;לארשי ץרא לע לארשי םע לש ותוכז אשונב דימלתה לש הנבהו תורכה :תוליעפה תורטממ
ןיבש תוריתסלו תויתייעבל תועדומ ,תואמצעה תזרכהב םיטנוולרה םיפיעסה עקר לע תובשה קוח תקיקחל תוביסה םע תורכה
(האלמה תמישרל) .תיתרבח תוברועמ חותיפ ,יטפשמה םדמעמ תנבה ,תואמצעה תליגמב םירכזומה םיכרעל תובשה קוח

תוליעפה .רבעב תואמצעה תליגמ תא וריכהו ושגפ רבכש ,ב"י תותיכ ידימלתל רוקמב הדעוי הארוהה תדיחי :תוליעפה יפוא
.האילמב אשונה גצוי רועיש לכ תליחתב .םילופכ םירועיש השולש לש ףצרב עצבתת
.םדוקה רועישה םוכיסו ןויד ,היצזירוגטקו ןיחומ רועיס :י"ע עצבתת אשונה תגצה
.םעפ לכ רועיש יצח ךרואל ,תושגר ףאו תועד ,תודמע עיבהל ולכוי םה הב - םידימלתה לש יברמ ףותישב עצבתת האילמב הדובעה
.בשחמה לומ ,תישיא היהת הדובעה - םירתונה יצחו רועישב
ךרוצ ןיא ,םכתויחונל .תומישמה עוציבל ינשב דחאה רזעיהל תירבע העבהו ארקנה תנבהב םישקתמה םידימלתל רשפאל שי
שקמ לע םידימלתה וצחלי ,הדובעה םויסב .םידרפנ תונולחב חתפי עדימהו ,םמצע תודשב עצבתת הדלקהה .םילילמת דבעמב
.ל"אודב תוליעפה החנמל ותוא חולשל וא ,ותוא רומשל ,ח"ודה תא סיפדהל ןתינ .דרפנ ןולחב םכסמ ח"וד ולבקיו "תוליעפ םוכיס"

. 2002 ,למע ט"פמ תווצ - תוליעפה בושקת .1 למע ,ביבא לת יגולונכטה ס"היב ,תידוהי טכה ,הכרב לגס ,המחנ ינש - הלעפהה תביתכ :תודות