ןהכה יכדרמ ברה תאמ - לתוכה תשודקב םיקסועה םישרדמ

יבר" :ןוגכ ,םהישרדמב םינוש תומוקמב לתוכה תשודקב ל"זח ורביד ךכו
התעו' :(זט ,ז ב"יהד) רמאנש ,לכיהה ךותמ הניכש הזז אל :רמוא רזעלא
לכ םש יבלו יניע ויהו םלוע דע םש ימש תויהל הזה תיבה תא יתשדקהו יתרחב
,ברח אוהש יפ-לע-ףא ...ותשודקב אוה ירה... ברח אוהש יפ לע ףא - 'םימיה
,יברעמה לתוכמ הזז הניכשה ןיא םלועל :אחא בר רמא .םשמ זז וניא םיקלאה
.(ב ,ב ,הבר תומש) "ונלתכ רחא דמוע הז הנה" :(ט ,ב ש"הש) רמאנש
תשודק םיעטמ היפוסוליפה שיאו הכלהה ןואג ,ם"במרה) ןומימ-ןב השמ ונבר
ןרוגב חבזמה המלשו דוד וב הנבש םוקמהש ,לכה דיב תרוסמו" :ךכ םוקמה
אוהו ;ונב קחצי וילע דקעו חבזמה םהרבא וב הנבש םוקמה אוה ,הנורא
ןיק וילע בירקהש חבזמה אוהו ;הביתה ןמ אצישכ חבזמ חנ וב הנבש םוקמה
,הרות הנשמ) "ארבנ םשמו ;ארבנשכ ןברק ןושארה םדא בירקה ובו ;לבהו
שדקמב רמוא ינא המלו" :דוע ם"במרה בתכו .(א ,ב ,הריחבה-תיב תוכלה
?אובל דיתעל ןתשודק הנושאר השודק ,םילשוריו... שדקמה תשודקש יפל
הניכשה ינפמ םילשוריו- תא יתומשהו' :רמוא אוה ירהו ,הלטב הניא הניכשו
'םכישדקמ-."ןידמוע ןה ןתשודקב םיממושש יפ לע ףא
ונינפלש םירוד-רודב הרותה ילודגמ דחא בתוכ וללה ם"במרה ירבד תובקעב
ונברוחב םג קספנ אל הזו ,תיבה לע השודקה רוא" :(רגנילטע בקוי-בקעי 'ר)
םלועל קספי אלו... םוקמ יכ .םוקמ לכבמ םש השודקה רוא תעפשה הלודגו
דימת השודקה רוא חרוז םשו .רגסי אל רשא ,םימשה רעש לומ אוה שדקמה
רואש .הלטב הניא הניכשש ,ם"במרה בתכ הפי ןכלו .זוע רתיבו תאש רתיב
הזז אל םלועמ :רמאנ הז לעש ,לטבי אלו לטבנ אל תיבה שדיק רשא השודקה
לתוכה לצאו ,ליאוהו ."םלענה השודקה רוא אוהש ,יברעמ לתוכמ הניכש
,םימורמל תולוע לארשי תוליפת לכ םש ךרדש ןבומ ,םימשה רעש יברעמה
:איליטאקי'ג ףסוי יבר ,םינומדקה דוסה ימכח ילודגמ דחא בתכש ומכו
תוליפת לצא םידמוע םיגרטקמ המכו םירערעמ המכ ,ץראל-ץוחב לארשישכ
ירש תושרב םה ץראל ץוחב לארשיש ,םידיחיה תוליפת לצא ןכש-לכ .רוביצה
לארשי-ץראב אלא םימש ירעש ןיאש ,םתליפת תולעל ךרד ןיאו ,תומואה...
ןה םשמ ,םילשורי דגנ ץראל ץוחמ םהיתוליפת םיחלשמ לארשישכ יתלוז
."יברעמה לתוכה ךרד תולוע
םהיניע םילות ,םינימאמ ,םישודק לארשי" :יקחצי םהרבא יבר בתכ ךכיפל
רחא ןכושה אוה ,הכותב הכלמ ,הממוש איהש יפ לע ףא יכ .ץראה תשודקב
לארשי וזז אל ןכ לעו ,יברעמה לתוכמ הניכש הזז אל םלועמ יכ ,ונלתכ
:םש םיללפתמו ,'ה ןודאה ינפ תא תוארלו תולעל םהילגר םיתתכמו ,הבבחמ
הרהמב הנבתש הנינבב התוארל וכזי ןכ ,הנברוחב התוארל םיכוזש םשכ
."ונימיב
תחורא בוט" :"רסומ טבש" לעב ,רימזיאמ ןהכה והילא יבר בתכ הזב אצויכ
אוה ךורב שודק הלש ותבהאש ,לארשי-ץרא איהש ,םש הבהאש םוקמב קרי
רודל בוט ,ןכ םאו .יברעמ לתוכמ הניכש הזז אל ונברוחב וליפאו ,דימת םש
."ץראל-הצוחב סובא רוש לוכאלמ קחודב קרי לוכאל וליפא ,םש
אוה ךורב שודקה יברעמה לתוכה לצא םיללפתמ לארשי ינבשכ אלא דוע אלו
יקלאהו" :זיגאח השמ יבר בתכש ומכ .םהיתונווע לכ לע םהל לחומו חלוס
וב רבוד 'ה חורד ("שודקה י"ראה") ל"ז אירול י"רהומ... לתוכ לע ודי ךמסו
יברעמה... תובא ונל ורסמש םיקהבומ םירצימו םינמיסב לכ ןיעל הארנה
אל הז לתוכד .יברעמה לתוכ רחא ונייהד ,ונלתכ רחא דמוע הז הנהו .וניתובא
די םהב הטלש אלש ,דוד הנבש תודוסיה לע דסוימו יונב אוה ןעי ,םלועל ברחנ
'הב דוסיה דע ורע ורע' םירמוא ויה (םיביואה) םהש תויה םעו ללכ ביוא
?המל .ללכב דוסיה אלו ,דוסיה דע םא יכ השמב וחילצה אל ,(ז ,זלק םילהת)
הנה וניניע רשאכ .םלועל ברח וניאש ,דודל אוה ךורב שודקה ול עבשנש
ןמואה דימ ורמגנ וישכע וליאכ ,ןידמוע ןה ןנויבצב ןתמוקב ןיידעש תואורה
,ללכ עבט ךרד אלו סנ ךרד תואמל םידומעה םתוא דסיו עקת רשא ,יקולאה
-ינב ידי-לע םש ודסייתנו ועקתנו ושענש ענמנ רבד אוהש ,ןייבועו ןהבוג יפל
יקולא עויסב לא םא .םדא... ,אי םילהת) בותכ שומכ ,תודמוע ןה ןתשודקבו
'ושדק לכיהב 'ה' :(ד- רמא :יול ןב עשוהי יבר רמא ךכיפלו .ברח ןיב יונב ןיב
תא תולגהלו יתיב תא בירחהל םתמרג םתא :לארשיל אוה ךורב שודקה םהל
םילהת) ?םעט המ .םכל לחומ ינאו ,םילשורי לש המולשב םילאוש ויה ;ינב
םולש יהי :ךיבהוא וילשי'" תאז רכשבו ,'םילשורי םולש ולאש' (ז-ו ,בכק
."ךליחב
יברעמה לתוכה לא תוקותרו תונווכמ לארשי תוליפת ויה םלועמו זאמ ,ןכ לעו
ולש הליפתה רודיסל ותמדקהב ןידמע בקעי יבר בתכש ומכ .םימשה רעש חכונ
הליפתה ןיא םוקמ לכמ ,םוקמ לכב הניכשש יפ לע ףא !ןבהו עד" :"בקעי תיב"
לארשי ץראל החלשל םיכירצ יכ ,הרישי-ךרד תחא הליסמב ץראל-ץוחב הלוע
."םימשה רעש םש ודגנכש ,שדקמה תיב םוקמ לא ,םילשורילו
יברעמה לתוכה- יעלקלא ןויצ-ןב יבר בתוכ - ךכו ,תדחוימ השודקב שדקתנ
תוליחתמה ,תושודק רשע הב וצבקנ ,ןנוכתו הנבת ,םילשורי :וירבד ףרות
םישדוקה-ישדוק תיב איהש ,ןויצ תדוקנ דעו םינפלו התמוח ןינבמ... וליפאו
איה הנושארה התשודקבו הנממ ולטבתנ אל תושודק רשעה ולא הזה ןמזב
:(ו"טה ,ו"פ הריחבה תיב תוכלה ,הרות הנשמ) ם"במרה בתכש ומכו ,תדמוע
"יונב תיב םש ןיאש יפ-לע-ףא ,םלוכ תונברקה םיבירקמ ךכיפל"... םלואו
ונחנא ןיא ןכל ,תונברקה תדובע רדסל םיכירצה םירבד המכ ונרסחש תויה
(המודא=) הרפה רפא ונל ןיאו ,םיתמ יאמט ונלוכש ;ןברק םוש בירקל םילוכי
הקזח םא יכ םהל ראשנ אלו םסוחי ירפס ודבא םינהכה םגו ;רהטמה
אמלעב... ,יברעמ לתוכ ,ונלתכ רחא דמוע הז הנה ,וב רדגתהל ונל וחינה םוקמ
םהיבאל םיקעוצ םינבה הזה דוגרפה ירוחאמו .םלועל הניכש ונממ הזז אלש
הדובעה רדס םשמ קספ אלו ,םימשבש-.םימיה לכ דימת ,הרותו הליפת וז
םידומ לכה ,םינפ לכ לע" :בתוכ ,הרירפ ןרהא 'ר ,דחא םימתו דיסח ברו
,ונימיב הרהמב הנביש ,שדקמה תיבלש יברעמ לתוכמ הניכש הזז אל םלועמש
דוד ידי-לע הנבנש ,הטמ-הלעמ ,הנש םיפלא תשולש שיש ,שי תודע ירהש .ןמא
לכב הז סנ םיאור ונחנאו תחא ןבא וליפא ונממ הלפנ אלו ,םולשה וילע ,ךלמה
ךידי ישעמ שממ ,אלפ אוהו ןבא םוש לופי אלש ,הז המכ לודג לתוכש ,םוי
."םימש
ןכל ,יברעמ לתוכמ הניכש הזז אל םלועמ" :רחא בר בתוכ םימיה םתואבו
,ברח רה אוהש העשב וליפא ,ושדוק רה וניקולא ריעב דאמ ללוהמו 'ה לודג
."אכש ןמיס ,הימרי טוקליו תוכרבד אתפסותבו הליגמב ,ותשודקב אוה

85 ,81 ,79 'מע ט"בהשמ ,לתוכה :ךותמ