םילובב האושה - תישילש הנחת
  
םיפסנה לש םרכז תחצנהב קסוע ,אבה רתאה (1
:םילוב תועצמאב ,האושב    
http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm    
- םייזכרמ םיאשונ השימחל סחייתמו    
תומוא ידיסח ,דצהמ דמועה ,ןברוקה ,ןיילתה    
.םידלי ילוב תיירלגו ,םלועה    

."תישילש הנחת" תרתוכה תא םילילמתה דבעמב ודילקה (2
    


,ינמיה םיירפב ,ותוא גציימה לובה לע וקילקהו ,השימחה ךותמ דחא אשונ ורחב(3
רשקהמ םישיאה דחא םכל רכומ םאה - "םלוע תומוא ידיסח" ירחובל) .ךסמה ךרואל
(?וילע םכל עודי המו שיאה והימ ?רחא
:םיאבה םיעצמאב ותוא חתנל וסנו וב ודקמתה ,דחא לוב ורחב
? לובה תרתוכ יהמ
?ראתמ אוה המ
(םירייוצמ וא םימלוצמה םימיוסמ םיטנמלא תוהזל ןתינ) יביטרוגיפ ונונגס םאה
?טשפומ ילוא וא        
,שמתשה םינווג המכב) ?לובה לש יפרגה בצעמה רחב תוינועבצ גוס הזיאב
(?הזיאבו
?ונכות תמועל ,לובה יעבצ םכב םיררועמ השגרה וזיא
םתייה המ ,אל םאו ,עודמ ,ןכ םא ,אשונה תא ףקשל חילצמ םתרחבש לובה םאה
?וב תונשל םירחוב       
סחיה םאה ,ינועבצ רסמ תמועל ילולימ רסמ לע ובשח) .יתצובק לוב רייאל וסנ
םיטנמלא הזיא ?ושמתשת םינווג וליאב ?דגונמ ילוא וא םילשמ היהי םהיניב
( ?וללכת

תוליעפה תא ועצבו תויחנהה רחא ובקע ,"םילוב םובלא" לע וקילקה םלוכל (4
.תעצומה