םיישיא םירופיסו תויעב תומליד :תישיא תיווז

:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

תא ורימה ןכ םא אלא ,םגוז ינבלו םהידכנל םהידליל ,םידוהיל תרתומ ץראל היילעה יכ עבוק תובשה קוח .1
.רוביצה תואירבלו םולשל םינכוסמ םנה ןכ םא אלאו םתד

?תואמצעה תליגמב םירכזומה םיילסרבינואה םיכרעל הז קוח דגונמ דציכ ובתכ


:אבה רתאהמ ירמרמ ךונח לש םירמאמה תא וארק .2
http://www.snunit.k12.il/law/shvut_paper.html

רומלט ינר
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1465928,00.html

ץיבורוה תניע
http://www.irac.org/article.asp?artid=239

ןייטשניבור ןונמא
http://www.irac.org/article.asp?artid=156

עלס לכימו
http://www.irac.org/article.asp?artid=429

?םירמאמב םירכזומ םיטקילפנוקו תויעב ולא ובתכו
.תומליד 3 תוחפל ובתכ


תעבהל םוקמ שי http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1465928,00.html רומלט ינר לש רמאמה ףוסב .3
.תשרב םכתעד תא םתעבה םש הזיא תחתו העשה ,ךיראתה תא ןאכ ובתכו ,םש םכתעד ופיסוה .תשרב העד


(םירתאה תמישרב ורזעה) .וקמנ ?םהמ ,ןכ םא ?תובשה קוחב םייוניש ךורעל שי , םכתעדל םאה .4


וא םתעמשש רחא היילע רופיס וא ישיאה םכתיילע רופס ןיב רשקה לע ורפסו םורופל וסנכיה .5
(םירתאה תמישרב ורזעה) .תובשה קוח ןיבל , םתארק!וז תוליעפמ םתלכשהו םתינהנש םיווקמ ונא