היתשה ןבאו עלסה תפיכ
רליש ילא / הנבמה תודלות

אובמ
יברעה שוביכה
קלאמ לא דבע
תינבלצה הפוקתה
םייתרבחה םייחה זכרמ
םינבלצ םידירש
ןיד-א חאלצ
תיכולממה הפוקתה
תינאמ'תועה הפוקתה
םינורחא םיצופיש

  תיברעה הפוקתל דע תיבה רה םורמ :אובמ
תא םידוהיה רובע למיס ,נ"הסל 70 תנשב ,םיאמורה ידיב שדקמה תיב ןברוח
תא אבכוכ רב שבכ 132 תנשב .שדקמה םוקמו תיבה רהמ תיסיפה תוקתנהה
אל הז שוביכש אלא ,המ-ןמזל שדוח םוקמב ןחלופה יכ הארנו םילשורי
;םיאמורה ידיב בוש ריעה השבכנ ןכמ רחאל םינש שולש .םימי ךיראה
,ריעה לש "לוטיפק"ל היהש ,ינחלופ זכרמ תיבה רה םורמב הנב סונאירדא
ביצהו ,רטיפוי דובכל שדקמ םיקה אוה .(136 תנש) הנילוטיפק הילא הל ארקו
רייתה .אוה ותומדב ינשהו םונילוטיפק רטיפויל דחאה ,םילספ ינש םש
ידי לע םג םירכזנה) ולא םילספ ריכזמ 333 תנשב םוקמב רבעש ודרומב
:ולת לע דמע ןיידע שדקמה םאב רורב אל ךא ,(סומינורה
הילאש ,תבקונמ ןבא םשמ קחרה אלו סונאירדא לש םילספ ינש ןאכ שי"
."..םהידגב םיערוקו םילבאתמ ,ןמשב התוא םיחשומו הנש לכ םיאב םידוהיה
שדקמ ;ריעב םייזכרמ םישדקמ ינש אופיא ויה הנילוטיפק הילא תפוקתב
תויתמגמה .רבקה תיסנכ םוקמ לע (סונו) שדקמו ,תיבה רה םורמב סונאירדא
תינאגאפ םישדקמ תיינב לש הז השעמ ידי לע" ;ןיעל תטלוב וז הינבב
תא ןיגפהל סונאירדא הצר ,תורצנלו תודהיל רתויב םישדוקמה תומוקמב
ויה ,תיבה רה לע ינאגאפ שדקמ ותואמ) ."תורחתמה תותדה יתש לע ונוחצנ
תפכ תא ונב םיברעה יכ ורבסש ,תמדוקה האמב רקיעב ,םירקוחה הברה
.(םויכ תלבוקמ הניאש העד ,םירחא וא ולא םיקלחב שומיש ושע וא ,עלסה
תפוקתב רבכ .הנש םייתאממ רתוי ךרא אל תיבה רהב ינאגאפה ןוטלשה
.תירצונ ריעל הכפה םילשוריו ,הנידמה תדכ תורצנה הרכוה סוניטנטסנוק
אל רקיעבו ,תילילאה תדל הרתי תונלבוס םירצונה וליג םינושארה םיבלשב
ךכ ,(2 :ךכ יתמ) ושי ידי לע ללוקש שדקמה םוקמל איהשלכ תובישח הסחוי
העדה תלבוקמ םויכו) ירצונ הנבמ לכ ןאכ הנבנ אל הכורא הפוקת ךשמבש
תנשב .(תינבלצה הפוקתב תינשמ תובישח ילעב םינבמ איצוהל ,ללכ הנבנ אלש
סונאילוי ;םידוהיה ידי לע שדחמ תונבהל דמוע םוקמה יכ היה המוד ,363
ידי לע האצמנש תבותכו ,שדקמה תיב תא תונבל םידוהיל תושר ןתנ רפוכה
תשמשמ ,ןוזניבור תשקל תחתמ ישישה ךבדנב ,לתוכה תוריפחב רזמ תחלשמ
םכבל ששו םתיארו" :וז החטבה הררועש תווקתל תודע הרבסה יפל
ושע םידוהיה יכ תרפסמ תרוסמה .(14 :וס 'עשי) "הנחרפת אשדכ םכיתומצעו
לש ימואתפה ותומש אלא ,החטבהה תא שממל ידכ תושורדה תונכהה לכ תא
ידירש ורסוה ,וז הפוקתב יכ ,חינהל ריבס .וז תינכות לאל םש סונאילוי
תיבה רה רתונ ךליאו ןאכמ יכ ,הארנ .םוקמה תא ואמטש ינאגאפה שדקמה
וסחויש הינבה תודובעו ,םיישממ םילארוטקורטס םייוניש אלל ,ונוממשב
.םויכ זחאהל המב ןהל ןיא םימודקה םירקוחה ןמ המכ ידי לע סונאיניטסויל

  יברעה שוביכה
-בר זכרמל םרובע תיבה רה היה ,םיברעה ידיב םילשורי לש השוביכ םע
תימלסומה תרוסמה .םוקמל םירושקה םייארקמה תונורכזה לשב תובישח
:הז םוקמל םילשורי שבוכ רמוע עיגה דציכ תרפסמ תרחואמה
ךורעל שקיבו םיתיזה רהמ דרי אוה ,םירצונה םע תירב רמוע תרכש רחאל"
,ריעה לש ירצונה ךראירטאפה סוינרפוסמ שקיב אוה .םילשוריב ימשר רוקיב
רמאו אתוגלוגה תעבגל וליבוה ךראירטפהש אלא ,שדקמה םוקמ לא וליבויש
םוקמב רמוע ללפתהש רחאל .רקשב ומישאה רמוע ךא 'דוד דגסמ והז' "ול
וז תרוסמ רכזלו)- וליבוה (רמועל שדקומה ןטק דגסמ םוקמב םייק םויה דע
תיב םוקמ הנה' :ול רמאו ,תרחא היסנכ ול הארה ,ןויצ רהל סוינרפוס
ךראירטאפה ואיבה ןכמ רחאל קר .רקשב רמוע ומישאה בושו ,'שדקמה
לע לוחזל וצלאנ וישנאו רמוע יכ דע ,הפשא ולוכ אלמ היהש ,תיבה רה רוזיאל
וינפל ראית רשא םוקמה הז יכ הדוה רמוע ךא ,המינפ סנכהל ידכ םהיכרב
היתשה ןבא םוקמ לע לאש רמוע יכ ,תרוסמה תרפסמ ,ןכמ רחאל !הללא חילש
עלסה תא אצמתו םש רופח ,תומא ךכו ךכ (ןורדקה) םונהג ידאומ' :ול רמאנו
תישיא אמגוד ויולמל ןתנ ףאו ,ךכ השע רמוע ,'הפשא ילגב ולוכ הסוכמה
,רבחא לע בעכ רמומה ידוהיה ,ורזועל רמוע ארק ןכמ רחאל .םוקמה יוקינב
ובישה הלהו .דגסמה תא תונבל שי ןכיה ולאשו- לעש ,ונופצמ עלסה ירוחאמ
רמוע ,םרב .םיהז ויהי דמחומו השמ לש (הליפתה ןווכ) הלביקה ריק ךכ ידי
רה םורדב דגסמה תא הנבו תמדוקה ותדל תויטנב ומישאה ,ותעצה תא החד
."תיבה

  עלסה תפכ תא הנוב קלאמ לא דבע
תופילחה חטשב הארי זכרמ תונבל קלאמ לא דבע לש ותטלחה הלשבש רחאל
םילשורי לש התשודק .תיבה רהו םילשורי לע ותריחב הלפנ ,ותורמל הנותנה
לא) הלילה עסמ ,וזב וז תוכורכה תונוש תורוסמ יתשב הרושק םאלסיאב
ןבאו תיבה רה ורחבנ עודמ םג ןבוי ןאכמו ,('גרעמ לא) םימשל הילעו (הרסיא
לע םיצרענה םייארקמה םישיאל םירושק םתויהב ,וז הרטמל היתשה
תא ונא םילבקמ םא ,ןכ לע רתי .עלסהמ םימשל הילעה רופיסו ,םאלסיאה
עלסה לש ותריחב םצע ירה ,הכמל ףילחת שמשל דעונ םוקמה יכ החנהה
ןתוא עוציבל הדעונ וז ןכש ,תירקמ הנניא םיברעה ידי לע שדקומ םרוגכ
לחהש םרט .הכמב הבעכה ןבאל ביבסמ תוכרענ ויהש ,ןמצע תויסקט תופקה
תונבל ותעדב יכ ,ימלסומה םלועב רשנמ ריבעה אוה ,ולעפמב קלאמ לא דבע
יעגפ ינפב םינימאמה לע ןגהל ידכ ,םילשוריב שדוקמה עלסה לע ךכוסתש הפכ
אוה ןיא ןכש ,ןודינב םתעד תא עיבהל ויניתנמ אופיא שקבמ אוה .ריואה גזמ
םמע ץעוהל ילבמ ,הז ןיעמ תובישח בר לעפמ ומצע לע לוטיל ןוכנל האור
תירסומה ותכימת תא לביקש רחאל קר ולעפמב לחה אוה םנמאו .הליחת
.זאד ימלסומה םלוע הלש תיפסכהו
ותויהבו ,גישהל ודי הלכיש םינמאהו םיאנבה יבוט תא סייג קלאמ לא דבע
דרפס דעו סרפמ הערתשהש ,םידי-תבחר הירפמיא לע טלוש- םיעצמאה
ןהו הינבה רשועב ןה יוטיב ידיל אב רבדה .םילבגומ ויה אל ותושרל ודמעש
הז לעפמל סייגל חילצה טילשהש תרפסמ תרוסמה .ההובגה תיתונמאה התמרב
עבש ךשמב ,זאד ולש תויצניבורפב הרישעה ,םירצמ תסנכהל הושה םוכס
,עלסל חרזממ דחוימ הנבמ הנב אוה ,ףסכה תא רוצאל ידכ .ערפמל םינש
ןינבל םגדכ השמש םג יכ םיסרוג די רשא ,הלסיס לא תבוק םשב םויכ עודיה
.ומצע עלסה תפכ
הפלחוה וזש אלא ,קלאמ לא דבע לש ולעפמ תא החיצנמ עלסה תפכב תבותכ
לש ומש .ןומאמ לא ,תיעישתה האמה ןב ףילאחה ידי לע תודחא םינש רחאל
,תבותכה תרתי רשאמ רתוי ההכ עקר לעו ,תיסחי תופיפצב עיפומ ןומאמ לא
ףויז הז השעמב תוארל לבוקמ .(691) ירוקמה ךיראתה רתונ םג םוקמבו
:רבדה ךכ םא קפס ךא ,הנבמה ץופיש תעשב ןומאמ לא ידי לע השענש
רחאל דבלב דחא רוד ,לכל העודי התיה יתימאה הנובה לש ותוהז תישאר
.םיצופיש םוקמב עציב ןומאמ לאש תויושע לכ ןיא תינש .הנבמה תמקה
תא תושעל שדחה טילשה לכי ,ומשל ףויז השעמ הז היה םאב ,תישילש
.ךיראתה תא ףילחהל ףאו ,תונקידב ותכאלמ
לש וכרע תא תולעהל ותרטמש יטילופ טקא הז היהש תעדה לע רתוי לבקתמ
תבותכה .האונשו הרחתמ תלשוש גצייש ,ומדוק תמועל טלושה ףילאחה
תולעבה לוטיב ךות ,םוקמל תוכיש שגר עיבהל םיתעל האב שדוקמ ןינבב
ןאכמ .קשמדב דגסמב טילש ותוא ידי לע השענ המוד השעמו ,תמדוקה
וא הירוטסיהה תא תומרל ידכ השענ אל ןומאמ לא לש והשעמש"
טילשה לש םיטילופהו םיתדה ויגשיה תוריפמ תונהל ידכ אלא ,םינוירוטסיהה
היהש ךא ,אוש תנומא לש ןממס ילוא וב שיש יעצמאב שומיש ךות ,םדוקה
.(םכרב ןאו) "םינימאמה רוביצ יבגל תועמשמ לעב
םיאשר ,םימיה תוברב דגסמב ושענש ,תוברה םוקישהו ץופישה תודובע ףרח
לא דבע לש ותדובע הנה םויכ תיארנ איהש יפכ ,עלסה תפכ יכ רמול ונא
,ןמזה יניש ינפב תאש רתיב דומעל ליכשה ןכלו עלס לע יונב הנבמה .קלאמ
הברהל ץעורל ויהשו םילשורי תא ודקפש תוברה המדאה תודיער דגנכ רקיעבו
הרטמל וסיוגש םינמאה יבוט ידי לע ושענ םירוזחישה .ריעב םישדוקמ םינבמ
םתכאלמ תא תושעל ודיפקה הלאו ,וילא דובכ תאריו ןינבה תשודק לשב ,וז
.םיירוקמה םיווקל םאתהבו הנמאנ

  תינבלצה הפוקתב עלסה תפכ
םיבוקע תוברקב םימלסומה ידימ םילשורי תא םינבלצה ושבכ 1099 תנשב
תיבה רה .םדמ- םימלסומ יפלאו לטק הדשל ךפה ןורחאה תוננוגתהה דקומ
.ברחה הגישה עלסה תפכ יככות לא וגוסנש ולא תא ףאו ,םתומ תא ןאכ ואצמ
םדב םהיסוס וססוב תיבה רהל םכרד תא ושע םינבלצה יריבאש העש
.םהיכרבל דע םהיתונברוק
םייארקמה תונורכזה לשב שדוקמ םוקמ לאכ עלסה תפכ לא וסחיתה םינבלצה
לע הנבמה תא וארק ,או ,שדקמלו ושיל םירושקה ולא טרפבו וילא םירושקה
ומש- "ינימוד םולפמט" - םינבלצה ימי ירבד יבתוכמ םיבר .ןדואה שדקמ
העד ,דגסמל םימלסומה וכפה התוא תירצונ היסנכ לאכ הז הנבמל םיסחיתמ
.תמדוקה האמב םירקוחהמ המכ לצא םג תחוור התיהש
תורוסמ הברה ודקומ הילע היתשה ןבאב הזכרתה םוקמה תשודק רקיע
;תומודק
ישוביה הנורא ןרוגב תיחשמה ךאלמה בשומ םוקמ התיה היתשה ןבא -
.(17:דכ 'ב 'ומש) םעה תא רפס דודש רחאל
.לא תיבב ויתושארמל בקעי חינה התוא ןבאה -
המלש .המלש שדקמב םישדקה שדוק התיה עלסה תיתחתב הטפירקה -
הטמ תאו רבדמב לארשי ינב ולכאש ןמה תא ,שדוקה ןורא תא הב חינה
..ןורהא
לע הדפינ ןאכו ,ןהכה ידי לע 'ה לכיה ינפל ושי אבוה וב םוקמה היה ןאכ -
ידכ ושי בשי ןאכו .(22-24:ב סקול) םוי םיעברא ול תואלמב םירמ ידי
..םעה תא דמלל
שריגש העש ,ושי לש ולגר ףכ לעכ ועיבצה עלסב דמחומ לש ולגר תעיבט לע -
.(12:אכ יתמ) ..םינפלחה תא
.(3-11:ה ןנחוי) םישורפה ידימ תפאונה השאה תא ושי ליצה ןאכ -
רשבתנ הבו היסנכה לש יודיוה םוקמכ השמש עלסה תיתחתב הרעמה -
.ןנחוי תדלוה לע הירכז
,הנבמה לש שדוקמה וכרע לע דומעל םינבלצה יטילש ועדי דימת אל ,ךדיאמ
לכל לכ ,םילשוריב קוח היה הפוקת התואב .ינבלצה שוביכה תיארב אל תוחפל
תא שריפ וז חורב יכ ,הארנו .ןושארה סנכי וילא תיבה לע הקזח ינבלצ םחול
ןתינ דציכ ןכ אלולאש ,עלסה תפכל רשקהב דרקנט ינבלצה טילשה םג םירבדה
וללכש ,עלסה תפכ תורצוא תא זזבו םוקמל עיגהש העש ,והשעמ תא ריבסהל
דירפדוגל םאיבהו םילמג השיש לע םסימעה ,ךרע ירקי ןח יצפחו םירוטיע
.!?ןויובמ
וצר אל הלא .םיבר לגר ילוע לש םשפנ תאשמ התיה ןנד הפוקתב םילשורי
תוררועמ" תויקליר רחא םיטוהל ויהו ,תוקיר םיידיב םאצומ תוצראל בושל
,םילשורי לש ינבלצה ךראירטאפה ,טראבמיאד באה .השודקה ץראהמ "האילפ
ידיב עייסל ידכ "ירוקמה שודקה בלצה"מ םידירש אוצמל דימת ליכשה
"התלגתנ"ש דע ,העשה אופיא הרחא אל .הז ןיעמ םג ללדש דע תאז ,ויתימע
ילוע לכ לש םשפנ תאשמ התעמ התיהש ,ינימוד םולפמטב האלפומ ןבא התוא
,בהז תרומת ןרכמלו תוכיתח הז עלסמ ךותחל וגהנ םינבלצה םירמכה ;לגרה
יכ רבתסמ ?םינוקה ידיב ולא םינבא ושמיש המל .ןבאה לקשמכ בהזה לקשמ
ןתינב תעשב הפוריאב ושכרנ ןה .לזמ אשונ עמק ןיעמ ,ךרע רקי סכנ הז היה
וששח ךשמהב .יזכרמה חבזמה יבג לע תובצומ ויהו ,תושדח תויסנכ לש
ןבאה הכפה ךכ ידי לע .ישיב התוסכל ורוהו ,ןבאה לרוגל םיינבלצה םיטילשה
םינונקה תלהקמל המודב .הלהקמה םוקמו לודג בלצ אשונ חבזמל דסמ
לש תישיאה ותוסח תחת התיה איה שודקה רבקה תיסנכב םיניטסוגאה
.ןויובמ דירפדוג
תקיחרמ תועמשמ לעב תויהל רומא היהש ערואמ שחרתה ןכמ רחאל רצק ןמז
רדסמ לש ותרטמ .(1118 תנש) םיראלפמטה רדסמ דוסי :עלסה תפכ יבגל תכל
םיאתמ יוויל ןתמו שדוקה ץראב לגרה ילוע ייח תא חיטבהל התיה הז
דימעהו ותוסח תחת רדסמה תא לטנ ינשה ןיוודלאב ךלמה .םהיתוריישל
תא לביק רדסמה םאב הלאשה .עלסה תפכבו הצקא לא דגסמב חטש ותושרל
הנניא ,ינימוד םולפמטב וזכרממ וא ,הצקא לא דגסמב ובשומ םוקממ ומש
םיראלפמטל הכפהש עלסה תפכ וז התיה ,ךכ םאו ךכ ךא .הכרצ לכ הרורב
.הפוריאב םהינינבו םהיסינ ,םקשנ ילכ לע הברה העיפוהו ,למסל
הדיקפתל הרישכהל ידכ םימיאתמ םייוניש הרבע עלסה תפכ יכ ,ןבוי וילאמ
בושחה יונישהו תועמשמה לע .םירצונל שדוקמ םוקמ התויה םצעמ ,שדחה
רתויב- ןיעמ םג הנבנ עלסה לע .רבכמ הז רבוד שיש תוחולב עלסה יוסיכ
( יתכתמ ךכוסbaldachin ריעזב המצע ינפב היסנכל םימלסומה ובשח ותוא )
ןתינ היה אל ךכ ידי לע .שדחה ןמזל דע םייק היהש ,גרוסב ףקוה אוהו ,ןיפנא
התע ועיפוה תויברעה תובותכה דצל .ןופצמ דבל ,ותוארל וא עלסב תעגל דוע
עוקר היושע ושי לש ותומד .םירצונ םיביטומ םע תונומתו תויניטל תובותכ
תוססונתה תוריקה לעו ,תותלדה תחא לע העבקנ םימולהיב תצבושמו בהז
םיביטומ תולעב תונומת םג ויה ,ךכל ףסונב .המלשו דוד לש םהיתונומת
היצטרפרטניאב םייארקמ תוערואמ וללכ תחא אל רשא םיקהבומ םיירצונ
הורשיק רשא) ויתושארמל ןבאהו לא תיבב ןשי אוהשכ ראות בקעי ;תירצונ
ושיב זחואה ןועמש .'וכו םידרויו םילוע םיכאלמו (המצע היתשה ןבאל
לש תונשרפהמ חוקלה ביטומ) תומלע עבש המעו הדליכ הראות םירמ .קוניתה
תרזעב ףסוי רחבינ דציכ תראתמ תרחא הנומת .(םירמ תדיל לע סומינוריה
תוחבזמ לש תובר תונומת ויה ןכ .הנוי הפע ונממו תולצבחב רטועמ הטמ
בל תא יאדו וחמישש ,ולא תונומת .םירוזש םיריעז םידומע לע םיאשינה
םירעוכמכ" םורידגהש ,םימלסומה יניעב הבר חור תרומ וררוע ,םינבלצה
,לודג בלצב ףלחוה הפכה םורמב רהסה יצח ,ףוסבלו ."םוריעה עלסהמ
םילשוריב ינבלצה ןוטלשה תפוקת ףוס דעו התעמ ססונתהש- םחור תרומל
.םימלסומה לש
ומייתסהו 1115 תנשב ולחה ,היסנכל עלסה תפכ תבסה לש ,ולא תודובע
העיגה ,ראפ ברב הכרענש ,תימשרה התחיתפל .ןכמ רחאל הנש םירשעכ
.רויפיפאה םעטמ תימשר תחלשמ

  :תינבלצה הפוקתב םייסקטהו םייתרבחה םייחה זכרמכ עלסה תפכ
ןאכ .יסקטו יתרבח זכרמכ םינבלצה ייחב בושח דיקפת האלמ עלסה תפכ
דציכ הצע סכטל ידכ ,םילשורי שוביכ רחאל רצק ןמז םינבלצה יטילש ושגפינ
,עלסה תפכל רבקה תיסנכמ תויגיגח תוכולהת וכרענ ןאכ .ריעה ייח תא ןגראל
:ריעה שוביכ תא וגגחש העשב ראשה ןיב
םכשה .ךראירטאפה ידי לע הלהונש ,תיגיגח הכולהתב גוחנ ריעה שוביכ"
תוליפתל הרצענ ןאכ .ינימוד םולפמטל שודקה רבקהמ הענ הכולהתה רקובב
חטשמ ךרואל הכולהתה הכישמה ןכמ רחאל .תימורדה הסינכה לומ תויגיגח
"ריעה שוביכ לע תוברקב ולפנש ,םינבלצה םילייחה תרובק םוקמל תיבה רה
,רווארפ)The Latin Kingdom of Jerusalem.(176 'מע
בושח דקומ ווה ,התביבס וא ,עלסה תפכו שי םייתדה םיסקטבו םיגחב םג
) "שדוקמה לקדה םוי" גחב לשמל היה ךכ .סקטבPalm Sunday:(
תא השועו רחש םע המק התיה הרומכה "םע ברב גוחנ שדוקמה לקדה םוי"
לכמ רקיה תא המע תאשונ איהשכ ,הינתיב לא הכרד- .שדוקמה בלצה ידירש
קמעל ואצי םה םשמ .ינימוד םולפמט חטשב בחרה להקה ףסאנ העש התואב
,הקיתעה ריעה ןווכל הינתיבמ הכרד תא התשעש הכולהתב ועגפו טפשוהי
ךרד םלוכ ואב ףוסבל .שודקה בלצה ידירש תאו לקדה יפנע תאשונ איהשכ
םולפמטה רצח לא (הז ערואמ לגרל דחוימב הנשב םעפ חתפנש) בהזה רעש
תונומת יפלאב השדחה תירבב תוראותמה תויושחרתהה ךכ ידי לע .ינימוד
.(178 'מע .םש) "ישחומ יוטיב ידיל ןאכ ואב תונמא ישעמו
הכרד תא הכולהתה התשע ,שודקה רבקב ךרענש הרתכהה סקט רחאל םג
,חבזמה לע םרתכ תא חינהל זא וגהנ םינבלצה םיכלמה .ינימוד םולפמטל
רבקה תיסנכ ויה הפוקת התואב םיבושחה םינינבה ינש .היתשה ןבאל ךומסב
םייתד םיסקט תעשב קר אל וכרענ תומוקמה ינש ןיב תוכולהתו ,עלסה תפכו
המ ןמז ללוחתהש ,ןולקשא ברק ברע ומכ ,רתוי תויאזורפ תורטמל ףא אלא
.םילשורי שוביכ רחאל
תויארקמהו תוירצונה תורוסמלו ,עלסה תפכל םינבלצה וסחיתה וב ןפואל
;ךשמהב םירצונה לגרה ילוע לע תכל תקיחרמ העפשה התיה הביבס ודקימש
.עלסה תפכ יפיל םתולעפתהו םתצרעה תא ועיבה תורודה לכב םירצונ םיעסונ
תיבל תורושקה תונושה תורוסמה תא רקיעבו ,ןינבה תא ראתל ואילפה םה
הבוטה ןוימדה דיכ תודגא ופיסוה וילא ,ושיל תאזמ רתויו ,ןושארה שדקמה
.תינבלצה הפוקתב לבוקמכ ,םהילע
תוימלסומה תורוסמהמ ןיטולחל טעמכ ומלעתה םתיברמש ,איה תפלאמ הדבוע
שיו ,םימלסומ ידי לע הנבנ אוה יכ ריכזהל ללכ וחרט אלו ,םוקמל תורושקה
ולא םיתואיצמ יתלב םירואתלו ןכתי ךא .ורוקמב ירצונ הנבמ וב ואר ףאש
:תפסונ הביס התיה
הלדה תיברעה היסולכואה ןיב דוגינה תא בשיל ושקתה םירצונהש הארנ
ןיבל רתויב םירטנמלאה םיתורשה תא םייקל הליכשה אלש הבוזעה תלוכאו
..תורואנה םהיתוצראב ףא תומלשל והומכ ואר םרטש ,רדהנה הנבמה
ילוע ברקב םילבוקמ ויה "היסנכ" וא "המלש שדקמ" תומשה ךכ םושמ ילוא
.תינבלצה הפוקתב ומכ שממ םירצונ לגרה

  עלסה תפכב םינבלצ םידירש
לא דגסמב ןכו) עלסה תפכב ונימי דע םיוצמ תינבלצה הפוקתהמ םידירש
.(תיבה רהב םירחא םירתאבו הצקא
הפוקתהמ םה 'עלסל' תחתמ הרעמל ליבומה חתפה ףוקשמו םידומעה
יזכרמ ףנעמ םיכרתשמה םילתפתמ םיסוטנקא גוזב רטועמ ףוקשמה .תינבלצה
.תיקסנמורה תונמאל יניפואה ןונגסב בצועמ ולכו ,םידדצל
.תינבלצה הפוקתב התשענ ,רבעב עלסה תא הפיקהש תיתונמאה הכבשה
גוז ידי לע תפגואמ דודל תשדקומה לאמשמ הליפתה תחמוג הרעמה הבעמב
ןונגסב םיושע םידומעה .תויתנירוק-ודואספ תורתוכ יאשונ םילתלתפ םידומע
רבקה תיסנכב 5 -ה ןיודלב לש ורבקב ךכ ,תינבלצה הפוקתב שומיש ול השענש
אוה ךא ,1809 -ב םיסכודותרואה םינויה ידי לע םנמא סרהנ רבקה .שודקה
.ןכ ינפל םינש רפסמ ןרוה ידי לע השענש רויצ ךמס לע ןמיהמ רוזחישל ןתינ
תחמוגבש ולאל םימודה םהיתורתוכו םידומעה רורבב םיארינ הנומתב
םירחא תומוקמב םג היוצמ "םילתלתפ" םידומע לש וז הרוצ .ונינפלש הליפתה
ןאכמו ,םימלסומה ידי לע שומיש תחא אל הב השענו ,ול הצוחמו תיבה רהב
.וז החמוגמ ותארשה תא לטנ ינבלצה ןמואה יכ דומלל ילוא ןתינ
איה וז ןיעמ הינב ,םימדוקה תורודה תורפסב הברה היוצמה ,תרחא העד יפל
הרוטקטיכראב (יוקיח הוהמ וא) ינשמ שומישב קר תאצמינו הרוקמב תינבלצ
ןוסליו לשמל 'ר) .תימלסומהPicturesque Palestine םגש רשפא .(68,42 'מע ,
"ךמוהמ דומע" יבגל ןידה ןכ .םינבלצה ידי לע התשענ ,עלסה ןופצב הביצחה
.(תינבלצה 'קתב עלסה תפכ םג 'ר) עלסל הרעמב ינשמ שומישב
-יקסנמור ןונגסב איה ףא היונבה "הילעה תפכ" היוצמ עלסה תפכל ךומסב
ןתינש יפכ ,תינבלצה הפוקתב הליבטה םוקמכ השמיש וזו ןכתי .קהבומ ינבלצ
לא דגסמב םג םיוצמ םינבלצ םידירש .ךומסב יוצמה הליבטה ןגאמ דומלל
.הצקא

  ןיד-א חאלצ תפוקת
ךא םילשורי לש התליפנ התיה ,ןיטיח ינרקב ןיד-א חאלצ לש ונוחצנ רחאל
דקפמה םייא ,ריעה ירעשב רבכ היה ימלסומה שבוכהש העש .ןמז לש הלאש
עלסה תפכ לע סוחל אל ,העינכה לע ןתמו אשמה תעב םילשורי לש ינבלצה
,ריעה שוביכ רחאל .ןקופס לע הנאובת אל ויתושירדו הדמב הצקא לא דגסמו
הליפת אשנ ומצע ןטלוסהו ,תיבה רהב םימלסומה לש תינומה הליפת הכרענ
גח תניחבב התיה תיבה רהב םישודקה תומוקמה תלואג ןכש ,עלסה תפכב
היה םימלסומה ידילע השענש ןושארה רבדה .ימלסומה םלועה ללכ רובע
:ירצונ דירש לכ תרסה
.עלסה תפכ ןווכב וטע םיברעהמ םידחא .לודג בהזומ בלצ היה הפכה םורמב"
ריעה יבשות יפמ הקעז הטלמתה בלצב וזחאו הפכה םורמל ועיגה רשאכ
תקעז וקעז םינורחאהו החמשמ ולהצ םינושארה .דחאכ םירצונהו םימלסומה
דוד לדגמל חקלינ ףוסבל ,ןוארדל ריעה תובוחרב אשינו דרוה בלצה ..רבש
."םיסיסרל ץתונ םשו
תוחונ לש דירש לכ ריסהל ידכ םימלסומה ידיב לכה השענ המצע עלסה תפכב
םידומעה ןיב לזרבה תיושע הכבשה קר .הנשויל הרטעה תא ריזחהלו תינבלצ
.ינדריה ןוטלשה תפוקתב קר הרסוהו הרתאב הראשנ עלסה תא םיפיקמה
רסוה הז הקעמ .ךומנ ץע הקעמב ןכמ רחאל המ ןמז ףקוה ומצע עלסה ,ספא
והבוג תאפמ השקמה יחכונה הקעמה הנבינ ומוקמבו ,ןיסוח תפוקתב אוה ףא
הב עבקו ,םישדח םיספיספב הפכה תא רטיע ןיד-א חאלצ .עלסה תא תוארל
.שישב דגסמהמ קלח הפיצ ןכ .ונימיל הדרשש ולעפמ תא החיצנמה תבותכ

  הירחאלו תיכולממה הפוקתה
םתלוכי בטימכ תושעל םימלסומה םיטילשה ופיסוה תואבה תופוקתה ךשמב
,םהיניב .תוביסנה ובייחש יפכ םיבר םיצופיש ושע ףאו הנבמה תא רמשל ידכ
םיטלוב םהלש הינבה ילעפמ רשא ,םיכולממה םיטילשה וניטצה ,םתסה ןמ
ילושב ןבל-רוחשה יופיצה תא סחיל שי םתפוקתל .תיבה רה יבחר לכב
היהו ,התביבסו םילשוריב הברה עיפומה רוטיע ,עלסה תא תופיקמה תותשקה
לע תוסכל הארנכ התיה עלסה תפכב ותרטמ .תימלסומה תונמאב ץופנ זאמ
הפוקתל .תעסה תא חינהש בצמב דוע ויה אלש ,םוקמב ויהש םיספיספה
תפכ םורדב רבעב היוצמ התיהש ,האנה המיבה תא םג סחיל שי תיכולממה
תאירקל השמיש וז המיב .םיריעז םידומע הרשע יבג לע האשינשו עלסה
רהז לא תפוקת) ןארוקה- ובצמ רומישו דגסמה תקזחא .(הרשע עבראה האמה
ןושאר ןויסנ .םינושה םיטילשה לש תישיאה םתיטנ לש האצות ויה ןיקתה
ונקינש העש ,הרשע שמחה האמב השענ (ףקאו) דגסמה תקזחא תא דסמל
הסנכה רוקמ עבק ךרד קפסל ידכ דחוימב ,םילשורי תוביבסב שוכרו תומדא
לש יחרזמה דצב טלש יבג לע תחצנומ וז הלועפ .דגסמה ןוקית יכרצל תואנ
תבותכה לע רומשל ידכ ףוקש ןגמ חולב םויכ הסוכמה ,(המורד טעמ) דגסמה
ויה אל ילואש ולא דצמ ,ןוכתמב הקיחמ ינמיס םירכינ ןכש) תירוטסיהה
הקוזינ הנבמה תפכ ,הרשע שחמה האמה עצמאב .(וז הלועפ תחצנהב םינינועמ
םרותב ,םוקמב וקחיש םידלי רשאכ הארנכ הצרפ וז .הפירשמ האצותכ תושק
אל העקשהו בר למע ךירצה קזנה ןוקת ..םהידיב תורנשכ םינוי ירחא
.תלטובמ

  תינמ'תועה הפוקתה
וללוחתה וז הפוקתב .עלסה תפכ יבגל תועמשמ-תרה התיה תינמ'תועה הפוקתה
ספיספה יופיצ תפלחהב אטבתה םהבש בושחה :הנבמב םיטעמ אל םייוניש
ורתונ םקלחבש ,םיאנ הקימרק יחיראב ץוחבמ ןינבה תא הסיכש ,עוערה
עודיה) ינשה דימאח לודבע .תיחכונה ןינבה תוזחל םימרותו ,םויה דע רתאב
תפכב היולת התיהש הרונמה תא ןינבל םרתש אוה (לצרה םע ויתושיגפמ ונל
תיחכונה תבותכה תא עבקש אוהו ,1951 -ב הצקא לאל התרבעהל דע עלסה
הבושחה הדובעה .הלילה עסמל תסחיתמה ינוציחה ןוגטקואה םורמב
רסיקה לש ורוקיבל הרושק התיה ,תיכרותה הפוקתב העצובש ,הנורחאה
תינושאר תובישח הז רוקיבל וסחי ויחראמ .םילשוריב ינשה םלהליו ינמרגה
תפכ לע אלו ,םילשורי תומוח לע אל וחספ אלש ,"תונכהב" התוולש ,הלעמב
ותדובכו רסיקל רשפאל ידכ דוד לדגמל ךומסב חתפה זא השענ רוכזכ) עלסה
רקיב תארקל ריהמ ץופיש הרבע עלסה תפכ .(םיאתמ סקטב םילשוריל סנכהל
ידכ ,רתוי הבוט רוא תרידח רשפאל ידכ ,גגב םיחתפ השולש ושענ .הז
רוקיבה דובכל .םימישרמה םירוטיעב תוריהב רתיב ויניע ןיזהל לכוי רסיקהש
ידי לע הברה תרכזנהו ,עלסה תפכ לע הככסש המודאה ישמה תפוח םג הרסוה
.תמדוקה האמב לגרה ילוע

  (1958-62) םינורחאה םיצופישה
םלועה לכ תכימתבו םיירצמ םיסדנהמ תצובק ידי לע השענ יחכונה ץופישה
תא םיכמותה םידומעהמ קלחו ,וקזוחו ופשחנ ןיינבה תודוסי ;ימלסומה
תפלחהב אטבתה רתויב בושחה יונישה ךא .ופלחוה ,םימוגפ ואצמנש ,הפכה
אל וז הפכ .ןוט 200 ידכל עיגה הלקשמו תרפוע היושע התיהש ,תמדוקה הפכה
הנבמה לע רתי תדבכהל המרג אלא ,ןינבה לש תיטתסאה תומלשב המגפש קר
.(תונשיה תונומתב וז הפכ תוארל ןיידע ןתינ) ולוכ
והז .בהז היושע הניא ,םילשורילש הלמסל הבר הדמב הכפהש ,תיחכונה הפכה
ןכוה אוה .בהז היה וליאכ םשורה תא קינעמה ,דחוימ עבצב הפוצמ םוינימולא
הרואת תנקתהב ואטבתה םירחא םייוניש .הילטיאב עלסה תפכ רובע דחוימב
םיחיראה תא ןהו םיימינפה םירוטיעה תא ןה ללכש ץופיש ,הנבמב רתוי הבוט
.הנבמה לש יטנתואה יפואב םוגפל אלש ילאמיסקמ ץמאמ ךות ,ץוח יפלכ
הז עוצקמב םילועמה ןיבמ ספיספ ינמא ורחבנ םירוזחישה עוציב ךרוצל
,היבוקו היבוק לכ לע הדפקה ךות ,הנמאנ םתכאלמ תא ושע הלא .הילטיאב
אל םימדוקה םירוזחישב יכ קפס ןיא .הקיתעה תרוסמל םאתהב השעתש ידכ
ץמאמ ףרח ,ךדיאמ .םינורחאה הלא ומכ םילועמ הכ םינמאל עלסה תפכ התכז
םינרדומה םינמאה די םהב םיחטש שי ,תויטנתוא לש םשור תריציל השענש
לשמל) הנש 1300 ינפל קלאמ לא דבע ינמאכ תומלש לש הגרד התואל העיגה אל
םיספיספה וקונ ,םירוזחישה םע דצב דצ .(ףדצה תדובע ץובישב תונמאב
.הנבמל "טעמכ השדח" תוזח קינעהש ,דחוימ יתצמוח רמוחב םינשיה


28-19 'מע ,לאירא 'צוה ,רליש ילא / היתשה ןבאו עלסה תפיכ :ךותמ