םיפסונ םירושיק

היארה לולסמ
תיתשרה לא טבמ
ןיעה הנבמ לע
!הלריפסה תא ובבוס
תינונס,םיעותעתה תיירלג
ןומצע יבצ,םייניעב חומל טיבהלהעונת תוילשא


,תמיוסמ תורידתב תופלחתמה תודדוב תונומתש הרוק ךיא
?העונת לש השוחת ונל תונתונ


םיעלקה ירוחאמ
עדימ לבקל ולכות ןאכ םילשוריב רעונל עדמה ןואיזומב "העונתל הנומתמ" רודמל וסנכיה
האור תישונאה ןיעהשכ יכ רבתסמ ."היאר תדמתה" תארקנה הילשאה רוקמ לע תירבעב
חומה תאז חנעפמ ,הינשב םיירפ 24 ל 18 ןיב לש תורידתב תופלחתמה ,תויטטס תונומת
ןמזב וב םא .הינש רירבשל םש ההתשמ איה ,ונלש ןיעה תיתשרל העיגמ הנומתהשכ .העונתכ
ףצרכ ונל תוארנ ןהו תונומתה יתש ןיב חוורמה תא טולקל םילוכי ונניא ,תפסונ הנומת העיפומ
דמחמה בובז תא עונלוקל ונתיא חקינ םא .ונל רכומה עונלוקה ססבתמ השעמל ךכ לע .דחא
,תויפוקש תגצמ וא ,םיבוהבה תרדסל רתוי הטונה ,ירמגל הנוש טרס ןורחאה הז הארי ,ונלש
טושפ םוגרתב וא .הינשל תודדוב תונומת 300 לע דמוע ,בובזה ןיע לש גוזימה רדתש רחאמ תאז
300 לש תורידתב תונומתה תא וינפל ןירקהל שי - טרסהמ תונהיל לכוי בובזהש תנמ לע -
תמדקתמ - ונלש דיה תעונת - םיקרח ץוחמל השק ךכ לכש ,בגא הביסה וז .הינשל םיירפ
.אילפהל יטיא ךוליהב םרבעל


?תוסנל םיצור
:הז ןורקיע םישיחממה םיטושפ םייוסינ השולש
לע עונלוק טרס ,בולכב רופיצה :היארה תדמתהב םיקסועה םיייוסינ ,"ריעצה ןעדמה" רודמב
.ןורפיע תרזעב תפלחומה הנומתו ,סיכ סנפ


תופסונ תוילשא
הלדגהל הנומתה לע ץחל
לחץ להגדלה

ךשמב הב ולכתסהו םילוגיעה דחא לש וזכרמב הרוחש הדוקנ םכל ורחב
.רחא לוגיע לש וזכרמל םכטבמ תא וריבעה ןכמ רחאל תוינש המכ
.הרואכל תוחפל .בבותסהל עתפל םיליחתמ םילוגיעה לכש , ךכב ןיחבהל אלש השק
?םצעב ,הלש תועמשמה המ?תשחרתמ תאזה העפותה עודמ
?חומל תחוודמ איהש המ לעו ונלש ןיעה לע ךומסל םילוכי ונחנא תמאב םאה
תועטל םרוג המ הנורחאב הליג ןמציו ןוכממ דלונירג םרימע 'פורפ
םה וליאכ ונל הארנש ,םילוגיעה לש תואיצמה תנבהב
.העונת אלל םוקמב םידמוע םהש תורמל םיבבותסמ

הלדגהל תונומתה לע וצחל
לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה


.YNET ,עבטו עדמ רודמב אורקל םינמזומ םתא ,ילריפסה גוסהמ היארו העונת יעותעת לע
Ynet היאר יעותעת