רליש ילא / היתשה ןבאו עלסה תפיכ
היתשה ןבא

אובמ
היתשה ןבא תודלות
היתשה ןבא תובישח

 אובמ
רתויב תומדוק תופוקתמ לחה םדאה לע םיצרענ ויה תובצמו םיעלס ,םינבא
םתויחצנ לעו ,ןפודה-תאצוי םתרוצ לע ולכתסה םינומדקה .לבת יבחר לכב
תואמגוד .תוחנמ םהל ובירקהו םהל ודגס ,לאה תוחכונל למס םהב וארו
.תירוטסיה-הרפה הפוריאו הקירפא ,היסאב ,ברל תויוצמ ולא ןיעמ םינבאל
לארשי ינב ואב רשאכו ,םיימשה םימעה ןיב רתויב ץופנ היה ןבאה ןחלופ
םה .םמצעל םוצמאו תובצמהו םינבאה ילג תא הב ואצמ רבכ םה ,ץראל
םישדקמה ןמ בושח קלח םיוהמו ,תובאה ירופיסל רשקהב ברל םירכזנ
קר אל הלוע םמויקל תודע .רזגו הפצמ ,דעלג ,לא תיב ,םכשב ןוגכ ,םימודקה
םינבאה יכ ,קפס ןיא .תויגולואיכראה תוריפחה ןמ םג אלא םיבותכה ירופיסמ
ךכ ,ןחלופה ילכמ קלח ויה אלא ,םיוסמ ערואמ למסל ואב אל תובצמהו
יבגל גוהנ היהש םשכ קוידב ,בקעי ידי לע ןמשב תחשמינ לא תיבב הבצמה
(היתשה) ןבא לע תרוסמה םג ."לא תיב" תארקינ איהו ,קיתעה ןמזב םילא
הרבחב תוחוור ויהש תבור ינמ תחא תרוסמ תפקשמ "םלועה תתשוה הנממש"
אצומ לע ההתש העשמ ,בישהל םדאה הסינ הילע הלאש תניחבב ,תיאמקה
ארבינ םלועה יכ הסיפתה תלבוקמ התיה םיבר םימע ברקבו ,ותישארו םוקיה
םימודק םיילאסרבינוא תודוסי היתשה ןבא לע הפקשהב אופיא שי .ןבאמ
תרוסמה תלבק ןכש ,המלוע תפקשהו התסיפתל תודהיה המיאתה םתוא
העשב יכ ,הנומאה ןאכמ .יארקמה האירבה רופיס תא תדגונ התיה התיוהכ
םלועה ךלה ןאכמו ארבינש ןושארה םוקמה הז היה ,םלועה תא 'ה ארבש
.םוקיה רתומ ארבינ רשא דע ,םילג םילג בחרתהו

היתשה ןבא לש התושדקתה תורוקמ .1א
ילעבכ" רידגה םתוא ,םימיוסמ תומוקמ דחיל ךרוצ םדאה שיגרה דימתמו זאמ
,יארקאב ורחבינ אל ולא תומוקמ .םייתדה ויתושגרל יוטיב תתל ידכ ,"השודק
לאה םע עגמה תודוקנ תא וויהש ,םיקהבומ דוסי ינותנ לש םמויק ךמס לע אלא
,רתויב םיצופנה םיביטומה ויה עלסהו הרעמה ,םימה ,רהה .ולמס וא
.טעמכ תילאסרבינוא איה םימודק הארי תומוקמו םשידקמב םתואיצמו
ולאש דיקפתה תא שיגדהלו הז אשונב קוסעל וברה תומודקה תותדה ירקוח
,רהה .טרפב ימשה םלועבו ,ללכב םישדקמו הארי יזכרמ תריציב ואלימ
המצוע םעיבהב ,תומודק תופוקתמ לחה םדאה ןוימד לע ולעפ ,ואיש רקיעבו
יוטיבה ויה םימה ."םילאה ןכשמ םימש ירעשל ,םיבורק םתויהבו בגשו
,םהל ךומסב ואצמנ ןענכב לעבה ישדקמ תיברמו ,םייחל רתויב קהבומה
רבדמה לובג לע ןוחש רוזאב םתואיצמלו- אשונכ תורעמו ,תובישח הנשמ
םאו ,ןתוא ףפואה ןירותסימה לשב םא ,ןה ףא תולבוקמ ויה הדיגסו הצרעהל
,וירוגמ םוקמ תא םדאה קיתעה רשאכ םגו ,רבעב םירוגמל ושמשש םושמ
לע דומעל ידכ .ועבטמ ינרמש היהש ןחלופה םוקמכ שמשל ולא וכישמה
םגה ,תכל תוקיחרמ תואמגודל םיקוקז ונא ןיא ולא םימרוג לש םתובישח
תרוסמב םיאלממ םהש ברה דיקפתה תא ריכזנ םא יד .ברל תויוצמ ולאש
(ילאוו) םהינימל םישודקהו ,ךישה ירבק תבירמ ןכש ,תיממעה תימלסומה
יואר .אובמב יתדמע ןבאה תובישח לע .םימ תורוקמו תורעמל ךומסב םייוצמ
םירחא תומוקמב םג םיעודי 'וכו "לגרו די ינמס" ןהילע םינבא יכ ,ףיסוהל דוע
תופוקתמ לחה היתשה ןבאב םימייק ויה קפס אללש תנגפומ הדיגסל אשונכ
,וידחי םייוצמ ויה םירכזינה םימרוגה תעברא לכש העשב" .רתויב תומודק
תויהל ונילע המוש ."הלעמב הנושאר תובישח ילעב םישדקמ םוקמב וחתפתה
רתויב םיעדונה םישדקמה ינשב יכ ,איה תפלאמ הדבוע ךא ,תונקסמב םיריהז
תעברא לכ ורבח ,םילשוריב שדקמהו ,יפלד לש שדקמה ,קיתעה םלועב
םייוצמ ויה הרעמה ובו עלסה ,דחאכ םהינשבו ,וידחי םירומאה םינותנה
ןבא תושדקתהל .םישדקה שדוקב ,רתויב שדוקב ,רתויב שדוקמה םוקמב
םישיאלו המוחתב ועריאש תובישח יבר תוערואמל התקיז םג ומרת היתשה
ןבא יכ ,אלפי אל ,ןכ יפל .עגמב התא ואבש םעה לע םמתוח ועיבטהש
הכפה ,וניערג תא התויהו םישדקה שדוקב שדקמה תיבב האצמנש היתשה
.ידוהיה םלועב רתויב תרוסמה ירישעו םישדוקמה תומוקמהמ דחאל
ןבא לש התושדקתה ךילהתב םירורב םיבלש ינשב ןאכ ןיחבהל ,אופיא ןתינ
:היתשה
.רתויב תומודק תופוקתמ לחה םוקמה שדקתנ ,םיקהבומ דוסי ינותנ לשב .I
תמב םוחתמ הגרח ותובישח ,תוחפל ןושאר בלשב יכ ,חינהל ןיא ,תאז םע
.םירחא תומוקמב םג םייוצמ יאדו ויה ולא ןיעמ הארי תומוקמו ,רה
תרוסמ תא הלביק םנמאש ,תילארשיה הפוקתה םע חתפנ שדח בלש .II
לעב םוקממ ןבאה הכפה שדקמה תיינב ידי לע ךא ,תמדוקה ותשודק
תובישח עלבל ךשמהבו ,תימואל תובישח לעב םוקמל תימוקמ תובישח
.(ךליאו ינש תיב תפוקתמ לחה רקיעב) ומצע שדקמכ תילאסרבינוא
וסחויש ,"רפשה ירמא"ו תודגאה ,תורוסמה רשוע :תפלאמ הנקסמ הלוע ןאכמו
היתשה ןבאל- התשודק תא הקני איה ונממו ,ומצע שדקמב רקיעב םרוקמ
.התובישח רוקמו
לע התיה ,טרפב םילשוריבו ללכב םיימשה םימעה ןיב ,שדקמה תסיפתו רחאמ
תרוסמ רשא (היתשה) ןבאל ביבס תונוש תורוסמ דקמל היה ריבס תיעבט
דוגינב תישארב ימי תששמ תמייק התיהשו ,ןימוי תקיתע התיה התשודק
איה ,תידוהיה תרוסמב ,ןבאה לש התובישח יכ לע .םדא ידי השעמ-שדקמל
תונוכתה יכ ,הארינש העשב ,לקנב חכוהל לכונ שדקמל הקיזב הנושארו שארב
ידיל ןלוככ ןבור תואב ,שדקמה תיבל וסחויש תויסיפאטמה תוילאסרבינואה
הימעמ קלח לע תלבוקמ התיהש החנהה ןדוסיב רשאו ,היתשה ןבאב יוטיב
תאש רתיב השגדוה רשאו ,םלועה רובט תא הוהמ םשדקמ יכ םודקה םלוע
.םילשוריב שדקמב
ךא ,ורקיעב יגולותימו יתד-ירוטסיה ונה ,היתשה ןבא תודוא תורוסמה שרוש
לש תילאוזיוהו תיסיפה תואיצמב ןגועמ םג אוהש תורשפאה התלעוה הנורחאל
תא אוצמל דימת ורתח םישנא ןכש ,תורפסב השגדוה אלש הדוקנ) .םילשורי
וזכרמכ ביבסמ םירההמ הארנ תיבה רה .(ריעה לש ,תינחור-תיתדה תועמשמה
איה ,תוכומסה תוגספהמ היארה יווק םיבלטצמ הב ךותחה תדוקנו ,שתכמ לש
רובטכ" ןבאה לש התויזכרמ השוגדה םא .היתשה ןבאב הירומה רה םורמב
היתשה ןבא .בבוסה ףונל התוסחיתהב תישחומ הדבוע יהוזש ירה ,"םלועה
.םיתיזה רה תגספמ הלועה שמשה חכונל ,העיקשהו החירזה ריצב םג תאצמנ
.(15-16 "ח 'זחי) ארמב םג יוצמ וז הדבועל רושקה םודק ןחלופל םימע דה

?תולועה חבזמ וא היתשה ןבא .2א
הב וטבחתהש הלאשב ונתעד תא ןתינ אל םאב ,המלש אהת אל הריקסה
םצעמ ?היתשה ןבא וא תולועה חבזמ היה "עלסה" םאה :הברה םירקוחה
לש "תוינע יקודקדב" םיפוצר היקומנש הפורצ תיעדמ הלאש יהוז ירה העבט
וירבד םוכס ןלהל .םהל הפי תיחכונה תרגסמב רוציקהש ,שרד ירבדו תודימ
:הז אשונב ןידי לש
ןכ יפ לע ףא ,תיבה רהב רתויב שדוקמה םצעל עלסה בשחנ דימתמו זאמ"
'עלסה' לע םאה איה תירקיעה הלאשה ;קיודמה ומוקמל סחיב תועדה וקלחנ
הנושארה העבה ילעב .ומצע ריבדה וא ,תיבל החרזמ דמעש חבזמה הנבנ
םא יכ םינעוט םירחאה ..חבזמכ תומודק תופוקתב שמיש 'עלסה' יכ םינעוט
שי .ול הברעמ אצמנש ,שדקמל חטשה קיפסה אל ירה ,עלסה לע חבזמה היה
םיצוענ הישרשש העדל םיטונה םיבר םירקוח לש םתעד תא לבקל הארנכ
.(ןכודכ וב שמישש) "עלסה לע םקוה ריבדהש תרוסמב
;תולועה חבזמ אלא הז היה אלש ,ךדיאמ םיענכושמ ויה ,םינושארה םירקוחה
,תונברוקה יראש תקחרהל ,"ןיתישה תיב" תא ואר עלסה תיתחתב הרעמב
לחנל םשמ ודריש תונברוקה םדו םימה תקחרהל ביבה תא ותיעקרקב רובבו
ןבא םנמא יהוז יכ תרמואה ,רתוי תלבוקמה העדה תא ונלבק ונרובחב .ןורדק
.היתשה

המודקה םילשוריו היתשה ןבא .3א
רה תריחב יכ דמלל ידכ וב שי תיארקמה םילשורי לש היפרגופוטב לק ןויע
םימדוקה םילשורי יבשותל ןחלופה םוקמכ ,ואישב היתש ה ןבאו ,הירומה
.המודקה םילשורי לע טלושה רתויב בורקה רהה ונה ןכש ,תירקמ הנניא
םיהובג םיתיזה רהו ןויצ רהו ,הביבסב רתויב הובגה הירומה רה ןיא םנמא
םיתיזה רהו םילשורי ןיב דירפה (ןורדקה) לולתו קומע איג ךא ,הברהב ונממ
ןיאל לולתו קומע היהש ןואיפוריטה איג) ךדיאמ ןויצ רהו םילשורי ןיבו ,דחמ
.תומודק תופוקתב רועיש
ןאכמו ,םיימוימוי םיכרצל שמשל היה ינחלופה זכרמה לע יכ ,רוכזל םג יואר
לקנ ןאכמ .םוקמה תריחבל לוקישב בושח םדקמ היה השיגבש תוחונהש
תופוקתמ לחה הירומה רה לע ולפנ םימודקה םילשורי יבשות יניע יכ תוארל
.חונו לולת ןורדמב תורישי וילא התלע רהה תחולש ןכש ,רתויב
סוליפה תודובע רחאל ,טעמ ךא םוקמה לש "יררה ויפוא" רכינ םויכ ,דועו תאז
,(ינש תיב תפוקתב סודרוה ידי לע רקיעב) םימיה תוברב וב ועצובש רושיהו
םורדמ טבמב בטיה ןידע רכינ ,דוד ריעל הקיזב טלושה יררהה ויפוא ךדיאמ
."החשמה רה" םורממ חרזממ רקיעבו

 היתשה ןבא תודלות
ףלאב םימודקה םילשורי יבשות ידי לע רבכ היתשה ןבא השדקתנ םאה
שיש םינותנ ונילעהש םגה ,רוריבב בישהל לכונ אל ךכ לע ?ס"הנפל ישילשה
היתשה ןבא תשדקתמ ןכ ירחאלש הפוקתב ךדיאמ ,הז ןווכב עיבצהל ידכ םהב
.תידוהיה תרוסמב

תובאה תפוקת .1ב
דמעמה לע תודיעמה תובותכ תודועת ונידיב תויוצמ הנושארל וז הפוקתב
יכ ,קיסהל ונא םילוכי שקיהה ךרדבו ,רהה תמבב םילשורי תספותש יזכרמה
יכלמ םילשורי ךלמ ;הז ןווכב תעייסמ תודע .יתדה זכרמה לש ומוקמ דקפנ אל
ולא ךא .םודק ינענכ לאב ורוקמ ,םלש םשהו ,"ןוילע לאל ןהכ" היה ,קדצ
תרוסמה יפ לעש הדקעה רופיס תמועל םתובישחב םיינשמ אלא םניא
:המצע היתשה ןבא לע השחרתה
והלעהו הירומה ץרא לא ךלו קחצי תא ,תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא חק"
.(2:ב"כ 'שארב) "..הלועל םש
תא חיכוה ,הלועל ,ודיחי ונב תא תולעהל ,הז השעמל םהרבא לש ותונוכנב
.תיהולאה הריחבה וערזבו וב המשגתינ ותוכזבש השעמ ,וארובל ותונמאנ
הירומה רה שדקתה ,הדקעה תרוסמ לש התיוה םצעב- שדקמה םוקמ
תיחד תא ,תושונאה תודלותב הנושארל ,למסמ םג הז ערואמ .'ה תדובעל
. ויתחת םייחה לעב ןברק תעיבקו ,םדאה ןברק

שוביכל המדקש הפוקתב .2ב
איהש לכ תיתד תובישח תלעב התיה היתשה ןבא יכ ,זמר לכ ןיא הרואכל
,יארקמה חסונה תונמאנ ונילע הקזח םאו ,םילשורי שוביכל המדקש הפוקתב
זמר . יסוביה הנוראל תכיישה ןרוג ובו ,ויפואב יאלקח םוקמ הז היהש ירה
ונא ,תילארשי םורטה הפוקתב הירומה רה לש תיגולותימ תינחלופה ותובישחל
לבקתנו םיסוביה םוקמה יבשות לע לבוקמ היהש "ןופצ רה" גשומהמ םידמל
,תיקינפ תירוסה תרוסמב םילאה בשומ היה ,"ןופצ יררה" .םילארשיה ידי לע
תויהל לוכי אוה ,ול דוגינבש אלא ,תינויה היגולותימב סופמילואה רהל המודב
ידי לע לבקתנ אוה ,(ונייצש םינותנל הקיזב) ךכו ,םירחא תומוקמל רבעומ
תסיפתל םאתוהש ךות ,םילארשיה ידי לע ךשמהבו ,הירומה רהב םיסוביה
לכ שושמ ףונ הפי ושדוק רה וניהולא ריעב דאמ ללוהמו 'ה לודג" :ארקמה
.(2-3) ,ח"מ םיליהת) "ןופצ יתכרי ץראה
אלא ,תמייקה תרוסמהמ לבקתה םילאה בשומ "ןופצ יתכרי" גשומה קר אל
,תורהנ לע בשוי ותויה ,יזכרמה ומוקמ ;ןופצ רה לש תורחאה תונוכתהמ קלח
תאש רתיב הירומה רהב ושבגתנו וחתפתנ ולא לכ ,'וכו תוכרבה לכ רוקמ
.היתשה ןבאב ןלוככ ןבור ודקמתנו ,ךשמהב

ריעה שוביכ םע .3ב
םוקמב הנובו היתשה ןבא םע ההוזמה יסוביה הנורא ןרוג תא שכור דוד
תינק תובישח תא ושיגדה ל"זח .תרצענ םעב התיהש הפגמהו ,'הל חבזמ
:אלמ ףסכב דוד ידי לע םוקמה
תרעמב ..לארשי תא תונוהל םילוכי םלועה תומוא ןיא תומוקמ השולשב"
."..ףסוי רבקבו ..שדקמה תיבב ..הלפכמה
תונבל המלש לחיו" :שדקמה ךשמהב םוקמב הנבנ דוד לש הז והשעמ תובקעב
.(1"ג י"הבד) "יסוביה הנורא ןרוגב דוד םוקמב ..םילשוריב 'ה תיב תא

ןושארה שדקמה תיבב היתשה ןבא .4ב
תפוקתב ,שדקמה תיבב היתשה ןבא תואצומ תא ראתל תיברמ תורוקמה ןיא
קר םיאב ולא םירואית .ילילא דוסי הב וארש ךותמ יאדול בורק ,ןושאר תיב
ןבא לש התובישח תשגדהב דוע ואר אלש העש" רתוי תרחואמ הפוקתב
יפל ."ינש תיב תפוקתב השוביג אולמל העיגהש תיביטמרונה תדל הנכס היתשה
,תארקינ איה היתשו ,םינושאר םיאיבנ תומימ םש התיה ןבא" הנשמה תודע
(רופיכ םויב לודגה ןהכה) ןתונ היה הילעו ,תועבצא השולש ץראה ןמ ההובג
הילע היה הליחתש" :וניצמ אתפסותבו .(ב 'ה המוי) "תרוטקה םע התחמה תא
ינפלש תרוטק ןירטקמ ויה (ןבאה לע) הילעמ ןוראה לטינשמ ןותנ ןורא
היתשה ןבא לש הדיקפתו המוקמל הלעמב הנושאר תודע ןאכ ירהו ."םינפלו
ןורא בצינ הילעו םישדקה שדוקב אופיא התיה איה ;ןושאר תיב תפוקתב
.תירבה
.לא תיבב בקעי ןשי הילעש ןבאה םע הז םוקמ ההזמ המודק תידוהי תרוסמ
וז תרוסמ לש הרוקמ יכ הארנ- טבנ ןב םעבריש העש ,הכלממה גוליפ רחאל
ריע ,םילשורי וז לא תיב" :ושריפו ומק ,לא תיבב הרחתמ שדקמ םיקהל הסינ
."..םיהולאה

ינשה שדקמה תיבב היתשה ןבא .5ב
תיבש העש ,ינש תיב תפוקתמ ןה ,היתשה ןבאל תורושקה תורוסמה תבירמ
ינחורו יתד זכרמ ויה השדקמו םילשורי ןכש ,ותובישח םורמל עיגה שדקמה
לש תיתדה המרופרה זאמ תאז ,תוצופתה ידוהיל ףא אלא ץראה ידוהיל קר אל
.םילשוריב ןחלופה זוכר תא הבייחש ,והישאי
םימרוגהמ ויה ,ומע יזיפה רשקה רדעהו שדקמהמ םידוהיה לש םקוחר"
והוטעו יסיפאטהמ דוסיה תא וקזיח ,ובש תינחורה הסיפתה תא וריבגהש
אצומה תדוקנ .וביבס תודגאו תורוסמ לש הרישע תכסמלו ,רהוז לש הליהב
לעו םלועה רובט תא הוהמ (היתשה ןבא) שדקמה יכ ןויערה אוה ולא תורוסמל
רואית םשל ,ילאנויצר ןויבצ ודוסיב יגולותימ אוהש ביטומל קנעוה ךכ ידי
לגרל הילעל הרטמ שדוקה ריע השמיש הב הפוקתב םלועה זכרמכ םילשורי
."תוצופתה יבחר לכמ
הברה ץופנ היהש הז ןויער לש ורוקמ לע הבחרהב ןודל םוקמה ןאכ אל
תא ךכל רשקהב ריכזהל אלש רשפא יא ךא ,םודקה ןמזב םייזכרמ םישדקמב
זכרמכ םינויה ועיבצה הילע ןבא התיה םש ,ןויבש יפלדב םסרופמה שדקמה
התואב הדגאה יפ לע וחלשנש ,בהז םייושע םירשנ ינש ויה וז ןבא לע .םלועה
העפשה ןכ לע ונינפלש םירובס שי .יפלדב ושגפנו לבתה תוצק ינשמ העש
,קיר םישדקה שדוק היה ,ינש תיב תפוקתב יכ ,שיגדהל יואר דוע .תיטסינלה
.ונממ לטינ תירבה ןורא ןכש

 היתשה ןבא תובישח .ג

(ימלסומה םלועל תולבקהה תשגדה ךות) תידוהיה תרוסמב .1ג
רקיע יכו ,שדקמה ןמ התובישח רקיע תא תקנוי היתשה ןבא יכ שגדוה רבכ
וסחויש רפשה ירמאו תויעבט לעה תונוכתה רקיע יכו ,שדקמה ןמ התובישח
דוסיב .םודקה חרזמב םירחא םייזכרמ םישדקמב םימייק ויה היתשה ןבאל
שדקמה יכו ,םלועה רובט תא הוהמ שדקמה יכ הדבועה הז ןויער- רוקמ
תא הוהמ שדקמה יכ ונימאה דוע .רבועה רוקמ אוה רובטהש םשכ ,םלועה
,תוכרבה לכ רוקמ אוה יכו ,םינותחתהו םינוילעה תומלועה ןיב רשקה
םתוחיכש .רבועה תנזהל יעצמא הוהמ רובטהש םשכ ,םלועה ןוזינ ותועצמאבו
םה עודמ ריבסהל ידכ םהב שי ,םודקה חרזמה ישדקמ יבגל ולא תונויער לש
.(היתשה ןבאל רשקהב) תיעיבשה האמב םיברעה ידי לע תולקב ךכ לכ וטלקנ
םלוככ םבור ודקומו ,םילשוריב שדקמב תאש רתיב ושגדוה ולא תונויער
:ןלהל הארנש יפכ ,היתשה ןבאל ביבסמ
,םלוע לש ותיעצמאב תבשוי לארשי ץרא" - םלועה רובטב היתשה ןבא .I
,םילשורי עצמאב שדקמה תיבו לארשי ץרא לש התיעצמאב םילשוריו
ינפל היתשה ןבאו ,לכיהה עצמאב ןוראהו ,שדקמה תיב עצמאב לכיההו
."םלועה תתשוה הנממש לכיהה
לש ותישאר המ :ומא םחר ךותב דלווה תריציל המוד םלועה תריצי"
אוהש רובטמ ותישאר םלועה תאירב ךכ ,הנטבבש רובטהמ דלווה
.(א:א הבר תלהוק) "םילשורי
םלועה ארבינ היתשה ןבאמ - ארבנש ןושארה םוקמה התיה היתשה ןבא
האירבה הטשפתהו הכלה ןאכמו ,וילע ביבחה םוקמהו ,ארובה ידי לע
םה לארשי ץראו םילשורי ,שדקמה ,ןבאה לא םיבורקה ולאו םילג םילג
,תימלסומה הסיפתה יפל םג יכ ןייוצי .רתויב םישדוקמה תומוקמה
הכמ תרחא תרוסמ יפלו) הללא ארבש ןושארה םוקמה התיה םילשורי
.(הירחא הנש םיעברא הארבנ םילשוריו ,הנושאר התיה
םימש ירעלש הבורק היתשה ןבא- ירעש"ל הירומה רה תגספ לש התבריק
רה תא וחור יניעב והיעשי הזוח ידכב אלו ,לבוקמ ביטומ וניה "םימש
.(2:ב והיעשי) "תועבגמ אשינו םירהה שארב" תיבה
69 'א ןישודיקב ;תלבוקמ הסיפת אלא ,םימיה תירחא ןויער הז היה אל ךא
."תוצראה לכמ לארשי ץראו לארשי ץרא ירע לכמ הובג שדקמה תיב" :רמאנ
ירעשל הבורק םילשורי היפל ,תימלסומה תרוסמה ידי לע לבקתנ הז ןויער
םג ךשמהב בסוהש ןויער ,רחא םוקמ לכמ רתוי ןילימ רשע הנומש םימש
.הכמל
םילשורימ התיה דמחומ לש ותילע יכ תימלסומה תרוסמה הסרג ידכב אלו
םימחרו ,םילשוריב םיחותפ ןדעה םג ירעש ךכ םושמו" ,םימש ירעשל הבורקה
."היחתה םויל דע םילשורי לע םידרוי רואו
היתשה ןבא .VI- םינותחתהו םינוילעה תומלועה ןיב רשקה - הבורקש םשכ
תומלועל חתפה תא םג איה הוהמ ךכ ,םימש ירעשל היתשה ןבא
דוד שכרש העשב" :תרפסמ תירבעה תרוסמה .לואשה ירעשו ,םינותחתה
עקרק ןאכ םא תוארל ידכ םוקמב אוה רפח ,יסוביה הנורא ןרוג תא
דרישכ .תישארב ימי תשש זאמ םדא השעמ ידי לע הערפוה אלש הלותב
רמא סרחהו ,םוקמב םדאה לש ותוחכונל תודע ,סרחב לקתנ בר קמועל
ינאש ינפמ' :בישה סרחהו '?עודמ' :לאש דודו 'יתוא םירהל לוכי ךניא' :ול
העשב יכ תרפסמ תרחא תרוסמ "..'םוהתה יפ לע רוגסל ידכ ןאכ אצמנ
עונמל ידכ ,םוהתה לע היתשה ןבא תא עבק אוה םלועה תא 'ה ארבש
ןבאה הטסוה אטח לובמה רוד רשאכ ךא ,םלועה תא תוסכל הימיממ
תא דוד רפח רשאכ ..ץראה תא הסיכ לובמהו ולע םוהתה ינפ ,המוקממ
הריזחה רשאכ .ץראה תא וסיכ םימהו ןבאה הטסוה שדקמה תודוסי
סואיז שדקמב תמייק התיה המוד תרוסמ .םמוקמל םימה ובש המוקמל
יכ לע .לובמה ימל אצומ שמשש ,עקרקב חתפ וארה םש היפמילואב
:19 ןיבוריע תכסמב םג םיארוק ונא םונהיג לש וחתפ אצמנ םילשוריב
."םילשוריב דחאו םימב דחא ,רבדמב דחא ,םונהיגל שי םיחתפ השלש"
לע הלבקתנש תירוסה תרוסמה יפלו ,םיתמה םלועל רושק לואשהו רחאמ
לע (הרעמב) תרגוס ןבאה ,ןאכ רבקנו דלונ ןושארה םדאה ,םאלסיא הידי
.םיתמה לכ תומשנ
תוכרבה לכ רוקמו םימה רוקמ היתשה ןבא .V- יכ תרפסמ המודק תרוסמ
רוקמ יכ ושרדש ןכ לע שיו ,הז עלסל תחתמ םייוצמ םלועה לכ תוניעמ
תחוור םג התיה וז תרוסמ) .םימ-היתש ןושלמ אל ,דוסי ןושלמ אל םשה
ולוכ םלועה לכו הליחת התוש לארשי ץרא" :ללכב לארשי ץראל עגונב
ולוכ םלועה לכו ,ומצעב ה"בקה התוא הקשמ לארשי ץרא" :דועו ."ףוסבל
בוש תוניעמהו תוכרבה רוקמ איה היתשה ןבא יכ ןויערה .("חילש ידי לע
רתומ ןוזינ ךכ ומא רובטמ ןוזינ קוניתהש םשכ ,ומצע רובטה ןויערל רושק
םג אלא הימימ תא קר אל תלבקמ ץרא לכ ןאכמו .ץראה לכ רובטמ םלועה
םימ רוקמ ןיא יפל ,םאלסיאב ולבקתנ ולא תורוסמ .הילודיגל הכרב התא
תרוסמ יפל .םלועה יבחר לכל וטשפתי ןאכמו ,היתשה ןבאב וניאש םלועב
תחתמ םרוקמ ,ללכב עבטה ירדס לכו םיננע ,תוחורה ,תורהנה ,םאלסיאה
..קחד תעשב ולא םימב שמתשהל ןתינ יכ ונימאיש םהמ ,וז ןבאל

תימלסומה תרוסמב .2ג
רמוע לש הנושארה ושפנ תאשמ התיה ,םילשורי תא ושבכ םימלסומהש רחאל
היתשה ןבא לא ,תיבה רה לא אבל- וילא ,תיבה רהב רתויב שדוקמה רתאה
רמוע תרוסמה יפ לע .רתויב תועדונה תורוסמהו םייארקמה תונורכזה וכרכנ
תעצה תא החדש אלא ,והוסכש הפשאה ילגמ םוקמה יוקינב תישיא אמגוד ןתנ
םורדב ותונבל ףידעהו ,היתשה ןבאל ךומסב דגסמה תא תונבל ידוהיה וצעוי
טעמ ךא טלב יכ חינהל שי ,םימלסומה ידי לע עלסה ףשחנש העשב .תיבה רה
היהש העש ינש תיב תפוקתב רשאמ רתוי אל םוקמ לכמו ,עקרקה ינפ לעמ
לכי אל הז בצמב ."עקרקה ינפ לעמ תועבצא שולש" טלבו םישדקה שדוקב
ותרטמ תא תרשל- םימלסומה ובצח ןכ לעו ,'וכו הכמל דגנ לקמש תויהל
.וחטש לעמ והוטילבה ךכ ידי לעו עקרקה ינפ סלפמ תא וכימנה ,וביבס
רשפאו ,םירחא םישדוקמ תומוקמבו םילשוריב תולבוקמ ויה הז גוסמ תודובע
וריסהש העש ,שודקה רבקב םירצונה ועציבש הביצחה תודובעמ אמגוד ולטנש
ןכש תואיצמה ביוחמ הז רבסה .וטילבהל ידכ ,ושי רבקל ביבסמ עלסה תא
לש לדוגב היהש םישדקה שדוק תא וידמימב םאת אל יחכונה ולדוגב עלסה
מ10x'מ13 -כ אוה םויכ עלסה דועב 'מ10x שרפה יכ עודי ,דועו תאז .'מ17
,םויכ אוה רשאמ רתוי הברה היה םישדקה שדוקו םישנה תרזע ןיב םיסלפמה
.וז ןיעמ הדובע ידי לע קר רצוויהל לוכי ןוזיאהו
רתאה םש תא אשונה ,ראופמ לכיה עלסל לעמ קלאמ לא דבע הנב 691 תנשב
ךכוס אוה וילע- תויעבה לולכמל סנכיהל םוקמה ןכ אל .עלסה (תפכ)
רוחבל והואיבהש תוביסה תובושח וננינעל .הז דעצל והועינהש תויטילופה
:שדוקמה הנבמל דקומכ היתשה ןבאב
תויומדהו תוידוהיה תורוסמהמ הברה הלביק תימלסומה תרוסמה .I
םה ,המלשו דוד ,קחצי ,םהרבא ךכ ;הז םוקמל תורושק ויהש תויארקמה
.תימלסומה תרוסמב רתויב םיצרענה םישיאהמ
הכמב הבעכה ןבאל דגנ לקשמ תריצי .II- שדוקמ ןרוגכ עלסה לש ותריחב
ןבא דיל םייתדה םיסקטה ןכש ,תירקמ הנניא ןכ לע םיברעה ידי לע
יכ לע .הביבסמ תויתרוסמה תופקהה תעשב םאישל םיעיגמ ויה הבעכה
:םיינוטקטיכראה ויווק יפ לע תוארל ןתינ ,וז תילכתל דעונ עלסה (תפכ)
עלס הלע תככוס הפכה תויהב- רשוע תניחבמ שגדה רקיע הילע םשוה
לגרה ילוע רובע ודעונש ,ביבסמ םירודזורפה דועב ,בחרמהו םירוטיעה
.תיסחי תועינצב םייושעו םיכומנ
דמחומ לש "הלילה עסמל" רשקהב םאלסיאה תרוסמב הז עלס לש וקלח .III
לש תירקיעה ותשודק רוקמ תא הוהמ וז הביס ,המימשה עלסהמ ותילעו
הלילה עסמ ,תחאה :תונוש תורוסמ יתשב הדוסי .םימלסומה יניעב עלסה
הינשהו ,(הרסיא לא)- וזב אלו וזב אל .עלסהמ ('גרעמ לא) םימשל הילעה
םילשורי םע םוקמה תא תוהזל העצההו ,ללכ עיפומ םילשורי םשה ןיא
,תומודק תופוקתמ לחה ,רתויב תלבוקמה איה םרב ,הדיחיה הנניא
ברעב םילבוקמ ויה ולא ןיעמ םירופיס .תייאמואה הפוקתב רבכ ןתישארש
הכמל הקיזב םג םאלסיאה תחימצ םעו ,דמחומ לש ותעפוה ברע ,תינאגפה
םימוד תוערואמ לשב ,םילשוריב תולק רתיב וטלקנ םהש ופוס ךא ,המצע
תשדוקמ תומד אוה ףאש) םימורמל םיתיזה רהמ ושי תילע :ןאכ ועריאש
תרוסמה יפ לע העראש) בקעי םולחב םיכאלמה תילעו (םאלסיאב
לע תרוסמה ןיא דועב יכ ,שיגדהל יוארה ןמ .(היתשה ןבאמ תימלסומה
תורפסב ברל העיפומ איה ,ומצע ןארוקב העיפומ םילשוריל עסמה
תאבומ םהבש הצופנה רשא תובורמ תואסריגו םיחסונב ,רתוי תרחואמה
:תאזב
תודוסיה לכמ דמחומ לש תינחורהו תינפוגה ותורהטה תא השיגדמ תרוסמה
,קארוב לא ותמהב יבג לע םילשוריל הלילה עסמ לעו ,וב וקבדש םיינאגפה
תודהיה ןמ לאשומה ביטומ) "דרפמ הנטק ךא רומחמ הלודגכ" תראותמה
.(תורצנב םג לבקתינש
לש םיבלש םע בהז יושע יאפל םלוס יבג לע עלסה ןמ המימשה הלוע איבנה
יברעמה לתוכל ןכל םדוק תפכ תפנוכמה ותסוס תאש רחאל ,ףסכ- קארוב לא
שגופ אוה דמחומ רבועש םיעיקרה תעבשמ דחא לכב .םאלסיאה תרוסמב
.4 ;ףסוי .3 ;(ליבטמה ןנחויו) ושי .2 ;םדא .1 :םימודקה לאה יחילשמ דחאב
סירדיא- ארובה תא אוה שגופ ףוסבל .םהרבא .צ ;השמ .6 ;ןורהא .5 ;ךונח
םעה יכ ךכ לע ודימעמ השמ ךא ,תוליפת םישימח ודיב ןתונה ,םינפ לא םינפ
רפסמ תא תיחפיש שקבמו וארוב לא רזוח אוהו ,הסמעמב דומעל ןיכסי אל
ורתונ יכ דע ,בושו בוש אוה רזוח ,תובר ןידע ולא יכ ריעה השמשכ ;תוליפתה
הצר יכ ףא ותחפוי ולא יכ שקבל ץמוא דוע רזא אלו ,דבלב תוליפת שמח ודיב
אלא) םאלסיאב תוליפת ידעומ השימח תרוסמה יפ לע ורתונ ךכו ,ךכב
םירצנלו ,שלש ונה םידוהיל תוליפתה רפסמ יכ איה ךכל הריבסה הביסהש
.(..עברא
,רתויב תומודק תופוקתמ לחה היתשה ןבא תא השדיק תימלסומה תורוסמה
החורל המיאתה ןקלח רשא ,הילא תורושקה תובר תוידוהי תורוסמ הלביק
תילע ןה ןהבש תובושחה רשא ,הלשמ םידבר ןהילע הפיסוהו ,המלוע תסיפתו
.ןידה םויו ןדעה ןגל רשקה תשגדהו םימורמל דמחומ
תימלסומה תרוסמה הריבעה םילשורי לש התשודקל תועגונה תובר תורוסמ
םילשוריב ויהי םימיה תירחאו ןידה םויל תועגונה ולא םרב הכמל
םאלסיאה ירפוס ידי לע תוראותמ ולא תורוסמ .היתשה ןבאב ודקמתיו
ריק תרבעה לע ה"בקה ינפב תננואתמ האב היתשה ןבא :הבר תוירויצב
לש (הליפתה ןווכ) הלביקה תויהל יתלדח אל ,םיהולא וא" :הכמל הלביקה
ינממ החקלינ זא קרו (דמחומ) ךריצי ריחב תא תחלש רשא דע ,ךיתרשמ
תא ףוסאא ךילא ירתכ תא םישא ךילע ןכש יחמש" :הבישמ ארובהו ."הלביקה
."יבשומ ישמשת תא העש התואבו ,יטפשמ ריבעאו יריצי לכ
םינימאמה םג זא ;וידחי הבעכה ןבאו היתשה ןבא ודחאתי ןידה םויב"
,ןדע ןגל םינימאמה ואובי וכרד רעשכ םהל שמשי עלסהו הז םוקמ לא ופסאתי
"..חצנ ייחל
עלס התא הז םויב ךופהי 'ה" "ןידה םויב תויביאנבו םזילארב ראותמ עלסה
ארובה בשי ןכמ רחאל .ץראו םימש יווצק לכ דע ערתשי אוהו גומלאכ רוחצל
יכ ,הדיעמ תרחא תרוסמ ."טפשמ ץורחל קדצ ינזאמ לוטיו (עלסה לע) ואסכ לע
אוהה םויבו" ןידה םויב רפושב עקתי ליפארשי ךאלמה וב םוקמה היהי עלסה
;הנבמה ירעשמ םינשב זמר םג וז הנומאל ."עלסה לא םינימאמה וצבקתי
ינופצה רעשה- חתפינה יחרזמה הזו "רפושה רעש" םג ארקינ ןדעה ןג רעש
ןורדקל ןווכב- םויב םישנאה ופסאתי וב םוקמ ,תימלסומה תרוסמב םונהיגה
ןידה-."ליפארשיא רעש" םג ארקינ
וב" ןידה םוי ןויערל אוה ףא רושקה) ןדעה ןגל עלסה לש ורשקה שגדומ ןכ
ןושארה םוקמה אוה ,ןדע ןגב ורוקמ עלסה" :("ןדע ןגל ואובי םינימאמה
ףוסאי םיהולא .חצנ ייחל םינימאמה ואובי וכרד רעשה אוהו ,םלועב ארבינש
תחתמ םתישאר םימה תורוקמ לכ .עלס תחתמ הרעמב םינימאמה תומשנ תא
היהש רוחש שיש חול ."ויתחת םתישאר ןדעה ןג תורהנ תעבראו ,הז עלסל
ללפתהל וגהנ םהו ןדעה ןג לש וחתפכ םימלסומה ידי לע בשחנ ,עלסל ךומסב
.ודיל
ןכר רשאכ" :םייארקמ םישיאל רושק ,היתשה ןבא לע תודגאב בושח םוקמ
'ה דחייש הלביקה ונה עלסה .היתשה ןבאב וחצמ עגפ ללפתהל ןושארה םדאה
עלסהש רחאל תאז ,המלש שדקמ הנבינ וביבסמ ןיערגה אוהו ,השמ רובע
עיגה םהרבא תפוקתב םילשורי לש הכלמ ,קדצ יכלמ .יאלפ ןפואב ול הלגתינ
םולח .'הל תונברוק בירקה ןאכו ,םאלסיאה תדלומ ,ברע יאה יצחמ ןאכל
יברחימ םייוצמ עלסל תחתמ ."ןדע ןגל רעשה, וז ןבא הנכ אוהו ,ןאכ היה בקעי
.דמחומ םע דחיב םש וללפתהש ,לאירבג ךאלמהו והילא ,המלש ,דוד
לע ללכ ךרדב תוססובמ ןהו ,עלסה תובישח תא תושיגדמ תורחא תורוסמ
רתומ טשפתנ ונממו לבתב רחא םוקמ לכ ינפל ארבינ עלסה" :תוידוהי תורוסמ
היה עלסה ."ץראהו םימש ןיב יולת רתונ אוהו ,םימשב ורוקמ עלסה ,םוקיה
םתמחלמב וגוסנ לארשי ינב .לובמה םות םע םימה ולכ רשאכ תולעל ןושארה
.דוע םהל ערהל לכי אל שיאו םהילע ןנוגש ,עלסה לא
:עלסה לש ותויזכרמ תשגדומ ןכ
,הירוס הנה תומדא ילע יזכרמה שדקמה" "ךכ תאז אטבמ ריקשא ןביא
,םילשורי הנה לארשי ץרא לש שדקמה ,לארשי ץרא הנה הירוס לש שדקמה
".עלסה (תפכ) הנה הירומה רה לשו ,הירומה רה ונה םילשורי לש השדקמ
תראתמ ןהמ תחא :קהבומ יגולותימ יפוא תולעב תורוסמ םיאצומ ונא ,םיתעל
ובנזו ,שמשה הלועש םוקמב אצמנ ושאר ,ןתיול לש ובג לע חנכ עלסה תא
יבג לע םלועה זכרמב בצינכ עלסה תא תראתמ תרחא הדגא ,התעיקש םוקמב
םרמע תב םירמו הערפ תב תובשוי ויתחתמו ,ןדעה ןג תורהנמ דחא דיל ,רמת
"..היחתל םיתמה ומוקי וב םויל דע ,ןדעה ןג ינכוש רובע םידגבה תא תוגרואה
,הז עלסמ םימורמל דמחומ לש ותילע תרוסמל הרושק עלסה תובישח רקיע ךא
.תובר תודגאב התוול איה ףאו
םיכוראה ןארוקה יקרפ תעבש תא ודיב רסמו ,דמחומל םיהולאה הלגתה ןאכ
ךאלמה ךא ,ומע תולעל עלסה הצר המימש התולעל דמחומ דמע רשאכ .רתויב
יבגל ..ץראו םיימש ןיב ףחרמ ראשנ אוהו ,דעומ דועב ודעב רצע לאירבג
,םילשוריל לגרה תילעב רתויב בושחה קלחה אוה ,עלסה דיל ורוקיב ,ימלסומה
ותליפת .הנאלמתת ויתולאשמ לכ ,ןאכ איבנה לש וישעמ לשב יכ ,ןימאמ אוהו
תועבצא ,איבנה בקע ;םיבושחה תומוקמה דיל תובכעתה ךות ,אהת עלסה דיל
ןגב ורוקמ" עלסהו רחאמ .הרעמהו ,עלסה ןושלו סירדיא בקע ,לאירבג ךאלמה
,םידבוכמ םירטפנ לש םהיתופוג תא היולה העשב ןאכל םיאיבמו שי ,"ןדע
ןויערה .דחוימ שגרד יבג לע ,ןדעה ןג רעש ןווכל היתשה ןבאל ךומסב םיבצומה
...רורב