיש עצבל הרוה ןיד-א חאלצ .שפנ רפוכ םולשת רחאל הבזעל םירצונה לש
תפכל לעמ בלצה .ינבלצ דירש לכ תרסה ךות אצקא-לא דגסמו תיבה רהב
ונבש תופסותהו םיחפסנה םינבמהו ,רהסה יח למס עבקנ ומוקמבו רסוה עלסה
ותרוצ תא ןינבל ריזחהל ץמאמ ךות םה ףא וקחרוה הצקא לאב םינבלצה
:דיעמ ריטעלא ןביא הפוקתה ןוירוטסה .תירוקמה
תא םקשל הרוה אוה ,םירפוכה תא שריגו ריע התא שבכ ןיד-א חאלצש רחאל"
הצקא לאל ברעממ ומיקה םירלפמטה התע .תמדוקה םתנוכתמ יפ לע םינבמה
יתב ,האובת םסא ,ול וקקזנש המ לכ תא םש ונבו ,םירוגמל דעונש הנבמ
םינבמב הצקא לא דגסממ קלח ובליש וליפא םהו ,םימוד םירבדו ,שומיש
.ופיסוהש םישדחה
,תיבה רה חטש רוהיט לע הרוהו ,ותומדקל לכה בישהל הרוה ןיד-א חאלצ
םש ויהש ךולכלהו המהוזה לכמ ,שדוקמה עלסה ללוכ..."
ריקה תא רטיע ,ונימי דע ונכ לע רתונש םורדב ברחימה תא הנב ןיד-א חאלצ
תא ריבעה ןכ .אטשוקמ דחוימב וז הרטמל ואבוהש םיספיספב הפכהו ימורדה
תבשחמ תכאלמ וז התיה .םילשוריל בלחב דגסמב התיהש הליפתה תמיב
חיצנה וימדוקכ .דחא רמסמ אלל ףדצו הנבה ץעמ הלוכ היושעה היפויב הרידנ
:ברחימה דיל דחוימ טלש לע ולעפמ תא ןיד-א חאלצ
דגסמ תא םקשלו הז שודק ברחימ ןקתל הרוהש ,םוחרהו ןונחה הללא םשב"
אצקא לא... תנשב (ותועצמאב) ריעה תא שבכ הללאש רחאל ,ןיד-א חאלצ י"ע
.1187
,הז דסח השעמ לע הדות ריסא תויהל הארשה וב ררועל הללא תא שקבמ אוה
."ודסחו לאה ימחר י"ע ויתונווע לע רפכל ול רשפאלו

 תיכרותה הפוקתה
םינבמה לע םג החספ אל ,לכב יכרותה ןוטלשה תלחנ התיהש תיללכה החנזהה
הפוקתמ .םביטב םינייטצמ םניא ןנד הפוקתב ושענש םיצופישהו ,םישדוקמה
לודבע י"ע ונתינש םיחיטשהו ,חרזמ-םורדב רמוע דגסמ ןויצל םייואר וז
לח וז הפוקתב ,ךדיאמ .םויה דע ,דגסמב ןטקה םקלחב ורתונשו ינשה דימאח
רוגס היהש ,תיבה רה חטשב רקבל םירזל הנושארל ורשפא ויפל לודגה יונישה
יפוריא הילגר וכרד 1855 -ב .םימלסומ אל םירקבמל םינשב תואמ ךשמב
הז היה .הצקא לא דגסמבו תיבה רהב ימשר ןפואב רקבל השרוהש ןושארה
הז רוקיב איצוהל ידכ .םיכרותה לש םתירב ןב ,2 -ה דלופואיל יגלבה ךלמה
לוענמ תחת םיאנקה דגסמה ירמוש תא אולכל יכרותה החפה ץלאנ ,לעופה לא
.חירבו

 שדחה ןמזה
ינפב השעמל דמעו ,ער יכב דגסמה בצמ היה יטירבה ןוטלשה תישאר םע
-1938 םינשב השענ רתויב ידוסיה יונישה ומיעו ,בושחה ץופישה .תוטטומתה
םינשיה םידומעה .חרזמב דגסמה לש תודקראהו ךרואה תוריק לכ וסרהנ .42
הקארק תובצחממ ,הילטיאמ םינבל שיש ידומע ואבוה םמוקמבו ורסוה
תועדונה- .םיימוקמ םינמא ידי לע םודק ןונגסב ובצוע ולא .ינילסומ תנתמ
הרקתה היואר דחוימ ןויצל .קיתע ימלסומ ןונגסב ןה ףא ורזחוש תורקתה
,םירצמ ךלמ קוראפ תנתמ ,תורחאה תורקתה לע היטושיקב הלועה ,תיזכרמה
ןימימ ססונתמה טלשמ דומלל ןתינש יפכ ,וז הרטמל ש"יל 10,000 םרתש
ותוכלמ תא לאה רומשי" :תיזכרמה הסינכל... תיכוכזמ םייושעה תונולחה "
םיאנהו םישדחה םיחיטשה תורשע .וז הפוקתב םבורב םה ףא ופלחוה ןורבח
תנשב םוקמב רקיבש וקורמ ךלמ תנתמ םה ,דגסמה יקלח תיברמב םישורפה
.1959

 אצקא לאל הסינכב הללאדבע חצר
תא השעש העש ,דגסמה חתפב ןדרי ךלמ הללאדבע חצרנ ,1951 ילויב 20 -ב
.ישיש םוי תליפתל וכרד
זומתב ח"י) 1951 ילויב 22 -המ ץראהב םיארוק ונא ,הז יטמרד עורא לע
.(א"ישת

 היקזנו הפירשה
םרג ינוהמת ילרטסואש רחאל השק דגסמה קוזינ 1969 טסוגואב 21 -ב
"לאה תווצמ" יפ-לע םוקמב הפירשל... םימי םייתנש ךשמל רגסנ דגסמה
ןיב "םולשב םויק וד" רשפאמה ,ץצוח ריק וב הנבנש רחאל חתפנו ,םירקבמל
,תובר םינש רכזי הז ערואמ .ךדיאמ םירקבמהו םיללפתמהו ,דחמ םירזחשמה
וולש תויטילופה ויתוכלשה לשב אלא ,דגסמל בסהש קזנה לשב אקווד ואל
.לארשי תנידמ לש "יוכידה רטשמ" דגנכ ברע תונידמ דצמ תיסרא התסהב
,ןכמ רחאל םייתנשכ םיצופישה עוציב תעשב דגסמה תוריקמ דחא תוטטומתה
.הז חסונב תופקתהל תשדוחמ הליע התוויה
קזנה ידמימ לע בורקמ דומעל יל ןתינ ימלסומה ףקאווה לש ותובידאב
.דגסמה חרזמ-םורד אוה הפירשב עגפנש ירקיעה קלחה :רוזחשה תודובעו
ללכמ ואציו וקדסנ ךכמ האצותכ ,ץע יושע היהש גגב הזחא הז רוזאב שאה
םמוקמב עובקלו ועגפנש םידומעה תא תונפל ידכ .תותשקהו םידומעה שומיש
ויהש םינשיה םידומעה תודוסי .בר קמועל הריפח םוקמב התשענ ,םישדח
היה עגפנש קלחה .םישדח םידומע וחנוה םמוקמבו ,ונופ םאה עלס לע םיחנומ
.דגסמב רתויב םיקיתעהמ ,לזמה עורל
ץע היושעה הפכהו ,הז רוזאב התיה אל הפירשה רקיע :ברחימהו הפכה רוזא
1927 -ב הנורחאל ץפושש ןימויה קיתע ספיספה ,ךדיאמ .הפרשנ אל ,הבורב
,רתוי התוחפ הדימבו הפכה תא םיאשונה םידומעה דחא עגפנ ןכ .השק קוזינ
-ה האמהמ ןימויה קיתע רבנימה ןכ אל .ץופישל ןתינ הז קלח .ברחימה רוזא
םירויצ תרזעב ורוזחיש לע םידבוע םימלסומ םינמוא) שאב ולוכ הלעש 12
.(םימולצו
תויתונמאה רוזחשה תודובע רקיעבו ,תובר םינש תוכשמתמ ץופישה תודובע
יפוא לשב תאז ,םיספיספהו םידומעה תורתוכ ןוגכ ,םינטקה םיטרפל תועגונה
הז חטשב םינמואה יבוט יכ הדבועה רואלו ,קוידו תויחמומ תשרודה ,הדובעה
.ולא תודובע תושעל וגהנש םה םימיה תשש תמחלמל דעו םירצמב םייוצמ
.רשפאה לככ ירוקמ יפוא דגסמל קינעהל איה םינורחאה םירוזחשב היטנה
י"ע אלא ,יתנירוק וא יטנאזיב ןונגסב דוע תושענ אל םידומעה תורתוכ
בחרנ שומישב התיהש ,המודקה תיברעה תונמאה תשרומ ירפ ,"םיפיטנ"
תורטועמה ,תושדחה תותשקה םג תושענ וז חורב .תיכולממה הפוקתב
םינמאה לע לבוקמ היהש יפכ ,ןיגוריסל ההכו הריהב ןבאב ןהילושב
.ב"המיב םייחרזמה
וחקפיש םירצמ םילכירדא חולשל םירצמ תלשממ תנווכ לע ונרשבתנ הנורחאל
ןכוד תמקהב וקסעי םה ראשה ןיב אצקא-לא דגסמב םוקישה תודובע לע
.1969 -ב שאב הלעש הז תחת ,שדח הליפת

רליש ילא / אצקא לא דגסמ :ךותמ