םימיה תשש תמחלמב הקיתעה ריעל הצירפה :תושדחה ןמוי

(תושדחה תוא)

.םילשורי לארשי לוק לש םיירבעה םירודישה ןאכ
:תיניירק
ריעל ל"הצ ץרפ םיירהצה ינפל םויה :עידומ ל"הצ רבוד .בוט ברע
.םילשורי לש הקיתעה
:ןיירק
תא שדחמ ונדחיא .םילשורי תא רקובה ררחיש לארשיל הנגה אבצ
םישודקל ונרזח .העוסשה לארשי תריב תא ,תרתובמה םילשורי
ונינכשל .םלועל םהמ דרפיהל אלש תנמ לע ונרזח ,וניתומוקמבש
די ,וז העשב ףקות רתיב ףאו ,וז העשב םג םיעיצמ ונא םיברעה
חיטבהל וננה ,םימלסומהו םירצונה ,תורחאה תותדה ינבלו .םולשל
ונאב אל .תויתדה םהיתויוכז לכו ,שפוחה אולמ ורמשיי יכ ,הנמאנ
,תורחא תותד ינב ילגר רצהל אלו םירחא ישדוק שובכל םילשוריל
.הווחאב םירחאה םע הב תויחלו המולש חיטבהל אלא

ןוחטיבה רש
:ןייד השמ
:ןיבר קחצי ףולא בר ,יללכה הטמה שאר
:ןיירק
ועריאש תוערואמל סחייתהל ,וז העשב ,הלא םילמב יתנווכב ןיא
ינקפוסמש ,יווח עגרכ ינא שיגרמ .תונורחאה תועשה שמחו םישימחב
,םילשוריב יתדלונ .םילמב התועמשמ לכ תא אטבל לגוסמ ינא םא
ןוחטיבה רש םע םויה הסינכהו ,םילשוריב רורחשה תמחלמב יתמחל
תא ילוא יליבשב האטבמ הקיתעה ריעה לא תויראה-רעש ךרד
תועשה שמחו םישימחב השחרתהש רתובי הלודגה הרומתה
.תונורחאה
ל"כטמרה
:ןיבר קחצי
.הקיתעה ריעל רקובה ץרפש חוכה םע היה רימא לאפר בתכה
(בכר ילכ תעיסנו תוירי לוק עקרב)
:ןיירק
,ונידיב (תוירי לוק :עקרב) תיבה רה :(רשקב העדוה ריבעמ שגרנ לוקב)
(םילייח תואירק) .ונידיב תיבה-רה .רובע ,ונידיב תיבה רה ,ימלת ןאכ
.רובע !לדח ,תוחוכה לכ (םילייח ירבדו םיעסונ בכר-ילכ עקרב) ...יה
:(תושגרתהמ דעור לוקב בתכה)
תא םירבוע ונא הז עגרב .ינויב העבשה ,םירשעו רשע העשה
לוקב רדשמ .רתויו רתוי שגרתמ) .לצב וישכע אצמנ ינא .תויראה-רעש
שמשה ךותל םיאצוי ונא בושו ,רעשה לש לצב (םילמ תשגדהבו יטיא
.הקיתעה ריעה ךותב ונחנא .תויראה רעש (בכר-ילכ לוק עקרב) .בוחרל
םידעוצ ונא .תוריקל םידומצ םילייחה .הקיתעה ריעה ךותב ונחנא
ירבד ,בכר-ילכ לוק ,רפוש תעיקת לוק :עקרב) .הזורולוד האיוב וישכע
.הזורולוד-האיוב םידעוצ ונא (םילייח
:לייח
.וישכע ,והז ,ןאכ ,ןאכ
:םילייח
ונא (הכוב) .הקיתעה ריעה ,הז המ םיניבמ םתא (יכבמ דעור לוקב)
םילייחה ירבד) (הכוב) .םעפ בוש .הקיתעה ריעה ךותב םיאצמנ
סנכיהל היה רשפא יא .הצקא-לא דגסמ :(בתכה ירבדב םיבברעתמ
םג סנכיהל ונלוכי אל ןאכ .הצקא-לא דגסמ .עיגהל יתלוכי אל .ןאכל
.טדנמה ןמזב
:בתכה
התא לבקל לוכי ינא .לתוכב לגד שי .לתוכל .לתוכל שגינ ,לתוכה ,עקר
?יזוע
:םילייח תולוק
!יה יה ,יה קפיכ ,יה קפיכ ,יה קפיכ
(רפוש תעיקת)
(םילייח תרישו רפוש תעיקת עקרב)
...הז לש םילשורי
(םילייח תוחיש הרישה עקר לע)
:םילייח
.תבשל ...שי המ תעדל הצור ינא לבא ...רדס הפ היהיש ךירצ
:בל-רב ףולאה
דוע .לתוכה לא תוגרדמב דרוי ינא הז עגרב (תועמדמ קונחו שגרנ לוקב)
(תושגרתהמ הכוב) .לתוכה ידי-לע ינאו עגר דוע .עגר
(םיליח לש "!יה קפיכ" תואירקו ןרוג ברה תליפת עקרב)
:בתכה
,לתוכה והז לבא .יתייה אל םלועמ .יתד םדא ינניא ,יתובר (שגרנ לוקב)
.יברעמה לתוכה ינבאב עגונ ינאו
:(םינוע םילייחו ךרבמ ןרוג ברה עקרב)
.ןמא ...הזה ןמזל ונעגהו ונמייקו ונייחהש 'ה התא ךורב
:בתכה
.שומז הנה אוב
:םילייח תולוק
.ןמא .םילשורי הנובו ןויצ םחנמ 'ה התא ךורב (הליפתב ךישממ)
:ןרוג ברה

,םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ ,תונכשו הניכש םילשורי :ךותמ
33-34 'מע ,ג"משת תרודהמ