רליש ילא / אצקא לא דגסמ

תיללכ הריקס

עודיהו םודקה אוה .י"א ידגסמ ןיב אצקא לא דגסמל עדונ דחוימ םוקמ
.ימלסומה םלועב םיבושחהו םילודגה םידגסמה לע הנמנו ,םהיניבש
תפיכ הנוב ךלמ לא דבע לש ונב ,דילאו לא י"ע ,705 -ב הנושארל םקוה דגסמה
תימלסומה הירפמיאהו תיאמואה תלשושה לש רהוזה תפוקת וז התיה .עלסה
םינבמ תמקהב הפוצר התיהו ,הקירפא דעו רוחשה םיה יפוחמ זא הערתשה
םע ותובישחו ונמז תניחבמ תחא הרושב דמוע ונינפלש דגסמה .םילאטנמונומ
תיאמואה תלשושה יטילשל .הנידמו הבודרוקב םידגסמהו ,קשמד לש דגסמה
ןבא רוצילו ,םילשורי לש התובישח תא תולעל יטילופו יתד סרטניא היה
םיברה םירצונה םינבמב תורחתהל לכויש ,לגרה ילועלו םינימאמל תבאוש
תמקה י"ע השענ הז רבד .הנידמו הכמל דגנ לקשמ שמשל ףא ילואו םילשוריב
ול ךומסב םיאתמ דגסמ ןינבו (691) עלסה תפכ לש ראופמה זכרמה- לא"
.ןכמ רחאל רצק ןמז "אצקא
"רתויב ינוציקה" וא ,"רתויב קחורמה" תיברעב ושורפ "אצקא לא" םשה
םשה םצמטצה םימיה תוברב קרו ,וללכב תיבה רה רוזאל ורוקמב ןווכמ אוהו
"תיזכרמה" הכממ דמחומ לש הלילה עסמל רושק םשה רוקמ .יחכונה דגסמל
םג איה ךא .הכמ תמועל התובישחב תינשמה ,וניהד ,"תינוציקה" םילשוריל
הל רבעמו (דמחומ עיגה ןאכל דע ןכש) "שדוקמה םלועה הצק" ןאכ יכ תזמרמ
.לגרל הילעו הארי יזכרמ דוע ןיא (הנופצ)
,ךכ םושמ .תובר םימעפ הנבינו ברחש ,דגסמה לע ורבע תובר תורומתו תופילח
ןיאמ בכרומ הנבמ ונינפל ,ךדיאמ .תינונגסה ותודחאבו ויפויב ןייטצמ אוה ןיא
,םייפואו םתוהמב הזמ הז םינושה ,םיבר הנשמ יקלחו םיפגא עלב ,והומכ
.ןפודה אצוי והארמל םימרותהו
חירצ רדענ אוה ,ךכ ,םידגסמה תיברממ ויפואב הנוש אצקא לא דגסמ
םינקתמ ,תוסרדמו םידומע רצח ןוגכ םירחא םינויפא המכו ,(טראנימ)
אליממ םייוצמ ואלש םושמ תאז ,דגסמל כ"דב םידומצה ,םיידוקפית תודסומו
.תימלסומה תרוסמב דגסמל ולוכ בשחנה ,תיבה רה רצחב
יפלא תא שמשל היה םימודק םימימ אצקא לא דגסמל דעונש יזכרמה דיקפתה
יננכתמ .ימלסומה םלועה יבחר לכמ תיבה רהו םילשוריל ורהנש ,לגרה ילוע
לק ,םויכ םג םימישרמ םיארנה ,דגסמה ידמימ לע שגדה תא ןכ לע ומש דגסמה
.התע רשאמ םילפכ טעמכ היה דגסמה בחורש תעב ,תומודק תופוקתב רמוחו
תרוסמ ןיידע הרדענ תימלסומה הינבה ,8 -ה האמב דגסמב םקוהש העשב
דע תרכינ וז הדבוע .תוירצונה תויסנכה תרוצמ יאדו ועפשוה םיאנבהו ,הלשמ
םימיה תוברב התארנ וז הרוצ .ויתוארטיס לע ךרואמה הנבמה תרוצב םויה
ןויערל סיסבכ ילוא השמישש איהו ,םירחאה םידגסמל האושהב ןפוד תאצויכ
.דגסמל הכפהש היסנכ אלא וז ןיאש ,העטומה
הינבה ךרדכ םניאש םיירוטיעו םינוטקטיכרא םיטרפ םג ופסונ ךכל
.תימלסומה
וידירשו ויתופוקתל הנבמה תרוצו ,םיעודי םניא הנבמה לש ותמקה תוביסנ
לע עדימה .םירקוחה ןיב תוחצנתהל אשונ םיווהמו ,םכרצ לכ םירורב םניא
לכב לגרה ילועו םירפוסש םושמ םג רסחב םיקול ותוא תואצומהו הנבמה
אצקא לא דגסמ לע םהירואתו ,עלסה תפיכב םנינע רקיע תא ודקימ תופוקתה
אצקא לא דגסמ ספות תימשרה םאלסיאה תדב יכ ,רוכזל שי ךא .תוחפ םימלש
.עלסה תפיכ רשאמ תוחפ אל בושח םוקמ
שבוכ רמוע :ןמקלדכ תורופס םילימב םכסל ןתינ דגסמה ימי ירבד תא
.רבדמה ינב תא םאתש תילכתב טושפ דגסמ תיבה רה םורדב הנב ,םילשורי
-כ ליכהל הלכיש םישרקו ץע תואסנולקמ היושע העובר רצח ןיעמ וז התיה
המוחל ןוויכב החרזמ ,םויה לש אצקא לא םוקממ הערתשה איה .שיא 3,000
.תיבה רה לש תיחרזמה
דבלמ ,הברה םויכ רתונ אל ונממ אצקא לא דגסמ תא דילאו לא הנב 705 תנשב
ןמז םייקתהש םושמ ילוא ,ותרוצ לע תויודע םג ןיאו (וקלחב) ימורדה ריקה
.דבלב רצק
ץלאנ רוצנמ לא יסאבעה ףילאחהו ,המדא תדיערב הנבמה קוזינ 746 תנשב
ףוסב .שדחמ הינבה תא ןממל ידכ תותלדה לע ףסכהו בהזה יופיצ תא ךיתהל
דגסמה רזחוש םעפהש אלא ,הביס התואמ ,בוש דגסמה קוזינ תינימשה האמה
תויתילכתה רדענו ךרואמה הנבמה תחת :ירמגל הנוש הרוצב- ףילאחה תעדל
ולבקתנ ךכ י"ע .הברהב וביחרהו ורציק אוה ,"היסנכל המד רשא" ידאהמ-לא
תומלוא רשע השימח לכה-ךסבו תוארטיס עבש ,ךוותה םלוא ידיצמ דחא לכב
יחכונה דגסמה לש תירוקמה ראתמה תינכות יכ שיגדהל יואר .ךרוא- דיתעל
.ותומדקל הז הנבמ ריזחהל איה ,אובל
לש ותפוקתל תכיישו ,1035 -מ איה םייללכה םיווקב םויה לש הנבמה תרוצ
הנבו המדאה תדיער תובקעב דגסמה תא ץפישש רהא'ט-א ימיטאפה ףילאחה
תיחכונה םתנוכתמב םירעשהו הפכה ועבקנ ןכ .דצ לכמ תוארטיס שולש
םיתעל וז הינבו םיטעמ אל םיצופש זאמ הנבמה רבע תאז םע .ןנד הפוקתב
.רתוי תרחואמ הינבל תיתשתכ הרתונ םיתעלו הרסוה
ןכמ רחאלו םינבלצה יכלמ ןומראכ אצקא לא דגסמ שמיש ינבלצה שוביכה םע
ורתונ םהמ םידירשש ,םיטעמ אל םייוניש םוקמב וכרע םה .םירלפמטה ןכשמ
יתלב ךילהת ;הגרדהב ולא םידירש ורסוה ימלסומה שוביכה םע .ונימיב םג
היהש ינבלצה הנבמה רסוה 1938 -ב קר ,ךכ .ונימי דע השעמל ךשמנש ,קסופ
הדש שדחה ןמזב השענ אצקא לא דגסמ .חרזמ ןופצמ אצקא לאל דומצ
,1951 -ב הנושארל .בר םוסריפ ול ונקהש ,םייטמרד תוערואמל תושחרתה
תצוהש העש 1969 -ב הנורחאלו ,וירעשב חצרנ ןדרי ךלמ הללאדבעש העש
התואב .עוריאה תולובגמ הברהב הגרחש ,תינידמ התסהל הליע הוויהו ,דגסמה
תיחכונה האמב תישילשה םעפב רבוע אוהו ,תושק דגסמה םגפנ תושחרתה
.םיידוסי םיצופיש

7-8 'מע ,לאירא תאצוה ,רליש ילא / אצקא לא דגסמ :ךותמ