רליש ילא / היתשה ןבאו עלסה תפיכ
עלסה תפכ ירוטיע

אובמ
םיטושיקה ןונגס
םיספיספה
םיירוטיע םיביטומ
םיטישכת ירוטיע
םוכיס
תכתמ יעוקיר
ןיינבב םירוטיע

 אובמ
לשב תאז ,'תעדונ אל ץרא' תניחבב תיחכונה האמל דע ויה עלסה תפכ ירוטיע
הנבמה תריקחש ןאכמו ,תיבה רהל סנכהל יפוריאה רקבמה לע לחש רוסיאה
.תונורחא הםינשה לש האצות איה וירוטיע לע
םירקוחהו םירקבמה תא ועיתפה ההובגה תיתונמאה םתמרו םיטושיקה ללש
וא תיברעמה תונמאב עודיה לכ לע םילוע ולא םירוטיע יכ םידומה ,םיינרדומה
הכרעש םכרב ןאו תירציושה תרקוחה תאז אטבל הביטיה .רחא םוקמ לכב
:הז אשונ לע רתויב טרופמה רקחמה תא
םיטושיקה ללש הארמל תואתשהל אלש לוכי אל 'עלסה תפכ'ל סנכינה"
דעב תשקה ינווג לכב רדוחה םומעה רואה ךכל עייסמ .ביהרמה םייפויו
לע םיעבצ קחשמ םירצויה הצחמל םימוטאה םיינועבצה 'גארטיוה תונולחל
רבעמל' המודה תולעתהו ןירותסמ תריוא לש איה השוחתה .םיספיספה יבג
..'הלילו הליל ףלא םולח לא ימואתפ
םילגמ ,יללכה םשורה ידי לע רצונה תולעפתהה ןורכשמ תוררועתה רחאל
,םילעו תוריפ םע תודנלרגו םיחרפ ,םיפנעו םיצע ,רופס ןיאל םיטושיק עתפל
."סוטנקא יחמצו םיבנע תולוכשא ,תוריקה ךרואל תושרפתמה חמצ תוליגמ
םייח ולביק םה ןאכ ךא ,יסאלקה םלעוה ןמ םיעודי םיביטומהש תולגל לקנ
ןח ינבא םע םיינוימד םיחרפ ;תויחרזמ תורוצו םינווג תעפשב םישדח
יפוא םוקמל םיקינעמ ולא לכ .תורקיה לע םיכרתשמ םיפדצו בהז תורשרשו
םיטושיקה .אילפהל ןדועמ תאז םע ךא ץרפתמו םירוצעמ רסח שדוג לש
םע .תדחוימהו הליצאה הריואל םרות קר רבדה ךא ,שונא תויומד לכ םירדענ
ןאכ תאצמנ הניא הקסברעה ןכש ,םייסופיט םייברע םיטושיקה ןיא תאז
,םיחמצו םילבוקמ םייתונמא םיביטוממ םיבכרומ םירוטיעה .ללכב שומישב
הברה הפוקתב החתפתה הקסברעה ןכש ,םשרפל ןתינש םיביטוממ ונייהד
תרחא תונמא לכמ התוא תדחיימ וז תונמא לש התוינויח .תרחואמ רתוי
.התע דע העודיה


עלסה תפיכב םייחרזמ םייביטומב שומיש
עלסה תפיכ ףותב "ףנוכמה ביטומה" - לאמשמ
,תיסרפ עבטמ יבג לע עיפומה המוד ביטומ - ןימימ
תינאסאסה הפוקתב סרפב ץופנ היה

 םרוקמו םיטושיקה ןונגס
וידעצ תא דעצ םאלסיאה ,יחכונה דגסמה הנבינש העשבש רוכזל ונילע
התיה איה ,תאזכ התיה םאו ,תימלסומ תונמא לע רבדל ןיא ןיידעו ,םינושארה
תא הרעסב ושבכש ,םיברעה .תוטעומ הילע תויודעהו רתויב תיביטימירפ
תומוקמב תמייק התיהש תונמאה תא ללכ ךרדב םמצעל ולגיס ,חרזמה
ןונגס תאז תונמא יכרב לע וחתיפ םה רתוי םירחואמ םיבלשב קרו םנוטלש
ןמ םיביטומו תויומדב תד ינבמ רטעל רוסיאה ןמ עפשוהש ןונגס ,םהלשמ
תלחנ התיהש ראפה תבהאו םימוצע םיחטש לע םיפילאחה לש םתטילש .עבטה
הצוחמ ףא םיתיעלו הירפמיאה חטשמ םינמאה יבוט סויגל המרג ,םהמ םיבר
תונמאה תוחתפתה לע תערכמ טעמכ העפשה התיה טילשלש ,ןאכמ .הל
םש לע םאלסיאה תונמאב תונושה תופוקתה תוארקנ םנמאו .ותפוקתב
.םיטילשה
לש קר אל תואלפומה תואמגודה תחא םנמא םה "עלסה תפכ" יטושיק
םתמרו םיטושיקה ןונגס .ללכב םאלסיאה תודלותב אלא תיאמואה הפוקתה
יבחר לכמ םינמאה יבוט תא סייג קלאמ לא דבע ףילאחהש םידיעמ תיתונמאה
העש התואב ויה םנמאו .קשמדו סרפ דעו םירצממ טלש הילעש הירפמיאה
:תוחרופ תונמא תויוברת ונוטלש חטשב
םירתאה עפשו תיברעה השילפה ינפל תודחא תואמ תורצנה ןוחצנ .I
בחרינ רכ ונתנ ,לארשי ץראו הירוסב םייוצמה תורצנל םישדוקמה
.חרזמב תיטנאזיבה תונמאה תחירפל
ןמ לחה התייחהש ,תינאסאסה תונמאה סרפב הגשגיש יברעה שוביכל דע .II
ןוי לש המוצעה ןתעפשה ףא לע הקיתעה התוברת תא תישילשה האמה
תא גזמל וליכשהש תונמא ינורטפ ויה םיסרפה םיטילשה ;אמורו
ונייטצה םינאסאסה .התויחהלו תירוקמה םתוברתב תונושה תויוברתה
היה .םיימוי םוי םיצפחו תולכירדא יטושיק ,תיביטרוקדה תונמאב רקיעב
ןכמ רחאל יוטיבל אבש רבד) טרפ לכלו וק לכל זע עבמ תתל ןורשיכה םהל
םינאסאס םהש םיביטומ םג םייוצמ .(הפורצה תימלסומה תונמאב
ןיא .ינאסאסה הכולמה תיב למס היהש "ףנוכמה ביטומה" ןגוכ םירוהט
ועיבטה ולאו ,וז הלוכסא ינבמ םינמא סייג קלאמ לא דבעש קפס לש לצ לכ
.דגסמה יטושק לע םמתוח תא


עלסה תפיכב םייסאלק םייביטומב שומיש
עלסה תפיכב ץעה תורוקמ תחא לע עיפומה רוטיע - ןימימ
הילטיאב אצמנש ,הריפסל הנושארה האמהמ המוד ביטומ -לאמשמ

םידיעמ ,םירחא םירתאו קשמדב אלפומה דגסמה תילגת .תירוסה תונמאה .III
םירקוח שיו ,הירוסב תחרופ תיתונמא הלוכסא אוהה ןמזב התיהש
לע התשענ וז הפוקתב הדובעה רקיעש תונקסמ תקסה ידכ דע םיגילפמה
יברעמה םלועב העודי יתלב התיה תירוסה תונמאהש הדבועה .םדי
ינב לע הרוסא התיה םידגסמל הסינכה תיחכונה האמל דעש ךכב תרבסומ
.תורחאה תותדה

 עלסה תפכ יספיספ לש עוציבה ןפואו דוחיה יווק
:םשומשו םיספיספה עבצ
תובורק םיתיעל שמשמ ןורחאהשכ ,בוהזו קורי ,לוחכ םה םיעירכמה םיעבצה
םיעיפומ םיירקיעה םיעבצה ןיב .םיירוטיע םיביטומ שיגדהל ידכ וא עקרכ
דוסיה יעבצ ךא ,ןבלו רוחש ,םוח ,ןמגרא ,רופא ,ףסכ ,םודא ,בר תונידעב
םהב קורי ינימ הנומשב ןיחבהל ןתינ לשמל ךכ ;רתויב םינווגמ םה ונרכזהש
הששמ תוחפ אלב עיפוי לוחכה םג .דביע ותוא ביטומל םאתהב ןמאה שמתשה
וגידניא םודאה עבצ עיפוי ןכ ומכ .רופא לוכתב הלכו זיקרוטמ לחה ,םיעבצ
.ןח ינבא םהבש םירוטיעל טרפב בושח עקר עבצ שמשמו ,(הפכב טרפב)
רשפאה לככ ענמנ ושומישש רוחש םוקמב םילעל לצכ םודאה שמשמ םיתיעל
.הנבמל תויח רתי תוושל דיכ

:חטשל ביטומה תמאתה
הנבמה יטושיק תאו ,ללכב תיברעה תונמאה תא םינייפאמה םירבדה דחא
יטרפ ,ונייהד .חטשל םייתונמאה םיביטומה לש תקדקודמ המאתה איה טרפב
הטילש קר אל שרדש רבד ,םיביטומה תריחבב ןמאה תא וחנה ותרוצו הנבמה
יצע יטושק ,לשמל .אלפומ האצמא חכ םג אלא הרוטקטיכראהו תונמאה יזרב
םאתהב םיבצוחמה םיפנע ,םידומע יבג לע ועיפוי תכרואמה הרוצה ילעב לקדה
.דועו הפכב תואלולה ,תונולחה לש םיוקל
התשענ ןאכ הדובעה ,וידוטסב ספיספה תודובע תא עצבל לבוקמ םויכש דועב
3 ידכ ריקב םיעוקש םיספיספה .ריקה לע וריוצ תואמגודהש רחאל םוקמב
תוחנומ תובהזומה תויבוקה .הצוחה ונממ םיטלוב םג םה הדימ התואבו מ"ס
.ילמיסכמ ץונצנ גישהל ידכ תאזו ,(הדימה לע רתי אל ךא) תנווכמ תורידס יאב
ביטומ לש השגדה גישהל ידכו שי ךא ,דיחא הטעמכ ספיספה עיפוי ללכ ךרדב
:אמגודל .יברימ קהוב גישהל ידכ תאזו ,תולעמ םישולשב וטוי םה םייוסמ
הנופה ןווכב ךא ,ליגר הטעמכ עיפוי ספיספה ,ריקל ןווכב ןוגטקואה ירוטיעב
התיה ספיספה תויבוק תייטה וז הקינכט .ל"נה הקינכטב עיפוי אוה המינפ
יכ שגדוי .יחכונה הנבמה הנבינש םרט דוע תיטנאזיבה תונמאב רבכ תמייק
היבוק לכב הלילק שיטפ תכמ ידי לע תישענ "ספיספה תייטה" לש וז הטיש
.הבורמ הכאלמ ךירצהש רבד היבוקו

:ףדצה
דיקפת אלממ אוה ךכו ,םיכושח תויהל םיטונה תומוקמב ללכ ךרדב עיפומ
תירטמיס הרוצב םלואב ורוזיפ ,ךדיאמ .קרבהו רואה ןוזיאב רתויב בושח
םגופ שדוג םימיוסמ תומוקמב חרכהב רצוי היה רואה יאנתב בשחתהל ילבמ
תיברמ .תיטנאזיבה ספיספה תונמאב רכז ןיא בוש הז ןויערל .ךרוצל אלש
שי ךדיאמ .רתויו םינש ףלא רחאל וקרבב ראשנש הלועמ תוכיאמ אוה ףדצה
ןוגכ םיטלוב תוחפה תומוקמב תאזו ליגר עבצ סופתי ףדצה םוקמ תאו
.ינוציחה ןוגטקואב

:הדיחא יתלבה עוציבה תמר
דועב .הדובעה עוצב לש הדיחא יתלבה המרה אוה םיעיתפמה םירבדה דחא
םג תויוצמ ,יסאלקה םלועה ןמ ונל עודיה לע הלוע תודובעה לש יראה קלח
ןמז ךות המייתסנ הדובעהש רוכזל ונילע .תיסחי תונלשרב תויושעש תודובע
רבדהש ירה ,ספיספ לש ר"ממ ףלאכ ןאכ שיש ןובשחב חקינ םאו ,רתויב רצק
םיבורמ םינמא לש םיידי תדובע ידי לע התשענ איהש הנקסמל חרכהב איבי
לש לודגה קלחה תא תווהמ תולועמה תודובעהש דבלב וז אל .תחא הנועבו תעב
ונל רתונ אלו ,רתויב םיטלובה תומוקמב תואצמנ ףא ולאש אלא ,םיטושיקה
ןמ םינמאה וא תוילושה ודבע ללכ ךרדב םירתסינה תומוקמבש רעשל אלא
.הינשה הגרדה

 םיירוטיעה םיביטומה


סוטנקא רוטיעל אמגוד
עלסה תפיכמ (הכוש ילע)

:םיסוטנקאה
אלש יפ לע ףאו ,הז גוסמ תויסאלקה תודובעבש תופיל םיפויב םיוותשמ ולא
השענש יפכ ,ולא יביטומ ףלגלו בטחל תורשפאה םיימוקמה םינמאל התיה
תא גישהלו יברימה יפויה תא םיסוטנקאל קינעהל ועדי םה ,ןבאב רבדה
,קוריו לוחכ ,בוהצ לש רידנ םיעבצ קחשמ ידי לע לצו רוא לש םיטקפאה
ןיב םיבשחנ םה ךא ,רזחשל ולכוי אל םוליצ וא הנומת םוש רעצה הברמלש
ותרוצ ידי לע סוטנקא חמצ לכ .םינמזה לכב תורדהנ רתויה טושיקה תויונמא
םיעבצהו ,ולשמ יפוא ול שי וב םיטלושה םיעבצב וא םילעה רפסמב ,תדחוימה
.םיריהבה םיקלחב ריהב קוריל םיהכה םיקלחב לוחכמ תורידת וב םיפלחתמ
וא םיבהזומ םייקפוא וא םיינוסכלא םיווקב טטרושמ יעצמאה קלחה
עבצב תמייתסמה ,תבהזומ "תשר השעמ" ספיספמ םייושע תווצקה ,םיפסכומ
יוטנ חטשמ יבג לע תוריוצמ תורכזינה תורוצה לכ .רתוי הריאהל ידכ ףסכ
,העונתב ויה םילעה וליאכ תוארנ ןה אלפומה םיעבצה קחשמ םע דחיבו ,העמק
דע העבראב םיניחבמ ונא .עוגרהו בהזומה עקרה חטשמל דוגינ הווהמהו
ךא תימורה תונמאב םיאצומ ונאש המל םימוד םהו ,סוטנקאב םילע השימח
ןאכ םירדענ םש םיעיפומה םיכפוהמה םילעהש ךכב הנממ םינוש םג םה
בוהז עבצב םינצינ ועיפוי םילעה ןיב .ידיחיה ינרוצה לדבהה והזו ,ןיטולחל
םוקמ דוע ןיאו .החירפהמ קתונמו ןטק םיפנע גוז ןותחתה הצקבו ףסכומו
יתונמאה ודוביעב אלו ותרוצב אל ל"נל הוושיש סוטנקא אוצמל ןתינ וב םלועב
.ויפויב וא
תונמואהמ שולש לעו ןוגטקואה תונמוא לע תוארל ןתינ ל"נה םיביטומה תא
.תויזכרמהעלסה תפיכב רתויב םיצופנה םיביטומהמ םה חמצה תוליגמ ירוטיע

:חמצה תוליגמ
.הפכהו םידומעה ןיב םייוצמו םיטושיקב ידמל דבכנ קלח םיספות ולא
תוליגמ גוז תואצוי תרתוכה ילעמ .סוטנקא ריכזמה חמצמ בכרומ ביטומה
ןמצע ןהו ,ףסכב טשוקמ לוחכ עקר יבג לע תונותנ ןה .תולגעתמו תורזוחה
.תיסאלקה תונמאב תובר עיפומ ביטומה .בהזב תועובצ

:םילעה ירוטיע
םהמ .םעוציב ןפואו םתרוצב רתובי םינווג בר םהו הנבמה יקלח לכב םירזופמ
לע טלובה בהז תויושע םהיתועלצ דועב ,לוחכ עקר לע םיחושמ ,רידנ יפוי יעלב
ברל םיעיפומ םילעה ירוטיע .תפלחתמ םינווג תשקממ יושעה קוריה עבצה יבג
אבדימב היסנכה תפצרב עדונה ספיספב לשמל ךכ ,תיטנאזיב תימור התונמאב
שמתשהל ןמא הליכשה ןכ ,םוקמ לכמ .תירוסה תונמאב םג םיעודי םהו
לשמל ךכ .תאש רתיב ונוימדל שפוח ןתנש ךות ההובג תיתונמא המרב תורוצב
,םירחא םייחמצ םיביטומו םילבש ,תוריפ םיבלושמ םילעה ירוטיע תיברמב
.בר ןחו תויח םהל םיקינעמה
ןונגס יפ לע ,קוריו לוחכ ללכ ךרדב ,םירורב םינווגל םילעה םיקלוחמ םיתעל
.תיטנאזיבה ספיספה תונמאב עודיה

:םיצע
תכרואמה ןתרוצל םימאתומ םהשכ תונמואה יבג לע ללכ ךרדב ועיפוי
תצובק וא ןומיל ,תיז ,לקד יצעב ןיחבהל ןתינו ,הלועמ םתורמתשה .תומלשב
,ספיספ תודובעב יתרגיש ילב םזילאירו הצימא דיב םייושע םיצעה .ףוס ינק
.עזגב ןח ינבא ץובשב ראשה ןיב אטבתמה ,יחרזמ םעטב םיננגוסמ תאז םעו
עבצה ידי לע םישגדומה םיפלחתמ םיקורי םינווגב היושע םיצעה תוולע
.ףסכו בהז עבצב תוריפ לוחכ עקר יבג לע זכרמב םיעיפומ ןכ .םודאה

:םיבנעה


ביטומ ,םיבנע ירוטיע
יסאלקה םלועהמ לאשומ


םה .םודקה םלועב תיביטרוקד תונמא לכב טעמכ בושח ביטומ םיווהמ
םהיניב םיפיהשכ ,םעוציב תמרב הזמ הז םינושו תורוצ ללשב ןאכ םיעיפומ
םהיעבצב םיעיפומ םיבנעה .ןוגטקואה תותשק לש תוריקה יבג לע םיאצמנ
רשאכ .יחרזמה ןוימדה בולישב בוש ךא ,םיקוריו םירוחש ונייהד ,םייעבטה
ולאו ,םיבהזומ םירוטע ידי לע שגד רתי םילבקמ םה קוריב ועיפוי םה
קוריב םיעיפומ םה תולוכשא רפסמל םפרטצהב .ףסכב םירטועמ םילוחכה
.תרחא תונמא לכב הלבקה ןיא בוש הז האנ רוטעל .ףסכומ לוחכו בהזומ

:תורופמאו םידכ


םיביטומהמ ,תורופמאה ירוטיע    
.הנבמה ירוטיעב רתויב םיצופנה    


,םינווג תשקמב ןאכ םיעיפומ םהו ,יסאלקה םלועב רתויב םיצופנ בוש ולא
ףתושמה .םיקד וא םיבע ,םידממ ילודג םידכב הלכו םיחוטש םילפסמ לחה
הנחבה ,תאז םע .ףדצו ןח ינבא םע הבר תונמאב םירטועמ םהש םהל
לע םיחינמו ,תיתונמאה עוציבה תמרב םיעיתפמ םילדבה הלגת רתוי תקדקודמ
.רתוי תרחואמ הפוקתב ושענ םקלחש ,ןכ

:תוריפו םיחרפ ירז


.עלסה תפיכ תותשקה תרקית ,תוריפו םיחרפ ירז
אוה ןאכ ךא ,יטנאזיבה םלועהמ לואש ביטומה
תוריפ םיבלושמ םמוקמבו םיחרפ רדענ

םירזה תא םיריכזמ םה .תוילאנוגטקואה תותשקה תרקתב רקיעב םיוצמ
,דחי ועיפוי םיחרפהו תוריפה םש דועבש אלא ,תויסאלקה תוריציהמ םיעודיה
תוריעז תועלד ,םיחופת ,םיבנע ,םינומיר ;דבלב תוריפ םיאצומ ונא ןאכ
,ןנערו ריהב םיעבצ קחשמב םיעיפומ םה .םילעה ןיב םיצבצבמה םינומילו
עבצב לסמ ללכ ךרדב םיאצוי םירזה .לוגס וא םדמדא ,רופא ,לוחכ ,בוהצ
םיאצומ ונאו ,םירצונה םינמאה לע ביבח אשונ םהו ,סוטנקאה חרפמ וא לוחכ
.תיעיברה האמה ןמ לחה אמורב םתוא

:ףנוכמה ביטומה
הרוצב אצמנ אוה ןכש ,תיסופט תיסרפ העפשה ףנוכמה ביטומב תוארל לבוקמ
האמה ןמ הלשמש ןאריאב תלשוש) םיינאסאסה םיכלמה ירתכ לע המוד דאמ
תועבטמ יבג לעו (הרישעה התוברתב הנייטצהו ,יברעה שוביכל דע תישילשה
תא ריכזמ יחכונה טושיקה ,םנמאו .תישישהו תישימחה תואמה ןמ תויסרפ
ידי לע תורבוחמ םייפנכה .ןחה ינבא ירוטע ידי לע ןאכ גצוימה ךלמה לש ורתכ
.המינפ טלוב ןפואב תויוטנ ןהו ףדצ

 ןחה ינבאו םיטישכתה ירוטיע


ןח ינבאו םיטישכת ירוטיעל תואמגוד

,עלסה תפכמ ירוטיעב תדחוימ תועמשמ העדונ ןחה ינבאו םיטישכתה ירוטיעל
חרזמה תשרומ ינב םינמאה תא וקפיס אל דבלב םייחמצה םיביטומה ןכש
ולא םירוטיע ובליש םה .םהיתודובעב רשועו שדוג רתוי עיבהל וקקותשהש
.םעטבו ןורשכב הנבמב
,רתויב האלמה הרוצב ןח ינבא ובליש םה ,רוא יד היה םהב םיקלחה םתואב
ויה םה םירחאה םיקלחב דועב ,ןוגטקואה תותשקב םירבדה םירומא רקיעבו
.דבלב תינשמ תועמשמ ילעב

 :םוכיסל
,םיספיספה תודובע רקיעב ךא ,הידדצ לכ לע עלסה תפכב רוטיעה תונמא
תונמאה תודלותב םתובישחש ,הרידנ תומלשו "ומצע ינפב םלוע" םיווהמ
םלש היהי אל ,ןכ לע םוקמב רוקיב לכ .ןמזלו םוקמל רבעמ םידמוע תימלועה
ןתינ ,םיטושיקה ןונגסל רשא .ולא תודחוימ תונמא תודובע ירחא תוקחתה אלל
:םינשל וקלחל
.תיטנאזיבהו תיסאלקה תונמאה ידי לע םיגצוימה םיביטומ .I
.(רקיעב תינאסאסהו תירוסה) תיחרזמה תונמאהמ םיביטומ .II
תושי תריצי יכ דע םיתיעל ,הלאה םיביטומה בוליש אוה ןאכ אלפומהו ןינעמה
ונימי דע רוטעה תונמאב אמגודו חא דוע הל ןיאשו ,זא דע העודי יתלב השדח
תושגדומ תויטסילרוטנ תורוצ ;םייסאלקה םיביטומב ןאכ ןיחבהל לקנ .הלא
םיטושיקמ םיעודיה םיסוטנקאו תודנלרג ,חרפ-תוליגמו תוריפ ,םיחרפ לש
תונמאב דאמ תוצופנ ויהש ספיספה תודובע ןכ ומכו רופס ןיאל םייטסילאיר
.הז ןיעמ ןמא ידי לע התשענ הדובעהש יאדול בורקו ,תויטנאזיבה תוסינכה
יתלבה הרזחהו םזגומה שדוגה ,ראפהו עפשה תיחרזמה תונמאל יניפוא ךדיאמ
סחיל רידנ שוח ,(תויומד רייצל העיתרהמ תועבונה) תורוצה ןתוא לע תיאלינ
לוחכ קורי עקר לע בהז רקיעבו עבמ יזע םיעבצ עפשב ןוגראו ,הירטמיסו
.םודאו
םיביטומב קצי הרופה יחרזמה ןוימדהש ךכל המרג ולא תומלוע ינש תשיגפ
,הליגרה םתרוצב ןאכ םיעיפומ םה ןיאש איה האצותהו ,השדח חור םימודקה
תונמא ףא .תיסאלקה םתרוצב תוארל םיפצמ ונייהש המל רבעמ הברה אלא
,םייפוסה התעיקש יבלשב תאצמנ םש ,יסאלקה םלועב הרוקמש ספיספה
לש אמגוד םוש לארשי ץראל ץוחמ םיאצומ ונא ןיאו ,היחתל ןאכ תררועתמ
אשונה ןכש ,ולא תודובעל תוותשהל םילגוסמש ספיספב םייטסילרוטנ םיטושק
דבעושמה ינשמ ביטומ אלא וניא וז הפוקתב יטנאזיבה םלועב יחמצה
.םהינימל םינוקיאל

 תכתמה יעוקר


.ימורדה חתפל ךומסב האנ תכתמ עוקיר

םירוטיע םהילעו ,תורוקה לש ןותחתה קלחב םייוצמ תכתמה יעוקר תוחול
.תיתונמאה ןתמרב וזמ וז תולדבינה ,תורוצ ןווגמב םירישע
םיירוטיעה םיביטומה דחאו ,תכתמ יעוקר העבראו םירשע םייוצמ ,לכה ךסב
תוחולה רשע השמח רתי לע ;םימעפ עשת ומצע לע רזוח- םילדבינה םירוטיע
.םינוש תכתמ יעוקר רשע השש ונינפל לכה ךסבו ,הזמ הז
וילושו רוחש - יזכרמה קלחב עקרה דועב ,םיבהזומ םיטלבומה תכתמה יעוקר
.(ןותחתה קלחב - תוסינכה יפוקשמל המודב) םיקורי
ןכש ,הרקמ הז ןיאש הארנו ,םורד דצב עבקנ רתויב האנה ירוטיעה ביטומה
בכרומ הז רוטיע .הליפתה תחמוגל ךומסב ,הכמל הנופה ןווכב אצמנ אוה
לאמשל םילותיפ םירצויו ,זכרמב תנצנצ ךותמ םיגרתשמו םיאצויה ןפג יגירשמ
יחכונה עוקרה .דחא הלעו םיבנע לוכשא ללוכ םילותיפהמ דחא לכ .ןימילו
ץופנ ירוטיע ביטומל רתויב תובושחה תומודקה דוסיה תואמגודמ תחאל בשחנ
םידגסמב םייזכרמ תומוקמב תחא אל עיפומ אוהו ,תימלסומה תונמאב הז
.םיבושח
םילותיפה םגד רזוח וב ףאו ,תנצנצה םוקמב ץע םיאצומ ונא רחא עוקרב
טנמלא תוליכמה תואלול ונינפל םירחא םיעוקר ינשב .ףסונ ביטומב בלתשמה
.ןיגוריסל ןפג ילעו םיבנע לוכשא ;דבלב דחא
תולוכשאו תוטמלפ יאצח ידי לע תרצונה תרשרש ןיעמ ונינפל ,רחא עוקרב
ולאכ םיחמוצה םיינוימד םיביטומו ,עגמה תודוקנב םיכרתשמה םיבנע
(הנומתה זכרמל לאמשמ) הרתי תובישח עלב ונה הז ןורחא ביטומ .םהיסיסבמ
.םימודק םידגסמ המכב דאמ ץופנו ןוגטקואה יספיספב בוש עיפומ אוהו
רשועב ןהידיצ רתיב םג תורטועמ ,הלא םירוטיע םיעיפומ ןהילע ץעה תורוק
ץע יחותיפל םימוד םירוטיעה) זכרמל ןווכב הנופה קלח ותואב רקיעבו ,בר
םה .(םיבהזומו םיעובצ םייתונמא ץע יחותיפ ;תיתנירוקה הרוטלבטנאב
תורוק ,ךכ ידי לע .ןהילעמ ןבאה תדובעו הטושפה ץעה תרוק לע ןאכ םיסכמ
ילאנויצקנופ דיקפת ןהל דעונש ,ולא ץע- טנמלאל וכפה ,םיקוזיחכ שמשל
.ומצע ינפב בושח ירוטיע

 םינושה ןינבה יקלחב םירוטיעה
לשב תאז ,הנבמב תירקיעה דבוכה תדוקנ תא קפס אלל םיוהמ הפכה ירוטיע
םיושע ,תוקסברע ימגדב םירוטיעה .תורישי תככוס איה וילע עלסה תובישח
וקוטסמ- ראשל טלוב דוגינ םיוהמ םה .םודאו ההכ עקר לע בהזומו עובצ טלב
.תיכוכז יספיספב םיצבושמ םילארולפ םימגדמ םיושעה םירוטיעה
תודובע תא החיצנמה הלדוג תובותכ תעוצר ,"הירלגל" לעמ הפכה סיסבל ביבס
התוזח תא הפכל וקינעהשו ,הרשע עבראה האמב םוקמב ושענש םוקישה
העוצרה ,םירוטיע תועוצר יתשל קלחנה ,ףותה לע תאשינ הפכה .תיחכונה
'גארטיוה תונולח םייוצמ הב הנוילעהו ,םידומעה לע החנה הנותחתה
הלוע ןהמ ,תורופמאב םרקיעב םירטועמ תונולחה ןיב םיחטשמה .םיתונמאה
ביטומב" ללכ ךרדב םיתסמהו ,ףדצ יטושיקו ןח ינבאב ץבושמה ינוימד עזג
דחא ןולח ןיב םיחטשמה תא תואלממה חמצ תוליגמ תולתפתמ עזגהמ ."ףנוכמ
לע אשינה ,ףותה לש ןותחתה רטסיגרב םג עיפומ המוד ביטומ .והנשמל
לשב) דצ לכל לופכ לותיפ תורצוי תורופמהמ ןאכ תואצויה תוליגמה .םידומעה
ירוטיעל תוקישמ ןהש דע ,(תונולח רדעהמ האצותכ רתוי בחרה חטשמה
.תוכומסה תורופמאה
ןונגסב היושעה ,האנ תודרו תעוצר דוע הדירפמ םידומעהו הז קלח ןיב
תיעיבש-תישימחה תואמב לארשי ץראב לבוקמ היהש ,ימוקמ יטנאזיב
לופכה רעשה יזירפא) תיבה רהב םירחא תומוקמב םג תוארל ןתינ והומכשו
.(םימחרה רעשו
תותשקל רבכ ךישה רפרפא שיש יוסיכ עיפומ וז םירוטיע תעוצרל תחתמ
.ןיגוריסל ההכו ריהב יופיצב ןותחתה ןקלחב תומוחת תותשקה .םידומעה
תחת ,הרשע עבראה האמב ,תיסחי תרחואמ הפוקתב השענ הז רוטיע
חטשממ הלוע וז הנקסמ .יוארכ ןאכ ורמתשה אלש םירוקמה םיספיספה
עיפומהו ספיספה חטשמ יתאפב ילאנויצרופורפ יתלב ןפואב אצמנה לדה שישה
.םינפ יפלכ קר
תא ורטיעש העש ,הז ספיספ תתחשהב םיוסמ דיקפת ואלימ םינבלצהו ןכתי
ךומסבו ךומנ היה הז רוזיאו רחאמ .םירצונ םיביטומבו תונומתב הנבמה
.םתרטמל םיאתה אוה ,חבזמכ םהל השמישש ,ןבאל
הרתי הדפקה תרכינ ןאכ םג :(ילאנוגטקואה) םיניבה רודזורפל התע רובענ
םימינפה םיקלחב רקיעב ,םירוטיעהו בוציעה עוציבב- .זכרמל ןווכב םינופה
תורוקל דוגינב .תותשקהו םידומעה ןיב תיאשינה ,ץעה תרוקל לשמל בל םיש
ןה ,ירמגל תורדענ ןהש וא ,ינוטקטיכרא דיקפת תולעב ןהש תויסנכב הז גוסמ
ירוטיעל תמחות תרגסמ ןיעמ הוהמה ,ומצע ינפב ירוטיע טנמלא ןאכ תווהמ
לכ תא ךכ ידי לע ףיקמו ,תונמואה בחורל םג ךישממ רוטיעה ;תותשקה
רשועו ויעבצ וידמימ תניחבמ ,הז טנמלא לע םשוהש ןפודה אצוי שגדה .הנבמה
,ךושח אוהש ,הנבמה לש ימינפה ללחה לע טלתשהל עייסל דעונ ,וירוטיע
אוה דעונ ןכ .םירדגומ םימוחת עלסל ביבסמ ףפותסמה רקבמה ןיעל עובקלו
תותשקה עפש תובקעב רצווהל הלולעה תוינוטונומה תשגרה תא קיחרהל
,ולא םידיקפת אלמל לוכי אוה ןיאש םוקמב ,ינוציחה דצהמ םנמאו .םידומעהו
תותשקה ירוטיע לע םג שי הרתי הדפקה .םירוטיע לכ רדענ שיש ןופיד קר ונשי
תויושע ןרקיע .ןהידיצ לכמ םיביהרמ םיספיספ תוטועה ,בחרה ןקלחב
רחאמ .בהזומ ספיספ עקר לע ,םינווג רפסמב קורי עבצב םיחמצ םיביטוממ
ינוימד ץע ןיעמב ןאכ שמתשה ןמאה ,םישלושמ רתוי םידומעל לעמ חטשמהו
ןח ינבא םיבלושמ םיביטומב .חטשה לכ תא הסכמהו ,הלעמ יפלכ בחרתמה
.המינפ םינופה םיקלחה םתואב רקיעב ,םיבנע תולוכשא ףא םיתעלו ףדצו
היציזופמוקה :הנוש הטישב ןמאה שמתשה ,הנמואל ךומסבו תשקה הצקב
היושע איה .הנמואל ןווכב תדרויו ןוילעהמ אלא ,ןותחתה קלחהמ אל הליחתמ
לע םימוחת םירוטיעה .הטמ יפלכ גרתשמה לובג אצוי הנממ רשא ,עפש ןרקמ
ןמזמ רמולכ ,691 םכוראתל עגונב קפס תוריתומ ןניאש תויפוק תובותכ ידי
.עלסה תפכ תינב

31 - 41 'מע ,לאירא 'צוה