תיבה רה לע תימואל תוסייפתה

ןנר לאירא תאמ

םיבחרמהמ ,ןוחצינה תייווחמ םירשואמ ,שפנה יקמע דע םירעוסמ ,םימומה
םימהדנ ,םילפונה לע קומע ןוגי ירודחו רוצמ לש םינש ירחא ונינפל וחתפנש
ונבילל ךכ לכ םיבורקה ץראה יקלח רתיו םילשורי רורחש לש הייווחה םצועמ
המוד היהי אלש רחמ ,שדח רחמ ינפב םויה םיבצינ ונא ,וניתמ תא הרמ םיכבמו
.לומתאל המדי יכ רוסאש רחמ ,לומתאל

לכ שיגרמ ךכ - חצנ .חולה רמוא ךכ ?םימי ?תואמצעה םוי זאמ רבע ןמז המכ
לחש ינכפהמה יונישה ינפמ קר אל .הכיפהמ הרבע תאזה ץראה לע .ונתיאמ דחא
,םירצה ,םימדוקה היתולובג וקחמנש ינפמ קר אל .ינידמהו ינוחטיבה הבצמב
הרוצב ןגראל ךרוצה ינפב םויה םיבצינ ונאש ינפמ קר אל .םיקינחמה ,םילבוכה
םידמוע ונא .היסולכואה לש שדחה בכרהב בשחתהב ,הנידמה תא ןיטולחל הנוש
,םעה לש ובור לצא ,ונתיאמ םיבר לצא הקחמש ,הקומע תישגר הכפהמ ירחא םג
םלועב חוכ ןיא יכ היה המודשו תובר םינש ךשמב םידמועו םימייק ויהש םיסחי
ינפב דמעש םעה לש האירבה השוחתה ךותב וקחמנ הלא םיסחי .םעזעזל יושעה
םינטקה םיטרפה רעי ךותמשכ ,הכרעמל ומדקש תוכירדהו חתמה ימיב ,הנכסה
היהו בושו םינוכנה וידממ תא לביק לפטהו רקיעה טלבתה םוימויה תונובשחו
המוד ןיא ץמאמב רשאכ ,ברקה תודשב וחכשנ הלא םיסחי .ךרע רסחו לפט תויהל
לע קבאמב םפוגו םשפנ תוחוכ לכ תא םימחולה ועיקשה תיאליע הברקה חורבו ול
,םוימויה ייח תא םייקלו ךישמהל ץמאמה תדרטב ,םיטלקמה ךותב ;ןוחצינה
יטלקמב ;תאזכ תונרתו ,תידדה הרזעל תאזכ תונוכנ ,תאזכ תוער התלגתנשכ
תוממי ויהש ,םיבצומבו תודמעב ;תינסרה הזגפהל םינותנ ויהש ,רפסה יבושי
.יתואיצמ יתלבו רזומ םולחכ בורקה רבעה יסחי וארנ ,תוננוכ לש בצמב תופוצר

ךשמב םהיניב הררשש הרמהו תכשוממה תוביריה ףא לע ,ןיגבו ןוירוג ןב ןיב
תידוהי תואמצעב ךרוצה לע - רקיעה לש תינורקע המכסה התיהו שי ,םינש
םהיניב היה אל יאדו ,םילשוריל סחיב וא ,ץראה תומלשל ןוצרב םג .האגו המלש
ןתינ רשא תא לבקל תונוכנ לעו בצמ תכרעה לע רתוי ויה תועדה יקוליח .לדבה
םוש םהיניב התיה אלש המוא יגלפ ינכותב ויה - םלוא .תמייוסמ תואיצמב לבקל
וננוחצנל םיאבנמ ,"תונויצ" ינמיס םילגמ אתרק ירוטנשכ .תפתושמ הפש
.קימעמו ידוסי הנפמ שחרתהש ןמיס - קבאמב םמצע םיפתשמו

ורזחו והומישאהש ,"ינענכה" ,ינוליחה רעונה ,הזכ קחרמב אל יכ םא - ינש דצמו
םחל ךיא ,היכרעלו התשרומל סחי לכ רסוחב ,תודהיל הקיז רסוחב והומישאהו
המ ?םחלנ רשאכ םחליהל זעה ףחדה תא ול ןתנ המו םילשורי תומוח לע אוה
קיתע לתוכ ותוא לומ םיבצינ םתויהב ,הלא םיינוליח םיריעצ יניעמ תועמד ליזה
לכמ םירעונמה םיינוליח םישנא - םיפלא תואמל וא - תובברל םרג המ ?ןימוי
לש הבילמ קיפה המ ?לתוכה דיל רפושה תעיקת עמשמל יכבב חפייתהל ,"תודהי"
הצק דע הצקמ ץראה תא דיערהש ,הזה לילצה תא ותכינחו ינוליח ץוביק תב
?םילשוריל םיעוגעגה באכ לילצ ,ןונמה ןיעמל היהו ךפהשו

הלודג תודחא ןימ היוצמ ,בלה יקמעמב ,חטשה ינפל תחתמש ,אופיא ,רבתסמ
לודג הכ רבשמ אוביש דע תוכחל םיצלאנ ונייהש לבח .הנתיא ,תיסיסב ,תידוסי
תבצינה הלאשה .רבעש לע תוכבל םעט ןיא ךא ,התולגלו התוא ףושח ל ידכ יניצרו
ידוסיהו ירקיעה סיסבכ התוא רומשל ,הפושח התוא רומשל איה םויה ונינפב
םימיב ולגתהש םיאלפומה הווחאה ייוליג רתי לכ תאו התוא .דיתעב ונייח ןיינבל
.הלא

תלעב ,הלודג הגהנה רסוחמ ןפ ,ונתדרח תא ריתסנ אל ,הלא םילודג םימיב ףאו
,רדרדתנו בושנ ,עקשנו בושנ ,ךרד תוותהלו תולעתהל תלוכי תלעב ,ןוזחו ףועמ
ונא םיעוקש הנה .ןויצב בשויה םעה ,ונחנא הלאכ יכ .תוינונטקו תונטק ימיל בושנ
םילעתמ ונא הנהו ,םיינונטק ,םייכונא ,םיכסכוסמ ,םינרטנק ,תוירמח ירעש ט"מב
רתויב תורומח תוביסמב ,ונילעתה הנהו .תוער ,הווחא ,םזילאידיא לש םימורמל
.םימורמב ראשיהל ונילע .ןללגבו ונילעתה

אל .ותגהנה תא םעה םידקה ןורחאה רבשמה ימיב ,םנמא .הגהנהב יולת הברה
ץליא דכלתהש םעהש רמאנ םא ,הברה הל אטחנ אל םינפ לכ לע ,תמאל אטחנ
.יתמרד הכ רגתא ינפב רוביצה דמוע דימת אל לבא .ויתובקעב תכלל תוגיהנמה תא
קר אל - העמשמכ הטושפ "לודחל וא תויהל"ה תלאש ינפב דמוע אוה דימת אל
,ידמל םירופא םימי ונינפל .שממ תיסיפ הניחבמ אלא ,תינחור-תימואל הניחבמ
ויניינעל הנפי שיאו שיא לכ .ונילע רבעש עובשה םע האוושהב תוחפל םירופא
ינפב דומענ זאו .םיאקיטילופה ידיל ריזחי "הקיטילופ"ה תא .ויקסעלו םייטרפה
ידיב אלו - םייתגלפמ םינקסע ידיב וא ,םיאנידמ ידיב היהת הגהנהה םאה - ןחבמה
ועדיש ,חור-ראש ילעב םיגיהנמ ודמעי תאזה הנידמה שארב םאה ?םהבש םיבוטה
,הריצי תחמשו חותיפ תפונתב לכה תא ףוחסל ,םיביהלמ םירגתא ביצהל ,םמורל
לש םינטק תונובשח ובשחיש ,תוטורפל לכה וטרפיש םישנא ה וגיהני וא
?םייתעיסו םימצמוצמ םיסרטניא

םאהו !הלאה םימיה םצעב ,תונותיעה יפד לעמ ועמשנ רבכ הלאכ תונובש ח ידה
?םיאבה םימיב תינונטק תונרגתמ לצנינ דציכ ,ךכ םויה

םידע ונייה .דבלב ולש אל - ןפוא לכב .ןויצב רבכ בשויה םעה לש הלאש וז ןיאו
,תושחול םילחג .הלוגב ידוהיה םעה תוררועתה לש בל תטיטרמו העיתפמ העפותל
םואתפ וצרפתה ,ןה תויובכ יכ ונרמא רשאו ,רפאב קומע קומע תונומט ויהש
הזה םאה .התומכשל וניכז אל ןמזמש תממחמו הריאמ תבהלש ,הלודג תבהלשב
םנזא ומטאו - םיגיהנמ םהש ויה םירובסש הלאל וא - ויגיהנמל שידא היה רבכ
תוהדזה לש הרידא תינטנופס העונתל םידע ונאו וררועתה ,םהירבדל םבילו
תונמדזה ץימחנ אמש וא ,התובלל ףאו הבהלה לע רומשל עדנה .תובדנתהו
םיקיפאל תונוכנה ייוליג תא ןווכל עדנה ?עוקשלו ךועדל הל ןתינו וז תירוטסיה
?זבזבתהל םהל ןתינ וא ,םירצוי

תורטמ תבצה רסוח ,"תודמע"ו םייתגלפמניב םיסחי לש םיבושיח ,םינטק תונובשח
רשוכ תעש םיצימחמ ונאו ,םימלוה הלועפ ילכ בצעל תלוכי רסוח ,תורדגומ
המוק רועיש תלעב תימואל הגהנה .רוזחת יתמו רוזחת םא עדוי ימש תירוטסיה
.םע תיינבל הלודגה תוררועתהה תא ןגראל ןחוכב - עוציב תלוכיו

הנאבת תונורחאה תויוחתפתהה אקוודו ןכתי ךא ,סקודרפכ עמשיהל לולע רבדה
ריעה שוביכמ לפונ וניא ילואש םולח ,םינשיה וניתומולחמ דחא תמשגה ידיל
לעש ,אוה ענמנה ן מ אל .תוצעומה תירבמ תינומה הילע - תבאוכ תלחות ,הקיתעה
:ןוכנה ןובשחה תא ,רבד לש ופוסב ,םיטייבוסה ושעי םינורחאה םימיה ייוליג ףא
ןתינש םיווקמ ןיידע םה ילוא .טטומתהו לוח לע הנבנ ומיקהל וחרטש ןינבה
.תאז תושעל הווקת ןיאש םהל חיכוי חכופמ לוקיש ךא .שדחמ ותונבל וא ,ומקשל
.רוזיאה תונידמ םע השדח םיסחי תמקר םוקרלו השדח תוינידמ תונבל וכרטצי םה
תויזיבידהש תודוהל וצלאי םה .תויזיביד לש ןחוכ םיכירעמ םה .םיטסילאיר םה
יסחי ותיא םייקל אל ןובשח שיש ,וב בשחתהל שיש חוכ ונא .תוקזחה ןה ונלש
.תובירי

ןיא ךא ,םיבר םישרש הל שי תונויצה יפלכ תוצעומה תירב לש תנייועה התדמע
תא שוכרל ןוצרה היה ,תונורחאה םינשב תוחפל ,םהיניב םיבושחה דחאש קפס
היהי אל ,םביל תא שוכרל ךרוצ היהי אל םא .םיברעה לש ,חוכה ילעב לש םביל
םייקל ךרוצ היהי ףא םאו .הילע עונמל ךרוצ היהי ףא םאו .הילע עונמל ךרוצ םג
.הילעב דומתל םעט ףא היהי ,םייתודידי םיסחי ונתיא

ונביל יקמעבש םשכ ,ותארקל םיכורע ונא ונביל יקמעמב .והומכ ןיאמ רגתא והז
תריווא ךשמה בייחמ אוה - בוש ךא .םילשורי שוביכל וא ,ברקל םיכורע ונייה
התמרבו התומדב טעמב אל םינתומ הלאו ,חורה תוממורו שפנה תולדג ,דוכילה
.הגהנהה לש

.ונתלפמל םיבר וללפתה יברעה בושייה ברקב יכ םיעדוי ונניאש ,םינפ דימענ אל
ופוסב ךא ,תורירמו לוכסת תושגר יאדווב ררועת ,םהילע ךרענה ,רצאנ תסובת
,םיגוח םתוא ל ופרטצי םינומואלהו תואיצמל תולגתסההו המלשהה אובת רבד לש
ידדה דובכ לע ,תובירי לע אלו ףותיש לע יברעה םעה דיתע תא תונבל וטילחהש
.תיסרא המטשמ לע אלו

םג ,הגהנה רשוכו ןוזח ילעב םישנא בייחמ אוה םג ,שדח חרזמ לש ,הזה רגתאה
.םויכ וננהש יפכ םיכורדו םידכולמ ראשינ ונאש בייחמ אוה

היהנ .הלא לכל יאנת איה ח"כשת ןוויס-רייא לש האלפנה חורה לע הרימש
!ונצימחנ לאו ירוטסיהה עגרל םייואר

.2 'מע ,15.6.67 ,שדח טבמ