תוידוהיה תורוסמב (1099-638) תיברעה הפוקתב תיבה רה"
"תירוטסיהה תואיצמבו תוימלסומהו


היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחל הרבחה תאצוהב ,היתורודל םילשורי :ךותמ

גרבשריה באז םייח :תאמ

?םלסיאה תנומאב תיבה-רהו םילשורי ,לארשי-ץרא לש םמוקמ המ
ןניא ,תימתסו תיללכ הרוצב ןשיבלהל גהונ היה אוהש ,דמחומ לש ויתואובנ
.וז הלאש לע תיעמשמ-דח הבושת ןתמ תורשפאמ
,תחא םעפ קר - שדוקה ץרא - הסדקומ לא 'ץרא-לא שרופמב תרכזנ ןארוקב
דיעוה וכרד תישארב יכ קפס לכ ןיא תאז םע .(אכ ,ה הרוס) םילגרמה רופיסב
תעשב ןוויכה) "הלביק"ה איה ךכל תודע .םילשוריל דבכנ םוקמ דמחומ
,קאחסא ןבא .הכמב ןידע ותויהב דמחומ גיהנהש ,םילשוריל (הליפתה
דמחומ .ךכ ל ע תיעמשמ-דחו הרורב תרוסמ איבמ ,דמחומ לש ףארגויבה
תא אוה לבקמ הזב יכ ול היה רורבו ,הנידמב םג יצחו הנשכ הז גהונב קיזחה
אל םילשוריל "הלביק"ה ידי-לע יכ חכונש רחאל קר .םידוהיה לש םגהנמ
תא עבק ,הנידמב םידוהיה םיטבשה לש םהיתובל תאו םנומא תא שוכרי
םהינפ ךרדמ (םינימאמ התא) םריסה" הזבו ,הבעכה לא ,הכמל "הלביק"ה
.(ןילביר י"י םוגרתב ,ולק ,ב הרוס) :זאמ םתליפתב םינופ ויה רשא
תיבה-רה לש ומוקמל עגונב תערכמ תובישח תעדונ ןארוקב דחא קוספל
ארסא-לא תרוס תארקנה ,זי הרוסב ןושארה קוספה והז .םלסיא התנומאב
הזל חבשה" :הנושל הזו ,(לארשי ינב) ליארסא ינב תרוס םגו (הלילה עסמ)
שודקה דגסמהמ הלילב ודבע תא עיסהש -לא) ינוציקה דגסמה לא (םארח)
אוה יכ ;וניתותואמ ול תוארהל ידכ ,ותביבס תא ונכריבש (אצקא לא ד'גסמ
."האורה ,עמושה (הללא)
אוה ןכיהו ןווכתמ אוה דגסמ הזיאל שריפ אלו וירבד תא דמחומ םתס וכרדכ
לש ופוסב םלוא .םילשוריב תיבה-רה לע בשח דמחומש אוה יאדו טעמכ .אצמנ
ינושאר ,דמחומ ירבח לש םתעד אלא ,ןודינב תעבוקה איה ונתרבס לא רבד
."אצקא-לא ד'גסמ לטא, םילמה תא םשוריפו ,ןארוקה ישרפמו תרוסמה ילעב
,תוצובק שולשל הגווסל רשפאש ,הפינע תינשרפ תורפס הרצונ הז אשונ לע
:הלשמ הטיש תחא לכלו
לע םילשורי לא הלילה עסמל ךאלמה לאירבג לש יווילב אצי דמחומ .א
םע ןאכ שגפנ תיבה רהל ועיגהב .רומח וא דרפ תיומד המהב ,קארובה
תועצמאב הלע "עלסה" ןמ ,תיבה-רהמ .םיאיבנ דועו ושי ,השמ ,םהרבא
םיעיקרה תעבש לא ,םלסוה ,"גארעמ"ה- העש התוא .לאירבג יווילב בוש
יברעמה לתוכל קארובה היה רושק- לא" תיברעב לתוכה הנוכמ ןכלו
ךשמנ ולוכ עסמה .הארש המ דמחומ האר םיעיקרה תעבשב ."קארוב
.תורופס תוינש
.םיעיקרה תעבשל רשי הכממ דמחומ הלע היינשה הצובקה יפל .ב
הזחש ןוזח רואית אוה הלילה עסמ יכ ,תנעוט תורוסמ לש תישילש הצובק .ג
לש ותיילע תימלסומה תדה ימכח תעד יפל יכ ,ןייצל שי תאז םע .דמחומ
יתד ןורקע איה םינשל דמחומ-.רפוכ אוה ותוא לבקמ וניאש ימו
הארש תוארמה לש םיטרפל עגונב םבי רתוא חסונ ייוניש םימייקש ןבומ
.עסמב תונושה תונחתה לש ןרותיאל עגונב ןכו ,דמחומ
:םישוריפ ינש םיינרדומה םירקוחה םהל וצמיא הלא תורוסמ תובקעב
;םילשורי תיבה רהב םיוסמ םוקמל הנווכה "ינוציקה דגסמה" (א)
.םימשב אוה "ינוציקה דגסמה" (ב)
תעבשל ןאכמו תיבה רהל הלילה עסמ תא תנווכמה תרוסמהש רבתסמ
ןיב ,דמחומ לא וולתנש ,םידוהיה יגוחב הרצונ איה .המודקה איה םיעיקרה
הכורכה ,וז העדל הבוגתכ .וילא וטנ קרש ןיבו ואולמב םלסיא התא ולביקש
אל הז ןודינב .המימשה רשי היילעה לע תורוסמה ורצונ ,תוידוהי תונומא רחא
תמייק ןהל עגונבש ,יברעה שוביכה ימימ תודבוע אלא תעבוקה איה ונתרעשה
.םיעד-תומימת
רה לא ויוולמ םע הנפ ,ריעה לא ,םילשורי שבוכ באט'ח-לא ןבא רמוע אובב
םימכחה דחא ,ראבחא-לא בעכ תא וינפל איבהל םהילע הוויצו תיבה
ללפתה רמועו רחשה ריאה םייתניב .(םלסאתהש םידוהיה... אב םייתניב )
םוקמ=) אלצומה תא עובקל שי ךתעדל ןכיה :(רמוע) ול רמא זא" .בעכ
ןבא = עלסה) הר'חצה לא עיבצה הז ?(הרוקמ וניאש הליפתו היווחתשה
הנה !תודהיה (גהנמ)כ גהונ ךנה ,בעכ ,הללאב "(רמוע) רמא זא .(הייתשה
(עלסב) וב עוגנל יתיצר :רמא .(עלסה תשודק ללגב) ךילענ תא תצלחש יתיאר
הלביקה תא עבקא ינא לבא !(תיתימאה ךתנווכ תא) יתוניבה :בישה !ילגרב
(היווחתשהה םוקמ לש) ימדקה וקלחב... אוה לבא ,עלסה לע וניווטצנ אל ונא
,א ירבט) .ימדקה וקלחב הלביקה תא שעיו .הבעכה רבדב ונוויצ (דמחומ)
(106 ,ג ,תירצמ האצוה ;2408
הלילכהל אל וליפאו ,הייתשה-ןבא לש התובישחב טעמל :הרורב רופיסה תמגמ
.הכמבש הבעכל תנווכמה הלביקב
םימלסומה ברקב וררועתנש תוקפסה דה זא עמשנ תרחא תרוסמב םג ,ןכא
לש םיקיתווה וירבח ינש ולאשנ םעפ .הייתשה ןבא לש התשודקל עגונב
םגו םימלסומה ןיב התרכנש הנושארה הנמאב םג םהינש ופתתשהש ,דמחומ
וז םאה ?הזה עלסה רבדב םישנאה ירופיס לע םכתעד המ" :ןושארה ברקב
תמא- רפסה ישנאב רבדה לש ורוקמש וא ,הב קיזחנו - הז הרקמב רמולכ
םידוהיה- ?וניינעב קפקפי ימו !הללאל חבשה :םהינש ורמאיו ?ותוא שוטינו
יאסכ םוקמו ימוקמ הז" :שדקמה תיב עלסל רמא המימשה הללא הלעשכ
המורד םדאה ינפשכ) ולאמשמו .ידבע ץוביק םוקמו ,םימיה תירחא םויב
ילש שאה םוקמ (הלביקה ןוויכב- ,הללא ינאו ,ולוממ ינזאמ תא דימעא ובו
רה לש םתובישח רקיע וז תרוסמ יפל .(324/5 ,א ,יריונ לא) "ןידה םויב ןייד
.םימיה תירחאב םהל דעונש דיקפתה אוה הייתשה-ןבאו תיבה

161 - 164 'מע ,א"משת ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ תאצוה ,תונכשו הניכש םילשורי :ךותמ