םייסיאו םיקודצ ,םישורפ

טבמבו ,לארשיב תותיכ ד"כ ויהש ,ל"זח ירבדמ ,םימכחה תורפסמ ונעמש
תפתושמ תינחור הכפהמ התואבש רשפא ךיא :הרזומ תיארנ הנומתה ןושאר
תובר הכ תושונאל הקינעהש הפוקתב ,ינש תיב ימיב תידוהיה הרבחה לש
,םנמאו ?וזב וז תומחלנה תובר תוצובק םג וז הרבח ךותב הנייהת ,תואלפנו
קר ויהש בתוכ ,ןהכה והיתתמ ןב ףסוי ,הפוקת התוא לש קהבומה ןוירוטסיהה
תשרוי איה םויה לש תודהיה .םייסיא ,םיקודצ ,םישורפ :תוצובק שולש
.םישורפה לארשי ימכח לש םהינב-ינבו ,םימכחה לש םמלוע
םא ?תותיכ הברה ךכ-לכ ויהש הדבועה םע תשלושמה הקולחה תרדתסמ ךיא
לצא ןה ,תינוציחה תורפסב ןה ,ונל שיש תוברה תועידיה תא קויד רתיב ןחבנ
לש בחר םי ותואב ,םימכחה תורפסב ןהו תוליגמב ןה ,והיתתמ ןב ףסוי
תודלות ויה וא ,יהשלכ ךרדב ,וסחייתה תונטקה תוצובקהש הארנ ,דומלתה
.תודהיבש תוירקיע תוצובק שולש ןתוא לש
תיבל ללה תיב ןיב תותגולפה ומכ ,םימכחה םלועב תולודגה תותגולפה תועודי
ןה ,םכותבש םידיסחה וא ,יאמש תיבו ללה תיבש רמול רשפא-יא ךא .יאמש
.םימכחה םישורפה תצובקל וכייתשה םלוכש אלא ,ירמגל תונוש תוצובק
השעמלש ,םיסותייבה לעו םיקודצה לע עודי םיקודצה לע עודי םיקודצה יבגל
ןיב .תימינפ אתגולפ תלעב תחא הצובק וז התייה .הפקשה התוא ילעב ויה
םג הארנכו ,תינוגרא הניחבמ תצקמב הנוש התייהש הצובק התייה םייסיאה
לארשי-ץרא לובגל רבעמ הקוחרה קשמדב הבשיש ,םלועה-תפקשה תניחבמ
רבדמ תוליגמ םע דחי ואצמנ ,"קשמד תירב תליגמ" ,היתודועת תאז תורמלו
ןה עודיה ,ליבטמה ןנחוי ידי-לע תגצוימה הצובקה התייה ךכל ףסונ .הדוהי
לש ומלוע תפקשה תא .השדחה תירבה ךותמ ןהו ,והיתתמ ןב ףסוי ירבדמ
בורק היה המכ דע תוארלו תוליגמה יוליג תוכזב קודבל רשפא ליבטמה ןנחוי
תא םג ריכזהל שי .םתרבחב רבח םעפ היהש רעשל וליפא רשפא .םייסיאל
םיאנקה .םימכחה לש םמלועב המקש תיטסיביטקא הצובק ויהש ,םיאנקה
,והיתתמ ןב ףסוי עבקש תשלושמה הקולחה .םישורפה לש הצובקל םיכייתשמ
ינוויה ארוקה תויחונל האצמה קר התייה אלו ותעדותב תמייק ,הארנכ ,התייה
ריכהש תויפוסוליפה תולוכסאל הלבקה םידוהיה לצא שפיח ,לוכיבכ ,רשא
.אוה ומלוע ךותמ
שולש םירמוא ונתאמ םיברש הליפתב תאצמנ ,תזמרנ הרוצב ,תאז הקולח
ירחא ."הדימעה תליפת" תארקנה ,הרשע-הנומש תליפת יהוז ,םויב םימעפ
תואב ,"לארשי ומע יחדינ ץבקמה" םילמב תמייתסמה ,תויולג ץוביקל הכרבה
-הנומש לש רוציקב רשא ,"הנושארבכ וניטפוש הבישה" :תופסונ תוכרב שולש
ךתעד לע ךכרדב םיעותה" :םילמב תמכוסמ ,"ונניבה" ארקנה ,הרשע
,םדק ימיב הרצונשכ ,תאז הכרבש הנקסמה ןמ ענמיהל ןיאו ."וטופשי
תא םיסרוגה הלאש איה הווקתהו תיעטומ ולש הכלההש והשימל הנווכתה
הכלהה יפל וטפשיו םמצע תא ונקתי ,ה"בקה לש וכרדב הניאש הכלהה
.םיקודצה לע ןאכ רבודמש שוחל רשפא ;הנוכנה
ךא .םירצונה דגנ הנווכ םיבר םיסחיימ ,"םינימה תכרב" ,ןכמ רחאלש הכרבל
םישרופה םישנאל תסחייתמה ,תאז הכרב .םויה לש לארשי ימכח תעד וז ןיא
לע ורמא םייסיאה .םייסיאה לא רקיעב ,הארנכ ,הנווכתה ,תידוהיה הדעה ןמ
ומכ ,א"י ,'ח ,והיעשיב קוספ ךמס לע ,םעה ךרדב תכלמ םירס םהש םמצע
לארשי" תא םמצעב ואר ,יוצר רבד םתולדבתהב ואר םה .ותוא וניבה םהש
יוטיב ידיל האב ןאכו ,תאז לובסל הלכי אל המואה תודחאש רורב ."יתימאה
.תורחא תוצובק םג הללכש ,םהילע תרוקיבה
םישנאה תא תוהזל לק ,"םיקודצה לע" םילמב תחתופה ,תישילשה הכרבב
םיקידצה םש םירכזנ ירהש ,םישורפה םימכחה תדע :הכרבה אשונ ויהש
םיחנומ ,םייאכרא טעמכ םיחנומ ,םירפוסהו לארשי תיב ךמע ינקז ,םידיסחהו
תחא :תוכרב שולש ,ןכבו .םיאנומשחה תפוקת חיר תא םהב םישיגרמש
;םהיכרד תא ונקתיש הווקתה הב תעבומו ,םיקודצה תרוקיבל תסחייתמ
היינשה- םה ,םעה ךרדמ שורפל ןוכנכ וארש הלא תא הכותב תללוכ
.םימכחה ,םישורפה תדע ,םיללפתמה תדע ,ונתדע איה תישילשהו ,םייסיאה
הכרבהש הארנ הדימעה תליפת לש תרגסמה ןמ הלא תוכרב שולש איצונ םא
ומע יחדינ ץבקמה" לעכ ה"בקה לע תרבדמ ,תוכרב שולש ןתואל תמדוקה
תירחאל תווקתה יתש ונינפל ."םילשורי הנוב" איה הירחאש הכרבהו ,"לארשי
םיאיצומ םא .אובל דיתעל םילשורי ןיינב לש וזו תויולג ץוביק לש וז ,םימיה
הרימא םילבקמ ,ונרכזהש תוצובקה שולשל תוזמורה תוכרבה שולש תא
,םילהת) "סנכי לארשי יחדינ 'ה םילשורי הנוב" :םיליהתב קוספל הליבקמה
שולש לע ,תוכרבה שולשש ,יתעדל ,חיכומ הז רבד .ךופה רדסב ךא ,('ב ,ז"מק
ונושל ךותמ ,תעדה לע לבקתמ .ינשמ ןפואב הליפתה ךותל וסנכוה ,תוצובקה
הרזחל הווקתה תא ודביא אל דועש הפוקתב השענ הז רבדש ,"ונניבה" לש
תפוקתב ךרעב ןלוכ וסנכוה הלא תוכרב שולש .םיקודצה לש הבושתב
לש ונוטלש תישאר וא ,סולובוטסירא וא ,סונקרוה ןנחוי ימיב ,םיאנומשחה
.יאני רדנסכלא
אלא ,תוצובק שולשל לארשי ללכ תא קלחמ והיתתמ ןב ףסוי קר אלש ,ןאכמ
ףא תמייק התייהו ,תיתוכאלמ הקולח וז ןיא ,רמולכ .ונלש הליפתה םג
םילהתלו םיאיבנל םהישוריפב וגהנ רשא ,הדוהי רבדמ תכ ישנא לש םתעדותב
םיבותכה ירבדב ואר םה .תילאוטקא הרוצב ארקמבש םיקוספה תא שרפל
וגהנ וז הביסמ .םהימיבו ,םתא הרוקש המל םיזמר ןיעכ שדוקה יבתכבש
םינבל ןמיס תובא השעמ ,םייגולופיט םישוריפ ,םירקוחה םיארוקש המ ,רבחל
- ותואל זמרה תא ,תוכלממלו םיטבשל תיארקמה הפוקתב לוציפב םיאור םה
תכלממ ירהש ,הדוהיכ םמצע תא ואר םהש קפס םוש ןיא .םהימיב לחש לוציפ
ןיאו ,םירפא םע והיז םישורפה תאו ,םילשורי ידי-לע תשדוקמ התייה הדוהי
תשלושמ הקולח התוא ,בוש .השנמ םע םיקודצה תא והזי םהש שחנל ישוק לכ
.תוצובק שולשל
םיזמרכ ,םוחנ ירבד ךותבש םירעה שולש תא ושריפו תכל וקיחרה ףא םה
,םיקודצה תא ,הונינ ,םישורפה תא תגציימ ,ןומא אונ :תוצובק שולש ןתואל
,םמצע םה הלא ,הלעמ לש םילשורי ןיעכ ,הלמה לש ינחורה ןבומב ,םילשוריו
הקולחהש קר אל :איה ,ונחרוכ לעב ,ךכמ קיסהל ונילעש הנקסמה .םייסיאה
תוחפל וא ,תואיצמבש הקולח איה והיתתמ ןב ףסוי יבתכב תאבומה תשלושמה
ונתוא תברקמ תשלושמה הקולחהש אלא ,הפוקת התואב לארשי תעדותב
הלגתת םעפש וויק םה .םייסיאה ויה הדוהי רבדמ תכש ,ךכל ןוחטיבב השעמל
םהש ,םישורפה ,רמולכ ,דומלתה ידי-לע ועטוהש הלא זאו ,הדוהי לש תמאה
םעה יטושפ םיאתפה- םייסיאה לא ורזחי םה -.המייקתנ אלש הווקת
םיקודצה- השנמ - ,םימחול ,ליח-ירוביג םישנאכ םוחנ רשפב םיראותמ
םיווקמ םה וליאו ,(סויפמופ לש ותפוקתל זמר) הערה האב רבכ םהילעש
לדבה דוע שי .םייקתנ אלש רבד .םישורפה ,םירפא לע םג אובת תונערופהש
תוצובקה שולש תוהמב ןיינעמ- םיכוז םניא םיקודצהש העשב .תוליגמב
הדעכ םיראותמ םישורפה ירה ,םייסיאל הליבקמה הדעכ םהיניעב תואריהל
.תועטומ תופקשה תלעב ךא ,המלש
,םיכלוה םהש ,הלקה ךרדב ורחבש ךכב םירפא תא םימישאמ םייסיאה
תודוקנב םג לדבהו ןוימד שי .הנותמ ידמ רתוי הרוצב ,תיתכלה הניחבמ
םישורפה ןה .םיסיאה תדעו םישורפה תדע ןיב ,(תוליגמב רואיתה יפל) תורחא
הביסה אוה הז ןוצר .לארשי םע יגציימכ םמצע תא ואר םייסיאה ןהו
.הלא תוצובק תורצוויהל תיטקלאידה
ויה םייסיאהו לארשי תסנכ ךותב "תנויסנכ" ןיעכ ויה םישורפהש רוכזל יאדכ
ךרדב תכלמ םירס םה םאש ובשח םייסיאה .לארשיל ץוחמ "תנויסנכ" ןיעכ
םמצעל וארק םישורפה וליאו ,'ה ןוצר תא םתולדבתהב םימייקמ םה ,םעה
.לארשי ימכח
ךילהתל דוסי דוע היה ,לארשי-תיב לכ תא ידעלב ןפואב גציל ןוצרה דבלמ
ןהיפל תונושה תוגרדה ,אוהו ,לארשיב תוצובקה תורצוויה לש יטקלאידה
וניתועידי ,ונרעצל .םוי-םוי ייחב הרהטה יקוח תא וללה תוצובקה ולביק
ןבומב ,םישורפהש רורב ךא ,התע דע תויוקל ,תיתכלה הניחבמ ,הז ןיינעב
."הרהטב םהילוח תא ולכא" רשא םישנא םתוא ויה ,הלמה לש קיודמה
רבתסמ תורוקמה ןמ .םוי-םוי ייחב הרהט לש תורמוח םמצע לע ולביק ,רמולכ
,דרמה תישארב םיאנומשחל ףרטצהש םידיסח להק ותוא לש הרהטה תגרדש
םייסיאה לש םתגרדש אצוי תוליגמה ךותמו ,םישורפה לש וזמ ההובג התייה
לש םהיתורהט תא ריכזמ והיתתמ ןב ףסוי םג ,בגא .רתויב ההובג התייה
.םייסיאה
וויה "הרהטב םהילוח תא ולכא"ש םירבחה ,םישורפה לצאש רוכזל שי םלוא
וקיפסה אלש הלאכ םג ,םנמא ,ויה םייסיאה לצא וליאו ,העונתה ןיערג תא קר
וכפהיי םה םגש התייה הפיאשה ךא ,תורהטה לולכמ לכ תא םמצע לע לבקל
.תכה לש םיאלמ םירבחל
ןמ ךכב ולדבנש םדא-ינב לש תוצובק ורצי תודחוימה תורהטה ,ןכ םא
תא םמצע לע ולביק אל ךא ,םייסיאל הדהא ושיגרהש םישנא ויה .םירחאה
תוביסה תחא תא ,הארנכ ,התוויה רשא ,הרהט לש םייחה תרמוח אולמ
.םירחאה ןמ תולדביהלו ,הרוגסה הרבחה תורצוויהל
והיתתמ ןב ףסוי .םישורפה ןיבל םייסיאה ןיב לודג לדבה םייק ןאכש אלא
הלאכ ,םירבח 6000 סודרוה ימיב ויה ,הרהטה תניחבמ ,םישורפלש רמוא
.4000 ויה םייסיאל וליאו ,"הרהטב םהילוח תא לוכאל" םמצע לע ולביקש
,לודג לדבה הז היה השעמל ךא ,לודג לדבה ןיא ,תירפסמ הניחבמ ,הרואכל
הרבח תאז התייה ;םירבח ויהיש םלוכמ ושרד אל םישורפה םימכחהש םושמ
סוזנצנוק" לע םימיוסמ םיניינעב הססבתה רשא הבחר העונת לש החותפ
ונחנא .םעה תדהא תא שוכרל ולכי ךכ ידי-לעו ,םויה םירמוא שומכ "ימואל
םא וליפא ,םישורפה ירחא רהנ םעה לכש ,והיתתמ ןב ףסוי ירבדמ דוע םידמל
תא שוכרל המישמ התייה םייסיאלש דועב ,ידמל םצמוצמ היה םהירבח רפסמ
םיארוק םה הלא םישנאל .תכה לש םיאלמ םירבחל וכפהיש דע םהידהוא
תמיוסמ הפוקת תכה תרגסמב םיאצמנ םה ."םיבדנתמ"- שולש ,םייתנש
האנשבו ןוהמיתב ואר םייסיאה .םיאלמ םירבחכ םילבקתמ ןכמ רחאלו ,םינש
-תדובעל ,םימכחה ירחא וז הריהנ וושהו ,םישורפה ירחא םאה תכילה תא
םהש ,םישורפה לש םיעטמה ידי-לע העטוה םעה :ןושאר תיב תפוקתב לעבה
תמא ,םהלש תמאה הלגתת רשאכ ,םימיה תירחאבש וויק םייסיאה ;םירפא
הדוהי לש- םישורפה תרובחב םירבח םניאש ,הלא םיטושפ םיאתפ ופרטצי -
.םייסיאה-הדוהי לא
םא ,המודה ,הרוגסו תזכורמ ,הנימב תדחוימ םלוע תפקשה ורצי םייסיאה
הבוט הנוכת ןה הל התייהש ,יסכודותרוא-רפיה םזיסכרמל ,ךכ רמול רשפא
הייאר תודחב הלולכה ,תפלוסמ הייאר לש הער הנוכת ןהו ,הייארה תודח לש
תפוקת לש רהוזה תא תאטבמה ,תינלדב הצובק ,ןכ םא ,ונינפל .ידמ הלודג
,הירחא ךלה םעהו ,םעה ירומ תא הכותמ האיצוהש הצובק םתמועל ,ינש תיב
הצובק תווהל וחילצה אלש םיקודצה הלא לכ לומו ,םישורפה-םימכחה הלא
.םישנא הביהלמה הרושב תלעב

תרדושמ הטיסרבינוא ,רסולפ דוד :תאמ ,הדוהי רבדמ תוליגמ :ךותמ