(המכחמ לא ,הירומתשט-א ,היפרשא-לא) תוסרדמ - תלשלשה 'חר

.תיכולממה הפוקתה :תוגצוימה תופוקתה
םילשוריב ונבנש םיימלסומה ראפה ינבממ קלח םיווהמש ,תימלסומה תדה יזר דומילל רפס יתב
הינבל הביסה .ידוחיי ילכירדא ןונגס ולא םינבמל .תיבה רה ביבס םיזכורמו תיכולממה הפוקתב
דיתעל םיטילשה לש םתגאדב ,הארנכ ,הצוענ תיכולממה םילשוריב ולא ןיעמ םינבמ לש תבחרנה
רשאכ - ומויקל םיסכנ תשדקהו יתד דסומ תינב ,ךכיפל .םתרשמ תא תשרל ולכי אלש ,םהידלי
תא םג תנייצמ וז תבחרנ הינב הז םע דחי .ודיתע תא חיטבמ - ולהנמל הנמתמ טילשה לש ונב
.םימלסומה יניעב וז הפוקתב םילשוריל היהש הובגה יתדה דמעמה