הכרעמב םילשורי
1978 ינוי ,תוכרעמ ךותמ תודועת טקל

אובמ
תועידי ןולע
יסובי עצבמ
יסובי עצבמב לארה
10 לארה הטמ
ל"צא תעדוה
יבכמ תלועפ
'ב יבכמ
ןושלק תלועפ
קרבמ
ל"צא לש םיעצבמ ח"וד
השילפה ברע םיעצבמ


 רוצמב םילשורי
הרובחתה יוק תא ופקת םיברעה .המחלמה תישארב דוע רוצמ לטוה םילשורי ריעה לע
.בערב העינכהלו הילא םיינויח םיכרצמ תקפסא עונמל ,הלפשהמ הקתנל ומייא ,הילא
םישורדה םימה תבירמ תא .םימ תקפסאב םג היולת ריעה התיה ןוזמה יכרצממ דבל
שולש תועצמאב הילא ומרזוה םימהו ןיעה שאר תונייעממ םילשורי הלביק היכרצל
יטירבה יוניפה םעש ,רורב היה .םייברע הטילש יחטשב תומקוממ ויהש ,הביאש תונחת
ינפ תא םדקל תנמ לע .םימ תקפסא אלל ראשת ריעהו םימה רוניצ תא םיברעה וקתני
.ךרוצ תעשל ורמשנו ומתחנ רשא ,תורובב םימ רוגאל 1947 רבמצדב ולחה הנכסה
האמל קיפסהל היה יושע רגאנש םימה יאלמ .םימה רוניצ תא םיברעה וקתינ יאמב 15
תנמ המצמוצ הגרדהב .םויל םימ םירטיל הרשע שפנ לכ לבקת םא ,םוי רשע השימחו
,ריעב וצפוהש ,הכרדה ינולע .שפנל םימ םירטיל השיש ידכל העיגהו תימויה םימה
תדעו ידי-לע וצפוה הכרדהה ינולע .םימב ינוכסחו ליעי שומישב םיבשותה תא וכירדה
.ףסוי בד לש ותושארב ,םילשורי

  תועידי ןולע
הקיתעה ריעה יבשות לא
.'ב רדא ח"י םויב ורודישב עידוה "ןגמה לוק"
ביואה הסנמ בר ןמז הז .תירבעה םילשורי תא עינכהל ידכ ויתוחוכ לכ תא רזוא ביואה
לש םתונשקעו םתוריסמל תודוה םוקת אל המיזמה .ירבעה בושיל הקפסאה תא עונמל
שיא ךא .יאלמ ןיכהל הרשפא העיגמ איהש תומכב הקפסאה יחולשמ .םיולמהו םיגהנה
דומענ אלש ךכל גואדל ונילעו רוצמב דומעל תירבעה םילשורי ךרטצת ןמז המכ עדוי וניא
תעמשמב דומעל ןכ םג עדי רובצה םלוא לבסהו םיישוקהמ םלעתהל ןיא .רוסחמ ינפב
לא הכרד אצמת תאבומה הקפסאהש ךכל גאדנ .תויאבצ תולועפ דגנ ומכ הנתיא חורו
רוביצה לעו םיריחמ תעקפהו תורספסל ץק םישנ .םידיחי תריגאל אלו יללכה קושה
.םייבושיה ןוחטבה תודסומל הריבע לכ לע רוסמל ריבעה


1/מ"גא/ל"כטמ טלחהב ידוס
יסובי
27/במ לארה-הצעומ
1948 לירפאב 19ינויצע
  יסובי עצבמל הדועת
:תועידי
ודיב הסקיא תיב ,ךירוצ תיב .ם-י ריעה תוביבסב תידגנ הכמל ויתוחוכ תא זכרמ ביואה
.םילשורי לע טלתשהלו ריעל רשק התא שדחמ קתנל המגמב
ראודה ק"פא ,יסורה שרגמה ילרנ'ג םיניינבה תאו ריעה תא וקלחב תונפל דמוע "תפי"
.ריעה לע הטילשל ירקיעה דלשה תא םיוהמש ,יקלטיא םילוח תיב דוד ןיינב
וניתוחוכ .תורטעו בקעי הונ ,הסדה םע רשקה תא קתנמ חאר'ג ךיישל הבורקה הביבסב
ןיב עטקה תא חיטבמו טלוש ינש "לארה" דודג ,ריעבו .הביבסה יבושיב םיזכורמ
.ם-י דאו-לא-באב
תא חיטבהל .ב .ביוא יסיסב תסירהו שוביכ י"ע םילשורי תביבס תא רהטל .א :המגמה
.ד .רוצמהמ ריעה תא ררחשל .ג .יטקאט ךרע יעלב םיניינב תסיפת י"ע ריעה לע הטילשה
.תורייש רבעמל דאו-לא-באב דעו ם-ימ עטקב טולשל
.ךדי-לע עבקיתש הטישה יפל המגמה יולימ תארקל ךתושרבש חוכה H"ע לעפ :הטישה
;ינויצע הטמ ;"לארה" ליח הטמ ;יסובי הטמ :חוכה בכרה
;עייסמ קשנ תודיחי םע ינש לארה דודג ,ןושאר לארה דודג
;םקלחב 63 ,62 ,61 ינויצע דודג
"םענ" ינויצע תגולפ
(ינויצע לצא םימייקל תפסותב) םייברק םיניירושמ 10
.הלהנמ ,הרובחת ,רשק ;םיתורש תודיחי

מ"גאה להנמ יריוא עויס
ןידי .ןענ סיסבב רויס סוטמ


  "יסובי" עצבמב "לארה"
(תולועפ חול)
.םילשורי ריעה רורחש ."הסדה" תריישב העיגפה לע הבושת :דיקפתה
:הזמ האצותכו ריעה ימוחתב תוריישה לע ותוסח תא קיספה יטירבה אבצה :םינותנ
לחר-תמרו תויפלת ,םייח-רוקמו ריעה ןיב םירשקה קותינ ,"הסדה" לש תוומה תרייש
.ןופצב םיפוצה-רהו םורדב
תא ונתנש םיירקיעה םייגטרטסאה םינינבה תאו םילשורי תא תונפל דמע יטירבה אבצה
,"דוד ךלמה" ןולמ ,ראודה ,ק"פא ,םיסורה שרגמ ,ילרנ'ג ןינב) ריעב הטילשה
.(יקלטיאה םילוחה-תיב
םיווהמה ,יטקט ךרע ילעב םינינב שוביכ י"ע ריעב ונתטילש תחטבה :תורטמ
םע תורבחתה ;הטיסרבינואל ךרדה תחיתפ ;םילגנאה י"ע ונופישמ ,חתפמ-תודמע
.םילשורי םורדב תורוצנה תונוכשה
ןומטק שוביכ :םורדב .הטיסרבינואל ךרדה תחיתפו חאר'ג-ךיש שוביכ ןופצב :תינכת
.םילשורי םורד תונוכש לעמ רוצמה תרסה
דודג י"ע ,םילשורי ןופצב ביואה רצבמ ,חאר'ג-ךיש תנוכש השבכנ 26.4.48:עוציב
וניתודמע ופקתוה ברע םע .תוכומסה תונוכשהמ החירב הלחה ."איגה-רעש"
רחאל .םיחתות יאשונ םיניירושמו םיחתות תשערהב יטירב אבצ י"ע עתפ-תפקתהב
.תגסל וניתודיחי וצלאנ ,ועגפנ ונישנאמ םיברש
,רות-ובאו "הירוטקיו הטסוגוא" רזנמ תא שובכל הסינ "איגה-רעש" דודג 29.4.48
השחרתנש רחאל .םילשורי-וחירי שיבכ לע טלתשהלו חרזממ הטיסרבינואה תא ררחשל
דודגה לש תונטק תודיחי ךא ,הפקתהה הלשכנ ("הקדיוד" תמגרמ תוצצופתה) הלקת
.ביואה תרובחת תא וקתינו םירשג וצצופ ,תאזה ךרדב ולביח
"הירומ"-ש"יח דודגמו "איגה-רעש" דודגמ תרובגת םע "םיצרופה" דודג 1.5.48
.םילשורי לע הערכה ברקל ךפה ברקה .ןומטק לע רעתסה ,היבחר ם"יח םע ףותישבו
ורעתסהש םיירקיעה םימחולה םישמשמ םיקאריעהשכ ,ויתוחוכ בטימ תא קיעזה ביואה
םע ברקב ונשגפנ ,הנושארל .27 םיעגפנה רפסמ .וז רחא וזב ,םימעפ עבש וניתודמע לע
,םויה ירהצב ,תועש 14 ירחא ."רדנואפ-וט" חתותו ןיירושמב דייוצמ אוהשכ ,ןויגלה חוכ
.חטשה תא תונפל ,תינשקע תודגנתה ךות ,ליחתה ביואהו ברקה ערכוה
דצמ ופקתש ונישנא םע ןומטק-רזנמ דצמ ועיגהש ונישנא ושגפנ 02.00 העשב 2.5.48
ןיב רשק גשוה .םילשורי ם"יחו ש"יח י"ע יצחו םוי ךשמנ רועיבה !השבכנ ןומטק היבחר
."תינמרגה הנוכשה" תא םג וניפ םיברעהו היבחרו םייח-רוקמ
ןיב רשק רצונו ותנגה וק רבשנ ,םילשוריב יברעה חוכה הכוה "יסובי" עצבמב :םוכיס
םשל לצונ אל ןוחצנה .רוצמב זא דע תויורש ויהש ,תוימורדה היתונוכשו ריעה
ורבעוה "לארה" תודיחיו הקיתעה ריעה תוברל הריבה לע תטלחומה ונתוטלתשה
."יבכמ" תלועפ עוציב םשל איגה-רעשל
הננער


  "לארה" ליח הטמ
(ח"מלפ)


הצעומל

29-30.4.480600
10 .סמ ליחה תוליעפמ ח"וד

:וניתוחוכ .1
.יוניש לכ ןיא :תוכרעה
םוקמל ועיגה .וחירי ם-י םירשג ץצופל ואצי ןושארה דודגהמ תוקלחמ יתש :תוליעפ
םילשורימ הקפסא הריבעה ןושארה דודגהמ תחא הקלחמ .םיטרפ םירסח .וצצפו
.םיפוצב תאצמנה הדיחיל
םיברעה .וב הרצבתהו ןומיס רזנמ תא השבכ .ןומטק תא הפיקתה ינשה דודגהמ הגולפ
תפקתה .הרזעל תוקלחמ שולש וחלשנ .ןינבה לע הרזח רעתשהל םסינמו תוחוכ םיזכרמ
.תכשמנ םיברעה
(ח"מלפ) "לארה" ליח הטמ


  ח"שת ןסינב ז"ט
חספ מ"הוחד 'א - 'א םוי
09.3025/4-/48
העדוה
:רסומ םילשוריב ימואלה יאבצה ןוגראה דקפמ
םע דחי ומלהו חאר'ג ךייש םיערופה תנוכש לע הפקתהב ופתתשה ונלש ברק תודיחי
הנוחה יטירבה אבצה תא םהיתודמע לא קתרל לטוה ונילייח לע .בייואב הנגהה ילייח
הנגהה תודיחי ולכי ךכל תודוהו רצענ בייואה .המישמה תא ואלמ ונילייח .לארשי-תיבב
ונילייח ופדה ןמז ותואב .שאה וקמ הנגהה לש םיעוצפ ונילייח וצלח ןכ ומכ .םדקתהל
תאצמנש ביואה תדמע .םירעש האמ ןווכב הררסומ תנוכמש הקזח הפילצ תפקתה
.השק םהמ דחא ,םיעוצפ 7 :וניתודבא .ןיטולחל הקתוש "ןתנ" םילענל תשרוחה-תיבב
  "יבכמ" תלועפ
- עצמ -
היה רשפא-יאו ריעב הראשנ תועובש השולשכ ינפל ם-יל התלעש ןוזמה תרייש :יללכ
.הביבסבש תופוחד תולועפ ילגרל הריזחהל
.הז דיקפתל קיפסמ חכ רסוח תביסמ שלחוה (היתורזג יתשב0 ךרדה לע חוקפה
תריפח ,םימוסחמ י"ע סירס בויא ריד עטקב ךרדה תא םסחל תונמדזהה תא לצנ ביואה
.המודכו שיבכה ךרואל תולעת
;שיא 260 -כ (תיברע הדלוח ,הדלוח) יתעבג תוגולפ יתש תיברעמה הרזגב םיאצמנ עגרכ
השימחה הלעמב םיתש) לארה תוגולפ י"ע וקה קזחומ תיחרזמה הרזגב .םינירושמ 4
תירק :םיסיסב רפסמב וניתוחוכ םיקיזחמ .(ןושחנ תולועפב ושבכנש םירפכב בצמ ליחו
.ןליא הונ ,הזרא ,אצומ ,םיבנע
.ם-י לארה הטמ .ם-יב דוע ראשנ "לארה" חכהמ דחא דודג
דע ןומ תורייש רבעמל החותפ התוא קיזחהלו םילשוריל ךרד התא חותפל :המגמה
.תרחא הארוה
:םיבלש המכ לידבהל שי הלועפה תטישב :הטישה
.ךרדל םיבורקה ביואה יסיסב דגנ הדרטהה לש תונושארה תולועפה
.ותונריע תדימ תא קודבלו חכב ביואה תא רייסל םג איה תודרטהה תרטמ
ןושארה בלשה
.ריסחמ תיב ,בויא ריד לש הקזחהו שובכ לש המגמב תופקתה
.בי'ג תיב ,סכניא ,באבק לא ,הלמר דגנ תוסחהו דודיב תולועפ
.קירוס תיב ,הסקיא תיב ,ודדיב דגנ הדרטה תולועפ שודח
.ךרדה ןוקית תודובעב תודיחיה תחטבה
ינש בלש
.ןירבו'ג תיב םרכ-ןיעל םיכרד תמיסח ךות תוריישה רבעמו םישובכה םירפכה תקזחה

םיעצבמה תוחוכה

הבצמ האר -
לארה תוחוכ
עייסמ קשנ םע
חטשב שיא 260 -
יתעבג תוגולפ 2

םיפסונ שיא 260 -
יתעבג תוגולפ 2

(תיחרזמ-תיברעמ) תוגולפ 2 -
םיסדנהמ תודיחי


םינחתות תוגולפ 2
םינירושמ
םינושה םיתוריש תודיחי

יתעבג י"ע הנעצובת -
תוינושאר תולועפ :תומישמ

לארה םישובכ ,יתעבג תודרטה -
ןושאר בלש

יוול ,לארה םיסיסב תרזחה -
לארה ךרדה תחטבהו תורייש
יתעבגו
ינש בלש

לארה ימצע דוקיפ -
תוינושאר תולועפ :דוקיפ
םואת
יתעבג -
ןושאר בלש

ללוכ לארה דוקיפ -
ינש בלש

דוקיפה תושרל ןוריוא 5.4.48 -מ היריוא :רויס
.12.00 העש 5.5.48 דע תוטמהו םיסיסבה תמקה :הלהנמו ןוגרא
מ"גאה להנמ.תדחוימ הדוקפ יפל הלועפה תלחתה


םיעצבמ/יתעבג תביטח
1948 יאמב 13
  'ב יבכמ
ברק תדוקפ

:תיללכה המגמה
דוקיפה תא ונתביטח הלביק םימי העבש ךשמב ביואה םע "לארה" תוחוכ תוברק רחאל
תורייש ריבעהלו םילשוריל ךרדה תא ,ח"מלפה םע ,חותפל ידכ הלועפה לש 'ב בלש לע
.הילא
הרטמה
לע טלתשהל ;ולאיו אבונ-תיב ,תיבלס ,באבוק-לא ,הנענ ,השוש-ובא תא קיזחהלו שובכל
,ןופצ ךרד ,ברעממ) קומע ילאמש ףוגיאב ורותיכל איבתש הפיקע הלועפ י"ע ןורטל רוזא
.םילשוריל תוריישה תא ריבעהל ןכמ רחאל קרו (חרזמל
תועידי
:ביואה תוחוכ
.םיחתותו םיניירושמ הז ללכב ולאי-סאומע-ןורטל חטשב י'גקואק תוחוכמ זוכיר
.הלמר רוזאב רכינ ביוא זוכיר
.ורקיעב ימוקמ חוכ ,באבוק-לאו השוש-ובא ,הנענב
:וניתוחוכ
."3" דודגמ הגולפ ,"4" ,"2" ,"1" םידודג
הקיזחמ "2" דודגמ תחא הגולפ ;תיברעה הדלוחב הקיזחמ "1" דודגמ תחא הגולפ
.הסומ-ךישב
.ר'עומ שוביכל ןנוכתמו הביטחה בחרמב ךורע "3" דודג
.הקזחהו רמשמ-ידיקפתל הביטחל תופרוצמ "יתירק" תביטחמ תוגולפ יתש
.וחרזממ ןורטל רוזא תא ףוקתל תדמוע איגה-רעש יטלשמב "לארה" תביטח
.ברעממ הלמר רוזא תא ףוקתל תדמוע בקעי-ראב רוזאב ל"צא תדיחי
:הטישה
:םיבלש רפסמב עצובת הלועפה
הנגהה-יוקב הילא םיחפוסמהו הביטחה תודיחי תוססבתה ,שדחמ תונגראתה :'א בלש
.האיציה יסיסבב תוחוכה תוזכרתה ;םיימדקה
םויב) הקשנ קוריפו הנענ רותיכ ;(14.5 לילב) השוש-ובא שוביכ םיפגאה רוהיט :'ב בלש
.(14.5
.(15.5 לילב) הב תוססבתהו באבוק-לא שוביכ :'ג בלש
.ולאיו אבונ-תיב ,תיבלס שוביכ הללאמר רוזאמ ןורטל רוזא קותינ :'ד בלש
תלועפ םע םואיתב בויא-רידו ןורטל ןוויכל הלועפה תמלשה החלצה לוצינ :'ה בלש
.חרזממ ח"מלפה
.םילשוריל תוריישה תרבעה :'ו בלש


  דדלא/מגא טלחהב ידוס
דוד הירומ
10/5/1948 ףוחד                   ןתנוי הדוצמ
ןיבור שמכמ
ינולא ןורוח-תיב
יאנומשח םענ

"ןושלק תלועפ" 10/5/1 'סמ הארתה תדוקפ :ןודנה
.יאמל 15 -ב לועפל קיספי יטירבה ןוטלשה
.הפקת עקפי יטירבה ןוטלשה י"ע ונילע התפכנש שאה תקספה תדוקפ
.רורב-יתלב היהי םידוהיה םימחולה תוחוכה לש ינידמה סוטטסה
:תוחנה .1
500-1000 ץראה יסיוגמו ל"וח יסיוגמ "הלצהה-ליח" תוחכ :ביואה
.שיא
.םישקומו .ט.א םיבור ,3"-2" תומגרמ ,תונוכמ ,םיבור ,םיתת םדויצ
.םילק םיחתותו ןוירש בכר םע תוגולפ 2 יברעה ןויגלה תוחכ
.טעומ קשנ ,תוררופתה בצמב "ימואלה-רמשמה" תוחכ
ןופצה ,חרזמה ןמ עיגהל םילולעה ןויגלהו הלצהה ליח לש תורבגת
.םורדהו
."הדוצמ" דודגמ תויאבור תוגולפ 5 :וניתוחכ
."הירומ" דודגמ תויאבור תוגולפ 21/2
."הירומ" דודגמ עייסמ קשנ תוקלחמ 2
."םענ" 'לפמ תויאבור תוקלחמ 2
.ןוירש בכרב ענומ ךמות קשנ הקלחמ 1
.ביואה םע ףותישב וא תיאמצע ונדגנ לעפי כ"דב :יטירבה אבצה
.ןיוע-ילרטינ היהי רתויב בוטה הרקמב
:תועידי .2
יקרועו םילשורי לש םידוהיה םיקלחה לע תוטלתשהה תמלשה
.םתרובחת
:הרטמה .3
וא םידוהיל ותעשב ךייש היהש טקיבוא וא חטש לכ וספתי וניתוחכ
םיטירבה ןמ הנפתמ אוהש וא םיברעה ידיב אצמנה יטירבה ןוטלשל
לש תורבגתה יכרד תא ומסחי םיירפכה םיבושיה ישוג .וב םיזחואה
תודוקפ יפל ,ביואה לש יוניפהו הגיסנה יכרד תא וחתפי וא .ביואה
.הלועפה ךלהמ ךות הנתנתש
:חטשה .4
ךליאו 150000 -מ לחה הנלחת הנשמה תומגמ יבגל תויקלחה תולועפה
.וניתוחכ י"ע ותסיפת לש םינותמה םיאנתל סנכנ טקיבא לכש הדמב
:דעומה .5
.ליגרכ ךניבו יניב רשקה
:רשק .6

דדלא
םיעצבמה ןיצק


  קרבמ
ינויצע :תאמ


1535

15.4.48
ןידי ללה יתמא :לא

,ילרנ'ג תא תונפל םידמוע .שרוי ריאשהל ילבו העדוה ילב םיתבו םיחטש םינפמ םיטירבה
לש הרומח הנכסב תויפלת רוזיא .הירוטקיו הטסוגוא םילוחה תיב ,יבנלא ,ק"פאו ראוד
קיזחהלו שופתל חרכה שי .תקתונמ השעמל הסדה .תורייש רתוי ןיא חלמה םי לא .קותינ
יתלב הברזר תוקלחמ יתשו םיעלקמ טעמ םיניירושמ ינש םע ראשנ ינא .חאר'ג-חישב
עברא דימ שרודו םירומח תונולשכ ינפב תפסונ םעפ ריהזמ ינא .הלועפ חכ אללו תונמואמ
יתש לש ביבא-לתמ חולשמ כ"ומכ .דבכ קשנ סולפ םדויצ םהידקפמ לע תונמואמ תוגולפ
תא תרתופ הניא קרבמ לכ לע םכתקיתש .חלמה-םיל םדויצו םהידקפמ לע תוגולפל
.םילשוריל הרייש עיגת ךיאו תידימ הבושת עובתל ילע .היעבה


  (ל"צאה תדקפמ לש) םיעצבמ ח"וד
תא םיטירבה ובזע ,יאמל 15 -ל רואב ליחתי יונפהש ונידיב התייהש היצמרופניאל דוגנב
.0700 -ב הלחה הזוזתה .יאמל 14 -ב םירצובמה םיחטשה לכ
תומדקתה בגאו ליתה ירדג תא קתנ "ןיווב שרגמ"ל ןושארה ץרפ ילרנ'ג י"ע ונלש זוכירה
,שדחה ראודה ןינב ,ק"פא ןינב ,ילרנ'ג ןינב תא רבע תדוכלמ ישקומל ששח ךותמ הריהז
יתלשממה ח"היב ךותב ויהש םיברע לש הלק תודגנתה רבש ,םיסורה שרגמל ץרפ
דצמ הפירח תודגנתהב וניליח ולקתנ ןאכ .רהוסה תיב רעשל דע ותומדקתהב ךישמהו
.הנגה תודמעב ססבתהל וצלאנו םיברעה
אלל טלתשהו יקלטיאה ח"היבל םירעש האמ רוזיאב רשא ינש זוכר ץרפ ןמזב וב
.ח"היב יניגמ לע ןמזה לכ המייא הררסומ דצמ םיברעה לש הפילצ .תודגנתה
לש תודיחי םג .ללש ףוסיאו זוכירב ולחהו ילרנ'ג ןינב ךותל ונירחא וצרפ י"חלה ישנא
.20.00 העש דע הקולחה תקספה דימ ונשרד רבדה ונל עדוהב .וז הדובעב טלבה
ךא קנב סילקרב רבעל תומדקתהב הכישמה י"חלה לש שיא 40 תב תיברק הדיחי
בלשב ,י"חלה ישנא ואצמנ ,הז םדעצ לש תמדקומ העידי יאו םואת רסוחלש האצותכ
שדחה רעשה ןווכב יברעה חטשב זירת תציענב וכישמה תאז תורמל .םידדובמ ,רחואמ
רעש ןיב בושח טלשמ שמשמה םאד-רטונ ןינב שמשמ ישאר טקיבואכ .הקיתעה ריע הלש
םישולשו םיגורה השלש :םהיתודיבא .ןינבה תא שובכל וחילצה םה .ופי רעשו םכש
לש השק ץחל חכונו תשומחתו םישנא רסוח תביסמ ותונפל וצלאנ תרחמל .םיעוצפ םינשו
.ביואה


  השילפה ברע םיעצבמ
םיעצבמ יתעבג 'טח קרב עצבמ 'קפ

9.5.48
הרטמה
העפשהה חטשב אצמנה יברעה דוסיה לע לודג הדימ-הנקב הפקתה עצבל
:הרטמב לד'גמ-דודשא-הנבי
תפקתה ידי-לע ,הרובחתה-יכרד תאו הכירעה תא ,ונלש בחרמה תחטבה תא קזחל
.תיברעה תוליעפה יזכרמ
הלהב תריצי י"ע חטשב יברקה וחוכ תא ןיטקהל ,דיתעב בושח סיסב ביואה ןמ לולשל
- - - ולש לרומה תריבשו תיללכ
היאר ךותמ ביואה לש ימדקה תיזחה וק תפקתה י"ע בגנה רוזא לעמ ץחלה תא ררחשל
תא לבלבל ,ויתונכה תא רוצעל ,בורקה דיתעב תולגתהל הלולעה הנכסה לש שארמ
.ויתוינכת

תועידי
ביואה
המכו ,לד'גמ ,דודשא ,הנבי םילודג םייברע םיבושי השולש םיאצמנ חטשה ךותב
הבר תוליעפ םילגמ םינורחאה .סארד-תיבו טישב ומכ םיינשמ םיזכרמ
לעבו קזחכ חטשב ביואה תא תוארל שי .תוירזכא ישעמ המכ ומשרנ םנובשחלו
.הביסנפואב היה הזה םויה דעו תונולשכ םויה דע לבס אלש רחאמ ,ההובג חור
םורגת ולא םיזכרממ רתוי וא דחא לע תחנות רשא הכמ יכ חינהל רשפא
,דוחיב ,תירשפא וז האצות .חטשב רתוי םינטק םיבושי ינב לש םתדידנל
.ץראה לע הנורחאל רבעש הלהבה-לג םע בשחתהב
םיזכרמהמ דחא לכב .םימחול 500-300 -כ שי םילודגה םיבושיהמ דחא לכב
100-50 -כ שי םינטקה םיבושיהמ דחא לכב .םימחול 200-100 -כ שי םיינשמה
.םימחול
םהיזכרמ ;םיבושיה תיברמב תונטק תודיחיב םיאצמנ םירז םיבדנתמ תוחוכ
.("םימלשומ םיחא" תדיחי) ןדיאוס-קאריעבו לד'גמב םילודגה


ט"בהשמ ,1978 ינוי 263-4 ,תוכרעמ :ךותמ