החמשל םידעומ
(1950) א"ישת
:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

םיחרוא תסנכה
םולש
דובכו הוונע
תונשקע

 םיחרוא תסנכה
תימרא הלימ איה ןיזיפשוא ,דימתלו תחא ,ןכבו ?ןיזיפשוא הלימה רוקמ המ םתעדיה
רשק ..?תוכוסה גחל םילוח תיב ןיב רשקה המו .םיחרוא - סיפסוה :יניטל הרוקמש
דציכו ?תיזעולב םילוח תיב ארקנ דציכ :זמר) ?ותוא שחנל ולכותה.דבלב ילולימ
(..?םילוח תיבב 'חראתהל' אבש םדא תירבעב םינכמ?'ךרע' איה םיחרוא תסנכה םכתעדל עודמו ,םיירותסמ ןיזיפשוא םתוא ןכ םא םהימ
:םיאבה תורוקמב ורזעיה
(תיצוביקה העונתה תירב) ,חוריאה תווצמ
(םלועו םע ,םדא רוטילקתה ךותמ רופיס) הטמ לש ןיזיפשואו הלעמ לש ןיזיפשוא
?ארקמה ןמ םכל רוכז םיחרוא תסנכה לש עודי הרקמ הזיא
(ד"כ ,ט"י ,ח"י םיקרפב תישארב רפסב ונייע)
?םירחא םימע ברקב םיחרוא תסנכה יגהנמ ןייצל ולכותה


        

םולש
תיברעה תליפתב שקבל יתדה ידוהיה גהונ םויו םוי לכב
רזוח אוה םיגחו תותבשבו ,"ךמולש תכוס ונילע שורפו"
תכוס שרופה י"אב ,םולשו...תכוס ונילע שורפו" שיגדמו
,הרצקב בותכל וסנו ,םיאבה תורוקמב ורזעיה ."...םולש
תוליפתה ורשק עודמ ?הכוסה החיטבמש םולש ותוא והמ
תופסונ תוילסרבינוא תויועמשמ ולא ?םולשהו הכוסה ןיב
?תוכוסה גחב ילמס ןפואב תויובח

(ךוניחה דרשמ) ןהכ ןמרה ,םולש תכוס
(ןליא רב ,תודהיל הטלוקפה) ,םולשל למסכ הכוסה
(תיצוביקה העונתה תירב) םוחנ ןב רהזי ,תימולש םולש דובכו הוונע
,תוילסרבינוא תוישונא תודימכ ץרא ךרדו הוונע לע
(תיצוביקה העונתה תירב)שריה לאפר ןב ןושמש יבר 
(תיצוביקה העונתה תירב) ם"בשרה ,תועינצה לע דוע
(תיצוביקה העונתה תירב) ןוזיאה לע ,ינורדנסכלאה ןוליפ
(ךוניחה דרשמ) "להקה םוי" ךותמ אטוז .א.ח ,ספירגא ךלמה לש ותונתוונע
  תונשקעה
.לארשי םעל םישק םינמזב ,הכוסה םויק תווצמ לע טעמ וארק
?ךכ ידכ דע םידוהיה ושקעתה םכתעדל עודמ

,תירוטסיה הניחבמ םישק םינמזב הכוסב הנישה לע
(ןליא-רב ,תודהיל הטלוקפה) ןמזורג ברה
(ךוניחה דרשמ) שריה יבצ ברה ,ץיוושואב הכוס