:םידלי ורביחש םיריש - הינש הנחת


:םידלי ירישב קסועה קלחל תעכ סנכינ
  (1    
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/sifshoa/hafalot/ssi00050.htm

תא וחתפ . (םיסיפדתב ורזעיה וא) םתרחבש רישה תא דחא בשחמב וחתפ
."הינש הנחת" תרתוכה תא םילילמתה דבעמב ודילקה ,וילא תרשקתמה תוליעפה
  (2    

דציכ הרצקב ומכס .שרדנה תא ועצבו תויחנהה רחא ובקע ,םיריש ינשב ורחב
.םירישב ןויעה תובקעב םכיניעב וטגה רייטצמ
  (3    

ובקע ,םיריש ינשב ורחב .םיבר םירישב עיפומ "רתוי בוט דיתעל ההימכה ביטומ"
הז ביטומ אטבתמ דציכ הרצקב וראת ,םוכיסל .שרדנה תא ועצבו תויחנהה רחא
.םתרחבש םירישב
  (4    

.תוליעפה תובקעב רצק עטק וא ריש רבחל וסנ
  (5