!םלועב רתויב הרופחה ריעב םיגולואיכרא םירקחמ
  
:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   

המלשו דוד תוכלמ תפוקתב םילשורי
ןושאר תיב ןברוח רחאל םילשורי
תימור-תיטסינילהה הפוקתב םילשורי
םימודק תרושקת יעצמאכ םילמסו תועבטמ
תירנילוקה תיוזה


 המלשו דוד תוכלמ תפוקתב םילשורי
.(4-9 אי ,א םימיה ירבד) םילשורי תא ךלמה דוד שבכ ,הנש םיפלא תשולשכ ינפל
הללכנ אל איה - הפוקת התואב בושח ןורתי םילשוריל היה ,דוד רובע
.םרובע תילארטינ התיה ךכיפלו ,לארשי יטבשמ דחא ףא לש הירוטירטב
.ויבגל תובישח התיה אל ,םש בשיש רזה םעל
אל ,לארשי יטבשמ דחא ףאל יכ הדבועה התיה ,ובל תמושת תא ךשמש המ
ובשי ףסוי יטבשש רחאמ ,ומצעל םילשורי תא עובתל תישממ תוכז התיה
.םורדב ןועמשו הדוהי יטבשו ,ןופצב
םע הפי הרדתסה ןכלו ,םנוד 50 כ כ"הס הפיקה ,הפוקת התוא לש םילשורי
.חולישהו ןורדקהמ תלבגומה םימה תקפסא
םתואב התנוכ וז הביסמו ,תיתחפשמ הלחנכ ,השעמל םילשורי תא הנב דוד
."דוד ריע" םימי

,המלש ךלמה לש ותפוקתב השעמל הלחה ,תיבה רהל עגונב תיתדה תשרומה
לכ תא הנושארל הל ףיסוהו דוד ריע תא תצקמב ביחרה המלש .דוד לש ונב
זא דע .תוכלמה ןומרא תא םגו שדקמה תא םג הנב וילע ,תיבה רה רוזיא
דוד הנק ותוא ,יסוביה ןרוג ,לודג יאלקח ןרוג לש ונכשמכ תיבה רה שמיש
.'הל ןטק חבזמ ותעשב וילע הנבו (24 קוספ ,24 קרפ ,'ב לאומש) אלמ ףסכב
םג הללכו ,בוש ריעה הבחרוה ,היקזח תפוקתב ,ןכמ רחאל הנש תואמ שולש
חטשה לש ובור הארנה לככ) הנוילעה ריעה איה אלה ,תיברעמה העבגה
.("ידוהיה עבורה" תעכ ארקנה

- הלאשה לע תונעל הסננו ,הלק אתחנתא השענ
?והיקזח תפוקתב ,תבחרתמה םילשוריל םימה תייעב הרתפנ דציכ
.אבה עטקב ונייעהתובישחו הפקיה ,הדמעמל רשאב זע חוכיו רקחמב להנתמ הנורחאה תעב
לש הריבה ריע וז התיה םנמאה :המלשו דוד תוכלמ תפוקתב םילשורי לש
םעה תיליעל םירוגמ יתב ,רוביצ ינבמ ,ןומרא הבש ,תחתופמו הלודג הכלממ
,הנטק תיררה הדוצמ וז התיה ילוא וא ,ארקמב ראותמש יפכ ,רוציבו
הלועש יפכ ,התוברתב הלדו הפקיהב תמצמוצמ תיררה הייסולכוא הביבסש
?הביבסש רוזאבו םילשוריב יגולואיכראה אצממהמ

. רמאמב ורזעיה ?םכתעד המ

 ןושאר תיב ןברוח רחאל םילשורי
586 תנשב םילבבה ידיב ןושארה שדקמה תיבו םילשורי ןברוח רחאל םג
לשב רתיה ןיב ,השודק ריע םילשוריב תוארל םילארשיה וכישמה ,הריפסה ינפל
.דוד תלשוש םע רשקה
שרוכ תרהצה םע םהל הנתינש הנושארה תונמדזהב ,ךכיפל
תא ןנכתל ולחהו הב ובשייתה ,םילשוריל ורזח ,ןכ ירחא הנש םישימחכ
ידיב ,ס"הנפל 516 תנשב רבד לש ופוסב םלשנש ,ינשה שדקמה תיב ןיינב
.לבבורז
"דוהי" הריעזה הנידמה לש הזכרמ ,דואמ הנטק ריע זא התיה םילשורי
.ר"מק 2000 לע הלע אל החטש לכ רשאו ,םיסרפה ןוטלשל הפופכ התיהש
תנמ לע ,תולגמ םיבש םישנא וב ,הירוטסיהב ןפודה יאצוי םירקמה דחא והז
.הדבאש תואמצע שדחמ ןנוכלו הנידמ תונבל

.אבה עטקב אורקל ולכות ,םדק ימי תא שדחל ןוצרה לע
ימי תא שדחל תיממעה הפיאשל םינוש םייוטיב ,רמאמה תובקעב ונייצ
!םדק

 תימור-תיטסינילהה הפוקתב םילשורי
תא ,ןודקומ רדנסכלא םשארבו ,םינוויה םישבוכ ,ס"הנפל 333 תנשב
.םיסרפה ידימ םילשורי
תניחבמ ,ואישו ,רוזיאה לכב טשפתהל םזינלהה ליחתמ ולא םינשב
ןווי ךלמ סנפיפא סוכויטנא רזוג תע ,ס"הנפל 167 תנשב עיגמ ,םידוהיה
.שדקמה תיב תא אמטמו לארשי לע תושק תויתד תוריזג

םינוויב (יבכמה הדוהי םשארבו) ,םיאנומשחה םידרומ ,ס"הנפל 164 תנשב
םינוב ,שדקמה תיב תא םירהטמ ,םילשורי תא םישבוכ םה .םהב םימחלנו
הנידמל תואיבמ ,דרמה תואצות .חבזמ תכונח םישועו שדח חבזמ
.םילשורי התריבש ,תיאמצע תיאנומשח
םג הלדג ומעו תידוהיה הנידמה חטש בחרוה ,םיאנומשחה ןוטלש תחת
.ס"הנפל 37 תנשב ,סודרוה לש ונוטלש תחת התחירפ אולמל העיגהש ,ריעה
םחתמ אוה קיתעה םלועה לש רתויב םימסרופמהו םילודגה םילעפמה דחא
.ס"הנפל הנושארה האמב סודרוה ךלמה ידי-לע הנבנש ,תיבה-רה
היה ,ותביבסב םינוש םינקתמו םינבמו שדקמה-תיב תא ללכ רשא םחתמה
ךכל ונתנו ,ויתודיממו ויפוימ ולעפתה ונמז ינב םישנא ,רתויב םישרמ
אוה הלאה םירואיתב םיטלובה םירבדה דחא .םהיבתכב יוטיב
.לעפמה עוציבב ךורכה ,םישרמה יסדנהה גשיהה
.אבה עטקב אורקל ולכות ,סודרוה לש הינבה ילעפמ לע
!תע התואב תוגוהנ ויהש הדובעה תוטיש תא הרצקב ראתל וסנ
(ףרוצמה רמאמב םג ורזעיה)

 םימודק תרושקת יעצמאכ םילמסו תועבטמ
לודגה דרמה תועבטמ ,(הריפסה ינפל 167) םיאנומשחה ינושאר לש תועבטמב
תעברא תא םיאור ונא ,(הריפסל 132) אבכוכ רב דרמ תועבטמבו (הריפסל 66)
הילעה אשונ תא ריכזהל אבה ,ידוהי ימואל ןממס לעב רטעמ םגדכ םינימה
.םילשוריב שדקמה תיבל לגרל
?םגדה ותואב שומיש השענ וננמז ןב ילארשי עבטמ הזיאב ועדתה


לודגה דרמה תפוקתמ עבטמ לע םינימה תעברא םגד

,םולשת יעצמא םתויהל ףסונב ,תועבטמה ושמיש ,קוחרה רבעב ?םתעדיה
תואמסיס קוקחל היה גוהנ ,וז הביסמ .םינומהל תרושקת יעצמאכ םג
.תובר םיידי רבוע אוה יכ העידי ךותמ ,עבטמה יבג לע םינוש םירסמו
שוביכה אבצב לארשי ץרא ידוהי לש לודגה דרמה ץרפ ,הריפסל 66 תנשב
יאשונ דראו ףסכ תועבטמ םידוהיה וקיפנה ,דרמ ותוא ךלהמב .יאמורה
התואמצע תזרכה תא האטיב םתקפנה םצע רשא ,םיירבע םילמסו תובותכ
.הדוהי לש

,אבכוכ רב ןועמש תפוקתמ עבטמ
.שדקמה תיזח הארנכ וילעו
שודיח לע דיעמ רבדה יכ םירובס שי
.רצק ןמזל ולו ,תיבה רהב ידוהיה ןוטלשה?תועבטמה לע תובותכה תא חנעפל וצרתה
"תועבטמב םילשורי לש הירוטסיהה" רתאבו ,אבה חולב ורזעיה

.אבה רמאמל ונפ ,אבכוכ רב דרמ לע תפסונ האירקל
הירוטסיהל ילארשי ןיזגמ - הלוגס ,ןומצע רמתיא תאמ םתוח םיעיבטמ ואר תפסונ האירקל

 תירנילוקה תיווזה
תיוזמ הז קלח םייסנ ,בער םכל םרוג היגולואיכרא ףדוע םא
..תירנילוק
גהנמ רוקמ המ ?ינש תיב תפוקתב ולכא המ ?ןושאר תיב תפוקתב ולכא המ
תוינונצ תליכאב וברה הפוקת וזיאב ?םחל תסורפב "תחלצה בוגינ"
?"עורגה לושיבה בוחר" יזכרמה קושה ארקנ הפוקת הזיאב ?םיקוטסיפו
?ןאצ בלחמ הנבל תנכהל קיתע ןוכתמב תוסנתהל וצרת םאה
...אבה רתאב דועו תאז לכ

:תא וארו אבה שקמה לע תעכ וצחל

!שדח אשונ ורחבו ןוילעה לגרסל ורזח ,םתמייסש רחאלו 
תא םישבוכ ל"הצ ילייח .םימיה תשש תמחלמ
טפשמה תא עבוט רוג הטומ .הקיתעה ריעה
.רסוה לובגה ."ונידיב תיבה רה" ירוטסיהה
.לארשי תנידמ תריב איה תדחואמה םילשורי
ץראה תא םיבזוע םיטירבה.לארשי תנידמ המק
תקולח) רבמבונב ט"כ םוימ ם"ואה תטלחה יפ-לע
.(םילשורי םואניבו םיברעו םידוהי ןיב י"א
תמקה לע ידדצ דח ןפואב זירכמ ןוירוג-ןב
,המויסב .רורחשה תמחלמ תצרופ.לארשי תנידמ
לארשי תנידמ ןיב תקלוחמ םילשורי יכ ררבתמ
לתוכה .ריעה תא הצוח לובגה .ןדרי תנידמל
םכסה יפ לע ךא ,ינדריה חטשב ללכנ יברעמה
תישפוח השיג םידוהיל החטבוה ,קשנה תתיבש
.םלועמ המיוק אל וז החטבה .וילא
,יבנלא לרנגה םשארבו ,םיטירבה
םיכרותה ידימ םילשורי תא םישבוכ
.ריעב ונבנ תופסונ תוידוהי תונוכש.
םילשורי תא םישבוכ םינאמותועה םיכרותה
תא םקשמו הנוב ראופמה ןאמילוס ןטלושה.
.הדוצמהו תויוושכעה םילשורי תומוח
.ריעה תומוחל ץוחמ חתפתמ ידוהיה בושיה
התובישח תא תדבאמ ,םיכולממה ןוטלש תחת םילשורי
תושודקה םירעה שולשמ תחאכ תעבקנ .תילכלכהו תינידמה
.םיבר םימלסומ תד תודסומ םינבנ ריעב .םלסיאל
ריעה תא םישבוכ ,ןיד-א חאלצ םשארבו ,םיברעה
,םילשורימ םירצונה לכ תא םישרגמ םה .םינבלצה ידימ
םיריזחמ םה .הב בשייתהלו בושל םידוהיל םיארוקו
םילמסה תא םיריסמו םימלסומה ידיל םינבמה תא
.םהמ םיירצונה
.םידוהיב םיחבוטו םילשורי תא םישבוכ םינבלצה
,"םילשורי תכלממ" תריבל ריעה תא םיכפוה םה
תא םיבסמ םה רתיה ןיב .תובר תויסנכ םינובו
.םיירצונ םינבמל תיבה רה לע םידגסמה ינש
םשה תחתו ,היסנכל וז הפוקתב בסוה אצקא לא
וזכרמכ שמיש , (המלש שדקמ) "ינימולס םולפמט"
.םירלפמטה רדסמ לש
םידגסמ ינש םינוב םה .םילשורי תא םישבוכ םיברעה
םירזח םידוהיה .תיבה רהב שדקמה-תיב תוברח לע םיבושח
הליחתמ 691 תנשב .םילשוריב בשייתהל ןיפיט ןיפיט
היתשה ןבא ביבס (עלסה תפיכ) רמוע דגסמ תיינב
,(הדקעה םוקמ תרוסמה יפלו םישדוקה שדוק םוקמ)
םוקמ - תימלסומה תרוסמה יפ לע) אצקא לא דגסמו
.(םיימשל דמחומ לש ותיילע
םילשורי לע שדחמ םיטלתשמו םידוהיה לע םירבוג םיאמורה
המוקמב םינובו ןיטולחל םילשורי תא םישרוח םה .לארשי ץראו
.רטיפויל שדקמ םקומ תיבה רהב ."הנילוטיפק הילא" םשב תילילא ריע
תיבה רה ראשנ ,ןכ ירחאש םינשב .ריעל סנכיהל רסאנ םידוהיה לע
ךותמ ויתוברוחב ותוא וריאשה ףא תיטנזיבה הפוקתב .ידמל םמוש
ןבא שדקמה תיבב ראשית אלש ,ושי לש ונוזח תא שיחמהל הנווכ
.ןבא לע
םיאמורב בוש ודרמ וילייחו אבכוכ-רב ןועמש
,לארשי אישנ ,אבכוכ-רב .םילשורי תא ושבכו
.םינש שלש םילשוריב טלש
,הריפסל 66 תנשב םרג לארשי תואמצעל ןוצרה
.םיאמורב םידוהיה לש "לודגה דרמה" תוצרפתהל
םילשורי תא םישבוכ ,םדקפמ סוטיט םשארבו ,םיאמורה
ינשה שדקמה-תיב תא םיבירחמו ,ךשוממ רוצמ רחאל
חולה יפל באב העשתב הז היה.ללכב םילשורי תאו
.ירבעה
.תיאנומשחה םירמל יושנ היה ,ימודא אצוממ ,סודרוה
.םילשוריב םיאנומשחה ןוטלשל ץק םש םיאמורה תכימתב
םילשוריו שדקמה תיב תא ראפמו ביחרמ,רצבמ ,הנוב אוה
שדקמה תיב ביבס הבחרה תא דואמ ביחרמ סודרוה .הלוכ
.ונימי דע םקלחב ודרשש ,םירידא ךמת תוריק תמקה י"ע
סודרוה הנבש ךמתה תוריקמ דחאל אמגוד אוה יברעמה לתוכה
י"ע ברחנ הז הנבמ .תיבה רה תבחר תא לידגהל תנמ לע
הליפת רתאל ךפה םייניבה ימימו,הריפסל 70 תנשב סוטיט
.םידוהיל שדוקמ
.םילשורי לע רוצמ םש ,יאמורה איבצמה ,סויפמופ
טולשל םיכישממ םידוהיה .םיאמורל תענכנ ריעה
.תיאמור העפשה תחת תאצמנ ץראה ךא ,םילשוריב
םידרומ ,יבכמה הדוהי םשארבו ,םיאנומשחה
,םילשורי תא םישבוכ םה .םהב םימחלנו םינויב
םישועו שדח חבזמ םינוב ,שדקמה-תיב תא םירהטמ
תיאנומשח הנידמל תואיבמ דרמה תואצות .חבזמה תכנח
.םילשורי התריבש ,תיאמצע
תויתד תוריזג רזוג ןווי ךלמ סנפיפא סוכויטנא
שדקמה-תיב תא םיאמטמ וילייח .לארשי לע תושק
.םילילא תדובעב
םישבוכ ,ןודקומ רדנסכלא םשארבו ,םינוויה
.םיסרפה ידימ םילשורי תא
םילשורי תא םג הכותבו לבב תכלממ תא שבכ סרפ ךלמ שרוכ
תא תונבלו םילשוריל רוזחל םידוהיל השרה הב הרהצה םסרפ
.ינשה שדקמה-תיב
שדקמה-תיב תא ףרש .םילשורי תא שבכ לבב ךלמ רצאנדכובנ
.תולגל חקלנ םעה בר
.גוסנ אוהו הפגמב וכה וילייח .םילשורי לע רוצמ םש רושא ךלמ בירחנס

.חולישה תבקנ תא בצוח ךלמה והיקזח
שדקמה-תיב תא םילשוריב הנוב ךלמה המלש
םודקה חבזמה יבג לע ונומרא תאו ןושארה
.תיבה רהב יסוביה ןרוגב דוד הנבש
.היתומוח תא הנובו ריעה חטש תא ביחרמ אוה
וברחנ ולא םינבמ.תובחרתהו גושגש תפוקת
.ס"הנפל 685 תנשב םילבבה י"ע רבד לש ופוסב
סוביה ידימ סובי ריעה תא שבוכ ךלמה דוד
ריעל התוא ךפוהו דוד-ריע המש תא ארוק,םי
'הל חבזמ הנוב דוד .לארשי יטבש לכ לש הריבה
.תיבה רהב ,רבעשל יסוביה ןרוגב