היתשה ןבאו עלסה תפיכ

אובמ
ירוטסיה עקר
דוסי תסיפת
תינכותה רוקמ
תיתונמוא הכרעה

  רליש ילא / עלסה תפיכל אובמ
הכרעבו היפויב ,התשודקב :םיירקיע םירבד השולשב הדחיתנ עלסה תפכ
םירפסה תיברמ ,לבתב םיפיה םינבמה חאל תבשחנ עלסה תפכ .ירוטסיהה
וירוטיע לע רתאל םידחימ ,דחאכ תיללכו תימלסומ הרוטקטיכראב םיקסועה
.דבכנ םוקמ
תניחבמ ןהו ומצע תוכזב ןה ,הבורמ תירוטסיה תובישח םג תעדונ הנבמל
םיכיישה םירחא םימודק הארי יזכרמל דוגינב ;תיבה רה תגספב ומוקימ
תרוסמ תא הכישמהב ,הניעב תדמוע עלסה תפכ תובישח ,רבעה תלחנל
:ונימי דע תועמשמ בר יתד זכרמ התויהבו םוקמה לש הקיתעה ותשודק
ללכ ךרדב ולדתשי לגרה ילועו ,הנידמו הכמ קר םימלסומה יניעב הל םימדוק
דחיתהלו ,םירכזינה םאלסיאה יזכרמ לא םכרדב עלסה תפכ לע חותפל אלש
.הביבס ומקרינש תודגאהו תורוסמה רשוע םע
רתויב המודקה אמגודל בשחנ אוהו ,ינוטקטיכרא טנמונומכ תובישח םג רתאל
הרוטקטיכראה יגשיהב ןאכ שמתשהל הליכשה וז .תימלסומ הרוטקטיכראל
הינבהו תומלשומ תויצרופורפו תינדפק הירטמואיג לע תססובמה תיסאלקה
תודובע ופסונ ולא לע .תדחוימ תובישח טלושה יתפכה הנבמל הב ,תיטנאזיבה
.םירוטיעב רקיעב יוטיב ידיל תואבה תויחרזמ תונמא
סכנל ותוא םיכפוה הנש 1300 -כ ךשמב םיירוקמה ויווק לע הנבמה תורמתשה
הב לארשי ץראב דחוימב תטלבוה הדבוע ,הארשה בר יתונמאו ירוטסיה
.רמתשהל וביטיהש םירוטסיה םיטנמונומ םירסח
השענ אל ,םילשורי לש הלמסל הבר הדמב הכפהש ,עלסה תפכ תובישח ףרח
אופיא האב ,וז העונצ הדובע .תירבעב אשונה תא תוצמל ןויסנ לכ התע דע
לע ,רתאה לש ויפויו וכרע לע דומעל םוקמב רקבמהו ארוקה ידיב עייסל
.םינוטקטיכראה ויטרפו וירוטיע ,ויתודלות

  עלסה תפכ ןינבל ירוטסיהה עקרה
יבר תוערואמב םיעפושמ ויה התישארב תימלסומה הירפמיאה ימי ירבד
לש ורוקיב .םילשורי יבגל דבלב תינשמ תועמשמ ילעב ויה הלא ךא ,תוכופהת
שי יכ השוחתה תא םימלסומה םינימאמה בלב םנמא עטנ השודקה ריעב רמוע
תרעס ,םרב ,תורצנהו תודהיה םע דצב דצ םילשוריב הלחנו קלח םהל
חרוכ םלוא .םילשורימ לכה תעד תא וחיסה הנידמו הכמל הקיזהו תוערואמה
.םוקמל תיתדה הקיזה התשע אלש המ תא ושע ,ךשמהב תויטילופה תוביסנה
לש יתדהו יטילופה זכרמה הנידמו הכמ ויה וירחא םיאבהו דמחומ תפוקתב
טשפתה םאלסיאה ןכש תואיצמה ביוחמ היה וז הדבוע יונשש אלא ,הירפמיאה
לע רתי .םישוביכה ןווכל םאתהב זכרמה תקתעהב ךורכ היהש השעמ ,הנופצ
ידיל התע ולפנש תורישעה תוצראב תורחתהל היה לוכי אל ברע יאה יצח ,ןכ
ןאכמו ,םימלסומה- הלאש אלא הרקיעמ תיתד הלאש התיה אל הריבה תעיבק
,רתוי םיינרמשה תודוסיה דצמ דרמל איבה הז רבדש אלא .תילאנויצקנופ
:הכמב ,םאלסיא התדלומב וזכרתהש
-יבר תוערואמ ושחרתה ,קלאמ לא דבע לש ונוטלש תפוקתב ,684 תנשב"
התיה םינש הנומש ךשמב ;םילשורי רבעל לכה יניע תא בוש ונפהש ,תובישח
םירעה .םיימינפ םיקבאמ ךסב הנותנ איהשכ העוסש תימלסומה הירפמיאה
הימוא תיבמ םיפילאחה לש יקוחה םנוטלש דגנ וממוקתה הנידמו הכמ
אכדל לעופב םיטילשה וסינ אושל .םגיהנמכ ריבוז ןביא הללאדבע לע וזירכהו
הקירפא תויצניבורפ לכב ונוטלש תא ןנוכל ליכשה שדחה טילשה ;דרמה תא
;ואסכ לרוגל דרח קלאמ לא דבע .המצע הכמב ובשומ םוקמ תא עבקו ,היסאו
ויה ךכ בגאו ,הכמבש הבעכה ןווכל םכרד תא םישוע לגרה ילוע ויה הנשב הנש
יבחר לכב טשפתהל הפוסש העפשה ,ובירי לש "תקזמה" ותעפשהל םינותנ
תרקוי תא תיחפהל ידכו ,וז םיניינע תולשלתשהמ ענמהל ידכ .םאלסיאה
לע הכמל לגרה ילוע תעונת תא שילחהל ןויערה תא קלאמ לא דבע הלעה ,ובירי
,תורוקמב םילשורי לש הפוכתה התרכזה !םילשוריב הרחתמ הנבמ תמקה ידי
תרוסמב ךוותה ידומעל וכפהש תוערואמו םישיאל רשקהב ראשה ןיב
דמחומ לש "הלילה עסמ"ו ,(המלוע תסיפתו החורל ומאתוהש ךות) תימלסומה
תובישח-יבר םירבד ויה ,תונשדחבש םסקה םצעו ,םימורמל םשמו םילשוריל
ףילאחה לש ותטלחה יכ אופיא המית ןיא .םינימאמה בל לא רבדל ולכיש
."ימלסומה םלועה יבחרב תדהוא המינב הלבקתנ
ול השבלוה ףאו הפוקתה ימי ירבדב דה ול אצמ קלאמ לא דבע לש הז והשעמ
.תיתד הלטציא
:דיעמ (874) יבוקעי ןוירוטסיהה
ןביאש ןויכמ תאזו הכמל תולעל הירוס ישנא לע רסא קלאמ לא דבע סאו"
וילא ואב םעה ךא ..םינומא ול עבשהל לגרה ילוע תא ץלאמ היה ריבוז
לא דבעו ,םיהולאה תיבל לגרל תולעל םהמ עונמל אוה זעמ דציכ תוינורטב
םדאה לע יכ (דמחומ) הללא חילש ידי לע רמאנ אל םאה' :םהל בישה קלאמ
דגסמהו ,הנידמ דגסמל ,הכמב דגסמל :תומוקמ השולשל לגרל תולעל
.'הבעכה תחת םכל היהי ולגר ףכ תא איבנה חינה וילעש הז עלסו .םילשוריב
תא ףיקהל גהנ םעהו תונוליו םש הלתו עלסל לעמ הפכ קלאמ לא דבע הנב זאו
."םיפילאחה ימי לכ ךשמנ הז גהונו עלסה
תוחפ אל ילוא הבושח הביסו ,עלסה תפכ ןינבל ידיחיה קומינה הז ןיאש אלא
זכרמה התויהב ,םילשורי ;תוברה תויסנכל דגנ לקשמכ שמשל ,הל הדעוי
רקיעבו םילאטנמונומ םיירצונ םינבמב תעפושמ התיה ,רתויב בושחה ירצונה
,תימלסומה הרוטקטיכראל ךכ לכ טלוב דוגנב תאז לכ ,רבקה תיסנכ לש וז
.הידעצ תישארב הפוקת התואב התיהש
:דיעמ (985) יסאדקומ לא
לא לש ודיצמ ןובנ הז היה אל'..:ול יתרמא ידוד םע החיש תעשב םוי ותואב"
שידקמ היה וליא ,קשמד לש דגסמה תינב לע ..םיבר הכ םיפסכ איצוהל דילאו
היה ,לובגה ירצבמ לש םמוקישלו תוחרואל םיקדנופ ,םיכרד תיינבל הז ןוממ
!ללכ הנבה ךל ןיא ריעצה ינב וה' "יל בישה ידוד ךא .'תאש רתיב רכשנ אצוי
ץראש ךכל וביל תא תש אוה ןכש והומכ ןיאמ ןובנ היה דילאו לא לש הז השעמ
תא האר אוהו ,םירצונה ןוטלש תחת בר ןמז ךשמב ויה הירוסו לארשי
תועודיהו ,האנה ןתרוצב ךכ לכ תוכשומה םהל תוכיישה תוברה תויסנכה
שקיב אוה ןכו ..דולב היסנכהו (רבקה תיסנכ) הממוקה תיסנכ ןוגכ ,ןראפב
,ולא (םירכנ) םינבמל םבל תוטהלמ םהמ ענמיש דגסמ םימלסומה רובע תונבל
רורב הדמ התואב .םלועה יבחרב ויאור ןיע לכ תא אילפמו דחוימ היהישו
הממוקה תפכ לש הראפ תא ותוארב קלאמ לא דבע ףילאחה דציכ רבדה
ךיבי לבל תושעל וילע רשא תא ותטלחהב שוחנ היה ,היפויו (רבקה תיסנכ)
םוקמב תוארל ןתינ התוא עלסה תפכ תא הנב ןכ לעו .םימלסומה בל תא רבדה
".'הלא ונימי דע
ולא .וננמז ינב םירקוחה ןיב םג תקולחמב תויונש עלסה תפכ תינבל תוביסה
הנבמה יכ םיסרוג ולאו ,תויטילופ ויה הנבמה תמקהל תוביסה רקיע יכ םינעוט
רבקה תיסנכל רקיעבו ,תוברה תויסנכל דגנ לקשמ רוציל ידכ םקוה
יתורחת הנבמה יכ םידדצה ינש םימיכסמ ,ךכ םאו ךכ םא .םילשוריב
יוטיב ותרוצבו וב עקשוהש ברה ראפב תוארל וסינש ףא שיו ,ויפואב
ןחלופל המודב תופקהה עוציבל דעונ הנבמה זכרמב עלסה :ךכל ילארוטקורטס
,רבקה תיסנכל דגנ לקשמ-יתפכה הנבמה וליאו ,הכמב הבעכה ןבאל ביבסמ
.עלסה תפכ לש וז תא יברימ קוידב םאות התפכ רטוק רשא
תפכ תמקהל תודיחיה תוביסה ולא ןיאש ,העדה םויכ תחוור ,שידחה רקחמב
ףסונב) םימרוג לש לולכמ הנבמה תמקהל םיעינמב תוארל איה היטנה .עלסה
תותדה לע םאלסיאה ןוחצנל החצנה רתא תמקה םרקיעש ,(ורכזוהש ולאל
רהו םילשוריל םאלסיאה לש רשקהו תוכיישה שגר תשגדה ןכו ,תומייקה
איה עלסה תפכ ,תימלסומה תרוסמה יפל ,תיארקמה תרוסמב וישרושש תיבה
תונויסנ" .עלסה תפכל ותלבקה תשגדומ ורואיתבו ,המלש שדקמ לש וכשמה
ויתחת סרק הנבמה ;ןולשכל ונודנ היסנכ ימודב שדקמה תא םקשל םירצונה
לש םיתימאה םיכישממהו םיאצאצה ,םימלסומה קר .םירמכה תא גרהו
רשאכ .(ךכ לשב) לאה תחגשה תחת אצמנ הנבמה .ותונבל וחילצה םהרבא
."תיהולאה החגשהל תודוה ,המצעמ בוש התחאתה איה 1068 -ב הפכה העקבנ

  הנבמה לש דוסיה תסיפת
רקיו דובכ עיביש ,לע הנבמ שמשל התרטמ רקיע .דגסמ הנניא עלסה תפכ
תויסקטה תופקהה תא עצבלו ודיל ףפותסהל םירקבמל רשפאיו ,עלסל
.וביבס
בייח שגדה ,ךדיאמ .וידממב דחוימב לודג היהי הנבמהש ךרוצ היה אלש ןאכמ
לשב ןהו עלסה לש הברה ותשודק לשב ןה ,וראפו ןינבה יפי לע תויהל היה
רקיע ,ךכו תויה .ותינבל דוסיה ימרוגמ היהש ,הנבמה לש יתורחתה יפואה
דועב ,תורישי עלסה לע ךכוסה קלח ותוא לע זכרתה םיטקטיכראה יצמאמ
דבלב ילאנויצקנופ ךרע דעונ םהלש ,םירחאה םיקלחה- ,לגרה ילועל גג תווהל
לע תנעשנ הפכה םנמאו .תוחפ םיראופמו רתוי הכומנ הרקת ילעב תויהל ולכי
גוחל ןתינש רתויב ןטקה לוגעה לע םילוע םניאש םידמימב םידומעה יבג
ידכ לארשי ץראו הירוסב וז הפוקתב הצופנ רבכ התיהש ,הפכה .עלסל ביבסמ
םושמ םא ,רתויב םיאתמה לעה הנבמכ הרחבינ ,םישדוקמ תומוקמ ןייצל
,השודקו הארי דימתמו זאמ עיבמה ,(עלסה לעמ) תרצוי איהש בחרמהו ללחה
םיטושיקל בחרינ רכ שמשל יושעה יתרגיש יתלבהו בחרה חטשמה לשב םאו
רתי לע םייפויב הב םילבוגה םיקלחהו הפכה יטושיק םילוע םנמאו .םירוטיעו
.הנבמה יקלח
הרוצ ילעב ויהי םייניבה רודזורפו םיינוציחה תוריקהש תינורקע טלחוה
ונמזב תמייק התיהו השדח התיה אל בוש וז הרוצ .(תנמותמ) תילאנוגטקוא
ףאב ,םוקמ לכמ .םירחא תומוקמבו םיתיזה רה לע םימשל הילעה תיסנכב
ומכ תומלש לש הדמ התואל םירכזנה םינבמה ועיגה אל ל"נה םירקמהמ דחא
.םירדגומ םימוחת ול ןיאש ךכב אוה הז גוסמ הנבמ לש ונורתי .עלסה תפכב וז
קמוע תילשא םינתונ ,ןאכ דחוימה םרודיסו ,םידומעהו תותשקה עפש ,ךדיאמ
.הנבמה לש יתימאה לדוגה לע רועיש ןיאל םילועה בחרמו
ידכ ,הינבה תעשב תולעמ 3 -כב הטסוה תוכימתה לש תיזכרמה תעבטה"
םידומעב קר אל תינמז וב ןיחבהל ןתינ ךכ ידי לעו ,היארה בחרמ תא לידגהל
אוה השגדהל יוארה ףסונ טרפ ."רתויב םיקחורמה ולאב ףא אלא םיבורקה
התיהש ,ןבאב הינבה תרוסמ ןיב רשיג ותוטשפתהב םאלסיאה ;הינבה רמוח
הילוטנאל תיסופיט התיהש םינבלב הינבה ןיבל ,לארשי ץראו הירוסל תינייפוא
שומיש השענ ץוחבמש אלא ,ורקיעמ ןבא הנבמ הניה עלסה תפכ .הימטופוסמו
ימ ןכ לע אצמנו סרפב הינבל םיניפוא ויה םינורחאה הלא .םיחיראו םינבלב
יטנאזיב יפוא עלב ןינבמ הנבמה תכיפהכ" ןאמילוס לש והשעמ תא רידגהש
."ורקיעב (יסרפ) יחרזמ יפוא לעב ןינבל

  תינכתה רוקמ
רשאו עלסה תפכ תא ריכזהל ידכ וב שיש רתויב בושחה הנבמה יכ הארנ
ידי לע התנבנש ,רבקה תיסנכ הניה ,תורישי התינב תרוצ לע עיפשה
לש בוליש םיאצומ ונא רבקה תיסנכב םג .הריפסל 335 תנשב סוניטנטסנוק
עלסה תפכ ןיב ןוימדה לע .הפכה זכרמב תאשינ םהילע םידומעו תונמוא
התנבנ עלסה תפכ יכ ,יסדקומ לא לש וירבד תא איבהל יואר שודקה רבקהו
ההז םינבמה ינש לש תופכה רטוקש ,הדבועה תא ןכו ,רבקה תיסנכל תורחתכ
לע ךמתסהב ;םינבמה ינש ןיב ןוימדה םייתסמ אל ךכב ךא .ןיטולחל טעמכ
ךכ .ולא תואוושהב ךישמהל ןתינ ,(ךרעל ,הריפסל 340) סויבסבוא לש ורואית
הרעמו עצקוהמ אל עלס שוג ורוקמב יושע היה הנבמה זכרמב ,ושי רבק לשמל
רקיעבו ,עלסה לעש םינמיסה .עלסה תפכבש "עלס"ל המודב שממ ,וכותב
רה לעש הילעה תיסנכב ושי לש ולגר ףכ םתוח תא םיריכזמ ,"הילעה בקע"
דיחיה רוקמה הילעה תיסנכו רבקה תיסנכ ןיאש ,ןייוצי תאז םע .םיתיזה
םלועהו לארשי ץרא ,הירוס יבחרב םירחא םביר םינבמו ,עלסה תפכ תינכתל
ויה תלגועמ הפכ יעלב םינבמ .וז תינכתל רוקמכ שמשל ולכי ,יטנאזיב ימורה
הנבמ אוה םהבש טלובה .םואילוזומ ינבמכ רקיעב אמורב דאמ םיצופנ
יזכרמ םוקמ םיפיקמה םירודזורפ .הנלה לש םואיולזומהו , לש ןואיתנפה
,הצנטסנוק הטנס לש הדנוטורה רקיעבו תיעיברה האמהמ לחה םימייק
המצע הירוסבו-.דועו הרצובב היסנכה
תעבטו ןבא ידי לע תלמוסמה ,םלועה זכרמ תא למסל הדעונ תינכותו ןכתי
.םיה תא ינשהו השביה תא דחאה םילמסמ םירודזורפה ינש דועב ,הביבס
ןיעל הזכרמב םילשוריו םלועה תא הלישממה תידוהיה תרוסמל המודב תאזו
שי .םלועה רתומ תא ההכה קלחהו ,סונאיקוא התא למסמ הבש ןבלה ,םדא
.ןוכיתה םיה תוצראב רקיעב ,םלועה זכרמ תא תלמסמ הפכה יכ םיניצמ
:תינכתה תיינב ןפוא -
הדבוע ,םירודזורפה ינש בחורב רכינ לדבה שי יכ ,ךכל בל םישל יוארה ןמ
תופצל היה ןתינ) .ולא ןיעמ תומלשומ תויצרופורפ לעב הנבמב הרואכל העיתפמ
.(ינוציחה ןוגטקואהו יזכרמה לוגיעה ןיב הנהת תויזכרמה תוכומתהש ,ךכל
.ךכל ןורתפה אצמנ יכ דע ,וז היגוסב םירקוחה וטבלתה תובר
לוגיעב םיאולכה ,םיבלטצמ םיעוביר ינשב אוה תינכותה תיותה ןפוא יכ ,הארנ
םיעוביר לש םהידיצ תא םיכיראמ רשאכ .(עלסה תא ףיקמה) הנבמה זכרמב
לש תוניפה םוקמ תא עבקי םישדחה םיוקה תובלטצה םוקמש ירה ,הלא
ינש םירצוי ,םכראתהב ל"נה ןוגטקואה ידיצ .תוילאנוגטקואה תונמאה
,הז לוגיע ךותב ריוצמה ןמותמ .ףסונ לגעמב אלכל ןתינ םתוא ,םיפסונ םיעוביר
הז ךילהת .ןינבה לש ינוציחה יאוותה תא הווהמ ,ומדוקל םיליבקמ ויקושש
וז התיה הרחבנש הטישה יכ הארנ ךא ,"םינפ יפלכ ץוחהמ" עצבל ןבומכ ןתינ
לכל סיסב שמיש רבקה תיסנכ תפכ רטוקש ,אוה יאדול בורק ןכש" ,תמדוקה
.(.םש .לווסרק) "תינכותה

  תיתונמא הכרעה
הניחבמ רתויב םימלשומהו םיפיה םינבמה דחאל תבשחנ עלסה תפכ
תודלותב אלא ימלסומה םלועה יבחרב קר אל ,תיתונמאו תינוטקטיכרא
תפכ יכ קפס ןיא" "וז הדוקנב םיעד ימימת םירקוחהו ,ללכב הרוטקטיכראה
-יא ונבנש םיפיה דחא םג ילואו לבתב רתויב םיפיה םינבמה דחא וניה עלסה
,םירחא תומוקמו הפוריא ,ודוה לש םיאלפומש היתונומראב יתרקיב" ."םעפ
הירטמיסב ול ינש ןיאש ,עלסה תפכ לש הז ןוגכ רדנ הנבמ יתיאר םרט ךא
הקיזב "הלילו הליל ףלא םולח" לע תרבדמ םכרב ןאו ."םיביהרמ םיעבצבו
."הנבמה לש הבגשינה הינומרהה" תא ןייצמ ןמטרה דועב ,הנבמה יטושיקל
םיטושיקה ידי לע קר אל וגשוה רידנה ויפויו הז ןינבב תדחוימה תומלשה
היושעה ,תינוטקטיכרא התינכתה ידי לע םג אלא ,ומצע ינפב םלוע םיווהמה
אלל םימרות ולא יפוא יווק .רחא הנבמ לכבמ רתוי תויצרפורפו הירטמיסב
הנש 1300 דמוע הז הנבמ ,םנמאו .ילאנויצקנופה וכרעלו ןינבה לש ויפויל קפס
ינפב דומעל ליכשה אוה ,תורודה ךשמב וב ושענש םיצופישה ףא לעו ,בוריקב
ךכ לכ טלוב דוגינב) ונונגס תודיחאו דחוימה ויפוא לע רומשלו ןמזה יניש
קר ןניא תומלשומה תויצרופורפה .(םילשוריב םירחא םישדוקמ םינבמל
הקולחל תומרות ןהש ידי לע ,ישעמ דיקפת םג ןהל דעונ אלא ,אדירג תויטתסא
תויצרופורפ" .םידומעהו תונמואה ,תוריקה לע לקשמה לש תמלשומ
ןמ בושח קלח ןניה ןכש ,עדומ אל ןפואב רקבמה תא תומישרמ ולא תודחוימ
איה עבטב דועב ךא ..עבטב השעמל הכלה תמייק איהו תימסוקה היווהה
לכ תא 'תספות' איה ונייחב ידוסי הכ רבדכו ,ןיעל תיארנ איה ןאכ ,היומס
קלח לכל יכ ,וארה ושענש םירקחמ ."הרוקמ תא ריבסהל עדנש ילבמ ונתושי
תרוסמ .ותומלשל תעייסמה תרדגומו הרורב הרוצב רחא קלחל רשק ןינבה לש
הרוטקטיכראב ללוכ) תירוסה הרוטקטיכראב תמייק התיה וז תירטמואיג
וז התיה .ימלסומה שוביכה ירחא םג םש םייקתהל הכישמהו (םש תירצונה
הפוריא יבחר לכב םייוקיחל האיבהש ,הז ןינב תניפאמה ,תדחוימה תומלשה
:ןוגכAachen, Metz, The Temple Church in London .
תונמאה לש הרידנ אמגוד וירוטיע לע ןינבה הווהמ ,יטתסאה ךרעה םע דצב דצ
תויטנתוא לש הדמ התואב רמתשהל הליכשה אלש ,המודקה תימלסומה
תילאירפמיא תונמאב רבודמ יכ הדבועה .םירחאה תומוקמב- ,תילאטנמונומ
.ותובישח תא תאש רתיב השיגדמ

11-7 'מע ,לאירא 'צוה ,רליש ילא / היתשה ןבאו עלסה תפיכ :ךותמ