:תורצק תויתורפס תוריצי - הנושאר הנחת

תוריצי רודמל ,טנלמע לש האושה תורפס רתאל וסנכיה (1
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/sif_0006.htm

:תואבה תוריציהמ םיתש ורחב (2

קניפ הדיא -חתפמ םע קחשמ
    
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00100.htm
  
ןמדירפ לואפ רפרפה
    
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00051.htm

סיגפ ןד/םותחה ןורקב ןורפיעב בותכ
    
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00080.htm
  
ריטלזיו ריאמ/ ...עונלוקל וכלה אמאו אבא
    
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00106.htm

ןיב תספדומה הריציה תא וריבעה וא) םתרחבש הריציה תא דחא בשחמב וחתפ
וניטקה ,הילא תרשקתמה תוליעפה תא וחתפ ינשה בשחמב .(הצובקה ירבח
.םילילמת דבעמ ףסונב וחתפו ,התוא
(3
."הנושאר הנחת" תרתוכ ודילקהו םכיתומש תא ומשר
(4
,(online) ,"תיטנרטניא" תוליעפב םתלקתנ םא) .רתאב תויחנהה יפ לע תולאשה לע ונע
.( םילילמתה דבעמב בותכל שי הביתכ תויוליעפ .רתאב התוא ועצב
(5
תויחנהה רחא ובקעו תואבה תויוליעפה עברא ךותמ םייתש ורחב
ץיוושואל הרזחב    
םיקחרמל גילפמה ןגה    
ךז ןתנ תאמ הדירפ דגנ    
תרק רגתאל "הריפצ" לע    
(6    !היירופ הדובע