םירתא תמישר

'פורפ לש ורמאמ + תואמצעה תליגמ לש TEXTBOOK .ביצי תיב לש רתא (1
.תואמצעה תליגמ לש יקוחה הדמעמ רבדב ,ןוילעה ש"מהיב אישנ , קרב ןורהא    
http://www.edu-negev.gov.il/goel/bet-yatziv/megila/index.htm    

תליגמ לש יטפשמה הדמעמ ןיב לדבהה תא ריהבמה רמאמל ןווכמ .הפיח תטיסרבינוא לש רתא (2
.תובשה קוח לש יטפשמה ודמעמ ןיבל תואמצעה    
http://pundit.haifa.ac.il/public/dhalgua/page1.htm    

.וינוקיתלו ומצע תובשה קוחל היינפה + תסנכה לש ימשרה רתאה (3
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm    

.םייכוניח םימושייל שדקומה א"ת תטיסרבינוא לש רתא תינונס לש רתאה (4
.תובשה קוח ביצמש תומלידה לע (ץראה ףסומב) ירמרמ ךונח לש רמאמל היינפה הז רתאמ    
http://www.snunit.k12.il/law/shvut_paper.html    

יונשו ףסונ טקפסא םילעמה רלס'צ םייחו רומלט ינר לש םירמאמ וכותמ .תונורחא תועידי לש רתא (5
.תובשה קוחמ רזגנה תקולחמב    
רלס'צ םייח - http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1477648,00.html     
רומלט ינר - http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1465928,00.html     

.תובשה קוח ןיינעב העד עיבמה רמאמל הינפה .ידוהי םזילרולפל זכרמה לש ימשרה רתאה (6
http://www.irac.org/article.asp?artid=239    

.ןייטשניבור ןונמא לש ורמאמל היינפה .ידוהי םזילרולפל זכרמה לש ימשרה רתאה (7
http://www.irac.org/article.asp?artid=156    

.ישיא רופס תרפסמה עלס לכימ לש הרמאמל היינפה . ידוהי םזילרולפל זכרמה לש ימשרה רתאה (8
http://www.irac.org/article.asp?artid=429