היתשה ןבאו עלסה תפיכ
רליש ילא / םידוהיהו עלסה תפכ

,תיבה רה ירעשב אבל םידוהיל תוכזה התיה םלסיאה ימי ירבד תישארב
וארהש םידוהיה ולא ויהש הארנ .ומוקישב ליעפ דיקפת ואלימ ףא םהו
ידוהיה לע תרפסמה תרוסמב רמתשנ ךכל דהו ,שדקמה םוקמ תא םימלסומל
.היתשה ןבא םוקמ תא ותשקב יפ לע רמועל הרוהש ,רבחא לא בעכ (רמומה)
ןיד-א רי'גומ .םידוהי םישמש םג לכיהה יתרשמ ןיב ויה ,עלסה תמקה רחאל
היה הליחתכלש ,תלוגלוג סממ םירוטפ ויהש םידוהי םישמש" לע רפסמ
םש ויה ןכ ."ורוהיטו דגסמה ןויקנל םירשעל הלע ןכ ירחאו הרשע םרפסמ
תורונמהו םיעיבגהו תורונמהו תיכוכזה תא םישועה םידוהי םישמש תצובק"
םירוטפ ויה תורונמה יליתפל שק םיקפסמה" ןכו ."םירחא םירבדו תולודגה
."ךליאו קלאמ לא דבע לש ונמזמ םהידלילו םהל םלוע תוכז יהוז תלוגלוג סממ
ולצנ םידוהיהו ןכתיו ,םידקת ןיא םימלסומ הליפת יתבב םידוהי םיתרשמל
ללפתהל ולכויש ידכ שדקמה םוקמ - תיבה רהב זחאהל ידכ תונמדזה לכ
הארנכ הביס התואמ ."הלואגד אתלחתא לש ןמיס" ךכב וארש ךותמ ,םוקמב
ףא רשפאו" ,ימלסומה שוביכה תישארב תיבה רה ינינעב םירועמ םידוהיה ויה
תוביסמש אלא ,"שדקמ התיב תמקהב תרתסינ וא היולג המגמ םהל התיהש
םיקהלו םוקמב ללפתהל תוכזה םהל הנתנ ךדיאמ .ךכ לע רתול וצלאנ ,תועודי
ךשמהבש אלא .וליגש םימודק תודוסי לע רשפא ,םהלשמ שרדמו הליפת תיב
."םהלשמ הליפת תיב הזה םוקמב ונבו םושריגו םהב ואניק םילאעמשיה"
הליפת תיב ונבו יזכרמ םוקמ ותואמ םמצע קיתעהל אופיא וצלאנ םידוהיה
.תיבה רהב רתוי ענצומ ,רחא םוקמב
תיעישתה האמה לש הנושאר התיצחמב ןומאמ לא ףילאחה תפוקתב ,םרב
הענמנ םשל השיגהו ,תיבה רה רצחמ ירמגל ושרוג םהו ,הז רבד םג םהמ ענמנ
.שדחה ןמזה יהלשל דע םהמ
,עלסה תפכו םידוהיה ןיב ןילמוגה תקיזב ןודל ונידי לאל ןיאש רורב ןאכמ
דחמ ;םוקמל תיטנלביבמא תוסחיתה וביתכהש ,ונויצש תולבגמה רואל אלא
המכ תחא לע עלסה תפכ יככות לאו ,תיבה רה ירעשב אבל םידוהיה לע רסאנ
,הלפכמה תרעמ ןגוכ ,תימלסומ הקזחב םישדוקמ תומוקמ םנמא ויה .המכו
לש תושפנ תנכס ךותו המרעב אבל םידוהיה ןיבמ טעמ יתמ וליכשה םהילא
.הכלהה ןיד יפ לע םג רבדה םהמ ענמנ ןאכש אלא ,שממ
עלסה תפכ םוקמ טרפבו תיבה רה היה אסיג ךדיאמ- ,רבעשל שדקמה םוקמ
ןיא .םידוהיה תרוסמב רתויב םיבושחהו םישדוקמה םיירוטסיהה תומוקמהמ
השוחתב הוול שדקמה םוקמב ראופמה ימלסומה לכיהה הארמש ,ןכ לע קפס
ןיב עלסה תפכ ירואתב ימוהת רעפ םייק יכ אלפי אל .באכו תורירמ לש
הארמ"ב ונייטצה םימלסומה םירפוסה ירבד דועב :םילאעמשיו םידוהי
לש ןינע רתוי םידוהיה ירואית ויה ,(תורוסמו תודגאב הוולמ) "ראפתהל םייניע
יוטיבהו ,רבעה לא תוקרפתהו םיפוסיכב הוולמו ,םיתעל ינוימד "שפנ ךלה"
תודבועה תא אל םיתעל וראית םידוהיה ;עיתפמ היה ךכל ןתינש ישחומה
היה ולאכ עלסה תפכ תא םיטטרשמ םהשכ ,םביל תולאשמ תא אלא ןרושאל
.(םירויצ) ומצע שדקמה תיב
רהו םילשורי תא םיראתמ םידוהיהש תמיא לכ תנשינו תרזוח וז ההומת העפות
םהש) םירואיתה תיברמב ."המלש דקמ" עלסה תפכ תא םינכמ םג םהו ,תיבה
,חספ לש תודגה ,םירפס תוכירכ לע תראותמ עלסה תפכ (ךליאו םייניבה ימימ
םה םיתעלו ,ץראב ללכ ורקיב אל םירייצה בר) דועו תובותכ שדוק יצפח
רהו םילשורי הארמל עגונה לכב ,םירצונה לגרה ילוע תורפס לע םיכמתסמ
םילשורי תא ראתל וצפח םידוהיהש העשב יכ ,ךכב תרבסומ וז העפות .(תיבה
לכב תיבה דמעש םוקמב קוידב עלסה תפכ תא םהינפל ואר םה ,שדקמה תיבו
איצוהל ןיא .שדקמה תיבל למסו לדומ ןיעמ ןכ לע םהל שמיש אוהו ,ותראפת
רחא רוקמ ורסחש ינפמ אל עבונ עלסה תפכ רואית יכ תורשפא ללכמ תאז םע
הז רבד ;הנשויל הרטעה תרזחהל םתגרעל יוטיבכ אלא שדקמה תרוצ לע
הפיאשה תשגדומ םהב ,םירויצל םיפרוצמה םירבסהה ןכותמ םג עמתשמ
תראותמ ,תידיאה הפשב 1655 תנשב עיפוהש רפסב ךכ .תיבה ןינבו ןויצ תבישל
:והיעשימ קוספהו ,םילשוריו שודקה שדקמה תיב ;תרתוכה המעו עלסה תפכ
םג יכ ןיוצי) "שודק יוגו םינהכ תכלממ הנירב ןויצ ואבו ןובושי'ה ייודפו"
.(עלסה תפכל המודב תחא אל םיושע ויה הלוגב תסנכ היתב
תיחפהל םיאבה ,המחנ ירבד םיאצומ ונא ,םירכזינה םירואיתה דצל ,םיתעל
'טב ,שדקמה לש תפיוזמ תינכות אלא ,דגסמה ןיא" ;הנבמה לש ותובישחמ
תא קילדהל םילגוסמ םימלסומה ןיא ,םיללפתמ םידוהיהש העשב ,באב
."'וכו דגסמה תורונמ
השוע הנקז (תירצונ) השא האר ןטלוסהש העשב" :תרפסמ תידוהי תרוסמ
טילחהו וביל באד ,הפשאה ילג תא םש ךופשל רבעשל שדקמה םוקמ לא הכרד
וצבקנ לק שיח ,בהז לש תועבטמ םוקמב רזיפ ?השע המ .םוקמה תא תוקנל
אל .תועבטמה תאצמל ידכ תוידוסיב והוקינו םוקמב םירצונה ריעה יבשות
ונתי יכ םידוהיה תא ןטלוסה שקיב .ותראפת לכב הלגתינ עלסהו העשה הרחא
המ םהב ריצפהשמ .ווא אלו ,שדחמ ותוא הנביש ידכ ,שדקמה תינכות תא ול
."!עלסה תפכ תא הנב אוהו תפיוזמ תינכות ודיב ונתנ ?ושע

29 - 30 'מע ,לאירא 'צוה