וינוקיתו תובשה קוח

:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

"?לארשי ץראל תולעל יאכז ימ" לש טביה ךותמ תובשה קוח תא ןחבנ וז תוליעפב
.תובשה קוח לשו תואמצעה תליגמ לש יטפשמה םדמעמ תא ןחבנ ןכ ומכ

:אבה רתאה ךותמ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ - קרב ןורהא 'פורפ לש ורמאמ תא וארק .1
http://www.edu-negev.gov.il/goel/bet-yatziv/megila/index.htm

?תואמצעה תזרכה לש יטפשמה הדמעמ והמ :ונע


:אבה רתאהמ הפיח תטיסרבינואב םסרופש רמאמה תא וארק .2
http://pundit.haifa.ac.il/public/dhalgua/page1.htm

?תואמצעה תליגמ לש יטפשמה הדמעממ תובשה קוח לש יטפשמה ודמעמ הנוש המב :ונע


:אבה רתאהמ וינוקית לכ לע תובשה קוח תא וארק .3
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm

:בותכו ("הרדגה" -ו "החפשמ ינב תויוכז " ,"הילעל תוכזה" :םיפיעסה תא רקיעב)
? אל ימו לארשי ץראל תולעל יאכז ימ


?קוחה קקחנ עודמו ?קוחה תקיקחב ילארשיה קקוחמה תא םכתעדל החנה המ .התע דע םתארקש המ לכ יפ לע .4




תישיא תיווז ,תישילשה תוליעפל תעכ ורבע