תואמצעה תליגמ

:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

,לארשי ץרא לע לארשי םע לש ותוכז תאו לארשי ץראל לארשי םע לש ותבישל עקרה תא ןחבנ וז תוליעפב
.תואמצעה תליגמב יוטיב ידיל האבש יפכ
תא ארוקה ,לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר ,ןוירוג ןב דוד לש ולוקל ובישקהו ,אבה רתאל וסנכיה
.ןמסה םע ותאירק רחא ובקע .תואמצעה תליגמ
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm תסנכה רתא ,תואמצעה תליגמ 

:תואבה תולאשה לע תודשב ונע

?לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר לע רמול ולכות המ -ןוירוג ןב דוד לש ולוק תעימשמ .1


?1 הקספ יפל ידוהיה םעה ישרוש םהמ ובתכ .2


?2 הקסיפ יפל י"אל הקיזהו ףצרה תא ידוהיה םעה קיזחה דציכ .3


?8 -ו 4 תואקספ יפל י"אל לארשי םע תא בישהל ידכ ושענש םייטמולפידהו םייטילופה םיכלהמה םהמ .4


.5,9,10,11 תואקספ יפל :לארשי ץראל לארשי םע רזח ןהיפ לעש תויוכזה תא וטרפ .5

:וטרפ .תיעבטה תוכזה .א


:וטרפ .תירוטסיהה תוכזה .ב


:וטרפ .ם"ואה תטלחה ףקותמ .ג


לארשי תנידמ םיתתשומ םהילע ידוהי יפוא ילעב םיכרע לעו םיילסרבינוא םיכרע לע רבודמ ,13 הקספב .6
?םהמ ,היקוחו

:םיילסרבינוא םיכרע


:ידוהי יפוא ילעב םיכרע
וינוקיתו תובשה קוח :2 'סמ תוליעפל תעכ ורבע