םימלסומלו םירצונל ,םידוהיל םילשורי לש התועמשמ

(רמאמ ךותמ םיעטק) יקסבולברוו יבצ 'פורפ :תאמ
.ףסוי-רב לטומח :הכרע ;בריש הנינפ תילגנאמ המגרת

תיללכ הריקס
םילשורי יחבש תורפס
תידוהיה תרוסמה

 א
המ ,ןיבהל הסננ .תוירקיעה תותדה שולש ורשקנ הבש ,תחא ריעב קוסעי הז רמאמ
התועמשמ המו ,רבעב םימלסומלו םירצונל ,םידוהיל םילשורי לש התועמשמ התייה
.םויה םהיבגל
התשודק .רתויב תניינעמה תודחא תוניחבמ איה ןאכ היעבה ןכש ,םלסיאל הליחת הנפנ
הלאשה .("השודקה") "סדוק-לא" איה םילשורי .הדבוע איה םלסיאל םילשורי לש
,םלסיאה תעדותב הז המוקמ תא וז ריע המצעל התנק דציכ ,איה ןאכ ונתוא תניינעמה
הרורבו הטושפ הבושתה לש התיצמת .ברע יא היצח לש יברעמ-ימורדה וקלחב רצונש
ןימאמ וניאו ימלסומ וניאש ןוירוטסיהה יניעב :רתוי םיבכרומ םיטרפהש תורמל ,יידמל
קפס ןיא ,ןכ ומכ .םילשוריב היה אל םלועמ דמחומ איבנהש ךכב קפס לכ ןיא וז תדב
תוקולח םירקוחה תועד .םיידוהיו םיירצונ תורוקממ ועפשוה ותרושבו איבנהש ,ויניעב
תודהיה ,הלא תותדמ תחא לכמ ועבנש תועפשהה לש תיסחיה ןתמורת תדימל עגונב
לקתנ תורצנו תודהי לש תורוצ וליאב ,הלאשה יבגל םיעד תומימת ןיא ןכו .תורצנהו
רשא הבושתה היהת ךא .הלישבהו ותרושב הטבנ רשאכ ,ותורגבתה תונש ךשמב איבנה
ותוירחא ,ןידה-םוי ,דחא לאב הנומאה ןוגכ) םייזכרמה ויתונויערמ םיברש ,רורב ,היהת
.תירצונהו תידוהיה תשרומל איבנה בייח (וישעמל םדאה לש תירסומה
הליפתה לש תירוקמה תונווכתהה ןכאו ,וז השרוממ קלח התייה םילשורי תשודק
.םילשורי רבעל אלא הכמ רבעל התייה אל (הלביק)
1:17: הרוס ,ןארוקבש םסרופמה עטקל ,הרצקב ולו ,ונבל-תמושת תא תונפהל ונילע
דגסמה לא (הכמ לש) שודקה דגסמה ןמ הלילב ודבע תא עיסה רשא (הללא) הז חבתשי"
הנותנהו תירוקמה ותועמשמב ןייעל םוקמה ןאכ אל ."ותביבס תא ונכרב רשא ןוציקה
.םודקה םלסיאב רבכ ול הנתינש תונשרפה איה ונתוא ןיינעמש המ .הז קוספ לש חוכיוול
ביבס .המימשה הלע םשמו ,םילשוריל הכממ סנ ךרדב דמחומ איבנה עיגה וז תונשרפ יפל
תלעבו תיאלפה הדריפה לע רופיסה וז ללכבו ,תודגא לש עפש חמצ הז יליל עסמ יעוריא
לש ורקיע לבא .םיפסונ םיבר םיירויצ םיטרפו (קארוב לא) דמחומ בכר הילעש םייפנכה
:ונימיב הפועתה םלועמ תוחוקלה םילמב וחסנל ימצעל השראו טושפ רופיסה
תרזעב .םילשוריב םייניב-תיינח תושעל שי ;םימשל הכממ הרישי הסיט אצמנב ןיא
,תודהיבו תורצנב םילשורילש תיתרוסמה התשודק םע םלסיאה ומצע רשק וז תונשרפ
לע ומושיר תא ריתוהש ,בושח ערואמ .ולש תיתדה תכרעמה ךותל וז תרוסמ בלישו
תוקבדה זכרמכ השוביג לע עיפשהו טלחומ ןפואב ותוא הניש ,םילשורי לש הדמעמ
הימיל דוגינב .בוריקב 638 תנשב רמוע ףילכה ידיב ריעה שוביכ היה ,תימלסומה
,תימלסומה הרבחה םוחתל ץוחמ האצמנ םילשורי רשאכ ,הנידמ תפוקת לש םינושארה
התע התייה ,תירוקמה "הלביק"ה תא ועבקש םה םירוהט םייגולואידיא םימרוג רשאכו
תויסנכ יוביר .ימלסומה בשומה םוחת ,"םלסיא-לא ראד"ה ןמ קלחל םילשורי
הלע ,הרוסמה יפל ,ונממש םוקמה הז ללכבו) םילשוריב םירצונל םישדוקמה תומוקמהו
אלא ולכי אל ,םירצונה לש םתליפתבו םתנומאב ריע הלש יזכרמה הדמעמו (םימשל ושי
תורוסמב תוארל ןתינש יפכ ןאכ העיפשה תודהיה םגש רשפא .םימלסומל רגתא שמשל
,באטאח-לא ןבא רמוע ףילכה ,םילשורי שבוכ םהיניב ולהינש חיש-וד הניינעש וז ןוגכ
ןב ןוירוטסיהה רפסמ וילעש חיש-וד ,םלסיאל ותד רימהש ידוהי ,ראבחא-לא בעכו
לש התשודק תא םמורל תונויסינה ,ןכא .יראבאט-לא ,תירישעה האמה
"םידגנתמה" יפב ועקוה ,הנידמלו הכמל לוכיבכ הרחתמכ התדמעה ידכ דע םילשורי
השודקה "הרחס"ה דיל הליפת תיב םיקהש אוה רמוע ףילכהש הארנ ."םיידוהי"כ
,ןכמ רחאל הנש םישימח .םידוהיה לש שדקמה-תיב םינפל דמע ובש םוקמב ("עלסה")
הנוכמה) דגסמה תא היאמוא תיבמ ןאורמ ןבא קילמ לא דבע ףילכה הנב ,691 תנשב
םא יכ דבלב םאלסיאה לש אלו ,היינבה יאלפמ םויה דע אוהש ,("רמוע דגסמ" תועטב
הייוניכמ דחא התשענ "שדקמ" תירבעה הלמה .ללכב תיתדה הרוטקטיכראה לש
תיב הללא ותאפאראש ,("סידאקומ לא וא) סידקמ-לא תיב" :םילשורי לש םייברעה
."הללא ונראפי שדקמה
ךכב היה ןכא םאו ,תימלסומה הנומאב רתויו רתוי בושח דיקפת אלמל הלחה םילשורי
הייסנכה דגנ רקיעבו ,םילשוריב תוירצונה תויסנכה דגנ הנווכ איה ,תורחת לש דוסי
םימלסומה :"שודקה רבק"כ יברעמה תורצנה םלועב העודיה ,סיזאטסאנא לש הלודגה
שרופמב רמוא ךכ .רתוי דוע ראופמ שדקמ תרזעב וז הייסנכ לש ראפה לע ליפאהל ושקיב
ןב יברעה ןוירוטסיההו ףרגואיגה אוה ,םסרופמ םילשורי דיליו םילשורי לש לודג בהוא
.יסאדאקומ-לא ,תירישעה האמה
קפס ,תויתדגא קפס תונומא לש ךלוהו לדג רפסמו ,טנגמכ הלעפ םוקמה תשודק
םינבלצה ידיב םילשורי שוביכ רחאל .הילא ורשקנו וכלה ,םייתד םגיהנמ ןכו תוירוטסיה
םשב הל אורקל יותיפה ברש ,תורפס לש שדח גוס ימלסומה םלועב חורפל לחה
תא םיללהמה םירוביח ,(םילשורי יחבש) "סדוק-לא ליאדאפ"ה םה הלא :"תונויצ"
.םילשורי לש היתולוגסו היתולעמ
היושע השודק ריע ובש ,ןפואה לע הנממ הבוט ןיאש המגוד אופא ונל קפסל לוכי םלסיאה
םינימאמה םע הנמנ וניאש רז םדא יניעב תוחפל רשא ,סיסב לע תדחוימ השודקב תוכזל
.םוקמה לש רתוי המודקו תיתרוסמ השודק לע קפס אלל השבלוהש ,הדגא אלא וניא
ופרטצה הלא לכו ,תויתד תודבוע ורצי תוירוטסיה תודבוע תורצנה לש הרקמבש דועב
הכופה םלסיאה קפסמש המגודה הנה ,"םישודקה תומוקמ"ה תא רוציל ידכ דחי
תודבוע ורצי ,ןרותב ,הלאו תויתד תודבוע ורציש ןה תויתדה תונומאה :ןיטולחל
ןהב תוארל בייח ונימי לש הקיטילופה וליפאו תוברתה ,תותדה רקוח רשא ,תוירוטסיה
ןיחבמ וניא תורצנל דוגינב רשא ,םלסיאה יבגלש קפס לכ ןיא .רבד לכל תוישממ תודבוע
תוכלשה תוירוטסיה תודבועל שי ,(יטילופה ללוכ) ינוליחה הז ןיבו יתדה םוחתה ןיב
.יטילופה םוחתה לא םג תושלוג יעבט ןפואבש

  ב
אקווד האילפמה התחירפל התכז ,התע הז יתרכזה התואש ,"םילשורי יחבש" תורפס
שדוקה ץראל םיירצונה םיפוסכה ועיגה הבש הפוקתב ,רמולכ ,תינבלצה הפוקתב
חבשל תוחפ םייוארו תוחפ "םיירצונ" םיפחד המכ םג םתא דחיו הטמ לש םילשורילו
ירצונ-אלה הנוחצינ תא הגגח שדוקה ריעמ תירצונה תולעפתהה .תובהלתה לש אישל
תולעפתהה הגגח התמועל .1099 תנשב ,םינבלצה ידיב םילשורי שוביכ תעשב רתויב
בלצ לש וקוליסו ןיד-א-חאלצ ידיב ריעה לש שדחמ השוביכ םע הנוחצינ תא תימלסומה
סחיה לבא .םינבלצה ותוא ועבק םשש ,שודקה רבקה תייסנכ תפיכ לש השארמ בהזה
ןפואב היה דימת אלו ,רתוי הברה בכרומ השודקה ריעלו שדוקה ץראל ירצונה
לש ורואית םכינפל איבא תאז תוריהב-יא םיגדהל ידכ ,ינבלצה גוסה ןמ יעמשמ-דח
.ינשה בלצה עסמ ימי ונמזש ערואמ
ידכ ,הילגנאבש ןלוקניל זוחממ פיליפ ומשו ילגנא דיקפ אצי ,הז ןמזל ךומס וא ,1129 תנשב
ןכמ רחאל רצק ןמז .תפרצבש ,וורלקב הנח םילשוריל וכרדב .שדוקה ץראל לגרל תולעל
עיגה פיליפש הבוטה הרושבה ובו ,וורלק רזנמ שארמ בתכמ ןלוקניל לש ףושיבה לביק
סנכנ אוה" .תותימצל םש ראשיהל ןווכתמ אוהשו ,וצפח זוחמל הבר תוריהמבו םולשב
ןמאנ בשות אלא ,דצה ןמ דמועה ןרקס ףיקשמ אוה ןיא בוש ...ודועיב רחבו שדוקה ריעל
איה איה .וורלק איה ,תעדל םכנוצר םא" וז םילשוריש אלא ."םילשורי לש סיוגמ חרזאו
."...תמא תבהאב הלעמ לש םילשורי םע הדחאתהש םילשורי
וניא אוה .תימיימשה םילשורי איה םייניבה-ימי תסיפת יפל ירצונה לש יתימאה ותיב
וז םע תדחואמה" תיתימאה תיצראה םילשורי לבא ,תיצראה םילשוריל זובל בייח
.םימלש םיירצונ םייח םימייקתמ ובש םוקמ לכב תאצמנ ,"תימייימשה
לומ תימיימשה םילשורי :םיפיעסה יתש לע תורצנה החספ םינש תואמ ךשמב ,ןכאו
.תיצראה םילשורי
,הזה םלועב תיצראה התופקתשה איה תירצונה הייסנכה רשא ,וז תינחור תימיימש תושי
תא תאצומה הפקשה .שודקהו ןמאנה ומע ךותב בשויה ,םיהולא הלש ונכשמ םוקמ איה
דגנכש-לקשמ יקלח ןפואב קר התוויה ,בורל םיישרדמו םיירוגלא םייומידב היוטיב
םידע ונייה םהלש תובהלתהה יצרפלו לגרל-היילעל ,תיממעה שדוקה תדובע לש תורוסמל
.בלצה-יעסמ תפוקתב

  ג
התפוקתב ירקיעה ינחלופה זכרמה התייה אל םילשורי .ירמגל הנוש תידוהיה תרוסמה
םכש ,לא-תיב ,הליש ויה .שוביכה רחאלש תמדקומה תילארשיה הפוקתב אלו תובא
תפוקתב ,תיתד-תירוטסיהה העדותלו תילארשיה הירוטסיהל הסנכנ םילשורי .דועו
למסו זכרמל התושעל דוד תא ועינהש תוביסה ןכו ,ריעה לש השוביכ רופיס .דוד תוכלמ
.ןהילע רוזחל ךרוצ ןיאו תועודיו תורכומ תיטילופה הניחבה ןמ ןהו ןחלופה תניחבמ ןה
לש ימואלהו ינחלופה ,יתדה ודוחיאל הניפ ןבא םילשורי תא השע דודש ,רמאנש ונל יד
אוה הז רופיסב תירוטסיה הינחבמ רתויב בושחהו אילפמה טביהה ,ןכא .לארשי םע
םישרוש (הל ארקאש יפכ) "םילשורי תעדות" התכיה תונשקע וזיאבו קמוע הזיאב
םיהולאה רחב הבש ריעה התייה םילשורי .לארשי םע לש היגולואיתבו הנומאב ,תושגרב
דוד םע תירבה ומכ שממ ,ומע םע לאה תרכש תירבה ןמ קלח היה תרחבנה התויהו
.(26-14 גל ;39-34 אל והימרי) עבטה םע ותירב ומכ תיחצנו ,וערזו
הלוכ ץראה תא םג םא יכ ריעה תא קר אל ןייצל ואבו םיפדרנ תומש םה ןויצו םילשורי
תב"לש הנברוח לע "הכיא" תליגמ לש הרבחמ ןנוקמ רשאכ .ולוכ ידוהיה םעה תאו
והיעשי איבנה רשאכו ,םעל ןווכתמ אוהש רבדה רורב "ןויצ ינב" לש םתלוג לעו "םילשורי
אוה ,םתולגמ הינב תביש לע ןויצ תחמש תא חורה-תוממורתה ךותמו תובהלתהב ראתמ
השעמב דחאל ויה םעו ץרא ,ריע .תוירוטסיה תויושי לאכ ץראלו םעל רוריבב ןווכתמ
.תידוהיה םילמסה תשב "םאה, םג איה ,םילשורי רמולכ ,ןויצ .רידא ילמס ךותיה
,רמאנ ובש ידוהיה ןישודיקה סקטב עיפומ וז תוילמסל הליפתב רתויב עלוקה יוטיבה
ךורב ,החמשב הכותל הינב ץוביקב ,הרקעה לגתו שישת שוש" :תוכרבה עבשמ תחאב
תאירק רחאל תבש ידמ תורמאנה תוכרבה ןמ תחאב ."הינבב ןויצ חמשמ ,'ה התא
".הינבב ןויצ חמשמ ,'ה התא ךורב ...ונייח תיב איה יכ ןויצ לע םחר" :רמאנ ,הרטפהה
,תימימשה םילשורי לש ןויער התא תדחוימה הכרדב החתיפו הצמיא תינברה תרוסמה
תא ףידעהל הטונה ,תירצונה החסונה לש הזמ ךופה ל"זח לש תופידעה רדס לבא
הווקתהו םייתדה םילמסה ,תיממעה תווצמה תריבש ,תוליפתה .תימימשה םילשורי
הנושארו שארב תונווכמ 20 -הו 19 -ה תואמב תוינוליחה היתורוצב ףא תיחישמה
רמאמ .הזה םלועב תחטבומה ץראל םעה לש ותביש תא תלמסמה ,תיצראה םילשוריל
אלא הניא הטמ לש םילשורי היפלש ,הפקשהה תא היפ-לע ךופהל חרוט ל"זח לש אלפנ
,הלעמ לש םילשורי שיש אצומ התא" הז שרדמ יפל .תימימשה םילשורי לש התאובב
םילשורי םיהולא ול השע ,הטמ לש םילשוריל ותבהאמ .הטמ לש םילשוריל הליבקמה
ינפב ךרע איה ;ימימש םגד תפקשמ הניא הטמ לש םילשורי :תורחא םילמב ."הלעמ לש
המשגה ,וז תרוסמ יפל .הלעמ לש םילשוריל םגד תשמשמ איה וזכש רותבו ,המצע
ויתודבוע לע ירוטסיהה םוחתה לש וכרע תטעמה לש ךרדב םלועל גשות אל תינחור
.תויטילופהו תויתרבחה ,תויסיפה
םילמה תא םיסחיימ דומלתה תורפסב הלעמ לש םילשורי לש רתויב םודקה רוכזיאב
םילשוריב אובא אל" :לוכיבכ ,רמואה ,ומצע םיהולאל ,המ תדימב תועיתפמה ,תואבה
."הטמ לש םילשוריב אובאש דע הלעמ לש
לש תירוטסיהה תואיצמה תא ולמיס "ןויצ"ו "םילשורי" םיפדרנה תומשה ,יתרכזהש יפכ
וא ץרא םש לע אל הארקנ תינרדומה תימואלה תידוהיה העונתה .ץראל ותקיז לשו םע
ןונמיהל 1948 תנשב היהש ,תינויצה העונתה ןונמיהב ."תונויצ" :ריע םש לע אלא ,םע
תונש תב הווקתה לע הב רבודמו "הייפוצ ןויצל ןיע" רמאנ ,לארשי תנידמ לש ימואלה
."םילשורי ןויצ ץרא"ל בושל םייפלא
החיצנמה וא םישודק תומוקמ הליכמה ריע הניא םילשורי םידוהיה יבגל ,וניארש יפכ
םייפלא ךשמב תוחפל ,השמיש איהו ,איהש יפכ השודק ריעה ;םישודק תוערואמ
שאונ וניאש ,חבטנ ,לפשומ ,ףדרנ םע ךש ירוטסיהה ומויקל למס ,הנש תואמ-שמחו
לש ילמסה הדיקפת תא ןיבנ םא .םימיה ןמ םויב בושל ול הנתינש החטבהה ןמ םלועל
עבושמה ינוליחה השועש שומישל וליפאש ,תעדל חכווינ ,תידוהיה תרוסמב םילשורי
.תורחא תורוסמב תמייק הניאש הקדצה לש המ-תדימ שי הז למסב
אלא ,םולשו השודק לש למס אקווד הניא יטילופהו ימואלניבה רושימב ,םויכ םילשורי
,םולש הב ןיכשהל םישקבמהו םילשורי לא םיבהואה הלא .תודגונמ תופיאשו קבאמ לש
ןיידע "םילשורי" הלמה םהיבגל רשאו םהרבא ינבכ םמצע תא םיאורה הלא רקיעבו
הלעמל ינפל יוטיב ידיל אב וז תועמשממ קלחש ,וחכשי אל יאדווב ,תועמשמ-תבר
היבשו הדפת טפשמב ןויצ" :(27 א) איבנה והיעשי ירבדב ,הנש תואמ-שמחו םייפלאמ
."הקדצב

,ךוניחה דרשמ 'צוה 188-194 'מע ,ג"משת תרודהמ ,תונכשו הניכש םילשורי :ךותמ
םידומיל תוינכתל ףגאה ,יגוגדפה להנימה