תונמאבו תורפסב האושה - תרחא תיוזמ םעפהו

   30.4.62  "הרובגהו האושה"
     

םיבשחמה תדבעמב עצבתי רועישה
.ופלחתיש תונחת יפ לע תוצובקל קלוחת התיכה
תא גיצתו ,הקיפהש תובושתה ףד תא הרומל הצובק לכ שיגת ,תוליעפה םויסב
(חטשהמ העצה) .התיכה ללכ ינפב היתונקסמ

תורצק תויתורפס תוריצי - הנושאר הנחת
םידלי ורביחש םיריש - הינש הנחת
םילובב האושה - תישילש הנחת

.םתקפהש תונושה תוריציה לכ לש תיתתיכ הכורעת וכרע :םוכיסל
.ךכ לע וחחושו
חלושה ,רפסה תיב םש ןויצב םירויאו םירופיס ,םיריש ונילא חולשל םינמזומ םתא
.טנלמע רתאב םסרפל חמשנ םתוא ,התיכהו
ella@amalnet.k12.il - ל ונל ובתכ
!תרחא תיוזמ םכיתועידי תא םתבחרהו ,וז תוליעפמ םתלכשהש םיווקמ ונא