םיגהונ םתואש ,הברעה ץע יפנעמ דחא לכל יוניכ
אוהו אנ+עשוה =אנעשוה
- הבר אנעשוה םוי הנוכמ ילבבה דומלתב
.הבר אנעשוה םויב טובחל
.הברע לש יעיבש:E-mail תבותכ :חרואה םש
   

הבר אנעשוה
םשגה תליפת

םדאה םג .לרוגהו ןידה תניחבמ עבטה ייוליגל םדאה ןיב הקיז תמייק ,ל"זח תנומא יפ לע
.האבה הנשהו הפלחש הנשה יבגל ,םיוסמ םויב ןידה תא תתל םירומא המדאה ילובי םגו
:ןידה ןיינעב אתפסותב רמאנ ךכו
רמוא הדוהי 'ר .ריאמ 'ר ירבד םירופיכה םויב םתחנ וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ לכה"
,האובתה לע חספב :ונמזב םתחנ דחאו דחא לכ לש וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ לכה
"םירופיכה םויב םתחנ םדא לש וניד רזגו ,םימה לע (תוכוסה) גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב
הנוש ךיראת שי רבד לכלש עבק הדוהי יבר יכ רבתסמ .( 308'מע , 13:א ה"ר אתפסות)
תוריפ לש תועובש ,לוביה לש תיטירקה הנועה אוה חספ :ונמזל ךומס אוהו ,וניד רמגל
.םימשגה תנוע תליחת אוה תוכוסה גחו ,ןליאה
?םדאה ןיד רמג דעומ לח ךכ םא יתמו
,הארנכ ,םדאה ןיד רמג ךיראתכ םירופיכה םוי ללכ ךרדב בשחנ תידוהיה תרוסמב ...האנ הלאש
,הנשה שארב ותישאר ,לצופמ ןידה םיתעל יכ םימכח ועבק ,םלואו ,הרפכ םוי ותויה םושמ
.הבר אנעשוה םויב ,תוכוסה גחב ותמיתחו
ןיידע רשפאש הפוקת איה גחה לש ןורחאה םויל הנשה שאר ןיבש הפוקתה לכ ,ןאכמ
.הבוטל היהי םימשגה לש ןכו םדאה לש ןידה רזגש ,ךכ לע עיפשהל


  (לודגה אנעשוה) הבר אנעשוה
רוקמש תוליפת יטויפ ,'אנ עשוה' יטויפ תרימאב וב םיברמש ,תוכוסה גח לש יעיבשה םויה
.תובר םימעפ םהב תורזוחה ,'אנעשוה' םילימב םמש
יקרפ .תסנכה תיב תמיב תא םיפיקמש העשב תוכוסה גח ימימ םוי לכב תורמאנ תונעשוהה
םע לע תושקב ןוגכ ,םויל םוימ םינתשמ ןהיאשונש תודחוימ תושקב םיליכמ תונעשוהה
תא םיללפתמה םיאשונ הפקהה תעשב .'וכו תבש ,לארשי ץראב תואירבו םויק ,לארשי
םוי רמולכ ,הבר אנ-עשוה ארקנ ,דעומה לוח ימיל ןורחאה םויה .םהידיב םינימה תעברא
.לודגה תונעשוהה
.הברע טובחל םיגהונ הז םויב .תונעשוה תרימאב םיברמ הבר אנעשוה םויב
תעפשהב גוהנה דומיל רדס ,הלילה לכ דומללו םירע ראשיהל םיגהונ ,'הבר אנעשוה' לילב
םויב תרוסמה יפ-לעש םושמ גהנוה הז דומיל רדס .אבר אנעשוה ליל ןוקת :ארקנהו הלבקה
.םדאה לש וניד תמיתח ףוס אוהו ,ןידה רזג לש 'תואקתפה תורסמנ' הבר אנעשוה
,"ףקות הנתנו" תליפתב הבר אנעשוה לש דחוימה ודמעמל יוטיב אצמנ םידחא הליפת ירוזחמב
."ןומתחי אנעשוה םויבו ןובתכי רופיכ םוצ םויבו וטפשי הנשה שארב" :בתכנ הבש
תובר תוליהקב .(הבוט הקתיפ) אבט אקתיפ :הבר אנעשוה םויב הז תא הז ךרבל םיגהונ םידיסח
.םיארונה םימיה לש ןויבצ הז םויל ןתינ

ם"במרה ,הברעה תווצמ רואית לע דוע
ינשה שדקמה ימיב הבר אנעשוה לש רואית


אבה רושיקב ורזעיה ?ןיד םויל הבר אנעשוה ןיב המ
(ןליא רב תודהיל הטולקאפה) ןיד םויכ הבר אנעשוה

 םשגה תליפת
לע ןינודינ גחבו" - גחב תעבקנ הנשה ךשמב דרתש םימשגה תומכ ,הנשמה יפל
גח לש ןושארה םויהמ רבכ םשגה תא שקבל יואר םנמא .(ב,א ,ש"הור הנשמ) "םימה
גח ימי תעבש לכב .תרצע ינימש םוימ קר םשגה לע ללפתהל ועבק ל"זח לבא ,תוכוסה
,םימה לע םילדגה םינימה תעבראב :דבלב םיזמרב םשגה ןיינע רכזומ ,תוכוסה
.דועו חבזמה תא ןהב םיפיקמש תוברעב ,תופקהב ,חבזמה יבג לע םימה ךוסינב
.תופקהה ףוסב ,הבר אנעשוהב - גחה ףוס תארקל רתוי םירורב םישענ םשגה יזמר
גחב םימשגה"ש םושמ ?המל ךכ לכו ,תוכוסה גח ימי לכב ןיא שוריפב םשגה תרכזה
ןכל .(םשגב) הכוסב הבישיה תווצמ תא םייקל תורשפא ןיא זא יכ "םה הללק ןמיס
.הכוסה ןמ םיאצוי זאש ,תרצע ינימשב קר םשגה תא םיריכזמ
םילימב םתוא םיריכזמ קר ,דימ ודרי םימשגהש םישקבמ ןיא ןיידע תרצע ינימשב םג
דירויש 'המ השקבה .הדימעה תליפתבש ,רוביג התא" תכרבב "םשגה דירומו חורה בישמ"
גחל םילשוריל ולעש ,לגרה ילוע וקיפסיש ידכ ,םייעובש רחאל קר תרמאנ םימשגה תא
םימשגה לע םילאוש הז ךיראת רחאל .םימשגה תדירי ינפל םהיתבל רוזחל ,תוכוסה
תרמאנ ץראל ץוחב ."הכרבל רטמו לט ןתו, םילמב הדימעה תליפתבש "ונילע ךרב" תכרבב
,םשגל םימכח ונקית תדחוימ הליפת !םיישדוחכ רחאל קר םימשגה תדרוהל השקבה
םניינעש םיטויפ הרקיעב איה הליפתה .ףסומה תליפתב תרצע ינימש םויב תרמאנ איהו
.םשג תדרוהל השקב


םיאבה םירושיקב ,ישיא עדיב ורזעיה .םיבר םימעל תפתושמ ,םשגל הליפתהו הייפיצה
טולשל ןתינ םאה) .םינוש םימע ברקב ,םשג תדרוהל םיכרד וראתו ,םיפסונ םירושיקבו
(?םשג יאנת תורצוויה דדועל תוחפל וא ?תויעדמ םיכרדב ריוואה גזמב

(עדמ) ,ןומצע יבצ ,םשג ריטמת היננעמו
יגולוראטמה תורישה
(תיצוביקה העונתה תירב) ,םשגל הליפתה
(ד"בח) םשגו הרות תחמשל םידיסח ירופיס 
אלמ טסקט ,םשגה תליפת