היגולואיכרא תונש 18 יארב הירוטסיה תונש 3,000 - םילשורי
4 'סמ ,1985 תישדוח הריקס
בד ןב ריאמ

המדקה
המלש ימי
הקיתעה תעה ירוציב
סודרוהו םיאנומשחה ירוציב
םייניבה ימי ירוציב
ינש תיב יהלשב תיבה רה
םימה ינקתמ
תובותכ
רוביצ תודסומ
םירוגמ יתב
םוכיס

  תדחוימ ריעל הכפה םילשורי .בושייה הב קספ אל םילשורי לש הדסוויה זאמ
תורצנה תחימצ .הריבכ העבוקל ותטלחהו ךלמה דוד י"ע השוביכ תובקעב
איבה הז דמעמו ,ולוכ יברעמה םלועב דחוימה הדמעמל המרת םאלסאהו
ירקחמ ובינה םימיה-תשש תמחלמ זאמ .ריעה לש ישעמהו יזיפה החופיטל
תוילגתה .תאז ושע אל ןהל ומדקש םינש האמש ,תואצות היגולואיכראה
-8 -ה תואמב חרזמב תולודגה םירעה תחא התייה םילשורי יכ ,וארה תושדחה
ןהו ,תיבה-רה תולגרמל ושענש הלא ןה תוריפחב תוקתרמה .ס"הנפל 6
ילודגמ דחא לש יתרגש אל עוציב דצל הלועמ המרב ןונכת לע תודמלמ
םימה-תורוב תפישח .קיתעה םלועב םדא ידיב ומקוה רשא ,םילעפמה
.םילשוריב דימתמו זאמ תמייק התייהש ,םימה תייעב תא השיגדמ תואווקמהו
.הביתכה-תמר לעו הפשה לע םידמלמה ,תובותכ ירבש םג ופשח תוריפחה
,םילכ-ירבש ולגתנו ,םירוגמ-יתב ןכו טרופסו תוברת ,רוביצ-תודסומ ורפחנ
ריעה תורוק לש הריהבו תינשדח הנומת תרייטצמ ךכ .ושמתשה םהבש
.היתורודל םילשורי

,ןכא .בושייה הב קספ אל הדסוויה זאמו ,הנש 5000 -כ ינפל הדסונ םילשורי
,הינפל ובשונש םירע ויה .הזכ רבעב ךרבתהל תולוכי םלועב םירע הברה אל
.ירוטסיה ןורכזכ קר ורתונו םינש תואמו תורוד ינפל ןהייח תא ומייס םג ךא
רדסב תרחא ריע לכ לע ומכ טעמכ ריעה לע ורבע תונושארה היתונש םייפלא
הווש דמעמבו לדוג- לש ,ךנעת לש ,ןאש-תיב לש ,ודיגמ לש ןלרוג היה הזכ
לכב דחוימה הדמעמל םילשורי תא האיבהש ,תינפתה .ןהיתומוד לשו רוצח
ךלמה דוד ידי-לע השוביכ בקע הז היה :הנש 3000 -כ ינפל התרק ,םלועה
ודמע תודחא תומגמ .לארשי-ץראו לארשי םע תריב תא הב עובקל ותטלחהו
לש ונוצר התייה ןהב הנושארהו ,תילרוגה ותטלחה תא טילחה רשאכ ,דוד ינפב
,תחא הכלממל םדוכילו לארשי יטבש דוחיאב החונו הבוט הריווא רוציל ךלמה
הררש םיטבשה לש םרבעבש ןוויכמ .ךכב םייולת הדמעמו התמצוע ,החוכש
הדוהיו םורדה יטבש ןיבל םגיהנמ ףסוי תיבו ןופצה יטבש ןיב תוחיתמ
ןורבח אל .וללה םישוגה דחא ימוחתב היהת אל הריבהש ,ךרוצ היה ,םשארב
אופיא--לע השבכנ בורקמ הז ,םיסוביה לש םריע ,םילשורי .םכש אל םג ךא
ןיבל ןופצה יטבש ןיב היה המוחת .וז המגמל המיאתהו ,אבצה-רש ,באוי ידי
-ץרא .הריחבל עייס יפרגואיגה םעטה םג .ךכמ בוט היה אלו ,םורדה יטבש
זכרמ הל שמשל םילשוריכ ןיא ,רצי דודש וז ,הבחרה התנוכתמב לארשי- איה
עברא לע רתויב החונה הרוצב חקפלו טולשל רשפא ןאכמ ,ץראה בלב תאצמנ
ןמו תולובגה ןמ תקחורמו םירה בלב הייובח איה ןמז ותואבו ,הכלממה תוחור
תועקרק שוכרל םג היה רשפא ,שדח שוביכ הז היהש ןוויכמ .םיביואה
הקקזנ תוכלמהש ,הנוהכהו להנימה ישאר תאו אבצה-ידקפמ תא םש בישוהלו
תומודקה תורוסמה תא ךכ לע ףסוה .םישרגמ םתיב-ינבלו םהל קפסל
הירומה רה ,הל ךומסה רהה לעש ,לארשי םעב תוחוורה- תיבה-רה םימיל -
ארקמה ירופיסב םייתוהמה ןמ דחא ערא- התייהש ,קחצי-תדקע תשרפ
םלוכ וסחייתה םהילעש םינומדקה תובאל הסחייתהו םיטבשה לכ לע תלבוקמ
,וירשו דוד ינפב ודמעש ,תומגמ ןתואמ תודחא קר ולא .םלוכ ודביכ םתואו
.םילשורי לע הריחבה הערכוהו רופה לפנשכ

 רה לע תונבל בשח רשא ,ךלמה לש תונורחאה ויתונשב ערא ינשה בלשה
המלש ,ושרוי-ונב ימיב .חבזמה תא םש דימעהל אלא הכז אלו שדקמ הירומה
םידיגו רוע דוד לש ומולח םרק ,ךלמה- תיתוכלמה ןוטלשה תירק המקוה
לעו םהיתורצח לע תיבה-רהו שדקמה ונבנ הילעמו הל הנופצו ,לפעב
,תיבה-רה לש וליצב ורקש םיעוראה לשבו ,ןמזה ותואמ לחה .םהיתודסומ
תורצנה תחימצ .שדוקה ריע ,חצנה ריעל םירעה תחאכ ריעמ םילשורי הבסהו
םיכבדנ הפיסוה קר ,לארשי-חורמ תובר ולטנ ןיפיקעבש ,םאלסאה ךכ רחאו
יברעמה םלוע התוברתב דחוימה הדמעמ תא הרפישו םילשורילש היתודלותב
שדוק לש המילג התטע םילשורישכ ,שדקמה-תיינב זאמ ונייהד ,התע .ולוכ
שארב ,היישע לשו הריצי לש דקומל איה הכפה ,תדחוימ דוה תרטע השבחו
תידעלב התייה איה םהיבגלש ,םידוהיה לצא הנושארו- לצא םג לבא
הכפה ותבילצ .וייח תא םייס ףא הבו ושי תובר לעפ וזה ריעב ןכש ,םירצונה
ידי-לע ץרענ דקומל וכפה ורבקו המוקמו ,תירצונה הנומאה ןמ דרפנ-יתלב קלח
םע דדומתהל ידכ .דגנמ דומעל היה לוכי אל םאלסאה .םדא-ינב ינוילימ
תאו חרזמה ןמ חידה םתואש םיטנאזיבה םע ,ול ברעממש תירצונה הירפמיאה
םייתד םישרוש תוכהל וילע היה ,ומצעל שבכ םהיתודמע תאו םדמעמ
קתעוה המיימשה דמחומ לש ותיילע רופיס .דחוימב םילשוריבו ,ולא םירוזאב
הפהפי הנבמ דצל ,םאלסאה םלועב םידבכנה ןמ דגסמו ,םילשוריל אופיא
והומקישש רחאל ,םמשהו ברחה תיבה-רהב ומקוה ,היילעה עורא תחצנהל
.םימלסומה
וקבדש תונושה תונומאה ילעב תא איבה םילשורי לש דחוימה ינחורה הדמעמ
שדוק-ינבמ ,םיקוושו תונומרא הב ונבנ .ריע התא תישעמו תיזיפ חפטל הב
,םירפוסו םיבתוכ ושמיש התוא ודקפש םיעוראה .הנהכו הנהכ דועו םירוציבו
.םיבר הכ םיטרפב וראות היתודלותש ,םלועב ריע אוצמל ןיאו
לכה אל ןכש ,ריעה לש הרבע יעוראמ רתוי הברה תעדל לכה םיצור תאז לכבו
םירואיתה תורמלו ,ראות- עדמ םתרנ הז ןיינעל .הלגינה לע םותסה בר
םידירש המדאה הבעמב שפחל ,ךכ םשל רצונ אוה ,השעמל ;היגולואיכראה
לזמה הלעי םאו ,םוי-םויה ייחמ םיצפחו םיילכירדא- .םיבותכ םיצפח םג
זאמ .וננעמל ישונאה הפונ תא תויחהלו הירוטסיהה תא בבודל ולא לש םחוכב
םילשורי הדרי אל ,לארשי-ץראב םירקחמבו תויגולואיכרא תוריפחב לחוה
ריעה תודלותו ,תובר ויה ומרזש תועידיה .יגולואיכראה םויה-רדס לעמ
.ףסונ עדימב אופיא וראוה היתורודל
התמועל דמגתה ,1867 זאמ ,היגולואיכרא תונש האמב הרקש המ לכ לבא
המחלמה םות זאמ םינש הרשע-הנומש .םימיה-תשש תמחלמ רחאלש םיעורא
,היתוביבסבו הקיתעה םילשוריב םירפוחה שוקמ תומלה הקספ אל םולה דעו
אל ותומכש ,ףקיהב אוה םירקוחה תועצמאב רוביצל םרזש עדימה תומכו
.המדאה ינפ-לע רתאו רתא לכבו המויק תונש לכב היגולואיכראה העדי
,ריעב ינדריה ןוטלשה ןמזב םילשורימ ילארשיה רקחמה לש סנואמ-קוחירה
-רה רוזיא לש דחוימבו ,הקיתעה ריעה תונוכש לש ץאומה חותיפהו ,אסיג דחמ
טעמכל ,תינתחדק היישעל ואיבה ,אסיג ךדיאמ ,ידוהיה עבורה לשו תיבה
ובינה םילשוריב היגולואיכרא לש םינש הרשע-הנומש .תיגולואיכרא הפיגמ
.תאז ושע אל ןהל ומדקש היגולואיכראה תונש האמש ,תואצות
לש םירקחמה ירפ ,םילשורי יאשונב םירמאמ תואמ םירפס המכ ובתכנ הכ דע
םינש י"ח ןתוא- ולכוי תובר םינש דועב קר .ךילהת לש ותישאר קר והזו
,ןבומ וילאמ .םינושה הידברל םילשורי רקחב לחש ךפהמה תא הנוכנ ךירעהל
יתרחב .הלגתה רשאמ ריעזמ-טעמ אלא איבהל תורשפא ןיא וז המישרב יכ
תריב לש הרבעב םינוש םיניינעו תודחא תופוקת גציימה ,רמוח איבהל אופיא
.יברעמה םלועה לש חורה-תוברת תריב םג איהש ,לארשי

  ןושאר תיב ימימו תובאה ימימ המוח יעטק :הקיתעה תעב םילשורי ירוציב
לש לתהו הקיתעה ריעה לש םינוש םירוזאב ואצמנש .הלעמב תונושאר תוילגת
-תוכרעמ תא תוריהב רתייבו הנוכנ טטרשל רקוחל התע תורשפאמ ,דוד-ריע
ריעזמ-טעמ ףאו (ס"הנפל 10-6 תואמ) ןושאר תיב ימיב םילשורי לש רוציבה
-תשש תמחלמ ינפל תודחא םינש .(ס"הנפל 18-17 תואמ) תובאה-תפוקתמ
יעטק דוד-ריע לש יחרזמה ןורדמב תיטירבה תוריפחה תחלשמ הפשח םימיה
-לע הז רתאב תומילשמה תוריפחה .תובאה תפוקת ינבכ םדי לע והוזש ,המוח
ןתוא דע .הוקזיחו וז העצהל םיכבדנ ופיסוה דוד-ריעל תוריפחה תחלשמ ידי
.דוד-ריע לש לתה שארב ואשנתה תומודקה תומוחה יכ ,םירקוחה ורבס םינש
ןיבל ןורדקה ץורע ןיב ,ןורדמה הבוג תיצחמל ןדירוהל שי וז תילגת לש היטעב
רוציבה-וק תטסהב םיאטבתמה ,ךכב המ לש םיקודקד קר ולא ןיא .לתה איש
,ורבס רשאכ .ריע החטש תא טעמכ ליפכהל שי ךכ תובקעב אלא ,הטמל
30 -כ לע תיארקמה םילשורי לש החטש דמע ,לתה םורב ואשנתה תומוחהש
לש הדמעמב תורחא םירע לש ןחטשמ תיצחמ ידכ ןטק אוה הז חטש .םנוד
לפכוה הזה םירוציבה-וק תפישח םע .לארשי-ץראב תובאה-תפוקתב םילשורי
.חרזמה יבחרב ,הדמעמ תונב ,היתויחאל החטשב הווש איהו ,ריע החטש
םילשורי תנבהב םירורמתכ םישמשמה ,םיבושח רתויו םייתוהמ רתוי םעטק
.ידוהיה עבורב ,תיברעמה העבגה הלעמב ופשחנ ,ןושארה תיבה ימי לש
קושה ןיבל ידוהיה עבורה ןיבש םיחטשב תוריפחה--יתב ןיב וכרענש תורמל
דחוימב םישק םיאנתבו םיקוושה ךותב ,םירוגמ- המוח יעטק רפסמ ופשח
.(ס"הנפל 586 תנש) ןברוחל דעו ס"הנפל 8 -ה האמה יהלשמ םנמזש ,םילדגומ
תיבה-רהב ותישארש ,םילשורי לש תינופצה המוחה וקל םיכייש ולא םילדגמ
תא ףיקה ,המורד הנפ אוה םשמ .ופי רעשל דע טעמכ עיגמ יברעמה והצקו
םידירשה .חולישה-תכירב ןוויכל דריו ונימי לש ןויצ-רה תאו ינמראה עבורה
,םירטמ 8-6 -ל םידירשה הבוג אשנתמ םיתעל :רתויב םימישרמ ואצמנש
אבצלו תילבבה הפוקתל םיינייפואה ,תכתממ םיציח-ישאר ופשחנ םימעפו
םילשוריב לבב ךלמ רצאנדכובנ לש ןברוחה תכרעמב ןוכנ-לא ורונש ,ילבבה-
היניגמבו םילשוריב םילבבה ולהינש השק הכרעמל תשגרמו תממוד תודע
ותערכהב ץוענ וזה תילגתה לש התובישח רקיע .ס"הנפל 6 -ה האמה תישארב
תיברמ ורבס םינש האמכ ךשמב .םילשורי לש הירקוח ןיב םינש-בר חוכיו לש
לע הנכשש ,הנטק ריע התייה ןושארה תיבה ימיב םילשורי יכ ,םירקוחה
םירקוחה ןיבמ םיטעמ .דבלב דוד-ריע לש הלת לע ונייהד ,הנותחתה העבגה
הכלממ לש התריב יכ ,ןכתיי אלש ,התייה םתנעט .וז העד דגנ ץצוח ואצי
תולחנתהל ומדק רשא ,תוינענכ הנידמה-ירע תנוכתמב הנטק ריע היהת הלודג
התייה ,םנמואו .ךלמה דוד ידי-לע תדחואמה הכלממה תמקהלו לארשי יטבש
ריעהש ,תושדחה תויגולואיכראה תוילגתב תובקעב רבתסהשכ הלודג העתפה
הז היה ,םנמוא .ןושארה תיבה ימיב רבכ רתויב דבכנ ףקיהב הערתשה ןכא
ךלמה והיזוע ימימ ילוא ,הדוהי תכלממ תפוקת לש היינשה התיצחמ תארקל
תולודגה םירעה תחאכ םילשורי לע הבשחמל לגרתהל שי תאז לכב ךא ,ךליאו
האוושה םשל .ס"הנפל 8-6 תואמב חרזמב- תובאה-תפוקתב הדבכנ ריע
םריע ,םילשורי התייה וזכו ,םנוד 80-60 לש חטש לע הטשפתה לארשי-ץראב
תיב ימיב רבכ ,התע םיריכמ ונאש ריעה וליאו .דוד שבכש ריעה ,םיסוביה לש
תובבר המכ ררוגתהל ולכי וזכ ריעב .םנוד 800 -כ לע ערתשמ החטש ,ןושאר
לפעב ויה ,םירחאה לשמימה-יתבו ךלמה-תיב ונייהד ,ןוטלשה תירק .םדא-ינב
- תולודגה תוריפחב .םיסוביה איה ,הנותחתה ריעה ןיבל שדקמה ןיבש חטשה
בקע תושק עגפנ הזה חטשה יכ ,ונאצמ ,תיבה-רה תולגרמל ,לפעב וכרענש
.בורקה ורוזאבו תיבה-רה םחתימב סודרוה עציבש הבחרההו חותיפה תולועפ
ןושאר תיב ימימ קנע הנבמ לש םידירש אוצמל ונחלצה ברה סרהה תורמל
70 -מ הלעמל וכרואש הנבמב רבודמו ,םייפוס םניא ןיידע וידמימ .לפע הילושב
אוה אשנתמ םיתעל .'מ 30 לעמ ובחורו 'מ- רמושמ - ,'מ 7 -כ לש הבוגל
רחא רדחב .סרח-ילכ 300 -מ הלעמל לש םהירבש ואצמנ וירדחמ דחאבו
תוקידב .םילכה תקזחאל תויננוכ ונב ונממש ,ץע לש םיחייופמ םידירש ופשחנ
ולכי הדוהי יכלמ יכ ,הארנ .זרא ץע וניה ףורשה ץעה יכ ,וארה תויתדבעמ
.זרא תויושעה תולועמ תויננוכ םהינסחמב םמצעל תושרהל

 ריעה תדוצמו סודרוהו םיאנומשחה ימימ םירוציבה
ןג םקוה ,ןויצ-רה ןיבל ופי רעש ןיב ,ברעמב הקיתעה ריעה תמוחל תחתמ
,לבוקמכ .םילשורי-תמוח ביבסש םייגולואיכראה םינגה תרגסמב האנ ימואל
תחתמ ופשח ןהו ,תויגולואיכרא תוריפח תולועפה לכ ינפל וכרענ ןאכ םג
םייניבה-ימי ירוציבל תחתמ .םייניבה-ימי ירוציבמ םיעטק תינמ'תועה המוחל
םיאנומשחה ימימ ,ןויצ-תביש ימימ ריעה-תמוח לש םייברעמה היעטק ופשחנ
הבוגלו רכינ ךרואל ורמתשנש ,םילדגמ ידירשו המוח יעטק .סודרוה לש וימימו
םימי םתואב םילשורי לש רוציבה-תכרעממ טעמ םירפסמ ,םירטמ המכ לש
.ופי רעש דילש הדוצמה יעטק םימישרמ לכמ רתוי .(ס"הנפל 4-1 תואמ)
תיב יכלמ ידי-לע ,הארנכ ,התנבנ ריעה תדוצמ יכ ,ולעה הז רתאב תוריפחה
קר ,הדוצמה לצב תוסחל ותוכלמ ןומרא תא ריבעהש ,סודרוהו ,יאנומשח
ראת םתואש ,םיראופמ םידלגמ הב הנבו התוא םקיש ,הראפ לע ףיסוה
.והיתתמ ןב ףסוי ,הפוקתה ןוירוטסיה
ומדק יאנומשח-תיב יכלמ ינורחא יכ ,תויגולואיכראה תוריפחה ודמיל ,רומאכ
ידירש ומרק הז הרקמב םג .התיינבב הז רוזיאב ריעה תדוצמ ןונכתב סודרוהל
דומיל לש רדגב היה הכ דעש המו ,םידיגו רוע םינמזה םתואב םילשורי
יטרואית- תלוכיבו ותוטשפב םיהדמו לכ יניעל ףושחו יולג תויהל ךפה
.ינשה תיב הימי יהלשב םילשורי ידוהילש תיאבצה תולכירדאה
הייוצמ ינשה תיבה ימי יהלשב רוציבה םוחתמ תומישרמה תוילגתה תחא
יכ ,םירקוחה ודמל םילשוריב היגולואיכראה ידעצ תישארב רבכ .םכש רעשב
,ןמיילס ןטלושה לש וילכירדא ידי-לע הנבנו ןנכות רשא ,םכש רעשל תחתמ
רמאל ,ימור ןוחצנ רעש תינבתב הנבינש ,םודק רעש לש וידירש םירתתסמ-
,רתוי םינטק םירעש ינש הידדצ ינשלשכ ,זכרמב ההובג תשק עלב רעש
.אוה ףא יתשק םפוקשמש
רעשה הנבמ לש רתי תנבהל ןה ףא ומרת םימיה-תשש תמחלמ רחאל תוריפחה
הזה- הלש הנגהה-תכרעמב ץבוש רשא ,הבר הדיפקב ןנכותמ רעשב רבודמ
שי .םיללכושמ תוגרדמ-ירדח םהבו ,הרימש-ילדגמ ונבנ וידדצ ינשלו ,ריע
םילשוריב סונאירדה ימורה רסיקה לש ולעפממ וניה הז רעש יכ ,םירובסה
ןיידע הנבינו ןנכות רעשה יכ ,רובס ולא תורוש בתוכ וליאו ,(נ"הפסל 2 האמ)
םהבו ,ויכישממ-וישרוימ והשימ וא סודרוה והנבש רמאל ,ינש התיבה תפוקתב
היליא"ש ,ןייצל שי .(נ"הפסל הנושאר האמ) ןושארה ספירגא ךלמה
"הנילוטיפק- סונאירדה לש םילשורי -.רקיעו ללכ תרצובמ ריע התייה אל

 םייניבה ימי ירוציב
תוריפח וכרענ םילשורי תמוחל ביבסמ ימואלה ןגה תנכה תרגסמב
וכשמנ ןהו ,ול ברעממו תופשאה רעש דילש חטשב ןהב לחוה .תויגולואיכרא
םידמימב הקידב תוריפח .ופי רעש הכאב ןויצ-רהמ ,תיברעמה המוחה ךרואל
.סודרוה רעשל דעו ול חרזמו ול ברעממ ,םכש רעש רוזיאב וכרענ רתוי םינטק
ןמיילוס תמוחל תחתמ יוצמ סורה רוציב-וקש ,רהבוה וללה תוריפחה לכמ
,םילדגמו תומוח יעטק םיגציימ םידירשה .דוסיכ םיבר םירקמב הל שמשמו
םורדב ופשחנש םירעשה םה דחוימ ןפואב םימישרמו- םיאקסרובה שפשפ
םידירשה לש תורמתשהה בצמו ,הלועמ ,ללכ ךרדב ,היינבה .ןויצ רעשו
,בטיה םיבצועמ היירי-יבנשא םילדגמב .םירטמ המכ לש םורל םיתעל אשנתמ
דיס הברה ליכמה ,רופא ןווג לעב הלועמ טיט אוה םינבא התא דכלמה רמחהו
םינש רמאל ,נ"הפסל 11 -ה האמה ןמ ,הארנכ ,היה היינבה רקיע .רפאו
ץראל םינבלצה תשילפ ינפל תורופס- ,(12 האמ) םינבלצה תפוקתב ןכשמהו
,םיכולממה ןוטלש תחת ןכו 13 -ה האמב םינבלצה ,יבויאה ןוטלשה ימיב
.םנוטלש תעב םילשוריב םירוציב ומיקהש

 ינש תיב ימי יהלשב תיבה רה
רחאלש םילשורי לש היגולואיכראה תוילגתב תוקתרמהו תובושחה ןיב
תונוטלש .תיבה-רה תולגרמל ופשחנש ולא תא תונמל שי םימיה-תשש תמחלמ
םירקוחל ורשפיא אל ,םיחטש םתואב עקרקה ילעב ויהש ,ימלסומה שקהה
תחא הריפח קר .לפעבו תיבה רהל ךומס רופחל ,םידוהיל ןכש לכ אל ,םירצונ
1870 דע 1867 -מ םוקמב הכרענ- תחלשמ .םיטירב םיניצק לש תחלשמ ידי-לע
-חוכב ןה ,התושרל ודמעש םילדה םיעצמאב רתויב הבושח הדובע התשע וז
היתוילגת ויה ,רוזיאב תורחא תוריפח וכרענ אלש יפלו ,םיבאשמב ןהו םדא
.תיבה-רה רוזיא דומיללו רקחמל סיסב
תוריפח להנל תורשפאהו ,םימיה-תשש תמחלמ בקע לחש ,ךפהמה
םינש 18 טעמכ .תואיצמל םולחמ וכפה תיבה-רה תולגרמל תויגולואיכרא
תיבה-רה תכרעמ תנבהב ךפהמל ואיבה תיבה-רה רוזיא הפוצר תוליעפלש
ןהבש ,אלמ הדימ-הנקב תוריפחכ רוזיאב הקידב תוריפח ירה אל ןכש .ץוחבמ
הלועמ המרב ןונכת לע ודמיל תוריפחה .םמות דע םימלש םירוזא םיפשחנ-
םלועב םדא ידיב ומקוהש םילעפמה ילודגמ דחא לש יתרגש-אל עוציב דצמ
ובצחנ םתחתמו .תיבה-רה תולגרמל וללסנש ,םיידי-יבחר תובוחר .קיתעה
תוינרדומ םירע תושייבמ ויה אלש ,םימשג-ימ זוקינ לש תולופכ תוכרעמ ונבינו
ןבאב םחתנש בוחרה ידצלו ,תוגרדמ-ימרגו םיפעסימ ויה תובוחרב .וננמזב
.םילשוריל הברה לגרה-ילוע תעונת תא תרשל ידכ תויונח-ירוט ומקוה הפש
.תיבה-רה םחתימב ונבינש םיפלחמב תורל רשפא שממ לש הרוטקטיכרא יאלפ
ןמזה יצחלו ,םיפלחמ ומקוהש ,םלועב היינבה תודלותב הנושאר םעפ וז התייה
ררוגתה בחר רוביצ .הז ןורתפ איצמהל םילכירדאה תא ואיבהש םה הביבסהו
ןילוחה ימוחתל סנכיהל וקקזנ םירחא םיברו ,וירעשב אבו תיבה-רה תולגרמל
םייתד םניאש תודסומלו- תופלחה ועצוב ובש ,יתוכלמה ויטסה ,המגודל
ונבינ ,םילבסנ-יתלב העונת-יקקפ ורצוויי אלש ידכ .םייטפשמ םינוידו םיפסכ
םיכלוההו תיבה-רהל םיסנכנה ןיב העונתה תא לצפל ועייסש ,םיפלחמה
ויהש תודסומב םייטרפ םיניינעו םיקסע יכרוצל וסנכנש ולא ןיבל םיקוושב
םיללחב םיאצמנ םיפלחמה דצל .יתכלהה ומוחתב אלו שדקמה ביבסש הבחרב
ירעש ,תיבה-רהל הסינכה ירעש תואובמ תימלסומה תיבה-רה תבחרל תחתמש
.ברעמב סוניפיק-רעשו םורדב הדלוח
,םיברב ומסרופ רשאו תיבה-רה דיל תוריפחב ופשחנש ,תוימלסומה תוילגתה
תוריפחהמ ,ףקאווה ,ימלסומה שדקהה תונוטלש תוששח תא רזפל ועייס
יסחי דצל .םוקמב תרפוחה תחלשמהמו תיבה-רה תולגרמל תויגולואיכראה
וא חטשה ינפ-לע הנבמ לכ טעמכ רוקחלו ןוחבל תורשפא ולבק םיבוט תונכש
ללש לע הדלוח-ירעש שדחמ ודמלנ וז תרגסמב .תיבה-רהב יעקרק-תת הנבמ
שדחמ ודמלנ טילבתהו ףוליגה ביכרמו תולכירדאה ביכרמ .םהיתופיכ ירוטיע
םילשוריב ףוליגה תונמא לע םיביהרמ םיטרפ תורשעב וניתועידי תא ורישעהו
תחתמש םיעלסה הבעמב תוילגת תוריפחה ולעה ףסונב .ינשה תיבה יהלש לש
,ןתרוצש ,עלסב תובוצח תורהנמ םש תויוצמ יכ ,רהבוה .תיבה-רה ירעשל
הרקמב .הנשמב םימותס םיעטק תנבהל ונתוא םיברקמ ןלועפת ךרדו ןנונכת
םתייעבמ םידרטומ ויה תיבה-רהב הכלהה יעבוקו רודה יטינרבק יכ ,הארנ הז
.הווקמב רהטיהלו שדקמה ימוחתמ תאצל םיבייח ויהו ואמטינש םינהכ לש
לכ תא אמטנש ןהכ אמטי אלש תנמ לע .רהה םחתימל ץוחמ קר ויה תואווקמ
םידקוממ תוכילומה ,תויעקרק-תת תורהנמ םתויחונל ובצח ,םהב לקתייש ולא
תיבה-רהל ץוחמ אצמנש ,ירוביצ הרהט-הווקמל תורישי תיבה-רהב םימיוסמ
.בורק חווטבו
,קנעה-ינבא יוליגל המרת ,יברעמהו ימורדה ,תיבה-רה ילתוכ לש םתפישח
יכ ,ןייצל יוארה ןמ .ןוט 260 -כ הלקשמש תחא ןבא ןהבו ,םילתכה ונבנ ןהמש
-רה םחתימב תוניפה ינבא ןה טעמב הל תומוד .הלקשמב ןפוד-תאצוי וז ןבא
לכ לש עצוממהו ליגרה לקשמה לבא .ןבאל ןוט 55 ןיבל 30 ןיב ןלקשמש ,תיבה
ןיא הז הרקמב .ןבאל ןוט 8 ונה תיבה-רה ילתוכב םינבאה יפלא תורשעמ תחא
תוררועתמה תולאשהו ,ןבאה לקשמ תעיבקב קפתסהל- הכ םינבאב ונב עודמ
תולודג- םתוא לש םלועל בנשא תערוק ךכל הבושתה .תאש-רתיב תולוע
אל אמורש ,ששח ךותמ םחתימה ןיינב תא תוריהמב םייסל ךרוצה :םימי
,היגרנאב לודגה ןוכסחהו ,אסיג דחמ ,הזכ םחתימ תיינב השרת אלו רשאת
רשפא הלודג ןבא תיינבב קר .אסיג ךדיאמ ,קנע-ינבאב היינבמ האצותכ גשוהש
הנטק ןבאב םחתימה לש ותיינב .דכלמ רמוחכ טיט רדענו ביצי הנבמ תונבל
םירטמ יפלאב שומיש הכירצמ תוריקה בלב ליווג-ןבא לשו טיט לש יולימבו
דיס לש תולודג תויומכ תקפה .הלועמ טיט תריצי יכרוצל דיס לש םיבקועמ
ויה אל ולאו ,דיסה ינשבכ תלעפה םשל בורל םיצע תתירכ תבייחמ התייה
ןכש ,תוכבוסמ ןניא הלודג ןבאב היינב תורושקה תוינכטה תויעבה .אצמנב
םימיה םתואמ דומיל רפס ונידיב יוצמ- ,סויבוריו לש ורפס
טנדוטסל דומיל-רפס ,הארנכ ,רפס בתכ הז יאמור לכירדא ."הרוטקטיכראה"
םיטרפה לעו התוהמ לע ,היפוא לע ,היינבה לע בורל םיטרפ ובו ,תולכירדאל
בוש םירקוחה תא ךילומ קנעה-ינבא םע שגפמה .ןיינב-תסדנהב םיינכטה
היינבה תודלותב תובושח תוישרפ ןיבהל עייסמו סויבוריו לש ורפסל
לעו הפוקתה לע רישי עדימ קר אל אופיא תופיסומ תוילגתה .םילשוריב
תונעל דיכ םישדח הבשחמ-יבאשמ סויג תוכירצמ םג אלא תירמוחה התוברת
םיאצמימ תפשוח התייה אל היגולואיכראה םא ,תולאשנ ויה אלש ,תולאש לע
.תולאש ןתוא םילעמו הבשחמה תא םירגמה

 םימ ינקתמ
.רתויב הבושח התייה ,רבדמה-תפש לע ריע ,םילשוריב םימה-תקפסה
ןבומכ ךא ,םימלש תודבכנ תויומכ קפיסש ,ןוחיגה ןייעמ הכפ ריעה תולגרמל
יבשות ודמל הירוטסיהה רחשמ .תושירדה לכ לע תונעל ותורשפאב היה אלש
שבויה-תנוע שומישל םימשג-ימ םהב רוגאלו םמטאל ,תורוב בוצחל םילשורי
,תכתמה-ילכ לש הברה םתוחתפתה םע ,ינש תיב תפוקתב .םילשוריב הכוראה
םימה תורובב םיעלסה תמיטאל הלועמ חיט תיישע דומילו ,דחא דצמ
םינטקו םילודג תורוב תורשע םילשוריב םיאצומ ונא ,ינש דצמ ,םיבוצחה
רגאמל ושמישו םיעלסה הבעמב ובצחנש ,רוביצה-תודסומבו םייטרפה םיתבב
תויומכ תא קודבל םירשפאמו םיסורהה םיתבב םיאצמנ תורובה .םימשג-ימ
,אופיא האיבה היגולואיכראה .םימי םתואב תימלשורי החפשמ הכרצש ,םימה
תייעב תשחמהלו ולאכ תורוב תורשע לש םייוליגל ,םימיה-תשש תמחלמ רחאל
,םימ-ינקתמ םילשוריב הנושארל ופשחנ תורובל ךומס .תאש-רתייב םימה
תורשעב רבודמ .ינשה תיבה ימי לש תובכשב םתומכש אוצמל יופצ היהש
הבייח תיבה-רהל הסינכה .תורובה-יממ ונוזינ רשא ,הרהט-תואווקמ לש תובר
וזבו ס"הנפל הנושארה האמב ןכש ,הסינכה ינפל דוע הווקמב תורהטיה
ןבומכו ,הרהטו האמוט ינידב םידוהיה ברקב דאמ דע ודיפקה הירחאלש
.הווקמב הליבטב
תומולעו תומותס תוישרפ קויד רתייב דומלל תרשפאמ תואווקמה תפישח
תואווקמה ידוקפית ךרדמ- אללשו ,ארמגבו הנשמב בתכב תויוצמה תוישרפ
הריעה ואבוה םימשגה-ימ תריגא דצל .ונל תונבומ ויה אל חטשה ןמ הראה-
שדקמל דחוימב- םורדמש המלש-תוכירב רוזיאמו ןורבח-רה בלמ המאב םימ
לש ונורדמ לע םילשוריל וסנכנ תויונבהו תובוצחה םימה-תומא .םחל-תיבל
םינמזה םתוא לש ריעה ךותב תויוצמ ןה הבוג-וקב והופיקהש רחאלו ,ןויצ-רה
תיפוסה ןתנחתל ףוסבל םתסינכ דע- וללה תומאה יעטק תפישח .תיבה-רהל
.םתנבהלו םתיישע ךרדו םימה-ילעפמ תלועפ תרהבהל תובר הפיסומ
םימה-לעפמ לש שדחמ ותפישח תא ףרצל רשפא םימה-ינקתמ גוסמ תוילגתל
,1867 לש תיטירבה תחלשמה הנושארל התליגש ,ןקתמ .םילשוריל רוצמ תעל
הרהנמ תביצח ורקיעש ,הז לעפמ .ןראוו ,תחלשמה-שאר לש ומשב זאמ הנוכ
אוה ,ןוחיגה ןייעמ לא ,הלש םימה-רוקמ לא ריעה ךותמ עלסב יכנא ריפו
,לארשי-ץראב םירכומ ולאכ םילעפמ רפסמ .תבשחמ-תכאלמ ילכירדא השעמ
נמז תרדגהל האיבה שדחמ ותפישח .םהבש האנהו םכחותמה ,ילוא ,והזו
הדוהי-יכלממ דחא ימימ קיודמב- ךיראת ןתמב שי .וישרוימ דחא וא טפשוהי
הזה לעפמהש ,בושחל גוהנ היה ןכ ינפל ןכש ,בר שודיח םושמ םימה-לעפמל הז
באויל הרשפיא ותפישחש ,םסרופמה רוניצה אוה-אוהו םיסוביה ימימ אוה
םע ונרתונ םנמואו ,היפ לע הרעקה הכפהתה התע הנהו .ריעה תא שובכל
לעו הבשחמה לע םידמל ונאצמנ ךא ,םילשורי-שוביכ תשרפב תולאש
התנכהבו םילשורי םתריב ןונכתב הדוהי יכלמ ועיקשהש ,םיברה םיבאשמה
לש ולולכש .דובכב ,ללכ ךרדב ,ןהב הדמעש תומחלמ ,רוצמ תומחלמ תארקל
ךות לא ןוחיגה-ימ תכלוהבו והיקזח תרהנמ לש התביצחב היה הז םימ-לעפמ
.הבוצח הרהנמב ,חולישה-תכירבל ,ריעה
,תוחותפה םימה-תוכירב תא םימה םוחתב שדחמ דומילהו תוילגתה לע ףסוה
יאנומשחה דרמה תעב סוכויטנא הנבש ,ארקח-תדוצמלש התכירב תא- לבקנו
רשפאמה ,בר עדימ םילשוריב תונורחאה היגולואיכראה תונש הרשע-הנושמ
.ריעה לש רבעה-ייח תא רזחשל

 תובותכ
,תויגולואיכראה תוריפחב תופשחנה תובר תובותכב תעפושמ הניא לארשי-ץרא
ואיבה םינש הרשע-הנומש הזמ תוריפחה .דחוימב ךכב הלד התייה םילשוריו
תיבה ימימו ןושארה תיבה ימימ תובותכ ירבש .הז ןוערג לש טעמ יוסיכל םג
לארשיב חוור היהש ,םימיה םתואב הביתכה אשונל תוזמור תירבעב ינשה
-תבותכ תנכה לעו הביתכה-תמר לע ,הפשה לע תודמלמ ןה .םילשורי התריבבו
הנווכה-תובותכו הוואר-תובותכ .שדקמה-רוזיאב דחוימבו ,הריבב הווארה
ןה תורחא תוירבע תובותכ .םימרות לש תובותכ ויה ןדצלו ,טוליש ןיעמ ויה
יכ ,הארנ ,ראש ןיב ,ןהבו ,נ"הפסל 13-11 תואמה ןמ דחוימבו ,םייניבה-ימימ
שי .תושק תולחממ הארבה לע םירדנ םולשתכ םילשוריל תולעל וגהנ םידוהי
ולאמ .תיבה-רה ילתכ לע תוכרב יוולב םהיתומש תא ותרחש םילועה ןיבמ
לע ןכו םינמזה םתואב תוידוהיה תוליהקב םיגהונה תומשה לע דומלל רשפא
לש היתודלות ךותמ .םמצע םיגהנמה לעו תירבעב הביתכהו בתכה תמר
תורחא תונושלב תובותכ םג הנפשחתש ,תופצל היה ןתינ םילשורי- ךכ ןכאו
םילשורי יטילש לש םהיתופש ,תיברעבו תיניטלב ,תינוויב תובותכ ואצמנ .הרק
סוטיט לש ומש תא תאשונה תבותכ ריכזהל יואר ולא ןיבמ .תונוש תופוקתב
6 -ה האמה ןב .סונאיניטסוי יטנזיבה רסיקה לש ומש תא הריכזמה תרחאו
.נ"הנפסל

 טרופסו תוברת תודסומ ,רוביצ תודסומ
םינוש רוביצ-תודסומ לש םתואיצמ לע רפסל םיעדוי םיבותכה תורוקמה
ינשה תיבה ימי לש םילשוריב- .םהימודו ינוריעה ןויכראה ,ריע התצעומ-תיב
.ריעה-יתב ןיב רמאל ,ול הצוחמו תיבה-רה לש וברעמב ויה ולא םינבמ
הנבממ עטק .תומוקמו םירתא םתואל טעמ ךא ועיגה תויגולואיכראה תוריפחה
םתראפת לע זמרמ ןוסליו-תשקל ברעממש תוריפחב התע ףשחנו ךלוה ראופמ
,םירחא רוביצ-ינבמ .ינשה תיבה ימי יהלש לש םילשוריב רוביצ-יתב לש
ודיצב םיפשחנו םיכלוה ,םייתליהק םיזכרמ וא תוינסכא ,ילוא ,םרקיעש
דמללו םייח-חור טעמ חיפהל ולא לש םחוכב .לפעב ,תיבה-רה לש ימורדה
התייהש ,לגרל היילעב הרושקה הקיטסיגולה לע וניתועידי תמר תא רפשלו
.םימיה םתוא דע םלועה עדיש תוניילצה-תעונתב תולודגה תחא
םימי םתוא לש םילשוריב- ןברוחה דעו סודרוה ימי - טרופס-תודסומ ונבינ
.תוששוגתהל הריזו (םיסוס-יצורמ שרגמ) םורדופיה ,ןורטאיתכ ,תוברתו
םינקתמב ךרוצ היה ולאלו ,תובושח טרופס-תויורחת ץראב חפיט סודרוה
םיללכושמ- םינוש םירקוח םתוא ורזיפ רבעב .ונבינ ףא תועידיה יפלש
-לע ונכוהש ריעה תופמב םתוא אוצמל רשפאו ,הכותבו םילשורי ריעה-יבחרב
תוברה תוריפחבש אלא .דנלילוה ןולמבש ינש תיב םגדבו םינוש םירקוח ידי
ןמ םירוגמ-יתב םש ופשחנ ,ןכ-לע-רתי .ואצמנ אל םה םירוזאבו םירתאב
קייודמב בותכה לש חותינ .םש ויה אלש יאדווב ךכיפלו ,הרומאה הפוקתה
הדוחיי ןהו תופיפצה ןה .ריעל ץוחמ םילשוריב ויה וללה תודסומה יכ ,זמרמ
ריעה בלב ולא לש םמוקימ ורשפיא אל תודהיה ברקב םילשורי לש הדמעמו
םג עייסל תולוכי תויגולואיכרא תוריפחש ,הלוע ןאכמו ,שדקמה רוזיאל ךומסו
םקרימה תאו תינכותה תא רזחשל עייסל ךכ ידי-לעו ,תואצומ ןניאש המב
.םימי םתואב ינוריעה

 םירוגמה יתב
םימיה-תשש תמחלמ םות זאמ םילשוריב ורפחנ םיירוביצה םינבימה לש םצל
םיצפחה ןמו םהיתוינכותמ .ינשה תיבה ימי יהלשמ םירוגמ-יתב רפסמ
לשו םילשורי לש םייחה-תמר לעו םייחה-ךרד לע דומעל רשפא םהב ואצמנש
ןבא םייונב םהו ,תודימ-יתב ויהש םיתבה ןיב שי .ןברוחה ברע היבשות
,םיתעל ,ונבינ םיתבה .טושיק תמגודב רישע ,הלועמ חיטב םיחייוטמו
.הניש-ירדחו חבטמ ,םירוגמ-רדח ,ןילקרט ובו ,ימורה םידימאה תיב תנוכתמב
הרהט-תואווקמ ואצמנ ףתרמה תמוקבו ,שולש םיתעלו םייתומוק ויה םיתבל
ןזכרמבש ,תונידע הקיאזומ תופצרב דבוכ םירדחה ןמ קלח .םימ-תורובו
.ןבל עקר לע םדואו רוחש ללכ ךרדב ,תינועבצ ןבאב םייושע םיאנ םינוילדמ
םימגדו םיגוס םהבו ,סרח-ילכ דחוימב ,םוי-םוי יצפח ופשחנ םיתבה ןמ קלחב
םילכ ,לזרבו הזנורב ,תכתמ-ילכ ,תיכוכז-ילכ םדיל .ןכל םדוק ורכוה אלש
םה דחוימב םיניינעמה .המודכו קחשמ-תויבוק ,תוקרסמ םהבו ,םצע םייושע
ןבאה-ילכ- ,הפנע םילכ-תיישעתל םלג-רמוחכ הרחבנ הכר תינוטרק ריג ןבא
-ילכ תיישעתב ועקשוהש םיברה םיבאשמה .הטרחמ ידי-לע הלוכ התשענש
.הרהטו האמוט יניד לשב םינמזה םתואב םילשורי-ידוהיל םיבושח ויה ןבאה
ךרדב ,םימי םתואב ושענ לקשמה-ינבא םג .האמוט לבקמ וניא ןבאה-ילכ ןכש
םיחקפמה ינמיס תא אוצמל רשפא תולקשמה ןמ םידחא לע .ןבאמ ,ללכ
ספירגא ךלמה לש ומש תא ףאו ,תולקשמה תא וקדבו ונמיס רשא ,םיקוושב
יאשונל דחוימב שיגר היה ספירגא .ןהמ תודחא לע אוצמל רשפא ןושארה
.וז העונת דדועו לגרל היילעה יאשונ תא שיגדה ןכו ותנידמ לש הלכלכה
ינפמו םירספס ינפמ םתרימשלו לגרה-ילועל הבוט הנגהל גאד וז תרגסמב
.תולקשמו םיריחמ יעיגפמ

 םוכיס
תונש הרשע-הנומשב םירפוחה שוקמ הלעהש .םיאשונה ןמ טעמב קר ןאכ ונעגנ
ולא םיאשונב םגש אלא .ילכירדאה אצמימה דצב רקיעבו ,םילשוריב הריפח
ןתועמשמ לעו ןהילע רפסל ןתינ אל יכ דע ,תובר הכ ןה תוילגתהו ,חפט ונפשח
ןאכ ונפשח .הירוטסיהו היגולואיכרא ירפס לש סרכ-יבע םיכרכ רפסמב אלא
תופפוחו תובר תוילגתה ךא ,ינשה תיבה ימיב דחוימב תורושקה תוילגתמ טעמ
.םילשורי לש היתודלות לכ תא
,יטנזיבה ןוטלשה תפוקתמ ופשחנ ,הלעמב תונושארו תובושח ,תובר תוילגת
ןוטלש ימימו םייניבה-ימימ םג ןבומכו םילשוריב םאלסאה ידעצ תישארמ
תילגת לכ ,הרופיסו תילגת לכ .םילשוריבו לארשי-ץראב םיכולממהו םינבלצה
תויגולואיכרא תוריפח לש םינש הרשע-הנומש ץקמ .היתובקעבש שודיחהו
ריעה-תורוק לש רתוי הריהבו תינשדח הנומת טלחהב תרייטצמ םילשוריב
,היישעה-םוחתב תיוויסנטניא תוליעפ לש םינש הרשע-הנומש .היתורודל
לש םינש הרשע-הנומש לש ןפיס לע ונא םידמוע התעו ,םירקסהו הריפחה
לש הרבע הארמ לע תוינשדחה תונומתה תאצוה לשו ודוביע לש ,רמוחה לוצינ
היתורודל םילשורי-.תימלסומהו תירצונה ,.תידוהיה םילשורי

.1985 4 'סמ ,תישדוח הריקס :ךותמ