ןהכה יכדרמ ברה :תאמ - םיגהנמבו הכלהב לתוכה

הכלהב לתוכה
םיגהנמב לתוכה

  יפוג המכב רזאנ ךכ ,תודגא לש לולכמב רטעתנש םשכ ,יברעמה לתוכה
.וביבסמו ודי-לע וררועתנש תוכלה
:שרדמה תיבב וילע ולאשנש לתוכה תוכלהמ ןה ולאו
ןיא ץורפ םוקמב ללפתהל רוסאש ,"ךורע ןחלש"ב איה הקוספ הכלה ירה .I
לכ ללפתהל ועבק ךיא ,ןכ םא .המודכו העקבבו הדשב ומכ ,ביבס המוח
תשלופמ ,הצורפ רצח איהש ,יברעמה לתוכה תבחרב םויה תוליפת
.היבו הנימ הפוגמו המצעמ הנורתפ לע האב וז הלאש ,םלוא ?החותפו
הליפתש ינפמ ?ץורפ םוקמב םדא ללפתי לא ורמאו וקספ ,םעט המ ,רמולכ
םלוע לש וכלמ תמיא ,עונצ םוקמב ללפתמ םדאשכו ,בלבש הדובע איה
,םדוק שגרב הב דמוע םדאש םוקמ ךל ןיא ירה ,ןכ םאו .ובל ןיוכמו .וילע
לתוכה ,הז םישדוק-ישדוק םוקמכ ,הליפת עמוש ינפל ,ומיחרו וליחדב
.םלועמ םשמ הזז אל הניכש רשא ,יברעמה
סנכהל ונל רוסאש ,םיקסופה לצא איה תחוור הכלה ,ןידו תד יפ לעו ליאוה .II
הרפ רפא ונידיב ןיאו ,םיתמ יאמט ונלוכ ונאש םושמ ,תיבה רה חטשב
שי רשא .םרהטל יעיבשו ישילש ,םיתמ יאמט לע האזהל שורדה ,המודא
רוסא ירה ,ןכ םאו .תיבה רהמ קלח והנה יברעמה לתוכה אמש ,ששח
יכ ,לתוכה ינבא ןיבש םיכרחב ,עבצא טישוהל וא ,די סינכהל טלחהב
םיאצומ ונא ,ןכ לע רתי .המילש הסינככ הניד תיבה רהל הסינכ תצקמ
ברה" :אנשיל יאהב ,הז ןודינב םירבד ונלש האמה תישארמ יתע-בתכמב
,םינוש די-יבתכבו םיקיתע םירפסב רקח ,אשראוומ ובלכ ףסוי עשוהי 'ר
,ויתונקסמו ויתוריקח יפ-לע ,ןביו הילגנאבו אמורב םילודג םיביכראב
.יטירבה ןואיזומב תדמוע איהו ,שממ ותרוצכ ,הנטק שדקמה תיב תינבת
םילשורי ידוהיש יברעמה לתוכה יכ ,ויתוריקח יפ לע חיכומ הזה ברה
,תיבה רה תמוחמ אלו ,ומצע שדקמה תיבמ דירש אוה ,ויתחת םיללפתמ
םה .וילא תשגמ םידוהיה תא ריהזמ אוה ןכ לע .רעשל םיליגרש ומכ
."המא (םירשע) 'כ םינפ לכ לע ,ונממ קחרתהל םיכירצ
לכ וגהנ רבכ אלא ,ל"נה "רקוחה" ברה לש ותעד הלבקתנ אל ,עודיכ ,םנמא
,יברעמה לתוכה לא ברקתהל הזה םויה דעו תורוד לע תורוד זאמ ,לארשי
.וינבא קשנלו קבחל
םיקדסה ןיב ,עבצא וא ,די סינכהל רתומ םא תיתכלהה הלאשל רשאו
תרבס םעטמ ,םירסוא שי .םיקסופה תקולחמב יונש רבדה .לתוכה ינבאבש
יריקי ,םוקמ לכמ .םיריתמ שיו ,"םינפלכ לתוכה יבועד :קסופש ם"במרה
תוריהז םמצעב םיגהונ ויה םילשוריבש םידרחה ןמ םידרחה ,םילשורי
.לתוכה יקדס ךותל עבצא וא די טישוהל אלש תינדפק
,םירכזנה םירפסה ןמ דחאב רפוסמש המ איבהל ןיינעה ןמ הז רשקהב
רשא הרעמל תחא םעפ סנכנ ,ךברוא ריאמ 'רה ,שילאקמ ברה יכ :אוהו
םיסומע יבג לע יונב יברעמה לתוכה יכ הארו ,יברעמה לתוכל תחתמ
.אלפו אלפה תונמא השעמ ,תראופמו האנ תבשחמ תכאלמ ,תותשקו
וכרצוה םא ,גהנמ םהל היהש ,חרזמה תודעמ דוחיב ,םילשורי ינבמ שי .III
רפע יבגר וא ,לתוכהמ ןבא תסיפ םהמע םילטונ ויה ,ץראל-.וחל עוסנל
,שדוקה לא םולשב רוזחל הכזי עסונהש הלוגס םשל ,לתוכה רצח תמדאמ
?ןכ תושעל רתומ םא ,הלאשה הררועתנ הנש םיעבשכ ינפלו .המילשורי
ןושחב ג"כב ,"תלצבח" ימלשוריה ןותעב הספדנ וז הלאשל הכורא הבושת
לוליח םושמ ךכב שי ,םוקמ לכמ ,רבדב רוסיא ןיא םנמא םאש ,ז"נרת
.הז תואנ יתלב גהנמ עונמל שיו ,שדוקה
ינבא לע ,עבצב םמשרל וא ,םהיתומש תורחל םיגהונ ויהש שי הזב אצויכ
םביר םלוא .הרימשו הלוגסכ ,לתוכה יקדס ןיב רמסמ עוקתל וא לתוכה
.הז הנושמ גהנמ דגנ תוצרמנ וחמו שדוקה לוליח ךכב ואר םימלש ןכו
םירמוש םינהכה תומוקמ השולשב" :תודימ תכסמ שאר הנשמב ונינש .VI
םייולהו .דקומה תיבבו ץוצינה תיבבו ,סניטבא תיבב :שדקמה תיבב
השימח :םוקמ דחאו םירשעב- העברא ,תיבה-רה ירעש השימח לע - לע
השימח ,ויתונפ עברא- תאז התיה .'וכו "הרזעה ירעש השימח לע
לכו םויה לכ הרזעהו שדקמה ביבס םירמושה ודמעש ,"דובכ לש תרמשמ"
.הלודגלו דובכל שדוקה תרמשמ םירמוש ,הלילה
ברה לתוכה שיא ,םילשורי שיא ררועתנ תמדוקה האמה ףוסב הנהו
"דובכ ירמוש" דימעהל לדתשהו ,ןייטשבלג לישמ-ללה יבר דיסחה לבוקמה
תושעל ןידה יפ לע םיבייוחמש חיכוהו ןעט אוה .םדק ימיבכ ,תיבה רהל
אל אוה .חישמה תאיבו הלואגה תא וברקי ךכ ידי-לעש אלא דוע אלו .ןכ
ךלה .םייקמ האנו שרוד האנ היה אלא ,אדירג הכלה לש אשמב קפתסה
םדימעהו םידבוכמ םישנא רכשו ,יברעמה לתוכל הארנו ךומס תיב רכשו
אל תורמשמה םלוא .תיבה-רה תמוחל ביבסמו לתוכה דיל תורמשמ
ךישמהל םייפסכ םיעצמא רסוח ינפמ םא ,דבלב רצק ןמז אלא ומייקתנ
ברה ,םלוא .םייברעה םינכשה לש םתמח תא ררוע רבדהש םושמ וא ,ךכב
תרטע תא ריזחהל לדתשה ותומ םוי דעו ותינכתמ שאיתה אל ןייטשבלג
.ודיב הלע אל רבדה ךא ,םמוקמל דובכה תורמשמ
ונתראפתו ונשדק ריעב לגרהה רבדב" :אנשיל יאהב ,הרזומ הלאש .V
ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבת ,םילשורי... 'ה לא םשפנ ךופשל הואת וואתי
יברעמה לתוכ ,ונלתוכ רחא דימת... המש םיכלוה שדוק תבש ברע לכבו
אתכלמ תבש ינפ לבקל... ,םלוכ דחי םליכי אל םוקמהו םעה בר רשאכו
,תמדקומ העשב תיברע תליפתו תבש תלבקו החנמ םש ללפתהל וגיהנה
תואלמפ םיאב ךכו ,םה םג וללפתיו םמוקמב םיאב םירחאו םיאצוי ולאו
"הלילה דע תאצוי תכו תסנכנ תכ ,תואלמפ... וללה :הלאשה תלאשנו
הלא םע שידקו השודק תונעל םה םיאשר םא ,תיברע תלפת וללפתה רבכש
םולש ברה) ."ריתמו ותבושתב ךיראמ בישמה ברהו .החנמ םיללפתמש
.(ל"רת תנש ,םילשורי ,"בל חמשי" ת"וש ,ןיגאג
,םישודק לארשי גהנמ לע :איהו הינפלש וזל תצקמב המוד תרחא הלאש .IV
ילוע ולטב אל ,הפרחל ויה ונידמחמ לכו שדקמה ברח ,תונוועב ,ףאש
אל םלועמש ,ונידיב תרוסמ ןכ יכ ,תואבצ 'ה ןודאה ינפ תא תוארל םילגר
.וילע ארקנ 'ה םש ,םמש אוהש יפ לע ףא ,יברעמה לתוכמ הניכש הזז
תליפת תויולג לש ינש בוט-םויב םש םיללפתמש ,םילועה םע ןיא ,םימעפלו
,לוח םוי םויה ולצאש ,ריעה יבשותמ ןהכ םא ,יתקפתסנו .ןהכ ,ףסומה
םוי תליפת םיללפתמש םילגר ילועל םינהכ תכרב ךרבל ןכודל תולעל לכוי
?בוט
םינהכ תכרב ןיאש ,ןמז לכב לארשי תא ךרבל םינהכה םיאשרש הלעהו
.המצעל הוצמ אלא ,הליפתה ןמ קלח
םויסלו .IIV- הכלהל דאמ תילאוטקא איה וז העשבש ,וננמז תב הלאש
,הנברוחב םילשורי תא האורה" ןידו תד יפ לע ,עודיכ :איהו ,השעמלו
םילשורי התיה רבדמ ןויצ' :רמולו ,ותמ לע ומכ העירק עורקל בייח
'הממש- ונשדק תיב' :רמוא ונברוחב שדקמה תיב האורה ;ערוקו
'הברחל ויה ונידמחמ לכו שא תפרשל היה וניתובא ךוללה רשא ונתראפתו
- ,הרובגב לארשי רזוא תרזעבש ,וניכזש התע :הלאשה תלאשנו .ערוקו
תרטע תא ,םילשורי דובכ תא ונל וריזחהו ,םילשורי תא ל"הצ ילייח ושבכ
שי האדהו חבש ,הברדא "?העירקל םוקמ המ ,תיבה-רהו יברעמה לתוכה
ןרק תחימצ וניניעב תוארל וניכזש ונירשא ,ונוששו בלה תחמשב עיבהל
.ולוכ תיבה-רהו לתוכה תודפו ונתלואג
יכ ,הכלהל םלוכ וקיסהו ,םימלש םימכח ידימלת ןכו םיבר ונד וז היעבב
לע תודוהלו ךרבל שי אלא ,עורקל ןיא ,יברעמה לתוכה לעו םילשורי לע
םוקמ לע ,םלוא .הנמלא לובג ביצמ ךורב :תכרבו תוכלמ םש דובכ
ןיידעו ליאוה ,םוקמ לכמ ,ןידה תא עבוקש והזו ,ונידיב אוהש םע ,שדקמה
שי ,ונקדצ חישמ ידי-לע ,ונימיב הרהמב הנביש ,שדקמה תיב הנבנ אל
ונתיכיזש םשכ ,הזה םוקמב ומש ןכישש ימ ינפלמ ןוצר יהי :רמולו ,עורקל
ימורמב ונייח תיב ססונתהב תוארל ונכזת ןכ ,ונלתכו ונריע תלואגב תוארל
.ןמא ,ןדיד הרהמב ,ךשדק רה

 תוגהנמ
.םהילגרמ םהילענ םיצלוח יברעמה לתוכה לא םיאבה :אוה קיתע גהנמ .I
םג .םינורחא תורוד דעו םינומדק םימי זאמ םירפסב רכזנ הז גהנמ
םישודק תומוקמלו םידגסמל םיפחי אלא םיסנכנ םניא םימלסומה
יכ ןכתי .םוקמ לכמ ,תורחא תותד ינב הברה לצא ץופנ גהנמ אוהו ,םירחא
אלו" :וב הנשנש ,ונלש שדקמ תאיב תוכלהב ץוענ הז גהנמ לש ותישאר
הב םינתונש הלולח הרוגח=) ותדנופבו ולענמבו ולקמב תיבה רהל סנכי
ןכ קספנו .(א הנשמ ,ט"פ תוכרב) "רמוחו-לקמ (הרוסא=) הקיקרו (תועמ
יגהנמ םישודק םע לארשי וריבעה םוקמה תשודק ללגבו .םיקסופב הכלהל
.יברעמה לתוכ לא ,ודירש לא שדקמה תיב
לצא תודחוימ תוליפת לש סרטנוקב םיאצומ ונא םיילענה תצילח גהנמ
וילענמ ץולחי יברעמה לתוכל ואובב" :ז"יה האמהמ םישודקה תומוקמה
רמאיו הווחתישו לתוכה ינבא קשניו... רפסב םג םיאצומ ונא ןושלה התואו ."
ףא הפי גהנמ" :אנשיל יאהב רשייר השמ 'ר בתוכ ןכו ."העמד ירעש" תוליפתה
האנ... לתוכ אוה .ונלתכ רחא דומעלו ,ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמל ךליל
יברעמה... םיערוכ ,המש םאובבו .םינבל םידגב תשיבלו הליבטה רחא
!םימשה רעש הזו םיקולא תיב םא יכ הז ןיא :םירמואו הענכהב םיווחתשמו
םילענמה םיצלוח ושגי םרט תומא עבראו..."
וזו ,הזה גהנמה תא ץינימקמ לדנמ-םחנמ 'ר דוע ריכזמ ,/1840ר"ת תנשב
ריע לכב םש םגהנמכ ,תיבה רה לש יברעמה לתוכ ינפל ללפתהל ונכלה" :ונושל
שדוקה... ןבא לצא דמוע ןזחהו .ללפתמה בלמ תעבונ םשד הליפתה יכ ,ומדו
לתוכה לא ברקה לכו ,דחא קידצ לא הניכשה התלגתנ םשש ,םירמואש ,תחא
."וילענ ץלוח אוה
לתוכה" :ןמיונ דרהנרב ר"ד ימלשוריה אפורה הנש האמכ ינפל בתכ ןכו
יברעמה- ללפתמ םש םוקמ ,םידוהיה לש היכבה םוקמ םשב עודיה םוקמה
םיקנעה ןינבמ ,המלש ימימ ודרשש תובצמה תרוש חכונ ,לבאב עוקשה ידוהיה
םילוחכה םימשה תפכ תחת ,שדקמה לש... םידוהיה םירקבמ הז םוקמב
רתוי דוע םיבורמ .יללפתמ אלמ ותוא םיאצומ בור יפ לע ,תובורק םיתעל
תשולשב .באב-העשתבו םיבוט-םימיב ,םיגחב ,תבש תלבקל םירוקיבה
ידכ ,יברעמה לתוכה לא םילשורי לש םידוהיה םיבשותה לכ םילוע םילגרה
םשל םיאב ,לתוכה ילגרל םוקמה טועימ תמחמ .ףסומ תליפת םש ללפתהל
תליפתב םידמועו ,םהלש תסנכה יתבמ רשי םיללפתמ לש תוצובק תוצובק
.םוקמה תשודק ינפמ לענ יצולחו תותילט םיפוטע םימשה תפכ תחת ףסומ
םישנה תודמוע םשמ קחרה .תודחא םימעפ הליפתה לע םירזוח הזכ ןפואב
םירבגהש העשב .ןשאר תאו ןפוג תא םיסכמש ,םינבל םידידרב תופוטע ,דרפנב
ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ' הבוצעה הליפתה תא בלה דע הגונ לוקב םירמוא
.וינבא לא ןשאר תוחיטמו לתוכה תא םישנה תוקשנמ ,'ונתמדא לעמ ונקחרתנו
דע :החנאב םירמואו םימש יפלכ תועמדה תואלמ םהיניע תא םיאשונ םלוכ
?םשה ,יתמ דע ,הנא
םשור אלב ובזוע וניא שיאו ,תומואה לכ ינבמ םיריית םירקבמ הז םוקמב"
תא וחור יניעב הזוחה ,ידוהיה עזעוזמ הלודג רתוי הברה הדמב לבא .קומע
ודיתעל הווקמו ,הוהה תולפש תא האורו ,תידוהיה המואה לש הרבע תראפת
."לארשי לש לודגה
ןונגסב יכ םא ,הז גהנמ ריכזמ ,ץנול .מ .א ,לארשי-ץרא לש קהבומה הרקוח םג
םינמאנה םדיעה ,לתוכה ינבא תא הקשו ברק ,ךילגר לעמ ךילענ לש" :יצילמ
."םדק ימיב ותלודגו ונואג ,ךמע תרובג לע
י"ש רפוסה .לתוכה דובכל םיילענה ץוליח לש גהנמה לטב םינשה תצורמב
לתוכ לע םירפסמש שיו" :ונושל וזו ,ול האיו האנ רבסה רבדל ןתונ ןונגע
,םתוא םיצלוח ויה אלא ,םהילגרבש םילענמב םשל םיאב ויה אלש יברעמה
ויהש וניתובא .םילענמב םיאבש םויהכ אל .םוקמ קוחירב םתוא םיחינמו
ןברוחל רתוי םיבורק- םיבורק ונאש ,ונא ,העבש ךותב לבא ןידכ וגהנ
.("םושלש לומת") "הנשי תולבא ןיד םיגהונ ,הלואגל
:בתוכ ,1877 תנשב לתוכה לצא רקיבש ,סוילימ דירפטוג ,דחא ירכנ ריית םג
תוידוהיהו םידוהיה ישש םוי לכב םיפסאתמ ,הרצ הטמיסב ,הז םוקמב"
םינבאה תא םיקשנמו םיקבחמ ,םיכובו םיננוקמ םה םיפחי םהשכו ,םינקזה
םיארוק וא ,םילהת יקרפ םירמוא ,םיללפתמ .םהיתובא שדקמ תא ופיקהש
."והיעשי תואובנב
,םישודקה תומוקמה לצא תודחוימ תוליפת םיללפתמש םודק לארשי גהנמ .II
ונא ןכ יכ הנה .המיאתמהו התואנה ותליפתו ןמז ןמזו םוקמ םוקמ
לצא םיללפתמ ויהש תודחוימ תוליפת ,דאמ םימודק םימי דוע ,םיאצומ
היה חספ ברעב" :יטנאלאג השמ 'ר ברה לע רפוסמ ןכו .יברעמה לתוכה
ראש לעו .אמוי תכסמ םירופכה-םוי ברעבו ,םיחספ תכסמ םש ארוק
ארזע תליפת ,ופוס דע 'ט ןמיס לאינד תליפת ארוקו ףיסומ היה תוליפתה
'ה קוספמ 'א ןמיסב ,הימחנ לש הרצק הליפתו ,ןמיסה רמג דע 'ט ןמיסב
ןמיסה ףוס דע....ילוכו ילוכו ,"רהוזב ארוקו
תומיב ללפתהל םיאבה וגהנ ,םירחא םישודק תומוקמבכ ,יברעמה-לתוכב .III
,עבתמד לכ דעבו ,םתיב דעבו םדעב םתליפת ומייסש רחאל ,לוחה
םהיתומש תא םהב םימשורש ,השקב-יקתפ םיבתוכ ויה ,העושיו םימחרל
,באה םש םידרפסה) םהירוה תומש םע םהידידיו םהיבורק תומשו
וא) ןב ינולפ ןוגכ ,ותשקב תיצמת שקבמה םש דצלו ,(םאה םש םיזנכשאהו
הסנרפל ,המלש האופרל ,םימחרו העושי תדוקפל (תינולפ וא) ינולפ (תב
םיקתפה םיבחותו ,'וכו 'וכו אמייק לש ערזב דקפהל ,ןוגה גווזל ,החלצהו
ימ ינפל דימת םרכז הלעי ןעמל ,לתוכה יכבדנ יעיקב ךותב תרמשמל
.םימיה לכ םימלוע תעושת ועשוויו הזה םוקמב ותניכש ןכישש
רש םג םהיקתפ םש וחינה ,םימיה תשש תמחלמב לתוכה תלואג םעש ,םירמוא
המ תעדל םיבאת ויה םיבר .ל"הצב םידקפמו םיפולאו ל"כטמרה ,ןוחטבה
.לתוכה-יקתפב תורקל רוסאש ,םדקמו זאמ וגהנ רבכש אלא ,םהיקתפב ובתכ
.וללה םיקתפה דוס שחנל ורמאש םישחנמה ובר ,ךכיפל
םהיבא םשו םמש בותכל םיגהונ שיו" :תומישר ילעב יקיתוומ דחא בתכ .VI
ימ לכש ,םינימאמו םינבאה יקדס ןיב תורמסמ םיצעונ שיו ,הלוגסל
לא ול ךלוה ותעיסנ םוי םדוק ,השביב םאו םיב םא ,ךרדל תאצל הצורש
ול הנואי אלש ,תיסונמ הלוגס וזו ,רמסמ וא דתי בחות םשו יברעמה לתוכ
תביחת םעטב רמול רשפא ילואו .ותיבל םולשב בושיו ותעיסנב ןווא םוש
.'ושדק םוקמב דתי ונל תתלו' (ח ,ט ,ארזע) בותכה םש לע ,רמסמ וא דתי
ןכ ונניא טשפה יפלש םע-."יעב אביל אנמחר יכ לארשיל םהל חנה
."ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו" :(גכ ,בכ היעשי) רמוא רחא בותכ םג ,םנמא
יכיראה" :(ב ,דנ היעשי) רמואו ,"דתי ונממ הנפ ונממ" :(ד ,י הירכז) רמואו
,הז רזומו רז גהנמ לע רגת וארק םיבר ,םוקמ לכמ ."יקזח ךיתודתיו ךירתימ
.וב אצויכ רחא הנושמ גהנמ דגנ תוצרמנ וחמש םשכ
םהיתומש ,ארקיסבו עבצב ,םיאלממו םיתרוח וא ,םימשורש גהנמה אוה .V
.לתוכה ינבא יבג לע םהיתובא תומשו
-ח"כקתת תנשב ונצראב רקיבש ,הלדוטמ ןימינב יבר לודגה עסונה דוע ,םנמא
לע םש םימתוח לחר רבק לצא םיאבה ויהש :ריכזמ רבכ ,/110-1168ל"קתת
.הבצמה
תומש םימושר םינבאה לע" :דחי םג םיגהנמה ינש לע ובתכ רבכ ,םוקמ לכמ
םיעוקת תורמסמ שי ןבאל ןבא ןיבו ,ירושא בתכב םיירבע םישנו םישנא לש
םינבאב- הלוגס םשל -.(רנזולק ףסוי) "םלועב ותמגוד ןיאש שדקוה לוליח
רוסיאב רוסאה ,ער גהנמ םיגהונ םירייתה תצק" :םינורחאה דחא בתכו .IV
סוטיט גהנמ הז .ןורכזל םמע תחקלו םינבאהמ תוכיתח רובשל ,ואל
.(דלוונירג לשנא ברה) ומש חמי ,עשרה
ויה תוגהונ ,חרזמה תודע ישנמ דוחיב ,םילשורי תונב ,תוינקדצ םישנ .IIV
לתוכ רצחב תופצר תא ץברלו דבכל הכוז ימ ,ןהיניב תולרוג ליטהל
.יברעמה
,תודמוע ויה ,חרזמה תודע תונב ,םילשורי תוריקומ תודיסח ליח-ישנ .IIIV
,לתוכה לא הסינכה אובמב ,ותבשב תבש ידמ תבש םוי לכב ,תובשוי וא
םימשב ינימ לכו ,םיחוחינ םיחרפ לש םילטרגא ,ינחיר גורתא ןהידיבו
,"תוכרב האמ" םילשהל ידכ ,חירה תוכרבל שיא לכל תוטישומו ,םיחירמ
םינפה תלהצבו בלה תחמשב תונוע הכרבו הכרב לכ לעו-.ןמא
ךרדה ידצב תובשוי וללה תוינקדצ םישנ ויה םיטהולה ץיקה ימיב .XI
,םיבשו םירבועה תא םירירק רוב-ימב תומדקמו לתוכה לא הליבומה
."לכהש תכרב" ירחא ןנמא תונועו
,ולילב הליל רבדו ומויב םוי רבד ,תועובקה הלילהו םויה תוליפת דבלמ .X
שגרתת אלש הרצ לכ לע תונמוזמה תוליפתה דבלמו ;יברעמה לתוכ לצא
תוליפתה דבלמו ,ולוכ ללכה לעו םיברה לע וא דיחיה לע ,הלילח ,אובתו
תירב-לעב :םילשורי ינב גהנמ ,םילגר ילועו םיחטתשמה לש תודחוימה
,תוומל סנכנה םלע ,וניבא םהרבא לש ותירבב ול דלונה ךרה וסיכה םויב
ויה ,לארשיב הניברתש תורחא תוחמש לכ וא ,םתפוח םויב הלכו ןתח
לע הדות תליפת םש םיללפתמו יברעמה לתוכה לצא םיאב החמשה-ילעב
.דיתעה לע םימחר תשקבו רבעשל
רב תוגיגח אל ,רחא שודק םוקמ לכב אלא לתוכה לצא םיכרוע ויה אל לבא
סח ,ולקי אלש ידכ ,תרחא הוצמ-תגיגח םוש אלו ,הנותח אלו ,הוצמ
.םוקמה תשודקב שאר ,םולשו
יברעמה לתוכה לצא ךרבל ןירדהמ השעמ ישנאו םידיסח ויה ,םוקמ לכמ
םידוקיר לש לגעמב םש םיאצוי ויה הירחאלו ,"הנבל שודיק תכרב"
.קוחרמל עמשנ םלוקו הרמזבו הרישב
ידימלת תא ףוסאל ,טנלסמ לאומש 'ר ןואגה ימיב ,םילשוריב אוה גהנמו" .IX
לש דעומה-לוח לש ןושארה םויב ,םילשוריבש הרות-דומלתה יתב לכ
ךלמה היהש ,הרותה תוישרפ תא םש אורקל ,יברעמב לתוכה לא ,תוכוס
,"להקה" ץבוק ךותמ) ."להקה דמעמב (שדקמה-תיבב) הרזעב ארוק
.(ז"שת םילשורי

92-85 'מע ,ט"בהשמ ,לתוכה :ךותמ